Penelope yn yr Odyssey: Stori Gwraig Ffyddlon Odysseus

John Campbell 12-10-2023
John Campbell

Penelope in the Odyssey , y gerdd gan Homer, yw gwraig ffyddlon Odysseus (neu Ulysses i'r Rhufeiniaid). Odysseus yw Brenin Ithaca, ac ef yw'r prif gymeriad yng ngherddi Homer, yr Iliad a'r Odyssey. Mae Odysseus yn rhyfelwr yn Rhyfel Caerdroea, ac mae'r Odyssey yn gwarchod ei ddychweliad adref ar ôl llawer o flynyddoedd maith.

Darllenwch hwn i ddarganfod sut cafodd Penelope ei effeithio gan fod Odysseus i ffwrdd.

Beth Yw'r Odyssey a Pwy Oedd Penelope yn yr Odyssey?

Yr Odyssey yw'r ail gerdd epig a ysgrifennwyd gan Homer, i fod i ddilyn digwyddiadau'r Iliad, lle mae Penelope yn wraig i Odysseus, y prif gymeriad . Ysgrifennwyd y cerddi hyn yn y 7fed neu'r 8fed ganrif, ac y maent wedi dod yn rai o weithiau pwysicaf llenyddiaeth y byd gorllewinol.

Yn y gerdd gyntaf, yr Iliad, mae Odysseus i ffwrdd mewn rhyfel, ymladd yn erbyn y Trojans am ddeng mlynedd hir . Fodd bynnag, pan fydd yn cychwyn ar ei daith adref, daw sawl her ryfedd arno, a chymer ddeng mlynedd arall iddo gyrraedd ei gartref o'r diwedd.

Odysseus yn gadael ei wraig Penelope o Ithaca a'i fab, Telemachus ar eu pen eu hunain ac yn cychwyn y daith, ac yn ystod y daith mae'n colli ei gyd-aelodau, ac yn cyrraedd ar ei ben ei hun. Arhosodd Penelope yn ffyddlon iddo ddychwelyd, gan fod yn rhaid i Telemachus ei helpu i ymladd yn erbyn y llu o gystadleuwyr a oedd eisiau ei llaw. Yn ystod yr ugain mlynedd y bu ei gwr i ffwrdd, adaeth cyfanswm o 108 o gyfeillion i geisio ei chael hi i'w priodi.

Trwy ddefnyddio ffyrdd cyfrwys, mae'n annog i geisio osgoi ailbriodi. Mae cymeriad Penelope yn un o amynedd a ffyddlondeb , ac am ei hymdrechion, mae hi o'r diwedd yn cael ei hailuno â'i gŵr ar ôl ugain mlynedd ar wahân. Cyrhaeddodd ei gartref mewn cuddwisg i weld a oedd ei wraig wedi aros yn ffyddlon. Mae hi'n ei roi trwy'r prawf, ac mae'n pasio, gan ganiatáu iddyn nhw ailuno.

Beth Oedd yn Cadw Odysseus O Adref: Treialon a Ffyddlondeb Odysseus

Ar ei ffordd yn ôl o Ryfel Caerdroea, Aeth Odysseus i lawer o helbul oherwydd cythruddo Poseidon, duw'r môr . Mae'n brwydro trwy stormydd, dal, a hyd yn oed hud. Am saith mlynedd, bu'n sownd ar ynys gyda Calypso, lle syrthiodd mewn cariad ag ef ac erfyn arno i wneud cariad ati, gan addo y byddai'n ei wneud yn ŵr iddi.

Dywed rhai straeon iddo roi i mewn, tra y dywed eraill ei fod wedi parhau yn ffyddlon fel y gwnaeth ei wraig . Helpodd Athena ef trwy ofyn i Zeus, duw'r awyr, atal dicter Poseidon a gadael i Odysseus fynd ar ei ffordd.

Cafodd Odysseus ei hun gyda'r Ffeniciaid a traddododd ef yn y diwedd i Ithaca , ar ôl iddo adrodd ei hanes wrthynt. Tra yr oedd i ffwrdd, daeth y dduwies Athena a'i mab i chwilio amdano, a'r herwyr yn pinio am Penelope yn bwriadu lladd Telemachus ar ei long wrth iddo ddychwelyd.

Mae Penelope yn poeni amdani.fab, ond mae popeth ar ben yn fuan.

Beth Oedd Rôl Penelope yn yr Odyssey? Cadw'r Siwtors hynny yn y Bae

Tra oedd Odysseus i ffwrdd, roedd gan Penelope 108 o siwtoriaid yn crochlefain am ei llaw . Fodd bynnag, oherwydd y cariad oedd ganddi at ei gŵr, dewisodd Penelope aros yn ffyddlon, gan gredu’n gryf y byddai Odysseus yn dychwelyd adref un diwrnod.

Am y rheswm hwn, er mwyn osgoi ailbriodi, dyfeisiodd ychydig o driciau i gadw’r priodasau rhag digwydd ac o hyd yn oed gwrdd â'i chyfreithwyr.

Un o'r tactegau hyn oedd cyhoeddi y byddai'n priodi pe bai yn unig yn cwblhau gwnïo amdo claddu i dad Odysseus. Am dair blynedd, honnodd ei bod yn ei gwnïo, ac felly ni allai briodi sy'n cyflwyno dyfalbarhad fel un o themâu'r Odyssey.

Ar y llaw arall, anogodd Athena Penelope i gwrdd â hi i gyd. siwtwyr ac yn ffansio fflam eu diddordeb a'u dymuniad. Byddai'n dod â mwy o anrhydedd a pharch iddi gan ei gŵr a'i mab. Wrth wrando ar Athena, mae hi'n ystyried priodi un ohonyn nhw, yn ogystal â gofyn i Artemis ei lladd.

Mae'n debyg bod y gwahaniad oddi wrth ei gŵr a'r gweision gor-selog wedi cyrraedd ati. Fodd bynnag, gyda chymorth Athena ynghyd â’i fab, mae yn gwneud iddo ddianc o’r ynys lle cafodd ei gadw gyda Calypso . Mae’n dychwelyd adref o’r diwedd, gan ddatgelu ei hun i’w fab sydd newydd ddychwelyd, ac yn ymuno ag un o gystadlaethau olaf Penelope ar gyferei llaw.

Ulysses a Penelope: Ymladd am Gariad a Darganfod Sy'n Brawf

Mae Athena yn cuddio Odysseus fel cardotyn fel na all Penelope ei adnabod , wrth iddo ymuno y gystadleuaeth i'w phriodi. Mae'r gystadleuaeth fel a ganlyn: Gall y gŵr sy'n gallu rhoi saeth i fwa Odysseus a saethu saeth trwy ddeuddeg bwyell ei chael hi'n wraig.

Gweld hefyd: Cipolwg ar y Llawer o Archeteipiau Gwahanol yn yr Odyssey

Hi sy'n creu'r gystadleuaeth hon yn bwrpasol, gan wybod ei bod amhosibl i neb ennill heblaw am ei gŵr . Wedi ei guddio fel cardotyn, mae Odysseus yn gallu gweld sut mae pethau ar ei aelwyd cyn iddo ddychwelyd yn llawn.

Mae eisiau gwybod a yw ei wraig wedi bod yn ffyddlon iddo . Mae'n cadarnhau ei bod hi wedi bod, ac felly mae'n ymuno â'r gystadleuaeth, gan linio'r bwa a saethu trwy ddeuddeg pen bwyell.

Unwaith y bydd yn cwblhau'r dasg hon, mae'n taflu ei guddwisgoedd, a chyda chymorth ei mab, yn lladd pob un o'r 108 o ddynion . Mae Telemachus hyd yn oed yn crogi deuddeg o'r morynion oedd wedi bradychu Penelope neu wedi caru'r gwŷr eu hunain.

Gweld hefyd: Catullus 14 Cyfieithiad

Mae Odysseus yn datgelu ei hun i Penelope, gan ofni ei fod yn rhyw fath o dwyll, mae hi'n ceisio un arall tric arno . Dywed wrth forwyn ei boneddiges am symud y gwely yr oedd hi ac Odysseus wedi ei rannu.

Er bod Odysseus wedi saernïo'r gwely ei hun, a chanddo wybodaeth i'r mater, atebodd fel na ellid ei symud, oherwydd roedd un goes yn goeden olewydd byw .Mae Penelope yn argyhoeddedig o'r diwedd fod ei gŵr wedi dychwelyd o'r diwedd, a chânt eu haduno mewn hapusrwydd o'r diwedd.

Penelope ym Mytholeg Roeg: Rhai Pwyntiau Dryslyd Nad Ydynt Yn Aduno

Ym mytholeg Roegaidd , sonnir am enw Penelope ambell waith, ac felly ceir hanesion amrywiol amdani. Yn y cyfeiriad Lladin am yr hanes hwn, darluniwyd Penelope fel y wraig ffyddlon a fu'n disgwyl am ei gŵr am ugain mlynedd hyd ei ddychweliad.

Mae'n gweddu i'r gred Ladin o bwysigrwydd diweirdeb, yn enwedig gan fod y Rhufeiniaid wedi eu tröedigaeth i Gristnogaeth. Felly, fe'i defnyddiwyd yn barhaus fel symbol o ffyddlondeb a diweirdeb hyd yn oed yn ddiweddarach mewn hanes.

Serch hynny mewn rhai straeon, neu fythau eraill, nid dim ond mam Telemachus oedd Penelope. Roedd hi hefyd yn fam i eraill, gan gynnwys Pan . Cofnodwyd rhieni Pan fel duw Apollo a Penelope, ac mae ysgolheigion a mytholegwyr eraill yn honni bod hyn yn wir. Mae rhai straeon hyd yn oed yn dweud bod Penelope wedi gwneud cariad at ei holl wŷr, o ganlyniad i hyn, ganed Pan.

Casgliad

>Edrychwch ar y prif pwyntiauam Penelope yn yr Odyssey a gwmpesir yn yr erthygl uchod:
 • Mae'r Odyssey yn un o ddwy brif gerdd epig a ysgrifennwyd gan y bardd Groegaidd Homer, a ysgrifennodd hefyd yr Iliad a ddaeth cyn yr Odyssey , gan sôn am ei rôl yn rhyfel Caerdroea.
 • Yn yr Odyssey, mae Odysseus yndychwelyd adref, ac mae'r gerdd yn canolbwyntio llawer ar wraig Odysseus, a arhosodd ugain mlynedd iddo ddychwelyd o'r rhyfel
 • Yn ystod yr amser pan oedd i ffwrdd, roedd gan Penelope 108 o gyfeillion i gyd yn pinio am ei llaw lle'r oedd hi a bu'n rhaid i'w mab, Telemachus, geisio meddwl am ffyrdd o'u cadw draw
 • Creodd Penelope lawer o driciau i ohirio priodas, naill ai oherwydd ei bod yn caru ei gŵr ac eisiau parchu ei gof neu oherwydd ei bod yn ei garu ac wedi cael gan deimlo y byddai'n dychwelyd un diwrnod
 • Am dair blynedd honnodd ei bod yn gwnïo amdo claddu i dad Odysseus. Ar ôl cael ei dal, bu’n rhaid iddi feddwl am ffyrdd eraill o roi’r gorau i briodas.
 • Gyda chymorth Athena, rhyddhawyd Odysseus o’r diwedd o’r man lle cafodd ei gaethiwo ar ynys gan Calypso. Wedi cyrraedd adref, gwelodd ei fab a datguddio ei hun
 • Gan ei guddio fel cardotyn cafodd gyfle i weld ei deulu ac i weld a oedd ei wraig wedi bod yn ffyddlon iddo
 • Mae Penelope wedi cystadleuaeth newydd i gadw'r cystadleuwyr yn y fan a'r lle: mae'n rhaid eu bod yn gallu clymu bwa Odysseus a saethu trwy bennau deuddeg bwyell
 • Odysseus oedd yr unig un i lwyddo. Wedi hynny, datgelodd ei hun i Penelope sy'n ei roi trwy un prawf arall: mae hi'n gofyn am symud y gwely yn ei hystafell wely. Gwrthwynebodd oherwydd na allai’r gwely symud, roedd un goes yn olewydden fyw.
 • Maen nhw’n cael eu haduno o’r diwedd, ac mae’r stori’n dweud eu bod nhw wedi byw “yn hapusbyth wedyn”
 • Ond y fersiwn ohoni hi fel gwraig ddigywilydd oedd y mwyaf poblogaidd o hyd ac fe’i defnyddiwyd fel symbol mewn hanes diweddarach

Penelope in the Odyssey yw y ddelwedd o ddiweirdeb, ffyddlondeb, ac amynedd . Llwyddodd i aros ugain mlynedd am ŵr a chreodd lawer o driciau i ohirio priodas ag eraill cyhyd. Yn y diwedd, gwobrwywyd hi, ond tybed y darllenwyr, a fuasai hi wedi cyrraedd diwedd ei dyddiau, a a fuasai disgwyl iddi wneud hynny?

John Campbell

Mae John Campbell yn awdur medrus ac yn frwd dros lenyddiaeth, sy'n adnabyddus am ei werthfawrogiad dwfn a'i wybodaeth helaeth o lenyddiaeth glasurol. Gydag angerdd am y gair ysgrifenedig a diddordeb arbennig yng ngweithiau Groeg hynafol a Rhufain, mae John wedi ymroi blynyddoedd i astudio ac archwilio Trasiedi Glasurol, barddoniaeth delyneg, comedi newydd, dychan, a barddoniaeth epig.Wedi graddio gydag anrhydedd mewn Llenyddiaeth Saesneg o brifysgol fawreddog, mae cefndir academaidd John yn rhoi sylfaen gref iddo ddadansoddi a dehongli’n feirniadol y creadigaethau llenyddol oesol hyn. Mae ei allu i ymchwilio i arlliwiau Barddoniaeth Aristotle, ymadroddion telynegol Sappho, ffraethineb craff Aristophanes, myfyrdodau dychanol Juvenal, a naratifau ysgubol Homer a Virgil yn wirioneddol eithriadol.Mae blog John yn llwyfan hollbwysig iddo rannu ei fewnwelediadau, arsylwadau, a dehongliadau o'r campweithiau clasurol hyn. Trwy ei ddadansoddiad manwl o themâu, cymeriadau, symbolau, a chyd-destun hanesyddol, mae’n dod â gweithiau cewri llenyddol hynafol yn fyw, gan eu gwneud yn hygyrch i ddarllenwyr o bob cefndir a diddordeb.Mae ei arddull ysgrifennu swynol yn dal meddyliau a chalonnau ei ddarllenwyr, gan eu tynnu i fyd hudolus llenyddiaeth glasurol. Gyda phob post blog, mae John yn plethu ei ddealltwriaeth ysgolheigaidd yn fedrus yn ddwfncysylltiad personol â'r testunau hyn, gan eu gwneud yn berthnasol i'r byd cyfoes.Yn cael ei gydnabod fel awdurdod yn ei faes, mae John wedi cyfrannu erthyglau ac ysgrifau i nifer o gylchgronau a chyhoeddiadau llenyddol o fri. Mae ei arbenigedd mewn llenyddiaeth glasurol hefyd wedi ei wneud yn siaradwr poblogaidd mewn cynadleddau academaidd amrywiol a digwyddiadau llenyddol.Trwy ei ryddiaith huawdl a’i frwdfrydedd selog, mae John Campbell yn benderfynol o adfywio a dathlu harddwch bythol ac arwyddocâd dwfn llenyddiaeth glasurol. P’un a ydych yn ysgolhaig ymroddedig neu’n ddarllenydd chwilfrydig yn unig sy’n ceisio archwilio byd Oedipus, cerddi serch Sappho, dramâu ffraeth Menander, neu chwedlau arwrol Achilles, mae blog John yn argoeli i fod yn adnodd amhrisiadwy a fydd yn addysgu, yn ysbrydoli ac yn tanio. cariad gydol oes at y clasuron.