Ceyx ac Alcyone: Y Cwpl a Achosodd Ddigofaint Zeus

John Campbell 12-10-2023
John Campbell
uh-nee

Roedd Ceyx ac Alcyone yn byw yn ardal Trachis ger yr afon Spercheious ac yn caru ei gilydd yn annwyl. Yn ôl y myth, cyfeiriodd y ddau at ei gilydd fel Zeus a Hera a oedd yn weithred aberthol. Pan ddarganfu Zeus fod ei waed yn berwi o'i fewn ac aeth ati i gosbi'r ddeuawd am eu cabledd. Bydd yr erthygl hon yn archwilio tarddiad Ceyx a'i wraig Alcyone a'r hyn a wnaeth Zeus iddynt am ei felltithio.

Gwreiddiau Ceyx ac Alcyone

Mab i Eosphorus oedd Ceyx, y cyfeirir ato hefyd fel Lucifer, ac nid yw'n eglur a oedd ganddo fam ai peidio. Roedd Alcyone, sydd weithiau'n cael ei sillafu Halcyon, yn ferch i Frenin Aeolia a'i wraig, Aigeale neu Enarete. Yn ddiweddarach, daeth Halcyon yn frenhines Trachis, lle bu'n byw'n hapus gyda'i gŵr, Ceyx. Nid oedd eu cariad yn gwybod unrhyw derfynau wrth i'r pâr dyngu i ddilyn ei gilydd ble bynnag yr aent – ​​hyd yn oed i'r bedd.

Gweld hefyd: Hercules vs Achilles: Arwyr Ifanc Mytholegau Rhufeinig a Groegaidd

Mytholeg Roegaidd Alcyone a Ceyx

Yn ôl y chwedl, roedd pawb, gan gynnwys duwiau'r pantheon Groegaidd, yn edmygu y cariad oedd gan y cwpl at ei gilydd a chawsant eu swyno gan eu harddwch corfforol. Oherwydd eu hoffter cryf tuag at ei gilydd, dechreuodd y cwpl gyfeirio atynt eu hunain fel Zeus a Hera.

Fodd bynnag, nid oedd hwn yn eistedd i lawr yn dda gyda'r duwiau, a oedd yn teimlo nad oedd unrhyw dduw yn siarad llai am ddyn, dylent gymharu eu hunain â Brenin y duwiau. Felly,taranfollt i'r môr, a achosodd storm enbyd a foddodd Ceyx.

 • Pan glywodd Alcyone am farwolaeth ei gŵr, galarodd ef a chyflawni hunanladdiad trwy foddi ei hun yn y môr mewn ymgais i ailuno â'i gŵr.
 • Trawsnewidiodd y duwiau, wedi eu cyffroi gan arddangosiad mor wych o gariad, y cwpl yn las y dorlan, a elwid hefyd Halcyon. Roedd Halcyon days, ymadrodd sy'n golygu cyfnod heddychlon yn deillio o'r myth.

  Roedd Zeus wedi i eu cosbi am y pechod blin hwn, ond bu'n rhaid iddo aros am yr amser priodol i wneud hynny.

  Ceyx yn Colli ei Frawd

  Roedd Ceyx newydd golli ei frawd Daedalion ar ôl cael ei drawsnewid yn hebog gan y duw Apollo. Yr oedd Daedalion yn adnabyddus am ei ddewrder a'i llymder, ac esgor ar ferch brydferth o'r enw Chione.

  Yr oedd harddwch Chione mor hudolus nes iddo ddenu sylw duwiau a dynion. Methu rheoli eu chwant, Twyllodd Apollo a Hermes a chysgu gyda'r ferch ifanc a rhoddodd enedigaeth i efeilliaid; y plentyn cyntaf i Hermes a'r ail i Apollo.

  Parodd anniddigrwydd y duwiau i Chione deimlo mai hi oedd y harddaf ymhlith yr holl ferched. Ymffrostiai hyd yn oed ei bod yn harddach nag Artemis – honn a gythruddodd y dduwies. Hi, felly, a saethodd saeth trwy dafod Chione a'i lladd.

  Gwaeddodd Daedalion yn chwerw yn angladd ei merch waeth faint y cafodd ei gysuro gan ei frawd Ceyx. Ceisiodd hyd yn oed ladd ei hun drwy daflu ei hun i goelcerth angladd ei ferch ond cafodd ei atal deirgwaith gan Ceyx.

  Ar y pedwerydd cynnig, rhedodd Daedalion ar gyflymder cyflym a'i gwnaeth <1 yn amhosibl iddo gael ei rwystro a neidio o ben Mynydd Parnassus; fodd bynnag, cyn iddo daro'r llawr, Apolo a drugarhaodd wrtho a'i drawsnewid yn hebog.

  Gweld hefyd: Bucolig (Eclogues) – Virgil – Rhufain Hynafol – Llenyddiaeth Glasurol

  Felly, collodd Ceyx ei frawd anith ar yr un diwrnod a galaru arnynt am ddyddiau. Gan deimlo'n bryderus ynghylch marwolaeth ei frawd a wrth sylwi ar rai o'r argoelion drwg, penderfynodd Ceyx ymgynghori â'r Oracle yn Delphi am atebion.

  Gwrthdaro a Gwahanu Rhwng y Ddau

  He trafod gyda'i wraig ei daith arfaethedig i Claros, lle'r oedd yr oracl , ond mynegodd ei wraig ei hanfodlonrwydd. Yn ôl y chwedl, bu Alcyone mewn dagrau am dri diwrnod a noson, gan feddwl tybed beth oedd yn bwysicach na bod yn rhaid i Ceyx ei gadael i deithio i Claros.

  Siaradodd pa mor beryglus oedd y moroedd a rhybuddiodd ef tua y tywydd garw ar y dyfroedd. Ymbilodd hi hyd yn oed ar ei gŵr, Ceyx, i fynd â hi gydag ef ar y daith galed.

  Er ei fod wedi ei deimlo gan ddagrau a phryder ei wraig, roedd Ceyx yn benderfynol o fynd i Delphi, a ni fyddai dim yn stopio Ceisiodd gysuro Alcyone â llawer o eiriau a sicrhau ei wraig y byddai'n dychwelyd yn ddiogel, ond ofer fu'r cyfan. Yn olaf, tyngodd i oleuni ei dad y byddai'n dychwelyd ati cyn i'r lleuad orffen ei chylch ddwywaith. Symudodd yr olaf Alcyone; caniataodd i'w gŵr gychwyn ar y daith beryglus i'r Delphic Oracle.

  Yna gorchmynnodd Ceyx ddod â'r llong er mwyn iddo fynd ar ei bwrdd, ond pan welodd Alcyone y llong yn ei holl offer, wylodd eto. Bu'n rhaid i Ceyx ei chysuro, er mawr boen i'r criwaelodau a alwodd arno i frysio. Yna aeth Ceyx ar fwrdd y llong a chwifio at ei wraig wrth iddi lifo i ffwrdd ar y môr. Dychwelodd Alcyone, yn dal gyda dagrau, yr ystum wrth iddi wylio'r cwch yn diflannu dros y gorwel.

  Ceyx and the Tempest

  Ar ddechrau'r daith, roedd y moroedd yn gyfeillgar, yn dyner gwyntoedd a thonnau yn gyrru'r llong yn ei blaen. Fodd bynnag, tua’r nos, dechreuodd tonnau’r cefnfor chwyddo, a throdd yr awelon a fu unwaith yn dyner yn stormydd ffyrnig a ddechreuodd guro’r llong. Dechreuodd y dŵr fynd i mewn i'r cwch, a sgrialodd morwyr am unrhyw gynhwysydd y gallent ei ddefnyddio i nôl rhywfaint o ddŵr allan o'r cwch. Gwaeddodd capten y llong ar frig ei lais, ond boddodd yr ystorm ei lais allan.

  Yn fuan dechreuodd y llong foddi, ac ofer fu pob ymdrech i'w hachub wrth i'r dyfroedd dorri i mewn i'r cwch. Tarodd ton anferth, a oedd yn fwy arwyddocaol nag unrhyw don arall, y llong ac anfonodd y rhan fwyaf o'r morwyr i waelod y cefnfor. Ofnai Ceyx y byddai'n boddi ond teimlai belydryn o hapusrwydd nad oedd ei wraig gydag ef, oherwydd ni wyddai beth fyddai wedi'i wneud. Crwydrodd ei feddwl adref ar unwaith a dyheu am weld glannau ei gartref, Trachis.

  Gan fod y siawns o oroesi yn pylu erbyn y funud, ni allai Ceyx feddwl am neb ond ei wraig. Roedd yn gwybod bod y diwedd wedi dod iddo ac yn meddwl tybed beth fyddai ei wraig hardd yn ei wneud pe bai hiclywed am ei farwolaeth. Pan oedd y storm ar ei huchaf, gweddïodd Ceyx ar y duwiau gan ymbil arnynt i adael i'w gorff gael ei olchi i'r lan er mwyn i'w wraig allu ei ddal un tro olaf. Yn olaf, mae Ceyx yn boddi wrth i “arc o ddŵr du” dorri dros ei ben, ac ni allai ei dad, Lucifer, wneud dim i'w achub.

  Alcyone yn Dysgu am Farwolaeth Ei Gŵr

  Yn y cyfamser, Arhosodd Alcyone yn amyneddgar trwy gyfri'r dyddiau a'r nosweithiau i'w gŵr wedi addo bod yn ôl cyn i'r lleuad gwblhau ei chylch ddwywaith. Gwnïodd ddillad i'w gŵr a pharatoi ar gyfer ei ddyfodiad adref, heb wybod am y drasiedi a ddigwyddodd iddo. Gweddiodd ar yr holl dduwiau am ddiogelwch ei gŵr, gan offrymu aberthau yn nheml Hera, y dduwies a droseddodd. Ni allai Hera wrthsefyll dagrau Alcyone mwyach a chan wybod y dynged a ddigwyddodd Ceyx, anfonodd ei chennad Iris i chwilio am dduw Cwsg, Hypnos.

  Y genhadaeth oedd i Hypnos anfon ffigwr tebyg Ceyx i Alcyone yn ei breuddwyd, yn ei hysbysu o farwolaeth ei gwr. Aeth Iris i'r Neuaddau Cwsg, lle cafodd Hypnos yn cysgu i ffwrdd o dan ei ddylanwad. Deffrodd hi a dweud wrtho am ei chenhadaeth, ac wedi hynny anfonodd Hypnos am ei fab, Morpheus. Adnabyddid Morpheus fel crefftwr gwych ac efelychydd o ffurfiau dynol, a rhoddwyd iddo'r ddyletswydd o ddyblygu ffurf ddynol Ceyx.

  Morpheushedfanodd a glaniodd yn gyflym yn Trachis a thrawsnewid i ffurf einioesol Ceyx ynghyd â ei lais, ei acen, a'i hystyriaethau. Safodd dros wely Alcyone ac ymddangosodd yn ei breuddwyd gyda gwallt gwlyb a barf, wedi ei hysbysu o'i dranc. Mae'n erfyn ar Alcyone i'w alaru wrth iddo deithio i wagle Tartarus. Deffrodd Alcyone a rhuthrodd i lan y môr wrth iddi wylo, dim ond i ddarganfod corff difywyd ei gŵr wedi ei olchi i'r lan.

  Marwolaeth Alcyone

  Bu Alcyone yn galaru amdano am ddyddiau wedyn. ac aeth trwy y defodau angladdol priodol i alluogi enaid ei gŵr i drosglwyddo i'r Isfyd. Gan deimlo'n anobeithiol a gwybod na allai fyw gweddill ei bywyd heb Ceyx, lladdodd Alcyone ei hun trwy foddi yn y môr i aduno â'i gŵr. Cafodd y duwiau eu cyffroi gan arddangosfa mor wych o o gariad rhwng y cwpl hwn – y math o gariad na allai hyd yn oed marwolaeth ei rwygo. Teimlodd Zeus yn euog am ddwyn achos yn frech yn erbyn cwpl a oedd yn wirioneddol garu ei gilydd felly i wneud iawn, trodd y cariadon yn adar Halcyon poblogaidd a adwaenir fel glas y dorlan.

  Aeolus yn Helpu Adar Halcyon

  Mae'r myth yn parhau y byddai Aeolus, duw'r gwyntoedd a thad Alcyone, yn tawelu'r moroedd er mwyn i'r adar hela. Yn ôl y chwedl, am bythefnos ym mis Ionawr bob blwyddyn, byddai Aeolus yn gweld yr adar o hyd am bythefnos ym mis Ionawr bob blwyddyn. gwynt ar y moroedd fel y gall ei ferchadeiladu nyth a dodwy ei hwyau. Daeth y pythefnos hwn i gael ei adnabod fel dyddiau Halcyon ac yn y diwedd daeth i fod yn fynegiant.

  Mae Myth Halcyon yn Byw Hyd Heddiw

  Rhoddodd myth Ceyx ac Alcyone enedigaeth i'r ymadrodd Halcyon days sy'n dynodi cyfnod o heddwch a thawelwch. Yn ôl y myth, mae tad Alcyone yn tawelu'r tonnau er mwyn i las y dorlan allu pysgota a dyna sut y daeth yr ymadrodd i fodolaeth. Mae stori Alcyone a Ceyx yn debyg i stori Apollo a Daphne gan fod y ddwy fytholeg yn ymwneud â chariad.

  Themâu Y Stori

  Mae'r myth hwn yn darlunio ychydig o themâu ar wahân i'r rhai ymddangosiadol thema cariad tragwyddol. Y mae thema aberth, dialedd, a gwyleidd-dra y mae'r myth trasig hwn yn ei ddal o fewn ei dudalennau.

  Cariad Tragwyddol

  Mewn myfyrdod Ceyx ac Alcyone, thema ganolog y mae'r stori hon yn ei hegluro yw testun cariad tragwyddol fel a ddangosir rhwng dau brif gymeriad y myth. Roeddent yn caru ei gilydd yn annwyl a byddent yn mynd i unrhyw hyd i gadw ei gilydd yn fyw, yn union fel yn y stori Orpheus ac Eurydice. Gallasai Ceyx, allan o'i chwantau hunanol, ganiatau i'w wraig fyned gydag ef ar y daith frawychus, ond gwrthododd. Helpodd ei benderfyniad i beidio cario ei wraig ar hyd ei bywyd am gyfnod byr.

  Hefyd, ni adawodd y cwpl i farwolaeth eu gwahanu, er mawr syndod i'r duwiau Groegaidd. PrydClywodd Alcyone am farwolaeth ei gŵr, galarodd ef am ddyddiau ac yna boddodd ei hun yn y gobaith o aduno ag ef.

  Felly, i Alcyone, nid oedd marwolaeth yn rhwystr i yr emosiynau cryf a deimlai dros ei gŵr. Nid yw'n syndod bod yr emosiwn pwerus hwn wedi dal sylw'r duwiau a ymyrrodd. Trawsnewidiwyd y ddau gariad yn Halcyons neu las y dorlan fel y byddai eu cariad yn parhau ar hyd yr oesoedd.

  Hyd yma, mae cariad tragwyddol Alcyone a Ceyx yn dal i fod yn yr ymadrodd enwog “Halcyon days”. Mae eu cariad yn adlewyrchu'r hen ddywediad bod cariad yn gryfach na marwolaeth.

  Gwyleidd-dra

  Thema arall yw gwyleidd-dra a gostyngeiddrwydd yn dathlu cariad. Rhannodd Alcyone a Ceyx emosiynau cryf ; roedd cymharu eu cariad â Zeus a Hera yn anfaddeuol. Roedd yn cael ei ystyried yn gabledd ac roedd yn rhaid iddo dalu gyda'u bywydau. Pe baent wedi bod yn wylaidd wrth ddathlu cariad, efallai y byddent wedi byw'n hirach.

  Y wers yma bob amser yw aros yn ostyngedig waeth beth fo'r cyflawniadau neu'r cerrig milltir y mae rhywun wedi'u calchio. Mae balchder bob amser yn mynd cyn cwymp; dyna'n union a brofodd y cwpl yn y myth Groegaidd oesol hwn. Yn union fel myth Icarus, mab Daedalus, a hedfanodd yn rhy agos at yr haul, byddai balchder yn dod â chi i wasgu i'r ddaear ac yn chwalu'n ddarnau. Ni fyddai ychydig o wyleidd-dra yn brifo pryfyn, wedi'r cyfan, dywedodd dyn doeth unwaith mai gwyleidd-dra yw'r allweddi lwyddiant.

  Dial

  Ceisiodd Zeus ddialedd yn erbyn y cwpl am gablu ei enw – gweithred yr oedd yn ymddangos yn ei difaru. Yn ôl rhai fersiynau o'r myth, nid oedd Alcyone a Ceyx yn bwriadu cablu'r duwiau ond yn hytrach roeddent yn cymharu eu hunain yn chwareus â'r duwiau. Gydag ychydig o amynedd, byddai Zeus wedi sylweddoli y gallai'r cwpl fod wedi golygu dim niwed wrth gymharu eu hunain ag ef a'i wraig. Er mai oerfel yw'r ffordd orau o ddial, gallai aros ac ystyried eich gweithredoedd chi a'ch dioddefwr achub bywydau a difaru.

  Aberth

  Aberthodd Alcyone ei hamser a'i hymdrechion er mwyn cariad ei bywyd pan wnaeth hi gwnaeth offrymau beunyddiol i'r holl dduwiau, yn enwedig Hera. Aeth hi hyd yn oed ymlaen i wneud dillad i'w gŵr a pharatoi gwledd ar ôl dychwelyd. Fodd bynnag, nid oedd unrhyw aberth yn fwy na hi yn rhoi ei bywyd i gwrdd â'i gŵr unwaith eto. Roedd ganddi'r dewis i aros yn fyw a phriodi gŵr arall a chael plant gydag ef ond dewisodd ei gŵr.<5

  Credodd Alcyone mewn cariad a gwnaeth bopeth a allai, gan gynnwys aberthu ei bywyd i gryfhau ei chredoau. Mae'r rhan fwyaf o arwyr mawr y gorffennol a'r presennol wedi dilyn esiampl Alcyone trwy gynnig eu bywydau i sefydlu eu credoau.

  Ynganiad Ceyx ac Alcyone

  Mae Ceyx yn cael ei ynganu fel

  John Campbell

  Mae John Campbell yn awdur medrus ac yn frwd dros lenyddiaeth, sy'n adnabyddus am ei werthfawrogiad dwfn a'i wybodaeth helaeth o lenyddiaeth glasurol. Gydag angerdd am y gair ysgrifenedig a diddordeb arbennig yng ngweithiau Groeg hynafol a Rhufain, mae John wedi ymroi blynyddoedd i astudio ac archwilio Trasiedi Glasurol, barddoniaeth delyneg, comedi newydd, dychan, a barddoniaeth epig.Wedi graddio gydag anrhydedd mewn Llenyddiaeth Saesneg o brifysgol fawreddog, mae cefndir academaidd John yn rhoi sylfaen gref iddo ddadansoddi a dehongli’n feirniadol y creadigaethau llenyddol oesol hyn. Mae ei allu i ymchwilio i arlliwiau Barddoniaeth Aristotle, ymadroddion telynegol Sappho, ffraethineb craff Aristophanes, myfyrdodau dychanol Juvenal, a naratifau ysgubol Homer a Virgil yn wirioneddol eithriadol.Mae blog John yn llwyfan hollbwysig iddo rannu ei fewnwelediadau, arsylwadau, a dehongliadau o'r campweithiau clasurol hyn. Trwy ei ddadansoddiad manwl o themâu, cymeriadau, symbolau, a chyd-destun hanesyddol, mae’n dod â gweithiau cewri llenyddol hynafol yn fyw, gan eu gwneud yn hygyrch i ddarllenwyr o bob cefndir a diddordeb.Mae ei arddull ysgrifennu swynol yn dal meddyliau a chalonnau ei ddarllenwyr, gan eu tynnu i fyd hudolus llenyddiaeth glasurol. Gyda phob post blog, mae John yn plethu ei ddealltwriaeth ysgolheigaidd yn fedrus yn ddwfncysylltiad personol â'r testunau hyn, gan eu gwneud yn berthnasol i'r byd cyfoes.Yn cael ei gydnabod fel awdurdod yn ei faes, mae John wedi cyfrannu erthyglau ac ysgrifau i nifer o gylchgronau a chyhoeddiadau llenyddol o fri. Mae ei arbenigedd mewn llenyddiaeth glasurol hefyd wedi ei wneud yn siaradwr poblogaidd mewn cynadleddau academaidd amrywiol a digwyddiadau llenyddol.Trwy ei ryddiaith huawdl a’i frwdfrydedd selog, mae John Campbell yn benderfynol o adfywio a dathlu harddwch bythol ac arwyddocâd dwfn llenyddiaeth glasurol. P’un a ydych yn ysgolhaig ymroddedig neu’n ddarllenydd chwilfrydig yn unig sy’n ceisio archwilio byd Oedipus, cerddi serch Sappho, dramâu ffraeth Menander, neu chwedlau arwrol Achilles, mae blog John yn argoeli i fod yn adnodd amhrisiadwy a fydd yn addysgu, yn ysbrydoli ac yn tanio. cariad gydol oes at y clasuron.