Oedipus Tiresias: Rôl y Gweledydd Dall yn Oedipus y Brenin

John Campbell 12-10-2023
John Campbell

Mae Oedipus Tiresias yn dilyn y digwyddiadau yn ymwneud â’r proffwyd dall a sut mae’r digwyddiadau hynny’n dylanwadu ar y ddrama ganlyniad, Oedipus Rex. Mae Tiresias yn un o'r cymeriadau Oedipus Rex sy'n ymddangos mewn sawl drama drasig Groegaidd, gan gynnwys Antigone a The Bacchae. Yn y ddrama Antigone, mae Tiresias Antigone yn hysbysu Creon y byddai ei weithredoedd yn dod â trychineb i wlad Thebes.

Bydd yr erthygl hon yn archwilio rôl y proffwyd Apollo a sut y bu iddo helpu i hwyluso dilyniant y digwyddiadau yn y ddrama Oedipus y Brenin.

Beth Yw Oedipus Tiresias?

Mae Oedipus Tiresias, fforiwr rôl y gweledydd dall, yn chwarae yn y Trasiedi Roegaidd Oedipus Rex a ysgrifennwyd gan Sophocles. Mae'n cyfosod cymeriad Tiresias â'r Brenin Oedipus ac yn archwilio sut mae pob cymeriad yn cyfrannu at ddatblygiad y plot.

Gweld hefyd: Ydy Zeus ac Odin yr un peth? Cymhariaeth o'r Duwiau

Dylanwadodd Tiresias ar Lain Oedipus y Brenin

Pan anrhoddodd salwch y bobl o Thebes, aethant i balas eu brenin i ddod o hyd i ateb i'r marwolaethau niferus yn y wlad. Yna anfonodd y Brenin, Oedipus, negesydd at oracl Delphi i helpu i ddod o hyd i ateb i'w sefyllfa anodd.

Yno datgelwyd mai llofruddiaeth y cyntaf oedd achos y salwch. brenin Thebes, Laius. Felly, yr unig ffordd i atal y salwch yn y wlad oedd dod o hyd i lofrudd y Brenin Laius.

Oedipus Tiresias yn Helpu i DdatrysLlofruddiaeth Laius

Yna anfonodd y Brenin Oedipus am y gweledydd dall Tiresias i ei helpu i ddod o hyd i'r llofrudd i helpu i adfer iechyd y Thebans. Pan gyrhaeddodd Tiresias, gwrthododd roi ateb llwyr ond mynnodd fod Oedipus yn adnabod y llofrudd. Cythruddodd hyn Oedipus, a glawiodd sarhad ar yr hen Tiresias. Fodd bynnag, arhosodd y proffwyd yn fud a dioddef y morglawdd o gyhuddiadau a ddygwyd arno gan Oedipus.

Yn olaf, pan gyhuddodd Oedipus ef o fod yn y gwely gyda llofrudd y Brenin Laius, datgelodd Tiresias fod y llofrudd oedd Oedipus ei hun. Gwnaeth hyn y brenin yn ddig a gorchmynnodd i'r gweledydd dall gael ei daflu allan o'r palas.

Fodd bynnag, datgelodd digwyddiadau dilynol hunaniaeth y llofrudd, sef y Brenin Oedipus. Gan sylweddoli'r ffieidd-dra a gyflawnodd trwy ladd ei dad, y Brenin Laius, a phriodi ei fam, mae Oedipus yn twyllo ei lygaid a'i alltudion.

Gweld hefyd: Eurymachus yn Yr Odyssey: Cwrdd â'r Siwtiwr Twyllodrus

Tiresias yn Helpu Iachau'r Thebans

Heb rôl Tiresias , byddai llofrudd y Brenin Laius wedi aros yn ddirgelwch i bobl Thebes. O ganlyniad, gallai'r salwch fod wedi dileu'r Thebans, gan gynnwys Oedipus a'i deulu.

Roedd y salwch yn eu gwneud yn wan ac yn anobeithiol, gan eu gwneud yn agored i elynion. Roedd angen ateb ar y Thebans. i adferu eu hiechyd a gogoniant y ddinas.

Ceisiasant bob moddion, ond nid ymddangosai dim yn gweithio ; po fwyaf y maentceisio, gwaethaf y salwch. Troesant at eu hunig waredwr, Oedipus, a oedd wedi eu hachub rhag y sffincs milain yn gynharach.

Fodd bynnag, cawsant eu siomi pan nad oedd gan Oedipus ateb ond i droi at y duwiau am gymorth. Sylweddolodd Oedipus fod y salwch yn y wlad o darddiad ysbrydol a chrefyddol, a dim ond y duwiau oedd â'r ateb.

Felly, datguddiadau Tiresias nid yn unig dod â chau i'r Thebans ond hefyd yn dod ag iachâd ac adferiad. Yn olaf, mae tawelwch yn cael ei adfer, a'r Thebans adennill eu hiechyd. O ganlyniad, mae marwolaeth yn y wlad yn cael ei ffrwyno, a'r galar a'r angladdau yn dod i ben. Nid yn unig y datrysodd Tiresias ddirgelwch llofruddiaeth y Brenin Laius ond daeth ag iachâd i wlad Thebes. Ond digwyddodd y rhain i gyd ar ôl i Oedipus alltudio ei hun o wlad Thebes.

Datguddiad Tiresias yn Arwain at Farwolaeth Jocasta, Oedipus Rex

Roedd Locaste yn poeni am ei chyn ŵr, Laius, ond yn ddiymadferth wrth ganfod y gwir y tu ôl i'w farwolaeth. Credai'r stori a glywodd am sut y lladdodd grŵp o ladron ei gŵr yn y man lle cyfarfu dau lwybr. Felly, pan soniodd Tiresias am y broffwydoliaeth am Oedipus yn lladd ei dad ac yn priodi ei fam, gofynnodd hi iddo beidio â chredu yn y duwiau.

Yn ôl iddi hi, yr un duwiau a broffwydodd y byddai ei gŵr Laius farw yn dwylo ei fab. Yn hytrach, yr oeddlladd gan ladron. Fodd bynnag, pan glywodd Oedipus am ble y lladdwyd Laius, dechreuodd boeni wrth iddo gofio digwyddiad.

Anfonodd yn gyflym am y gwarchodwr a oroesodd yr ymosodiad ar Laius i adrodd yr hyn a ddigwyddodd mor dyngedfennol. Dydd. Gofynnodd Iocast dryslyd i Oedipus pam yr anfonodd am y gwarchodwr oedd wedi goroesi, ac adroddodd sut y lladdodd ddyn ar y groesffordd honno lle dywedir i Laius golli ei fywyd.

Yna adroddodd Oedipus sut yr oedd oedolyn hŷn wedi ei bryfocio. ar y groesffordd trwy geisio ei yrru oddi ar y ffordd, ac yn ei ddicter, lladdodd yr oedolyn hŷn. Fodd bynnag, datgelodd digwyddiadau dilynol mai y dyn hŷn oedd y Brenin Laius, a thorrodd y newyddion hyn galon Iocase. Gan sylweddoli sut yr oedd wedi priodi ei mab a chael plant gydag ef, mae hi'n mynd i mewn i'w hystafell yn dawel ac yn crogi ei hun. Felly, cychwynnodd datguddiadau Tiresias amrywiol ddigwyddiadau a arweiniodd at farwolaeth y Frenhines Iocasta.

Mae Tiresias yn Ffoil i Oedipus

Mae ffoil yn derm llenyddol sy'n dynodi cymeriad sy'n yn cael ei gyflwyno fel cyferbyniad i ail gymeriad i ddangos cryfderau a gwendidau'r ail gymeriad. Mae Oedipus y Brenin, a oedd yn Sophocles, yn defnyddio Tiresias fel ffoil i Oedipus i amlygu ei gryfderau a gwendidau Oedipus. Er bod nodweddion cymeriad Oedipus yn amlwg o'r dechrau, mae ei gyfarfyddiad â Tiresias yn y palas yn gwneud nhwllacharedd.

Er enghraifft, mae un o'r gwrthgyferbyniadau mwyaf yn ymwneud â golygfeydd y ddau gymeriad. Roedd Tiresias yn gwbl ddall, tra bod gweledigaeth Oedipus yn glir fel dydd. Fodd bynnag, ni allai Oedipus weld i'r dyfodol ac roedd angen cymorth Tiresias. Hefyd, er na wyddai Oedipus pwy laddodd y Brenin Laius, gallai Tiresias weld y llofrudd a hyd yn oed ei dynnu sylw pan oedd y sefyllfa yn mynnu ei fod yn gwneud hynny.

Mae Sophocles hefyd yn defnyddio anian dawel Tiresias fel rhwystr i'r brwyn a natur benboeth Oedipus. Tra bod Oedipus yn aflonyddu ac yn galw enwau Tyresiar oherwydd iddo wrthod sôn am lofrudd Laius, cadwodd Tiresias ei bwyll oherwydd ei fod yn gwybod canlyniadau ei ateb. Hyd yn oed pan aneglurodd yr ateb i gwestiwn Oedipus, ni wnaeth hynny â dicter ffyrnig. Beth mae Tiresias yn ei ddweud wrth Oedipus? Dywedodd wrtho mai ef oedd llofrudd y Brenin Laius.

Defnyddiwyd Tiresias fel Offeryn Rhagfynegi

Defnyddiodd Sophocles gymeriad Tiresias i ragfynegi digwyddiadau’r ddrama drasig yn y dyfodol. Mewn llenyddiaeth, mae rhagfynegi yn ddyfais y mae llenor yn ei defnyddio i awgrymu beth sydd i ddod yn nyfodol y ddrama. Rhoddodd Tiresias, a gafodd y ddawn o broffwydoliaeth, awgrymiadau o'r hyn a fyddai'n digwydd i Oedipus. Trwy Tiresias, gallai’r gynulleidfa adrodd tynged drasig Oedipus.

Dyma un o ddyfyniadau dadl Oedipus a Tiresias a roddodd y proffwyd Apollocliwiau am ddyfodol y Brenin: “Rwy'n dweud nad ydych chi'n gwybod ym mha waethaf o gywilydd yr ydych chi'n byw gyda'r rhai agosaf atoch chi, ac na welwch ym mha gyflwr drwg yr ydych yn sefyll.” Dywedodd Tiresias wrth Oedipus, er bod ganddo olwg corfforol, ei fod yn ddall i weld y ffieidd-dra yr oedd yn trigo ynddo. Yna awgrymodd y byddai Oedipus yn dallu ei hun yn y pen draw pan sylweddolodd arswyd ei ffyrdd.

Yn wir i eiriau Tiresias, mae Oedipus yn gwgu ei lygaid ar ôl sylweddoli ei fod wedi lladd ei dad ac wedi priodi ei fam. I wneud pethau'n waeth, roedd wedi esgor ar bedwar o blant gyda'i fam, Iocase. Fel y rhagfynegwyd gan Tiresias, mae Oedipus yn gadael gwlad Thebes ac yn crwydro yn ei ddallineb. Yn y pen draw, cyfarfu Oedipus â'i farwolaeth yn ninas Colonus a chafodd ei barchu fel gwarchodwr y wlad.

Casgliad

Mae'r erthygl hon wedi archwilio rôl Tiresias, y gweledydd dall, a'i effaith ar ddigwyddiadau'r ddrama drasig Oedipus y Brenin. Dyma crynodeb o'r cyfan y mae'r erthygl wedi'i drafod hyd yn hyn:

  • Helpodd y proffwyd Apollo i adnabod llofrudd cyn Frenin Thebes – achos yr hwn oedd wedi drysu Oedipus a'r Thebaniaid am ddyddiau.
  • Daeth Tiresias hefyd ag iachâd i wlad Thebes wedi i'r llofrudd gael ei ddarganfod a gweinyddwyd cyfiawnder. Fel arall, gallasai’r pla fod wedi eu dileu i gyd.
  • Rhoddodd datguddiadau Tiresias farwolaeth Iocast yn gynt pan aeth hi.sylweddolodd ei bod wedi priodi ei mab, gan gyflawni'r broffwydoliaeth a adroddwyd flynyddoedd yn ôl.
  • Defnyddiodd Sophocles Tiresias fel ffoil i gymeriad Oedipus; er y gallai Oedipus weld, yr oedd yn ddall i'w feiau, tra gallai Tiresias dall weld mai Oedipus oedd y troseddwr. beth oedd y dyfodol i Oedipus.

Helpodd Tiresias i yrru cynllwyn y ddrama trwy ddatgelu llofrudd y Brenin Laius a daeth â therfynoldeb i'r ddrama, gan awgrymu bod y broffwydoliaeth ddamniedig wedi ei gyflawni o'r diwedd.

John Campbell

Mae John Campbell yn awdur medrus ac yn frwd dros lenyddiaeth, sy'n adnabyddus am ei werthfawrogiad dwfn a'i wybodaeth helaeth o lenyddiaeth glasurol. Gydag angerdd am y gair ysgrifenedig a diddordeb arbennig yng ngweithiau Groeg hynafol a Rhufain, mae John wedi ymroi blynyddoedd i astudio ac archwilio Trasiedi Glasurol, barddoniaeth delyneg, comedi newydd, dychan, a barddoniaeth epig.Wedi graddio gydag anrhydedd mewn Llenyddiaeth Saesneg o brifysgol fawreddog, mae cefndir academaidd John yn rhoi sylfaen gref iddo ddadansoddi a dehongli’n feirniadol y creadigaethau llenyddol oesol hyn. Mae ei allu i ymchwilio i arlliwiau Barddoniaeth Aristotle, ymadroddion telynegol Sappho, ffraethineb craff Aristophanes, myfyrdodau dychanol Juvenal, a naratifau ysgubol Homer a Virgil yn wirioneddol eithriadol.Mae blog John yn llwyfan hollbwysig iddo rannu ei fewnwelediadau, arsylwadau, a dehongliadau o'r campweithiau clasurol hyn. Trwy ei ddadansoddiad manwl o themâu, cymeriadau, symbolau, a chyd-destun hanesyddol, mae’n dod â gweithiau cewri llenyddol hynafol yn fyw, gan eu gwneud yn hygyrch i ddarllenwyr o bob cefndir a diddordeb.Mae ei arddull ysgrifennu swynol yn dal meddyliau a chalonnau ei ddarllenwyr, gan eu tynnu i fyd hudolus llenyddiaeth glasurol. Gyda phob post blog, mae John yn plethu ei ddealltwriaeth ysgolheigaidd yn fedrus yn ddwfncysylltiad personol â'r testunau hyn, gan eu gwneud yn berthnasol i'r byd cyfoes.Yn cael ei gydnabod fel awdurdod yn ei faes, mae John wedi cyfrannu erthyglau ac ysgrifau i nifer o gylchgronau a chyhoeddiadau llenyddol o fri. Mae ei arbenigedd mewn llenyddiaeth glasurol hefyd wedi ei wneud yn siaradwr poblogaidd mewn cynadleddau academaidd amrywiol a digwyddiadau llenyddol.Trwy ei ryddiaith huawdl a’i frwdfrydedd selog, mae John Campbell yn benderfynol o adfywio a dathlu harddwch bythol ac arwyddocâd dwfn llenyddiaeth glasurol. P’un a ydych yn ysgolhaig ymroddedig neu’n ddarllenydd chwilfrydig yn unig sy’n ceisio archwilio byd Oedipus, cerddi serch Sappho, dramâu ffraeth Menander, neu chwedlau arwrol Achilles, mae blog John yn argoeli i fod yn adnodd amhrisiadwy a fydd yn addysgu, yn ysbrydoli ac yn tanio. cariad gydol oes at y clasuron.