Aegeus: Y Rheswm tu ôl i Enw Môr Aegean

John Campbell 12-10-2023
John Campbell

Mae Aegeus yn gysylltiedig â sefydlu Athen a bod yn dad i Theseus. Mae llawer o ddigwyddiadau pwysig i'w enw yn y chwedloniaeth.

Gweld hefyd: Antigone – Chwarae Sophocles – Dadansoddi & Crynodeb - Mitholeg Groeg

Roedd marwolaeth Aegeus chwedloniaeth Roegaidd yn sicr yn drasig iawn ac o ganlyniad i gamddealltwriaeth ac anghofrwydd ar ran ei fab, Theseus. Yma rydym wedi casglu'r wybodaeth fwyaf dilys am Aegeus, ei fywyd, ei farwolaeth, a'i berthynas.

Aegeus

Hrydferthwch chwedloniaeth Roegaidd yw bod pob stori bosibl ynddi. Mae ynddo dristwch, cariad, cenfigen, casineb, ac yn y bôn bob naws a theimlad. Mae stori Aegeus yn drist iawn. Roedd yn cael ei adnabod fel y brenin di-etifedd ond yn frenin serch hynny.

Roedd eisiau etifedd i ddal ei enw a'i gyfoeth ar hyd ei oes. Roedd ganddo bopeth heblaw mab neu hyd yn oed merch. Priododd ddwywaith, ond y ddau dro, ni allai'r un o'r gwragedd ddwyn dim byd iddo. Roedd yn anobeithiol yn wyneb cael etifedd a dyma oedd ei ofid mwyaf .

Aeth at lawer o bobl am gymorth. Cyflawnodd bob hud posibl, a chyflawnwyd pob swyn a defod i berffeithrwydd ond nid oedd natur am roi iddo unrhyw blentyn ei hun.

Tarddiad a Theulu Aegeus

Aegeus oedd mab hynaf Pandion II , a oedd yn frenin Athen, a Pylia yn ferch i'r Brenin Pylas o Megara. Roedd gan y cwpl bedwar o blant felly roedd Aegeus yn frawd i Pallas, Nysus, a Lykos. Rhaiystyriai lleoedd ef yn fab i Scirius neu Phemius. Felly roedd gwrthdaro barn rhwng ei rieni biolegol.

Serch hynny. Roedd Aegeus yn byw bywyd cyfan. Chwaraeodd gyda chyfoeth ei deulu. Nid oedd erioed wedi gweld unrhyw beth na allai ei gael . Dysgodd ef a'i frodyr a chwiorydd bob tric rhyfela yn y llyfr a thyfodd i fod y plant perffaith a fyddai'n rhedeg eu cenhedloedd eu hunain.

Gwraig gyntaf Aegeus oedd Meta, merch hynaf Hopeless. Roedd y briodas yn afradlon ac roedd y cwpl yn hapus iawn eu bod wedi priodi. Dechreuodd pethau gymryd tro pan na fyddai Meta yn beichiogi. Ailbriododd Aegeus a'r tro hwn ei ail wraig oedd Chalciope merch Rhexenor ond ni esgorodd hithau iddo blant.

Aegeus ac Oracle yn Delphi

As Roedd Aegeus yn dal heb unrhyw etifedd, dechreuodd fynd at bobl oedd yn saint am help . Yn y pen draw, aeth i Oracle yn Delphi i gael unrhyw fath o help a chyngor y gallai ei gynnig. Rhoddodd yr oracl neges cryptig iddo felly gadawodd Delphi. Ar ei ffordd yn ol i Athen cyfarfu â Pittheus, brenin Troezen, yr hwn oedd yn adnabyddus am ei ddoethineb a'i fedrusrwydd yn egluro oraclau.

Dywedodd wrth y brenin y neges cryptig, a ddeallai beth oedd ystyr, yn ychwanegol at hwn cynigiodd ei ferch Aethra i Aegeus . Yn y nos pan oedd Aegeus yn feddw, roedd yn trwytho Aethra. Mewn rhai mannau, adroddir hynnywedi i Aegeus syrthio i gysgu, aeth Aethra i ffwrdd i ynys a chysgodd gyda Poseidon yr un noson.

Yn fuan wedi hynny darganfu Aegeus fod Aethra yn feichiog, penderfynodd fynd yn ôl i Athen a gadael ei sandal, a'i gleddyf. , a tharian dan graig i'w fab gael pan fydd yn tyfu i fyny. Pan ddychwelodd Aegeus i Athen, priododd Medea a chael mab o'r enw Medus. Er bod gan Aegeus fab erbyn hyn, roedd bob amser yn dyheu am ei fab o Aethra.

Aegeus a Theseus

Tyfodd y mab i fyny gyda'r enw Theseus. Roedd yn rhyfelwr dewr ac yn fab eithriadol i Aethra . Un diwrnod braf, fe faglodd ar y graig a dod o hyd i sandal, tarian, a chleddyf wedi'u claddu yno. Aeth â nhw at Aethra a esboniodd ei darddiad iddo. Yr oedd Theseus wrth ei fodd pan ddeallodd fod ganddo dad, a chychwynodd i'w gyfarfod.

Tra ar ei ffordd i Athen, cynlluniodd Theseus na fyddai yn mynd yn syth i ddweud y gwir wrth Aegeus. Byddai'n aros i weld sut mae ei dad a bydd yn penderfynu aros yn nes ymlaen. Dyma yn union a wnaeth. Aeth yno fel dyn cyffredin a smalio ei fod yn fasnachwr.

Roedd Aegeus mor garedig ag ef nes bod yn rhaid i Theseus ddweud wrtho. Aegeus oedd y dyn hapusaf ar y Ddaear pan ddysgodd y gwir am ei fab. Cyhoeddodd ddathliadau yn y ddinas a gwneud i bawb gwrdd â Theseus. O'r diwedd dechreuodd Aegeus a Theseus fyw eu bywydau fel tad a mab ond dim ond troi y dechreuodd pethauam y gwaethaf.

Aegeus a'r Rhyfel Yn Erbyn Creta

Roedd Brenin Creta, Minos, a'i fab, Androgeus yn ymweld ag Athen. Llwyddodd Androgeus i drechu Aegeus ym mhob gêm o'r Gemau Panathenaidd a wnaeth Aegeus yn gandryll. Heriodd Aegeus Androgeus i orchfygu'r Tarw Marathonian , a laddodd ef yn gyfnewid. Cyhoeddodd y Brenin Minos ryfel yn erbyn Athen ar y syniad bod Aegeus yn fwriadol yn lladd Androgeus.

Yr unig ffordd o amgylch y rhyfel oedd cyflawni galw'r Brenin Minos sef y byddai Athen yn anfon saith o ferched ifanc a saith o ddynion ifanc bob mis i Creta, cyfanswm o naw mis oedd hi, i borthi eu Minotaur.

Dyma alw creulon ac Aegeus yn frenin cariadus a gofalgar, ni allai adael i'w bobl farw am rywbeth mor ddibwys. Felly, yr hyn a ddigwyddodd oedd bod Theseus wedi addo ymladd yn erbyn y Minotaur ac yn gyfnewid am heddwch rhwng Creta ac Athen.

Marwolaeth Aegeus

Roedd Theseus wedi mynd i Creta i ladd y Minotaur oedd wedi bod yn bwyta. y gwŷr a'r gwragedd o Athen. Aeth yno ar ei ben ei hun heb ei dad, Aegeus. Roedd Aegeus wedi gofyn i Theseus, pan oedd am ddychwelyd iddo godi hwyliau gwyn os oedd yn llwyddiannus i ladd y bwystfil dieflig ac os oedd yn fyw ac yn iach. Wrth gyrraedd yn ôl i Athen, anghofiodd Theseus yr addewid a wnaeth i'w dad.

Gallai Aegeus weld yr hwyliau du ar long ei fab. Cofiai yaddewid iddo gymryd oddi wrth ei fab a meddwl bod Theseus wedi marw wrth ladd y minotaur. Ni allai ei dwyn. Neidiodd yn syth i'r môr, gan roi ei einioes i ffwrdd.

Daeth y rhain i wybod am farwolaeth ei dad pan ddaeth ei long ar y doc. Syrthiodd i'r llawr yn syth yn crio a theimlodd gymaint o boen ynddo. Gelwir y môr yn Fôr Aegeaidd oherwydd bod corff Aegeus yn gorwedd y tu mewn iddo.

FAQ

Ai Mab Poseidon yw Theseus?

Mewn rhai cyfrifon, portreadir Theseus fel mab Poseidon. Roedd Aethra, mam Poseidon a Theseus, yn ddirgel pan gafodd addewid i Aegeus. Ni ddywedodd hi erioed wrth Aegeus a dyna pam Ni chafodd Theseus wybod ei fod yn fab i Poseidon.

Pam Mae Lliw yr Hwyliau o Bwys?

Yn yr hen amser, rhoddwyd ystyron penodol i liw'r hwyliau . Gallai unrhyw un weld y lliw o bell a dyfalu am y sefyllfa. Er enghraifft, mae hwyl ddu yn golygu bod y llong yn dod i achosi problemau ac yn beryglus neu'n galaru am golli rhywun tra bod hwylio gwyn yn golygu bod y llongau a'i phobl yn dod mewn heddwch neu fuddugoliaeth.

Casgliad

Roedd Aegeus yn gymeriad arwyddocaol ym mytholeg Groeg oherwydd ei stori. Gelwid ef yn frenin yr An-Etifeddion nes i'r brenin Pittheus o Droesen ei gynorthwyo. Mae deuawd Theseus ac Aegeus yn eithaf arbennig ac maen nhw'n rhannu bond fel dim arall. Ymayw'r prif bwyntiau a gwmpaswyd gennym drwy'r erthygl:

  • Aegeus oedd mab hynaf Pandion II, a oedd yn frenin Athen, a Pylia, ac yn ferch i'r Brenin Pylas o Megara. Yr oedd yn frawd i Pallas, Nysus, a Lykos.
  • Yr oedd gan Aegeus ddwy wraig, Meta a Chalciope, ond ni allai yr un ohonynt roi etifedd i Aegeus, a dyna pam y galwyd ef yn Frenin Heriless. Felly, edrychodd Aegeus am gymorth a ffyrdd o gael etifedd rywsut.
  • Merch y Brenin Pitteus, cafodd Aethera ei thrwytho o'r diwedd gan Aegeus a esgor ar fab iddo a fu'n byw i ffwrdd o Aegeus am gyfnod hir.
  • Cafodd Aegeus a Theseus, mab Aethera, eu haduno o'r diwedd a dechrau byw yn hapus.
  • Aeth Theseus i ladd y Minotaur yn Creta ac, ar ôl dychwelyd, anghofiodd newid lliw ei hwyl o ddu i gwyn, fel yr addawodd efe Aegeus. Gwelodd Aegeus yr hwyliau du a neidiodd i'r môr.

Mae hanes Aegeus yn gorffen mewn trasiedi. Aeth Theseus ymlaen ag edifeirwch pur ond bu fyw ei fywyd yn Athen . Yma deuwn at ddiwedd yr erthygl am Aegeus.

Gweld hefyd: Catullus 64 Cyfieithiad

John Campbell

Mae John Campbell yn awdur medrus ac yn frwd dros lenyddiaeth, sy'n adnabyddus am ei werthfawrogiad dwfn a'i wybodaeth helaeth o lenyddiaeth glasurol. Gydag angerdd am y gair ysgrifenedig a diddordeb arbennig yng ngweithiau Groeg hynafol a Rhufain, mae John wedi ymroi blynyddoedd i astudio ac archwilio Trasiedi Glasurol, barddoniaeth delyneg, comedi newydd, dychan, a barddoniaeth epig.Wedi graddio gydag anrhydedd mewn Llenyddiaeth Saesneg o brifysgol fawreddog, mae cefndir academaidd John yn rhoi sylfaen gref iddo ddadansoddi a dehongli’n feirniadol y creadigaethau llenyddol oesol hyn. Mae ei allu i ymchwilio i arlliwiau Barddoniaeth Aristotle, ymadroddion telynegol Sappho, ffraethineb craff Aristophanes, myfyrdodau dychanol Juvenal, a naratifau ysgubol Homer a Virgil yn wirioneddol eithriadol.Mae blog John yn llwyfan hollbwysig iddo rannu ei fewnwelediadau, arsylwadau, a dehongliadau o'r campweithiau clasurol hyn. Trwy ei ddadansoddiad manwl o themâu, cymeriadau, symbolau, a chyd-destun hanesyddol, mae’n dod â gweithiau cewri llenyddol hynafol yn fyw, gan eu gwneud yn hygyrch i ddarllenwyr o bob cefndir a diddordeb.Mae ei arddull ysgrifennu swynol yn dal meddyliau a chalonnau ei ddarllenwyr, gan eu tynnu i fyd hudolus llenyddiaeth glasurol. Gyda phob post blog, mae John yn plethu ei ddealltwriaeth ysgolheigaidd yn fedrus yn ddwfncysylltiad personol â'r testunau hyn, gan eu gwneud yn berthnasol i'r byd cyfoes.Yn cael ei gydnabod fel awdurdod yn ei faes, mae John wedi cyfrannu erthyglau ac ysgrifau i nifer o gylchgronau a chyhoeddiadau llenyddol o fri. Mae ei arbenigedd mewn llenyddiaeth glasurol hefyd wedi ei wneud yn siaradwr poblogaidd mewn cynadleddau academaidd amrywiol a digwyddiadau llenyddol.Trwy ei ryddiaith huawdl a’i frwdfrydedd selog, mae John Campbell yn benderfynol o adfywio a dathlu harddwch bythol ac arwyddocâd dwfn llenyddiaeth glasurol. P’un a ydych yn ysgolhaig ymroddedig neu’n ddarllenydd chwilfrydig yn unig sy’n ceisio archwilio byd Oedipus, cerddi serch Sappho, dramâu ffraeth Menander, neu chwedlau arwrol Achilles, mae blog John yn argoeli i fod yn adnodd amhrisiadwy a fydd yn addysgu, yn ysbrydoli ac yn tanio. cariad gydol oes at y clasuron.