Balchder yn yr Iliad: Testun Balchder yng Nghymdeithas yr Hen Roeg

John Campbell 12-10-2023
John Campbell
Roedd

Pride in the Iliad, a ysgrifennwyd gan Homer, yn ymwneud â chyflawniadau arwrol rhyfelwyr ar faes y gad a sut y byddent yn cael eu cofio mewn blynyddoedd i ddod. Fodd bynnag, yn y gymdeithas Roegaidd hynafol, roedd balchder yn cael ei ystyried yn o ansawdd rhagorol, ac roedd pobl a oedd yn arddangos gostyngeiddrwydd gormodol yn cael eu hystyried yn wan.

Darllenwch gan y byddai'r erthygl hon yn trafod y thema balchder ac archwiliwch enghreifftiau o'r nodwedd gymeriad yng ngherdd epig Homer.

Beth Yw Balchder yn yr Iliad?

Mae Balchder yn yr Iliad yn cyfeirio at y nodwedd un cymeriad sy'n sbarduno bron pob un o'r cymeriadau gwrywaidd i weithredu. Mae balchder, o'i reoli, yn gymeradwy ond gall balchder gormodol arwain at gwymp rhywun fel y dangosir yn yr Iliad. Roedd Hector, Odysseus, Protesilaus, ac Achilles yn dangos balchder sy'n negyddol yn y gymdeithas heddiw.

Pwnc Balchder yng Nghymdeithas yr Hen Roeg

Fel y trafodwyd yn gynharach, roedd yr Hen Roegiaid yn gweld balchder fel nodwedd gymeriad gadarnhaol oherwydd ei bod yn gymdeithas ryfelgar ac felly balchder oedd yr ysgogiad i bob rhyfelwr. Y grym a yrrodd bob rhyfelwr i roi’r cyfan neu ddim ar faes y gad i amddiffyn eu dinas-wladwriaeth.

Aeth balchder ynghyd â gogoniant ac anrhydedd a dyna pam y gosododd llawer o’r prif gymeriadau hi. uwchlaw eu hoes . Er ei fod yn nodwedd gymeriad gadarnhaol, achosodd gormod ohono ddinistrio'r rhan fwyaf o'r mawrioncymeriadau yn y gerdd.

Gelwid balchder gormodol fel ‘hubris’ ac fe’i diffiniwyd fel herio’r duwiau oherwydd ei gred yn ei alluoedd ei hun. Enghraifft wych oedd pan gynysgaeddodd Athena Diomedes â nerth goruwchddynol ond ei rybuddio i beidio â'i ddefnyddio yn erbyn y duwiau ac eithrio Aphrodite.

Cafodd cryfder newydd Diomedes ei helpu i drechu pob meidrol y daeth ar ei draws ar y faes y gad a theimlai yn falch o'i gyflawniadau. Ymladdodd hyd yn oed â'r dduwies Aphrodite a bu'n llwyddiannus ond arweiniodd ei falchder ef i ymladd yn erbyn Apollo er gwaethaf y rhybudd.

Gweld hefyd: Brwydr Olaf Beowulf: Pam Yw'r Pwysicaf?

Bu bron iddo golli ei fywyd heblaw am drugaredd Apollo a ddefnyddiodd ychydig eiriau yn unig i roddi'r Diomedes balch di-rym . Er i dduw y broffwydoliaeth ddangos trugaredd i Diomedes ac arbed ei fywyd, nid oedd pob cymeriad yn y gerdd yn mwynhau y fath drugaredd.

Ar yr un pryd, cafodd cymeriadau fel Protesilaus, Achilleus, a Hector farwolaeth o ganlyniad. o'u balchder eithafol . Felly, credai'r Groegiaid fod balchder yn dda gan ei fod yn tanio'ch ego a dod â'r gorau allan ond roedd gormod o falchder yn cael ei wgu.

Balchder Achilles yn yr Iliad

Mae sawl enghraifft o falchder Achilles yn yr Iliad sy'n hanfodol i'w rôl fel y prif gymeriad a'r rhyfelwr cryfaf ym myddin Groeg. Roedd y Trojans yn ofni Achilleus ac roedd ei bresenoldeb ef yn unig yn ddigon i droi llanw'r rhyfel o blaid y Groegiaid.

Dim rhyfedd prydroedd y Groegiaid yn colli'r rhyfel, gofynnodd Patroclus i Achilleus am ei arfwisg dim ond i daro ofn i galonnau'r Trojans. Gweithiodd ei gynllun i berffeithrwydd wrth i'r Trojans ddechrau colli'r rhyfel unwaith iddynt weld arfwisg Achilles, gan feddwl mai Achilleus ei hun ydoedd.

Ceir yr enghraifft gyntaf yn Llyfr Un lle mae dicter Achilles yn datgelir yr Iliad trwy ei ymryson â'i arweinydd, Agamemnon, dros ei ased gwerthfawr, sef merch gaethwas. Yn ôl y stori, roedd y Groegiaid newydd ddiswyddo tref yn agos at Troy ac wedi ysbeilio nifer o'u heiddo gan gynnwys caethweision. Cymerodd Agamemnon ferch gaethwas o'r enw Chryseis, merch offeiriad y dref, Chryses. Ar y llaw arall, daeth Achilleus i ben â Briseis merch gaethwas arall.

Fodd bynnag, bu'n rhaid i Agamemnon ddychwelyd Chryseis at ei thad i atal y pla a ddigwyddodd i fyddin Groeg o ganlyniad. ohono ef yn cymryd Chryseis. Cymerodd Agamemnon, felly, wobr rhyfel Achilleus yn ei le a ddigiodd Achilleus.

Yn anfoddog, rhoddodd Achilleus ei ased gwerthfawr i'w arweinydd, Agamemnon, ond addawodd beidio byth ag ymladd dros y Groegiaid yn erbyn y Trojans. Fel y mae un o'r dyfyniadau am falchder Achilles yn yr Iliad yn ei ddarllen, “A nawr fy ngwobr yr ydych yn bygwth tynnu oddi wrthyf yn bersonol… nid wyf yn bwriadu aros yma mwyach yn ddirmygus a phentyrru eich cyfoeth a'ch moethusrwydd..”<6

Roedd yn gweld y gaethferch fel cofeb oei lwyddiant yn yr ymgyrch blaenorol a'i gweld fel ei falchder a'i ogoniant. Yn wir i'w eiriau, ni ymladdodd Achilleus y Trojans a chafodd byddin Groeg anafedigion trwm. Gwrthodwyd sawl ple gan gynnwys llysgennad rhyfelwyr amlwg fel Odysseus ac Ajax Fawr gan Achilleus. Ni chymerodd ond marwolaeth ei ffrind gorau a dychweliad ei falchder iddo ddychwelyd i faes y gad.

Pride Protesilaus

Mân gymeriad oedd Protesilaus a fu farw yn y rhan gynnar y rhyfel oherwydd ei falchder. Ar ddechreu y rhyfel, gwrthododd yr holl ryfelwyr Groegaidd ymadael â'u llongau o herwydd prophwydoliaeth ; roedd y broffwydoliaeth yn honni y byddai'r cyntaf i osod troed ar bridd Caerdroea yn marw.

Ystyriodd Protesilaus fod ei fywyd yn werth dim a chredai y byddai ei farwolaeth yn gadael ei enw yn hanesion Groeg. Felly, gyda balchder, neidiodd Protesilaus o'r llong, lladd ychydig o Droea, a bu farw yn nwylo'r rhyfelwr Trojan mwyaf, Hector.

Enillodd gweithredoedd Protesilaus le iddo yn Groeg mytholeg a chrefydd wrth i sawl cwlt yng Ngwlad Groeg ddatblygu o'i gwmpas. Yr oedd ganddo demlau i'w enw a gwneir gwyliau crefyddol er anrhydedd iddo a fyddai'n dod â llawer o falchder iddo.

Pride Hector

Hector oedd y pren Troea cryfaf yn y gerdd ac yn union fel ei nemesis Achilleus, cafodd ei anrhydedd i'w amddiffyn. Dywedir mai gyda nerth mawr y daw mawrcyfrifoldeb ac felly yn dwyn teitl y “rhyfelwr Troea mwyaf” Yr oedd enw da Hector yn y fantol.

Felly, teimlai falchder wrth arwain ei filwyr yn y frwydr oherwydd gwyddai fod gogoniant yn ei ddisgwyl. ar ddiwedd y rhyfel. Er i'w wraig a'i fab geisio ymddiddan ag ef o'r ymladd, yr oedd balchder Hector yn ei ysgogi.

Hyd yn oed pan ddeallodd y byddai yn cael ei ladd gan Achilleus, ni wyddai Hektor ddim encilio nac ildio. . Roedd yn well ganddo farw ar faes y gad nag yng nghysur ei gartref lle nad oedd anrhydedd. Lladdodd Hector nifer o ryfelwyr Groegaidd gan gynnwys Protesilaus a dim ond syrthiodd i'r rhyfelwr cryfaf o'r ddwy ochr, Achilleus. Iddo ef, roedd bywyd ar ôl marwolaeth yn yr Iliad yn bwysicach na'r bywyd presennol.

Balchder Menelaus

Roedd tanio'r rhyfel cyfan yn falchder clwyfedig Menelaus , Helen o Troy. Roedd Helen yn cael ei hadnabod fel y fenyw harddaf yng Ngwlad Groeg i gyd ac roedd yn falchder Brenin Menelaus o Sparta. Fel y gwelsom eisoes, roedd merched yn cael eu hystyried yn eiddo ac roedd bod yn berchen ar un, yn enwedig y harddaf, yn anrhydedd dyn. Felly, pan gafodd Helen ei chipio gan Baris, cynullodd Menelaus fyddin enfawr dim ond i'w hadalw ac i adfer ei falchder.

Gweld hefyd: Phemius yn Yr Odyssey: Y Proffwyd Ithacan

Er i'r rhyfel barhau am 10 mlynedd, ni roddodd Menelaus y gorau iddi gan nad oedd eisiau dim byd llai nag adfer ei anrhydedd. . Roedd yn fodlon aberthu adnoddau enfawr a bywyd ei ddynion i gael Helenyn ol. Yn y diwedd, cafodd balchder Menelaus ei adfer wrth i Helen gael ei dychwelyd ato. Heb falchder Menelaus mae'n debyg na fyddai stori'r Iliad wedi digwydd.

Cwestiynau Cyffredin

A oedd Cyfeillgarwch yn yr Iliad?

Do, er mai balchder oedd yn gyrru'r rhyfelwyr i ymladd, bu amgylchiadau lle y rhoddasant ymaith elyniaeth ac estyn llaw o gyfeillgarwch. Enghraifft o hyn oedd yr olygfa rhwng Hector ac Ajax Fawr. Pan wynebodd y ddau ryfelwr mawr, ni chafwyd canlyniad pendant gan fod y ddau yn gyfartal. Felly, yn lle ymladd am eu balchder, llyncodd Ajax a Hektor ef a dod yn ffrindiau.

Cyfnewidiodd y ddau ryfelwr anrhegion hyd yn oed fel arwydd o'u perthynas a oedd yn gwbl groes i'r casineb rhwng y ddwy ochr. Cafodd y casineb yn yr Iliad ei leddfu dros dro yn yr olygfa hon wrth i'r ddwy ochr gymryd amser oddi ar faes y gad.

Casgliad

Mae'r traethawd Iliad hwn wedi archwilio thema balchder ac wedi cael darluniau amrywiol o falchder yng ngherdd epig Homer. Dyma grynodeb o'r cyfan sydd wedi ei drafod yn yr erthygl hon:

  • Balchder yw llwyddiannau arwrol y rhyfelwyr ar faes y gad a sut y byddent yn cael eu cofio.
  • Hynafol Roedd cymdeithas Roegaidd yn gweld balchder fel nodwedd gymeriad ragorol ond yn gwgu ar wreiddyn a oedd yn ormod o falchder.
  • Roedd prif gymeriadau gwrywaidd y gerdd yn arddangos balchder a oedd hefyd yn gweithredu fel tanwydd.er cynllwyn yr Iliad.
  • Er bod balchder yn rhedeg trwy holl ryfelwyr Groeg, llyncodd rhai ohonynt ef er mwyn cyfeillgarwch.

Roedd balchder fel crefydd yn yr Iliad ag anrhydedd a gogoniant fel y duwiau. Er bod cymdeithas heddiw yn gweld balchder fel is , roedd yn rhinwedd yn nyddiau rhyfelgar y Groegiaid a feddai pob rhyfelwr.

John Campbell

Mae John Campbell yn awdur medrus ac yn frwd dros lenyddiaeth, sy'n adnabyddus am ei werthfawrogiad dwfn a'i wybodaeth helaeth o lenyddiaeth glasurol. Gydag angerdd am y gair ysgrifenedig a diddordeb arbennig yng ngweithiau Groeg hynafol a Rhufain, mae John wedi ymroi blynyddoedd i astudio ac archwilio Trasiedi Glasurol, barddoniaeth delyneg, comedi newydd, dychan, a barddoniaeth epig.Wedi graddio gydag anrhydedd mewn Llenyddiaeth Saesneg o brifysgol fawreddog, mae cefndir academaidd John yn rhoi sylfaen gref iddo ddadansoddi a dehongli’n feirniadol y creadigaethau llenyddol oesol hyn. Mae ei allu i ymchwilio i arlliwiau Barddoniaeth Aristotle, ymadroddion telynegol Sappho, ffraethineb craff Aristophanes, myfyrdodau dychanol Juvenal, a naratifau ysgubol Homer a Virgil yn wirioneddol eithriadol.Mae blog John yn llwyfan hollbwysig iddo rannu ei fewnwelediadau, arsylwadau, a dehongliadau o'r campweithiau clasurol hyn. Trwy ei ddadansoddiad manwl o themâu, cymeriadau, symbolau, a chyd-destun hanesyddol, mae’n dod â gweithiau cewri llenyddol hynafol yn fyw, gan eu gwneud yn hygyrch i ddarllenwyr o bob cefndir a diddordeb.Mae ei arddull ysgrifennu swynol yn dal meddyliau a chalonnau ei ddarllenwyr, gan eu tynnu i fyd hudolus llenyddiaeth glasurol. Gyda phob post blog, mae John yn plethu ei ddealltwriaeth ysgolheigaidd yn fedrus yn ddwfncysylltiad personol â'r testunau hyn, gan eu gwneud yn berthnasol i'r byd cyfoes.Yn cael ei gydnabod fel awdurdod yn ei faes, mae John wedi cyfrannu erthyglau ac ysgrifau i nifer o gylchgronau a chyhoeddiadau llenyddol o fri. Mae ei arbenigedd mewn llenyddiaeth glasurol hefyd wedi ei wneud yn siaradwr poblogaidd mewn cynadleddau academaidd amrywiol a digwyddiadau llenyddol.Trwy ei ryddiaith huawdl a’i frwdfrydedd selog, mae John Campbell yn benderfynol o adfywio a dathlu harddwch bythol ac arwyddocâd dwfn llenyddiaeth glasurol. P’un a ydych yn ysgolhaig ymroddedig neu’n ddarllenydd chwilfrydig yn unig sy’n ceisio archwilio byd Oedipus, cerddi serch Sappho, dramâu ffraeth Menander, neu chwedlau arwrol Achilles, mae blog John yn argoeli i fod yn adnodd amhrisiadwy a fydd yn addysgu, yn ysbrydoli ac yn tanio. cariad gydol oes at y clasuron.