Pwy Oedd Prif Gymeriadau'r Iliad?

John Campbell 17-10-2023
John Campbell
commons.wikimedia.org

Roedd y prif gymeriadau yn Yr Iliad yn cynnwys merched a dynion, meidrol ac anfarwol, dioddefwyr, rhyfelwyr, a duwiau. Mae eu straeon yn cydblethu ac yn gorgyffwrdd drwy gydol yr epig, gan wau’r edafedd tapestri a elwir yn Rhyfel Caerdroea. Mae Cymeriadau rhyfel Trojan ' straeon yn dod at ei gilydd ac yn dod yn rhan o'r chwedl fwy.

 • Helen

Cyn i Paris ei herwgipio, roedd Helen o Troy yn cael ei hadnabod fel Helen of Sparta, gwraig Menelaus, tywysog Sparta . Yn ferch i Zeus, roedd hi'n cael ei hadnabod fel y fenyw harddaf yn y byd. O'r amser roedd hi'n blentyn, roedd Helen yn cael ei chwenychu gan ddynion. Wedi'i dwyn yn blentyn, bu'n rhaid iddi gael ei hadalw gan ei brodyr, y Dioscuri.

I amddiffyn ei phriodas yn y dyfodol, Tyndareus, lluniodd ei llystad gynllun ar gyngor Odysseus. Gwnaeth bob cyflwynydd a fynnai woo ei haddewid i ddyfod i amddiffyniad ei phriodas yn y dyfodol. Yn cael ei adnabod fel Llw Tyndareus, arweiniodd yr adduned y llu o ryfelwyr i ymuno ar ochr y Groegiaid yn Rhyfel Caerdroea. Hi yw un o'r prif gymeriadau yn yr Iliad , a gellir dadlau mai hi yw un o'r cymeriadau pwysicaf yn yr epig gyfan.

Gweld hefyd: Agamemnon – Aeschylus – Brenin Mycenae – Crynodeb Chwarae – Hen Roeg – Llenyddiaeth Glasurol
 • Paris<11

Gellir yn aml alw Helen y "wyneb a lansiodd fil o longau," ond pe na bai Paris wedi ei dwyn hi, ni fyddai'r rhyfel byth wedi dechrau. Rhagfynegwyd cyn ei eni fod Paris,rhoddodd dau lawer o'u mantais i'r Groegiaid pan wrthododd Achilles ailymuno â'r ymladd. Gyda maint a chryfder Ajax Fwyaf, a maint a chyflymder bychan Ajax y Lleiaf, roeddent yn bâr brawychus mewn brwydr.

 • Nestor

Nestor yw Brenin Pylos ac ef hefyd yw'r hynaf o'r cadlywyddion Achaean. Er ei fod wedi colli llawer o'i gryfder corfforol a'i stamina i heneiddio, mae'n cael ei ystyried yn un o arweinwyr byddin Groeg doethaf a mwyaf profiadol . Nestor yn aml yw'r un sy'n cynghori Agamemnon. Ystyriwyd ef ac Odysseus yn siaradwyr mwyaf clyfar a pherswadiol y Groegiaid, er bod Nestor yn tueddu i fod ychydig yn hirwyntog yn ei areithiau. Mae ei gyngor ef yn gyson yn cysoni cadlywyddion Groeg ac yn eu harwain i'r cyfeiriad iawn i ennill buddugoliaeth, er nad ydynt bob amser yn gwrando ar ei araith.

 • Hector

 • <13

  Roedd Hector yn frawd i Baris, mab y Brenin Priam a'r Frenhines Hecuba. Hector yw'r mwyaf pwerus o'r rhyfelwyr Trojan ac arweinydd eu byddinoedd . Mae'n sefyll i amddiffyn ei frawd iau Paris ac mae hyd yn oed yn ei ddirmygu am adael y cae ac osgoi'r frwydr. Mae mor fyrbwyll a thrahaus ag Achilles, ond efallai ddim mor chwennych dinistr. Fodd bynnag, nid yw Hector yn colli un o'i ffrindiau gorau a'i gariad posib yn y frwydr.

  Mae'n ymladd i amddiffyn ei ddinas a'i annwyl briod a mab . Efyn digio ei frawd iau am ddwyn y rhyfel i'w Ddinas. Mae Hector yn llwyddo i ladd Patroclus ond yn cael ei ladd yn gyfnewid gan Achilles. Yn y pen draw, mae Paris yn dial ar ei frawd trwy ladd Achilles â saeth wenwynig. Mae Apollo yn helpu i arwain yr ergyd i daro Achilles yn yr un lle y mae'n agored i niwed, ei sawdl. Er hynny, mae Hector yn colli popeth, gan gynnwys ei wraig a'i fab bach, pan fydd Troy yn cwympo .

  Mab y brenin Priam, fyddai achos cwymp Troy . Dinoethodd ei rieni ef ar fynydd, lle y sugnodd arth hi. Bugail, gan gymryd trueni, a'i cododd. Yn ddiweddarach cafodd ei adfer i'r teulu brenhinol. Wedi cael cyfle i farnu rhwng Hera, Athena, ac Aphrodite mewn gornest harddwch, dewisodd Paris Aphrodite. Prynodd Aphrodite ei gwobr gyda llwgrwobr - cariad Helen. Ni adawodd Paris i ychydig fel ei phriodas â gŵr arall ei gadw rhag ei ​​wobr.
  • Priam a Hecuba

  Priam a Hecuba oedd rhieni Paris a Hector a Brenin a Brenhines Troy . Pan oedd Paris yn faban, dywedwyd wrthynt y byddai'n achosi cwymp ei Ddinas. Roedd ganddynt fugail i'w osod allan ar ochr mynydd, gan obeithio y byddai'r baban yn marw. Yn lle hynny, cafodd Paris ei sugno gan arth hi. Wedi darganfod y plentyn yn dal yn fyw ar ôl naw diwrnod, tosturiodd y bugail wrtho a mynd ag ef adref i'w fagu fel ei rai ei hun.

  Pan ymosododd y Groegiaid, anfonodd Priam, brawd Paris, Hector allan fel pennaeth byddin Caerdroea. Yn ddiweddarach, mae'n apelio at Achilles am ddychwelyd corff ei fab . Methiant sylfaenol Priam oedd ei anallu i wrthsefyll unrhyw un o’i blant. Pe bai wedi gwrthod llochesu Paris rhag ei ​​drosedd, gallesid bod wedi osgoi'r rhyfel.

  • Andromache ac Astyanax

  Ni wnaeth gweithredoedd Paris dim ond effaith Helen a'i theulu a Dinas Troy yn ei chyfanrwydd;Effeithiwyd ar wraig annwyl Hector, Andromache, a'i fab bach, Astyanax, hefyd. Y tro diwethaf i Hector gychwyn i wynebu Achilles, erfyniodd Andromache arno i beidio mynd . Hwn fyddai'r tro olaf iddi ei weld yn fyw. Mae'n debyg bod Astyanax wedi marw pan oedd y Groegiaid wedi goresgyn Troy.

  Yn rhannol, achosodd cariad Andromache ac Astyanax i Hector fod yn fyr ei dymer gyda Pharis ac yn ddiamynedd gyda'i lwfrdra. Ymladdodd Hector yn ddewr dros ei gartref a'i deulu.

  • Chryses, Chryseis, a Briseis

  Cymerodd Agamemnon ac Achilles Chryseis a Briseis, caethweision Achilles, yn wobrau rhyfel. Roedd Chryseis yn ferch i Chryses, a oedd yn digwydd bod yn offeiriad i Apollo. Pan fethodd ei apeliadau i Agamemnon am ryddhad ei ferch, gweddïodd ar Apollo, a ymyrrodd trwy anfon pla ar luoedd Groeg . Pan ddatgelodd gweledydd ffynhonnell y pla, gorchmynnwyd i Agamemnon ryddhau Chryseis. Mynnodd Agamemnon am gael gwobr Achilles, Briseis, fel cysur mewn ffit o bwth. Tynnodd Achilles, yn gandryll, allan o'r rhyfel am gyfnod, gan adael y Groegiaid heb un o'u rhyfelwyr mwyaf.

  • Seus y duwiau, Zeus, a drefnodd lawer o'r rhyfel, gan gyfarwyddo ymyrraeth y duwiau wrth iddynt ochri ac ymyrryd â bron bob cyfarfyddiad rhwng y meidrolion. Penderfynodd y byddai Troy yn cwympo, ymhell cyn y rhyfeldechreuodd.

   Drwy gydol y rhyfel, mae Zeus yn dewis ochrau ac yn pennu a all y duwiau ymwneud â'r rhyngweithiadau Dynol a faint y gallant ymyrryd. Mae'r canlyniadau'n amrywio. Weithiau bydd y duwiau yn dilyn ei orchymynion; dro arall, maent yn ei anwybyddu ac yn ymyrryd er gwaethaf ei gerydd.

   • Hera

   Gwraig i Zeus, Roedd Hera yn ffafrio'r Groegiaid ac yn gwneud hynny. y cyfan a allai hi i anfon eu hagenda ymlaen . Bu'n gweithio'n agos gydag Athena i roi trech waradwyddus i'r Trojans, yr oedd hi'n ei chasáu. Efallai bod dirmyg Hera ac Athena tuag at y Trojans yn gysylltiedig â Paris yn dewis Aphrodite yn y gystadleuaeth harddwch rhwng y tair duwies.

   • Athena

   commons.wikimedia.org

   Roedd Athena, y dduwies rhyfel, hefyd yn casáu'r Trojans, efallai oherwydd barn Paris a oedd yn ffafrio Aphrodite drosti ei hun a Hera. Ymunodd â Hera i wneud popeth o fewn ei gallu i drechu'r Trojans. Bu'n cynorthwyo nifer o arwyr Groegaidd wrth iddynt ymladd ac yn aml yn gweithredu er gwaethaf cerydd Zeus i ymatal rhag ymyrryd.

   • Apollo

   Yn fab i Zeus, roedd Apollo yn ffafrio'r Trojans ac yn aml yn ymyrryd ar eu rhan, hyd yn oed arwain y saeth a laddodd Achilles i'w marc . Mae’n bosibl i Apollo gael ei ddylanwadu gan ei hanner chwaer Aphrodite i helpu’r Trojans. Neu fe aeth yn erbyn Athena, ei hanner chwaer arall, er difyrrwch o ymyrryd â Humanmaterion.

   • Aphrodite

   Roedd y dduwies Roegaidd Aphrodite hefyd ar ochr y Trojans, efallai i gefnogi Paris, a farnodd hi harddach na Hera ac Athena . Hi a gynigiodd Helen i Baris fel llwgrwobr. Enillodd ei ffafr yn yr ornest harddwch rhwng y tair duwies trwy lwgrwobrwyo Paris. Cynigiodd y lleill iddo allu a dawn fel ymladdwr, ond cynigiodd Aphrodite iddo law priodas y wraig harddaf ar y ddaear.

   • Thetis

   Nymff môr, Thetis yw mam gariadus Achilles. I amddiffyn ei mab, trochodd hi yn faban i'r Afon Styx . Trwythodd y dwfr ef ag anfarwoldeb. Gan ofni proffwydoliaeth a ragwelodd y byddai Achilles naill ai'n byw bywyd hir a di-drafferth, neu'n marw'n ifanc, wedi iddo ennill gogoniant mawr iddo'i hun mewn brwydr, ceisiodd ei guddio rhag iddo fynd i mewn i'r rhyfel . Rhwystrodd Odysseus ei hymdrech.

   • Hephaestus

   Hephaestus, a adnabyddir fel y duw cloff, oedd gof y duwiau. Roedd yn niwtral yn y rhyfel ond rhoddodd gais Thetis iddo greu set newydd o arfwisgoedd ar gyfer Achilles . Yn ddiweddarach mae'n achub Achilles o frwydr yn erbyn duw afon.

   • Hermes

   Negesydd y duwiau oedd Hermes. Mae'n ymddangos sawl gwaith ei fod yn cario negeseuon i feidrolion yn y rhyfel ac ef yw hebryngwr Priam pan mae'n llithro i'r gwersyll Groegaidd i apelio ato.Achilles am ddychwelyd corff ei fab .

   Diffoddwyr, Rhyfelwyr, ac Arweinwyr

   Tra mai dyma brif gymeriadau'r Iliad , mae'n werth nodi hefyd mai rhyfelwyr yr Iliad oedd canolbwynt llawer o'r stori. Ni fyddai unrhyw ddadansoddiad nodau Iliad yn gyflawn heb gyfrif y cymeriadau hyn yn Yr Iliad.

   • Achilles
   2> Gellid dadlau mai Achilles oedd y gorau oedd gan y Groegiaid i'w gynnig o ran rhyfelwyr . Yn cael ei ystyried yn arwr yn yr Iliad, Gwyddid ei fod yn hedfan traed ac ymladdodd yn ffyrnig iawn. Achilles oedd yn gyfrifol am ladd llawer o fyddin Trojan. Er i Achilles wrthod ailymuno â'r frwydr ar ôl i Briseis gael ei gymryd oddi arno, daeth marwolaeth ei ffrind Patroclus ag ef yn ôl gyda dial. Pan ddaeth ei ddigofaint i lawr ar fyddinoedd Troea, lladdodd gynifer fel y rhwystrodd afon, gan ddigio duw lleol. Cyn i'w ramant ddod i ben, lladdodd y tywysog Troy, Hector, ac anrheithio ei gorff am ddyddiau. Yn benboeth, yn fyrbwyll, ac yn falch, cyfrannodd Achilles at fuddugoliaeth Groeg, gyda'i allu mewn brwydr ac yn yr ysbryd a fenthycodd i'r milwyr gyda'i ffyrnigrwydd.
   • Patroclus<11

   Lladdodd Patroclus, yn blentyn, blentyn arall mewn ymladdfa. Anfonodd ei dad ef at dad Achilles. Ychydig flynyddoedd yn hŷn nag Achilles, daeth Patroclus yn hyfforddwr iddo, ei gyfrinachwr, ei ffrind gorau.Ar ryw gyfrif, yr oedd y ddau ddyn yn nes na brodyr, ac y mae rhai ysgrifenwyr yn tybied y gallent fod yn gariadon. Yn sicr, awgrymir perthynas o'r fath gan ymateb eithafol Achilles i farwolaeth Patroclus. Pan oedd y Groegiaid yn dioddef absenoldeb Achilles o'r frwydr, erfyniodd Patroclus i fenthyg arfwisg ei ffrind. Gan ei wisgo, aeth allan i frwydr i ddigalonni'r Trojans. Yn y frwydr ddilynol, lladdwyd ef gan y tywysog Trojan , Hector. Llwyddodd Ajax i adennill ei gorff, ond roedd cynddaredd Achilles ar ei golled yn drobwynt yn yr ymladd.

   • Agamemnon

   Brawd yng nghyfraith i Helen , Agamemnon oedd arweinydd byddinoedd Groeg. Dadleuodd ef ac Achilles, gan arwain at dynnu Achilles allan o'r ymladd. Arweiniodd y fyddin Roegaidd, a bu bron i'w falchder a'i ymddygiad byrbwyll wrth gymryd Briseis oddi ar Achilles olygu buddugoliaeth iddynt. Ei wrthodiad i ddychwelyd y fenyw oedd achos uniongyrchol gwrthodiad Achilles i ailymuno â'r frwydr. Agamemnon oedd Brenin Mycenae ac fe'i rhwymwyd gan Lw Tyndeaus a teyrngarwch teuluol i'w frawd Menelaus.

   • Menelaus

   Gŵr Helen, Menelaus yw brenin Sparta. Er ei fod yn rhyfelwr cryf, mae ganddo ddiffyg haerllugrwydd a chryfder Agamemnon . Mae’n ŵr cenfigennus sydd eisiau dim mwy na dial ar Baris a dod â Helen adref. Nid yw Homer byth yn datgelu aMae Menelaus eisiau Helen yn ôl oherwydd ei fod yn ei charu neu am i'w wraig hardd ddychwelyd. Mae rhai yn dyfalu bod Paris mewn cariad â Helen, felly gadawodd ei wraig gyntaf a pheryglu ei fan geni er ei mwyn hi. Mae yna ddyfalu hefyd bod Helen wedi dychwelyd y teimlad, efallai dan ddylanwad Aphrodite, ond nid yw Homer yn datgelu ei ddehongliad o'r cariadon anffodus yn y testun.

   Gweld hefyd: Apollonius o Rhodes - Gwlad Groeg Hynafol - Llenyddiaeth Glasurol
   • Odysseus

   Mab i Argonaut, Laertes, Odysseus oedd brenin Ithaca. Fel un o wŷr aflwyddiannus Helen, cafodd ei rwymo gan Lw Tyndareus i ymuno â’r rhyfel. Aeth yn anfodlon, heb fod eisiau gadael ei wraig, Penelope a'i fab bach Telemachus . Ceisiodd fynd allan o'r frwydr trwy ffugio gwallgofrwydd. Tarodd ych ac asyn at yr aradr a dechreuodd hau ei gaeau â halen.

   Datgelodd Palamedes, a anfonwyd i ddod ag Odysseus i'r rhyfel, y gamp trwy osod ei fab bach o flaen yr aradr. Gorfodwyd Odysseus i wyro i osgoi niweidio'r plentyn, ac felly datgelodd ei bwyll. Roedd Odysseus yn iawn i ofni ei fynediad i'r rhyfel. Daeth y broffwydoliaeth y byddai'n cymryd amser hir iawn iddo ddychwelyd adref yn wir . Yn wir, roedd dros 20 mlynedd cyn iddo weld ei fab eto.

   • Diomedes

   Yr Arglwydd Rhyfel, Diomedes yw'r ieuengaf o'r penaethiaid Groegaidd. Yn feiddgar ac yn fyrbwyll, cynorthwyir ef gan Athena . Mae'r dduwies imbuesef gyda'r fath ddewrder fel ei fod mewn gwirionedd yn llwyddo i anafu dau dduw gwahanol, Aphrodite ac Ares. Fel ffefryn Athena, derbyniodd y cymorth mwyaf uniongyrchol gan yr anfarwolion a fuddsoddwyd yn ymladd y ddwy blaid. Gyrrodd Athena ei gerbyd hyd yn oed ar un adeg . O holl gymeriadau'r Iliad, dim ond Diomedes a Menelaus, gŵr Helen, a gafodd gynnig anfarwoldeb mewn chwedloniaeth ôl-Homerig ac yn y diwedd daethant yn dduwiau eu hunain.

   • Ajax the Mwyaf

   commons.wikimedia.org

   Ajax Fawr, a elwir hefyd yn Ajax Telamonian, yw ail ryfelwr mwyaf y Groegiaid . Heb fawr ddim ymyrraeth ddwyfol, ef yw'r unig un o ryfelwyr yr Iliad na chafodd ei glwyfo drwy'r brwydro. Gelwid ef yn “Bulwark of the Achaeans” oherwydd ei faint a'i nerth. Ddwywaith, bu bron iddo ladd Hector, gan ei glwyfo â chlogfeini wedi eu taflu.

   Ajax a amddiffynnodd gorff Patroclus a'i helpu i'w ddychwelyd i'r Groegiaid. Mae'n aml yn ymladd ag Ajax y Lleiaf , ac weithiau roedd y pâr yn cael ei adnabod fel yr Aeantes . Roedd Ajax y Lleiaf yn gyflym ac yn fach ac yn gallu gwibio i mewn tra bod maint a chryfder Ajax Fwyaf yn darparu swmp a grym i barhau i symud y llinell ymlaen.

   • Ajax the Lesser

    <12

   Mab Oileus, Ymladdodd Ajax y Lleiaf ochr yn ochr â'r Ajax arall ac roedd yn adnabyddus am ei gyflymdra a'i glyfar . Mae'r

John Campbell

Mae John Campbell yn awdur medrus ac yn frwd dros lenyddiaeth, sy'n adnabyddus am ei werthfawrogiad dwfn a'i wybodaeth helaeth o lenyddiaeth glasurol. Gydag angerdd am y gair ysgrifenedig a diddordeb arbennig yng ngweithiau Groeg hynafol a Rhufain, mae John wedi ymroi blynyddoedd i astudio ac archwilio Trasiedi Glasurol, barddoniaeth delyneg, comedi newydd, dychan, a barddoniaeth epig.Wedi graddio gydag anrhydedd mewn Llenyddiaeth Saesneg o brifysgol fawreddog, mae cefndir academaidd John yn rhoi sylfaen gref iddo ddadansoddi a dehongli’n feirniadol y creadigaethau llenyddol oesol hyn. Mae ei allu i ymchwilio i arlliwiau Barddoniaeth Aristotle, ymadroddion telynegol Sappho, ffraethineb craff Aristophanes, myfyrdodau dychanol Juvenal, a naratifau ysgubol Homer a Virgil yn wirioneddol eithriadol.Mae blog John yn llwyfan hollbwysig iddo rannu ei fewnwelediadau, arsylwadau, a dehongliadau o'r campweithiau clasurol hyn. Trwy ei ddadansoddiad manwl o themâu, cymeriadau, symbolau, a chyd-destun hanesyddol, mae’n dod â gweithiau cewri llenyddol hynafol yn fyw, gan eu gwneud yn hygyrch i ddarllenwyr o bob cefndir a diddordeb.Mae ei arddull ysgrifennu swynol yn dal meddyliau a chalonnau ei ddarllenwyr, gan eu tynnu i fyd hudolus llenyddiaeth glasurol. Gyda phob post blog, mae John yn plethu ei ddealltwriaeth ysgolheigaidd yn fedrus yn ddwfncysylltiad personol â'r testunau hyn, gan eu gwneud yn berthnasol i'r byd cyfoes.Yn cael ei gydnabod fel awdurdod yn ei faes, mae John wedi cyfrannu erthyglau ac ysgrifau i nifer o gylchgronau a chyhoeddiadau llenyddol o fri. Mae ei arbenigedd mewn llenyddiaeth glasurol hefyd wedi ei wneud yn siaradwr poblogaidd mewn cynadleddau academaidd amrywiol a digwyddiadau llenyddol.Trwy ei ryddiaith huawdl a’i frwdfrydedd selog, mae John Campbell yn benderfynol o adfywio a dathlu harddwch bythol ac arwyddocâd dwfn llenyddiaeth glasurol. P’un a ydych yn ysgolhaig ymroddedig neu’n ddarllenydd chwilfrydig yn unig sy’n ceisio archwilio byd Oedipus, cerddi serch Sappho, dramâu ffraeth Menander, neu chwedlau arwrol Achilles, mae blog John yn argoeli i fod yn adnodd amhrisiadwy a fydd yn addysgu, yn ysbrydoli ac yn tanio. cariad gydol oes at y clasuron.