Sarpedon: Brenin Demigod Lycia ym Mytholeg Roeg

John Campbell 03-10-2023
John Campbell

Roedd Sarpedon yn fab dadleuol i Zeus a Laodameia ym mytholeg Roeg. Yn ddiweddarach daeth yn frenin Lycia trwy gyfres o ffawd da a drwg. Ymladdodd ar ochr y Trojans yn rhyfel Caerdroea ac roedd yn arwr addurnedig a ymladdodd yn ddewr hyd ei farwolaeth. Yma rydym wedi casglu popeth sydd i'w wybod am Sarpedon ym mytholeg Roeg.

Sarpedon

Roedd Sarpedon yn demigod gyda chryfder rhyfeddol a galluoedd fel gweddill y demigods. Roedd yn gymeriad eithriadol ym mytholeg Roeg fel yr ysgrifennwyd gan Hesiod. Mae Sarpedon fel gweddill y cymeriadau Groegaidd wedi cael ei ddilyn a'i addoli ar wahanol adegau am ei ddewrder a'i ddewrder. Roedd y demigod hwn nid yn unig yn ymladdwr cryf ond hefyd yn frenin hael Lycia yn ddiweddarach yn ei oes.

Mae cymeriad Sarpedon yn sicr yn un diddorol ond y peth mwyaf trawiadol am Sarpedon heblaw am ei ran yn rhyfel Caerdroea. yw'r ffaith bod tair stori wahanol yn bodoli ar bwy mewn gwirionedd yw rhieni Sarpedon> ffurfio demigods. Ffurfir demigod pan fydd duw yn trwytho gwraig farwol ar y Ddaear. Mae'r demigod yn cael ei eni gyda rhai pwerau ac yn byw ei fywyd ar y Ddaear gyda gweddill y bodau marwol. Gall y demigod fod yn farwol ei hun, neu beidio .

Ymhlith pantheon y duwiau Groegaidda duwiesau, Zeus oedd yr un oedd â'r mwyaf o faterion ac o ganlyniad, demigods. Roedd yn adnabyddus o gwmpas am ei chwant a'i newyn. Arweiniodd un o'i anturiaethau at Sarpedon . Fe'i ganed i Zeus a'r ddynes farwol, Laodameia a oedd yn ferch i Bellerophon. Roedd yn frawd i Minos a Radamanthus.

Y stori darddiad hon yw'r un enwocaf o bell ffordd. Ar ôl cael ei eni i Zeus a Laodameia, aeth ymlaen i ddod yn frenin Lycia , ac yn olaf, ymunodd ei fyddin â'r Trojans yn rhyfel Caerdroea. Bu farw yn y rhyfel yn amddiffyn ei gynghreiriaid. Gadewch inni edrych ar y straeon tarddiad eraill a ddaeth i'r amlwg yn ddiweddarach.

Gwahanol Rieni Sarpedon

Mae'r chwedloniaeth Roegaidd mor eang fel y gellir yn hawdd camgymryd y cymeriadau am ei gilydd. Mae enwau llawer o nodau hefyd wedi cael eu hailadrodd cymaint o weithiau mewn llawer o wahanol leoliadau a senarios y gallai unrhyw un anghofio realiti'r cymeriad . Uchod, buom yn trafod stori darddiad enwocaf y Sarpedon. Yma rydym yn mynd i drafod gweddill y ddau:

Tad-cu a ŵyr Sarpedon

Cymerodd Sarpedon digyffelyb ran yn y rhyfel Trojan fel brenin Lycia ac roedd yn ddiweddarach a laddwyd yn yr un frwydr dywedir ei fod yn ŵyr i'r Sarpedon gwreiddiol, a oedd yn frawd i Midos. Does neb yn gwybod pwy oedd rhieni’r taid, ond mae’n olwg ddiddorol ar ei gymeriad.

Zeus aEuropa

Stori enwog arall yn ymwneud â rhieni Sarpedon yw ei fod yn fab i Zeus ac Europa. Europa oedd y dywysoges Phoenician o darddiad Groegaidd Argive. Trwythodd Zeus hi, a rhoddodd enedigaeth i Sarpedon . Cyfeiriwyd ati yn yr Illiad ac yn ddiweddarach gan Hesiod hefyd.

Cipiodd Zeus yr Europa hardd o'i mamwlad Tyrus wrth drawsnewid yn darw. Fe'i trwythodd hi o dan goeden Cyprus. Rhoddodd Europa enedigaeth i dri mab ar yr un pryd: Minos, Radamanthus, a Sarpedon.

Gadawyd Ewrop ar ei ben ei hun gan Zeus, a phriododd y Brenin Asterion, a fabwysiadodd ac a garodd y tri mab fel ei gnawd. a gwaed. Bu farw'r Brenin Asterion yn sydyn oherwydd afiechyd anhysbys gan adael ar ei ôl y broblem o esgyniad gan fod y tri mab o'r un oed.

Datryswyd y mater pan dderbyniodd Minos werthfawrogiad a chefnogaeth gan Poseidon. Daeth Minos yn frenin newydd Creta tra gadawodd ei ddau frawd ef. Gadawodd Rhadamanthus am Boeotia lle cychwynnodd deulu a byw am weddill ei oes. Aeth Sarpedon i Lycia lle'r oedd ei dad, Zeus yn ei ffafrio, felly daeth yn Frenin ac yn ddiweddarach ymunodd â'r Trojans yn rhyfel Caerdroea.

Nodweddion Sarpedon

Demigod oedd Sarpedon a dyna pam roedd ei nodweddion ffisegol yn dduwiol . Yr oedd yn ddyn hynod ei olwg a chanddo lygaid a gwallt hardd. Roedd wedi adeiladu uchel gyda adeiladwaith cyhyrog.Eglura Hesiod fod Sarpedon hefyd yn gleddyfwr rhyfeddol a chyda'r cryfder ychwanegol o fod yn ddemigod, roedd yn anorchfygol y rhan fwyaf o'r amser.

Roedd yn frenin gwych a oedd bob amser yn cadw ei fyddin a'i ddinas yn gyntaf. Yn ystod rhyfel Caerdroea, cynhyrchodd y syniad bod ei gyfranogiad yn ddiangen ac y byddai ond yn dod â marwolaeth i'w bobl. Erfynwyd arno am ei help felly aeth i'r rhyfel yn y pen draw. Arweiniodd ei fyddin a llawer o fataliynau yn y rhyfel.

Sarpedon a Rhyfel Caerdroea

Sarpedon oedd Brenin Lycia pan cipiodd Paris Helen o Sparta. Y Brenin Priam oedd Brenin Lycia. Brenin Troy y foment honno. Wrth i luoedd y Groegiaid a'u cynghreiriaid orymdeithio ymlaen am Helen i gyfeiriad Troy, roedd y Brenin Priam yn brysur yn argyhoeddi ei gynghreiriaid i ymladd drosto. Un cynghreiriad o'r fath oedd Sarpedon.

Fel pob brenin mawr, roedd Cape Sarpedon yn petruso i ddewis ochr mewn rhyfel nad oedd a wnelo ddim â'i ddinas a'i fyddin. Erfyniodd y Brenin Priam ar Sarpedon i ymuno â'i luoedd â'r Trojans oherwydd, heb y Lycians, byddai'r Trojans yn disgyn yn gynnar iawn i'r frwydr. Yn y diwedd, cytunodd Sarpedon ac ochri gyda'r Trojans.

Dechreuodd y rhyfel ac aeth Sarpedon i faes y gad. Ymladdodd â'i holl nerth i amddiffyn ei gynghreiriaid a mynd â'i filwyr yn ôl adref yn ddiogel ar ôl y rhyfel. Daeth yn amddiffynnwr uchel ei statws o Troy a chafodd yr anrhydedd i ymladd ochr yn ochr ag Aeneas , a chyfiawntu ôl i Hector. Yn sicr daeth â llawer o barch ac anrhydedd i'w enw ar ôl ymladd â'r fath ddewrder.

Marwolaeth Sarpedon

Ymladdodd Sarpedon yn Rhyfel Caerdroea, y rhyfel mwyaf ym mytholeg Roeg. Y rhyfel hwn hefyd oedd rhyfel olaf ei fywyd. Cafodd ei ladd mewn gwaed oer gan Patroclus . Aeth Patroclus i mewn i faes y gad yn arfwisg Achilles. Lladdodd Patroclus Sarpedon mewn ymladd un i un.

Rhoddodd ei gorff ei faw wrth i'r byd o'i gwmpas barhau i ymladd. Dadleuodd Zeus ag ef ei hun a ddylai arbed bywyd ei fab ond fe'i hatgoffwyd gan Hera na ddylai wneud llanast â thynged ei fab oherwydd y byddai'r duwiau a'r demigodiaid eraill a oedd yn ymwneud â'r rhyfel yn gofyn am yr un driniaeth a ffafr felly Zeus gadael iddo farw. Bu Sarpedon farw yn y maes ond ychydig cyn marw, lladdodd yr unig farch marwol Achilles oedd yn fuddugoliaeth fawr iddo.

Anfonodd Zeus gawod o ddiferion glaw gwaedlyd dros y Groegiaid am ladd ei fab, Sarpedon. Dyma'r ffordd y mynegodd ei alar a'i golled.

Sarpedon ac Apollo

Gorweddai corff Sarpedon yn ddienaid ar faes y gad pan ddaeth Apollo ato . Roedd Zeus wedi anfon Apollo i nôl corff ei fab a'i gymryd ymhell o'r rhyfel. Cymerodd Apollo gorff Sarpedon a'i lanhau'n dda. Yn ddiweddarach fe'i rhoddodd i Sleep (Hypnos) a Death (Thanatos) a aeth ag ef i Lycia ar gyfer ei orymdaith angladdol olaf a'i alar.

Dyma'r diweddo Sarpedon. Er nad oedd yn ffigwr pwysig ym mytholeg Groeg byddwch yn siŵr o glywed ei enw yn y cefndir neu ar y cyrion, yn cefnogi stori cymeriad arall yn y fytholeg. Ei gamp fwyaf arwyddocaol yn y rhyfel yw lladd unig farch marwol Achilles .

Gweld hefyd: Pam y Priododd Zeus Ei Chwaer? — Pawb yn y Teulu

Cwlt Sarpedon

Brenin Lysia oedd Sarpedon, ac roedd ei bobl yn caru Wedi iddo farw yn rhyfel Caerdroea, adeiladodd pobl Lycia gysegrfa a theml fawr er cof am eu brenin mawr. Ffurfiodd y bobl gwlt o'r enw cwlt Sarpedon. Dathlodd pobl fywyd Sarpedon yn flynyddol ar ei ben-blwydd a chadw ei enw yn fyw. Roedd y cwlt yn cael ei adnabod fel ymgorfforiad Sarpedon.

Roedden nhw'n helpu'r bobl i fyw bywydau gwell ac yn addoli Sarpedon fel duw. Mae rhai pobl yn dyfalu bod Sarpedon wedi'i gladdu yn yr un deml, sy'n cynyddu pwysigrwydd a sancteiddrwydd y deml. Serch hynny, mae rhai olion Lycia i'w cael yn y byd heddiw.

Cwestiynau Cyffredin

Pwy Oedd Brenin Minos Creta?

Brenin Minos Creta oedd y brawd o Sarpedon. Rhoddwyd iddo Frenhiniaeth Crete wedi i Poseidon ochri ag ef yn achos esgyniad i'r orsedd. Mae Minos yn fwy enwog na Sarpedon oherwydd ei gysylltiad â Poseidon.

Gweld hefyd: Cymeriadau Beowulf: Prif Chwaraewyr y Gerdd Epig

Casgliad

Nodwedd arall ym mytholeg Roeg oedd Sarpedon, ond darllenwch amdano droeon yn y llenyddiaeth oherwydd ei gysylltiad â chymeriadau hanfodol. Roedd Sarpedon yn rhyfelwr eithriadol a gymerodd ran yn Rhyfel Caerdroea enwog fel Brenin Lycia. Cafodd ei eni yn Creta ond yn ddiweddarach aeth i Lycia. Dyma'r prif bwyntiau o fywyd Sarpedon:

  • Mae gan Sarpedon dair stori darddiad ym mytholeg Groeg. Dywed y cyntaf a'r mwyaf dilys ohonynt i gyd ei fod yn fab i Zeus a Laodameia ac yn frawd i Minos a Radamanthus.
  • Dywed yr ail ei fod yn ŵyr i'r Sarpedon gwreiddiol a oedd yn frawd iddo. o Minos. Yn olaf, mae'r trydydd yn dweud ei fod yn fab i Zeus ac Europa.
  • Gadawodd Creta pan ddaeth Minos yn frenin. Aeth i Lycia, lle gyda chymorth Zeus a'i fendithion, daeth yn frenin Lycia. Bu'n byw bywyd da yno nes i'r rhyfel Caerdroea ddechrau.
  • Gofynnodd y Brenin Priam iddo ymuno, ac ar ôl llawer o betruso, ymunodd Sarpedon a'i fyddin â'u cynghreiriaid, y Trojans. Lladdodd farch marwol Achilles. Roedd yn filwr addurnedig yn y rhyfel ond cafodd ei ladd mewn brwydr gan ffrind Achilles, Patroclus.
  • Anfonodd Zeus ddiferion glaw gwaedlyd at y Groegiaid ar ôl iddyn nhw ladd ei fab oherwydd dyna'r cyfan y gallai ei wneud. Ni allai arbed ei fywyd oherwydd ei dynged oedd marw yn y rhyfel ochr yn ochr â llawer o feidrolion ac anfarwolion eraill.

Dyma ni'n dod i ddiwedd Sarpedon. Roedd yn demigod gydagalluoedd eithriadol fel yr eglurir gan Hesiod. Gobeithiwn y dewch o hyd i bopeth yr oeddech yn chwilio amdano.

John Campbell

Mae John Campbell yn awdur medrus ac yn frwd dros lenyddiaeth, sy'n adnabyddus am ei werthfawrogiad dwfn a'i wybodaeth helaeth o lenyddiaeth glasurol. Gydag angerdd am y gair ysgrifenedig a diddordeb arbennig yng ngweithiau Groeg hynafol a Rhufain, mae John wedi ymroi blynyddoedd i astudio ac archwilio Trasiedi Glasurol, barddoniaeth delyneg, comedi newydd, dychan, a barddoniaeth epig.Wedi graddio gydag anrhydedd mewn Llenyddiaeth Saesneg o brifysgol fawreddog, mae cefndir academaidd John yn rhoi sylfaen gref iddo ddadansoddi a dehongli’n feirniadol y creadigaethau llenyddol oesol hyn. Mae ei allu i ymchwilio i arlliwiau Barddoniaeth Aristotle, ymadroddion telynegol Sappho, ffraethineb craff Aristophanes, myfyrdodau dychanol Juvenal, a naratifau ysgubol Homer a Virgil yn wirioneddol eithriadol.Mae blog John yn llwyfan hollbwysig iddo rannu ei fewnwelediadau, arsylwadau, a dehongliadau o'r campweithiau clasurol hyn. Trwy ei ddadansoddiad manwl o themâu, cymeriadau, symbolau, a chyd-destun hanesyddol, mae’n dod â gweithiau cewri llenyddol hynafol yn fyw, gan eu gwneud yn hygyrch i ddarllenwyr o bob cefndir a diddordeb.Mae ei arddull ysgrifennu swynol yn dal meddyliau a chalonnau ei ddarllenwyr, gan eu tynnu i fyd hudolus llenyddiaeth glasurol. Gyda phob post blog, mae John yn plethu ei ddealltwriaeth ysgolheigaidd yn fedrus yn ddwfncysylltiad personol â'r testunau hyn, gan eu gwneud yn berthnasol i'r byd cyfoes.Yn cael ei gydnabod fel awdurdod yn ei faes, mae John wedi cyfrannu erthyglau ac ysgrifau i nifer o gylchgronau a chyhoeddiadau llenyddol o fri. Mae ei arbenigedd mewn llenyddiaeth glasurol hefyd wedi ei wneud yn siaradwr poblogaidd mewn cynadleddau academaidd amrywiol a digwyddiadau llenyddol.Trwy ei ryddiaith huawdl a’i frwdfrydedd selog, mae John Campbell yn benderfynol o adfywio a dathlu harddwch bythol ac arwyddocâd dwfn llenyddiaeth glasurol. P’un a ydych yn ysgolhaig ymroddedig neu’n ddarllenydd chwilfrydig yn unig sy’n ceisio archwilio byd Oedipus, cerddi serch Sappho, dramâu ffraeth Menander, neu chwedlau arwrol Achilles, mae blog John yn argoeli i fod yn adnodd amhrisiadwy a fydd yn addysgu, yn ysbrydoli ac yn tanio. cariad gydol oes at y clasuron.