Deianira: Mytholeg Roegaidd y Fenyw A Llofruddiodd Heracles

John Campbell 05-08-2023
John Campbell
Roedd gan

Deianira nifer o fythau Groegaidd a roddodd wahanol rieni a theuluoedd iddi. Fodd bynnag, un digwyddiad cyffredin sy'n ymddangos fel pe bai'n rhedeg trwy'r holl gyfrifon yw ei phriodas â Heracles. Mae amgylchiadau ei phriodas hefyd yn amrywio yn ôl ffynonellau amrywiol. Credid bod hyd yn oed lladd Hercules yn ychwanegiad diweddarach nad oedd yn bresennol yn y cyfrifon hŷn. Bydd yr erthygl hon yn edrych ar y mythau amrywiol ynghylch Deianira a'i phriodas â'r arwr Groegaidd, Heracles.

Pwy Oedd Deianira?

Deianira oedd gwraig yr arwr enwog o Fytholeg Roeg, Heracles. Hi oedd yr un a laddodd ei gŵr trwy ei wenwyno. Yn ddiweddarach yn ei bywyd, lladdodd Deianira ei hun trwy hongian cleddyf a lladd ei hun.

Yr Amrywiol Rieni Deianira

Mae rhai fersiynau o'r myth yn ei darlunio fel merch y Calydonian Y Brenin Oeneus a'i wraig Althaea. Roedd ganddi wyth o frodyr a chwiorydd eraill sef Agelaus, Eurymede, Clymenus, Melanippe, Ceunant, Periphas, Toxeus a Thyreus gan gynnwys hanner brawd o'r enw Meleager.

Cyfrifon eraill o'r enw Brenin Dexamenus. fel tad Deianira gan ei gwneud yn chwaer i Theoronice, Euryplus a Theraephone. Ym mythau eraill y Brenin Dexamenus, mae Deianira yn cymryd lle naill ai Hippolyte neu Mnesimache.

Plant Deianira

Mae'n ymddangos bod y rhan fwyaf o ffynonellau'n cytuno ar enwau a nifer ei phlant. Hwyoedd Ctesippus, Hyllus, Onites, Glenus, Onites a Macaria a ymladdodd a gorchfygodd y Brenin Eurystheus i amddiffyn yr Atheniaid.

Meleager a Deianira

Yn ôl y chwedl, pryd Ganwyd Meleager, proffwydodd duwiesau tynged y byddai'n byw cyhyd ag y byddai boncyff, oedd yn llosgi yn y tân, yn cael ei fwyta. Wrth glywed hyn, fe wnaeth mam Meleager, Althaea, nôl y boncyff yn gyflym, diffodd y tân a'i gladdu er mwyn ymestyn oes ei mab. Pan dyfodd y plant i fyny, aethant ati i chwilio am yr helfa Arth Calydonaidd a anfonwyd i ddychryn pobl Calydon. Yn ystod yr helfa, lladdodd Meleager ei frodyr i gyd ar bwrpas gan ddigio ei fam a ddaeth â'r boncyff allan a'i losgi, gan ladd Meleager.

Yn ystod deuddegfed llafur Heracles yn yr Isfyd, fe daeth ar draws ysbryd Meleager a erfyniodd arno i briodi ei chwaer Dieinira. Yn ôl Meleager, roedd yn poeni y byddai ei chwaer yn heneiddio, yn unig a heb ei charu. Yna addawodd Heracles i Meleager briodi ei chwaer ar ôl iddo gwblhau ei genhadaeth a dychwelyd i deyrnas y byw. Fodd bynnag, pan ddaeth Heracles yn ôl, roedd ganddo lawer o bethau ar ei feddwl, felly efallai ei fod wedi anghofio am yr addewid.

Heracles yn Cyfarfod Deianira

Fodd bynnag, ychydig flynyddoedd yn ddiweddarach, aeth i Calydon a chafodd ei swyno gan brydferthwch Deianira a oedd yn gryf ei ewyllys ac yn annibynnol. Fellyannibynnol oedd Tywysoges Calydon na fyddai hi'n caniatáu i neb reidio ei cherbyd ond hi ei hun. Roedd hi hefyd yn fedrus gyda'r cleddyf a'r saeth ac yn gwybod mor dda am grefft rhyfel. Denodd yr holl rinweddau hyn hi i Heracles a syrthiodd mewn cariad â hi a dychwelodd Deianira y gymwynas.

Cyn iddi gwrdd â Heracles, roedd gan Deianira lawer o gystadleuwyr a gwrthododd pob un oherwydd nid oedd hi. ddim yn barod ar gyfer priodas eto. Fodd bynnag, roedden nhw'n dal i roi pwysau arni nes i Heracles ddatgan ei fwriad i'w phriodi. Oherwydd ei enw da, cefnogodd pob un o'r ymgeiswyr ac eithrio un. Yn ôl y dramodydd Groegaidd, Sophocles, roedd duw'r afon Achelous wedi datblygu teimladau tuag at y forwyn ac roedd yn benderfynol o'i phriodi.

Fodd bynnag, doedd gan Deianira ddim diddordeb yn duw'r afon oherwydd hi a'i llygaid ar rywun arall, Heracles. I ennill ei llaw, heriodd Heracles dduw'r afon, Achelous, i gêm reslo. Er i dduw'r afon wneud ei orau, ef oedd y gêm i'r demigod Heracles.

Priodas Deianira

Eracles enillodd y gêm yn erbyn duw'r afon a hawlio Deianira fel ei wraig a ymsefydlodd yn Calydon. Un diwrnod, lladdodd Heracles gludwr cwpan y Brenin ar ddamwain a phenderfynodd gosbi ei hun. Gadawodd Calydon gyda'i wraig a theithio nes dod at yr afon Evenus yr oeddent yn ei chael yn anodd ei chroesi. Yn ffodus i'r cwpl,daeth centaur o'r enw Nessus i'w hachub a dewis cario Deianira ar ei gefn ar draws yr afon.

Pan gyrhaeddant yr ochr draw i'r afon, ceisiodd Nessus dreisio Deianira a saethodd Heracles ef â saeth wenwynig. Tra'n marw, dywedodd Nessus wrth Deianira y gallai ei waed gael ei ddefnyddio fel diod cariad felly dylai hi nôl rhywfaint a'i gadw. Yna cyfarwyddodd hi wedyn os oedd ei gŵr, Heracles, yn cwympo mewn cariad â dynes arall, y cyfan oedd yn rhaid iddi ei wneud oedd tywallt peth o'i waed ar ei grys a byddai'n anghofio am y ddynes arall. Fodd bynnag, celwydd oedd y cyfan oherwydd yr oedd y gwenwyn ar y saeth wedi ymledu trwy ei gorff.

Gwyddai Ness, pe byddai marwol yn dod i gyffyrddiad â'i waed, y byddent yn marw. Roedd yn gobeithio y byddai Deinira, un diwrnod, yn ei ddefnyddio ac yn ei ladd i ddial. Yna bu farw Nessus a theithiodd Deianira, ynghyd â'i gŵr, i ddinas Trachis ac ymsefydlu yno. Yna gadawodd Heracles i ryfela yn erbyn Eurytus, a'i ladd a chymryd ei ferch, Iole, yn gaeth.

Gweld hefyd: Odi et amo (Catullus 85) – Catullus – Rhufain Hynafol – Llenyddiaeth Glasurol

Deianira yn Lladd Heracles

Yn y pen draw, daeth Heracles yn hoff o Iole a gwnaeth hi yn ordderchwraig iddo. I ddathlu ei fuddugoliaeth dros Eurytus, trefnodd Heracles wledd a gofynnodd i Deianira anfon ei grys gorau ato. Ofnai Deianira, a oedd wedi clywed am y berthynas rhwng ei gŵr ac Iole, ei bod yn colli ei gŵr. Felly, rhoddodd grys Heracles i mewn.maen tramgwydd.

 • Felly, heriodd Heracles ef i gêm reslo gyda'r enillydd yn cerdded i ffwrdd gyda Deianira.
 • Enillodd Heracles y gêm a phriodi Deianira ond arweiniodd cyfres o ddigwyddiadau i'r pâr adael Calydonia ac anelu am Thracis.
 • Cymerodd Heracles Iole yn ordderchwraig a gynhyrfodd Deianira ac mewn ymgais i ennill yn ôl cariad ei gŵr lladdodd ef yn y diwedd. Pan sylweddolodd beth oedd hi wedi ei wneud, gorchfygwyd Deianira â galar a chrogodd ei hun.

  Gwaed Nessus, ei sychu a'i anfon at ei gŵr mewn ymgais i adfer ei gariad tuag ati.

  Fodd bynnag, pan wisgodd Heracles y crys, teimlai deimlad tanbaid ar hyd a lled ei gorff. corff a'i daflu i ffwrdd yn gyflym, ond roedd hi'n rhy hwyr. Roedd y gwenwyn wedi mynd i mewn i'w groen, ond arafodd ei statws fel demigod ei farwolaeth. Yn araf ac yn boenus, adeiladodd Heracles ei goelcerth angladdol ei hun, rhoi tân arni a'i gosod i farw. Sylweddolodd Deianira wedyn ei bod wedi cael ei thwyllo gan Nessus a galarodd ar ei gŵr.

  Marwolaeth Deianira

  Yn ddiweddarach, daeth Zeus am ran anfarwol Heracles a Deinaria, gorchfygwyd hi. trwy alar, crogodd ei hun.

  Gweld hefyd: Myth Bia, Duwies Grym, Grym ac Ynni Crai Groegaidd

  Deianira Ynganiad ac Ystyr

  Ynganir yr enw

  John Campbell

  Mae John Campbell yn awdur medrus ac yn frwd dros lenyddiaeth, sy'n adnabyddus am ei werthfawrogiad dwfn a'i wybodaeth helaeth o lenyddiaeth glasurol. Gydag angerdd am y gair ysgrifenedig a diddordeb arbennig yng ngweithiau Groeg hynafol a Rhufain, mae John wedi ymroi blynyddoedd i astudio ac archwilio Trasiedi Glasurol, barddoniaeth delyneg, comedi newydd, dychan, a barddoniaeth epig.Wedi graddio gydag anrhydedd mewn Llenyddiaeth Saesneg o brifysgol fawreddog, mae cefndir academaidd John yn rhoi sylfaen gref iddo ddadansoddi a dehongli’n feirniadol y creadigaethau llenyddol oesol hyn. Mae ei allu i ymchwilio i arlliwiau Barddoniaeth Aristotle, ymadroddion telynegol Sappho, ffraethineb craff Aristophanes, myfyrdodau dychanol Juvenal, a naratifau ysgubol Homer a Virgil yn wirioneddol eithriadol.Mae blog John yn llwyfan hollbwysig iddo rannu ei fewnwelediadau, arsylwadau, a dehongliadau o'r campweithiau clasurol hyn. Trwy ei ddadansoddiad manwl o themâu, cymeriadau, symbolau, a chyd-destun hanesyddol, mae’n dod â gweithiau cewri llenyddol hynafol yn fyw, gan eu gwneud yn hygyrch i ddarllenwyr o bob cefndir a diddordeb.Mae ei arddull ysgrifennu swynol yn dal meddyliau a chalonnau ei ddarllenwyr, gan eu tynnu i fyd hudolus llenyddiaeth glasurol. Gyda phob post blog, mae John yn plethu ei ddealltwriaeth ysgolheigaidd yn fedrus yn ddwfncysylltiad personol â'r testunau hyn, gan eu gwneud yn berthnasol i'r byd cyfoes.Yn cael ei gydnabod fel awdurdod yn ei faes, mae John wedi cyfrannu erthyglau ac ysgrifau i nifer o gylchgronau a chyhoeddiadau llenyddol o fri. Mae ei arbenigedd mewn llenyddiaeth glasurol hefyd wedi ei wneud yn siaradwr poblogaidd mewn cynadleddau academaidd amrywiol a digwyddiadau llenyddol.Trwy ei ryddiaith huawdl a’i frwdfrydedd selog, mae John Campbell yn benderfynol o adfywio a dathlu harddwch bythol ac arwyddocâd dwfn llenyddiaeth glasurol. P’un a ydych yn ysgolhaig ymroddedig neu’n ddarllenydd chwilfrydig yn unig sy’n ceisio archwilio byd Oedipus, cerddi serch Sappho, dramâu ffraeth Menander, neu chwedlau arwrol Achilles, mae blog John yn argoeli i fod yn adnodd amhrisiadwy a fydd yn addysgu, yn ysbrydoli ac yn tanio. cariad gydol oes at y clasuron.