Minotaur vs Centaur: Darganfyddwch y Gwahaniaeth Rhwng y Ddau Greadur

John Campbell 23-10-2023
John Campbell

Tabl cynnwys

Minotaur vs centaur yw cymhariaeth y ddau fwystfil o chwedloniaeth Groeg a Rhufeinig i ddarganfod eu cryfderau, gwendidau a'u rôl mewn llenyddiaeth hynafol. Bod a chanddo ben a chynffon tarw â chorff dyn oedd y minotaur. Mewn cyferbyniad, roedd gan y centaur gorff uchaf dyn a phedair coes ceffyl.

Gweld hefyd: Lucan – Rhufain Hynafol – Llenyddiaeth Glasurol

Roedd y ddau greadur yn filain ac yn ofnus yn eu mytholegau amrywiol ac yn wrthwynebwyr gan mwyaf. Darganfyddwch y rolau, y mytholegau a'r gwahaniaethau rhwng y ddau greadur brawychus hyn o lenyddiaeth Roegaidd a Rhufeinig.

Tabl Cymharu Minotaur vs Centaur

Nodweddion<4 Minotaur Centaur
Ymddangosiad corfforol Hanner tarw a hanner dyn Hanner dyn a hanner ceffyl
Rhif Unigolyn Ras gyfan
Bwyd Yn bwydo ar bobl Yn bwyta cig a pherlysiau
Consorts Na Ie
Cudd-wybodaeth 12> Isel ar ddeallusrwydd Deallus iawn
Beth Yw'r Gwahaniaethau Rhwng Minotaur a Centaur?

Y gwahaniaeth arwyddocaol rhwng minotaur a centaur yw eu hymddangosiad corfforol - mae minotaur yn rhan tarw, yn rhan dyn, tra bod y centaur yn hanner dyn a hanner ceffyl. Daeth y minotaur i fodolaeth fel cosb am dwyll ei dad,tra daeth y centaurs yn gosb am chwant Ixion.

Am ba beth y mae'r Minotaur yn fwyaf adnabyddus?

Mae'r minotaur yn fwyaf adnabyddus am ei darddiad rhyfedd, a arweiniodd at ei olwg afluniaidd. . Canlyniad cosb a roddwyd gan Poseidon, duw'r môr, ar Frenin Minos Creta oedd y creadur hwn. Ar y llaw arall, mae'n fwyaf adnabyddus am ei farwolaeth yn y labyrinth.

Tarddiad y Minotaur

Yn ôl mytholeg Roegaidd, gweddïodd Brenin Minos Creta i y duw Poseidon am gymorth wrth iddo gystadlu â'i frodyr am yr orsedd. Gweddïodd y Brenin Minos y byddai Poseidon yn anfon tarw gwyn eira i symboleiddio ei addewid i'w helpu. Pan anfonodd Poseidon y tarw, rhoddodd gyfarwyddyd i Minos aberthu'r anifail iddo ond syrthiodd Minos mewn cariad â'r creadur a phenderfynodd ei gadw. Felly, cynigiodd darw gwahanol yn lle'r tarw gwyn eira, a gythruddodd Poseidon.

Fel ei gosb, achosodd Poseidon i wraig Minos, Pasiphae, syrthio'n wallgof mewn cariad â'r tarw gwyn eira. Gofynnodd Pasiphae i grefftwr o'r enw Daedalus wneud buwch wag allan o bren. Wedi gorffen y fuwch wag, aeth Pasiphae i mewn iddi, gan hudo'r tarw gwyn eira, a chysgu gydag ef. Canlyniad yr undeb hwnnw oedd y creadur arswydus, Minotaur, a aned â phen a chynffon tarw â chorff dyn.

Y Minotaur a'r Labyrinth

Oherwydd ei natur, yNi allai Minotaur fwydo ar laswellt na bwyd dynol gan nad oedd yn ddyn nac yn darw, felly, roedd yn bwydo ar fodau dynol. I gwtogi ar oracl y minotaur am ladd, gofynnodd Minos am gyngor gan oracl Delphic a’i cynghorodd i adeiladu Labyrinth. Cyfarwyddodd Minos y prif grefftwr, Daedalus, i adeiladu Labyrinth a fyddai'n dal y minotaur. Gadawyd y minotaur ar waelod y Labyrinth a'i fwydo bob naw mlynedd gyda saith o fechgyn a saith o ferched nes iddo gael ei ladd gan Theseus.

Bu farw mab y Brenin Minos a beiodd yr Atheniaid am ac, felly, efe a ymladdodd yn erbyn yr Atheniaid, ac a'u gorchfygodd hwynt. Yna gorchmynnodd i'r Atheniaid ddarparu eu meibion ​​a'u merched i'r minotaur yn ebyrth yn rheolaidd.

Gweld hefyd: Catullus 43 Cyfieithiad

Yr oedd rheoleidd-dra yr aberth yn gwahaniaethu yn ôl amrywiol ffynonellau'r chwedl; mae rhai yn dweud saith mlynedd ac eraill yn honni ei fod yn naw arall yn dal i ddweud ei flwyddyn.

Marwolaeth y Minotaur

Erbyn y trydydd aberth, penderfynodd Theseus, tywysog Athen ladd yr anghenfil a rhoi terfyn ar aberth rheolaidd ei bobl. Hysbysodd ei dad, y Brenin Aegeus, a hwyliodd am ynys Creta i wynebu'r bwystfil ofnus. Cyn gadael, dywedodd wrth ei dad, ar ei ddychweliad llwyddiannus o Creta, y bydd yn newid yr hwyl ddu ar y llong o ddu i wyn i symboleiddio buddugoliaeth.

Yna aeth y rhain i Creta a chwrdd â'rtywysoges, Ariadne, a syrthiodd mewn cariad ag ef. Yna rhoddodd Ariadne belen o edau i Theseus, i'w helpu i olrhain ei ffordd allan o'r Labyrinth ar ôl iddo ladd y minotaur.

Cyfarfu Theseus â'r minotaur ar waelod y Labrinth a lladdodd â ei ddwylo noeth, mae fersiynau eraill yn dweud iddo ladd yr anghenfil â chleddyf neu gleddyf. Yna dilynodd yr edefyn a osododd i lawr wrth fynd i waelod y Labyrinth ac arweiniodd hynny allan yn llwyddiannus.

Ar ei ffordd yn ôl i Athen, llithrodd ei feddwl i newid yr hwyl ddu i wyn, felly pan welodd ei dad o bell daeth i'r casgliad fod ei fab wedi marw. O ganlyniad, fe ymrwymodd y Brenin Aegeus i ladd ei hun trwy foddi yn y cefnfor, felly galwyd y cefnfor yn Aegean ar ôl brenin Athen.

Am beth mae'r Centaur yn fwyaf adnabyddus? y minotaur, tarddiad centaurs yw annaturiol a oedd yn ganlyniad cosb i Ixion, Brenin y Lapiths. Mae fersiwn arall o'r myth yn nodi mai cosb dyn o'r enw Centaurus oedd y centaurs.

Tarddiad y Centaurs

Trugaredd wnaeth Zeus wrth y Brenin Ixion pan yrrodd ei ddinasyddion ef i ffwrdd o'r ddinas ddyledus. i'w wallgofrwydd cynyddol. Daeth Zeus ag Ixion i ddod i fyw gydag ef i Fynydd Olympus ond yr oedd Ixion yn chwantau ar Hera ac yn dymuno cael ei ffordd gyda hi.

Cythruddodd hyn Zeus, a osododd trap i'r Ixion chwantusac i ddatguddio ei wir fwriad. Un diwrnod, tra oedd Ixion yn cysgu yn y maes, trawsnewidiodd Zeus nymff y cwmwl, Nephele, i lun Hera a'i gosod wrth ymyl Ixion.

Pan ddeffrôdd Ixion, cafodd corff dwbl Hera yn cysgu wrth ei ymyl ac yn cysgu gyda hi. Rhoddodd y cwpl enedigaeth i fachgen hynod anffurfiedig fel cosb am anniolchgarwch a diffyg disgresiwn Ixion. Ceisiodd y bachgen fyw ymhlith bodau dynol, ond roedd yn cael ei wawdio'n gyson; symudodd felly i Fynydd Pelion, lle bu'n paru â'r cesig Magnesaidd, a arweiniodd at y ras centaur.

Gwnaeth fersiwn arall Centaurus yn blentyn Apollo a nymff yr afon, Stilbe. Priododd Centaurus gyda'r cesig Magnesaidd ac esgor ar gantrefi tra daeth ei efaill, Lapithus, yn frenin ar y Lapithiaid.

Ar y llaw arall, ganwyd hil arall o gantrefi, a adwaenir fel centaurs Cyprian, gan Zeus. wedi iddo arllwys ei semen ar lawr. Yn ôl y chwedl, roedd Zeus yn ysu ar ôl Aphrodite a cheisiodd ei swyno hi'n unigol, ond gwrthododd y dduwies ei datblygiadau. Ar ôl sawl ymgais i wely'r dduwies Zeus arllwysodd ei semen ac allan ohono daeth y centaurs Cyprian.

Y Frwydr â'r Lapithiaid

Ymladdodd y canwriaid eu cefndryd, y Lapithiaid, mewn brwydr epig a adnabyddir ym mytholeg Roeg fel centauromachy. Dechreuwyd y frwydr gan y centaurs pan herwgipiwyd Hippodamia yn ystod ei phriodasi'r Pirithous, Brenin y Lapithiaid. Aeth y frwydr ymlaen wrth i'r centaurs gario merched eraill Lapithae i ffwrdd yn y briodas. Yn ffodus i'r Lapithiaid, mae Theseus, a oedd yn westai yn y briodas, yn ymuno â'r ymladd ac yn cynorthwyo Pirithous i warchod y cantrefi.

Gyda chymorth Theseus, daeth y Lapithiaid yn fuddugol ac achub eu merched yn cynnwys priodferch Pirithous, Hippodamia. Rhoddodd Pirithous a'i wraig enedigaeth i Polypoetus.

Yr oedd gan y Centaurs Gymheiriaid Benywaidd

Yn wahanol i'r minotaur, roedd y canwriaid yn ras a oedd yn cynnwys canwriaid benywaidd a elwid ganolwr neu ganri. . 4> Fodd bynnag, nid oedd y creaduriaid hyn, y centaurides yn ymddangos hyd yr amseroedd olaf, mae'n debyg mewn hynafiaeth hwyr. Roedd ganddynt y torso o fenyw a chorff isaf ceffyl benywaidd. Soniodd y bardd Rhufeinig, Ovid, am ganwres o'r enw Hylonme a laddodd ei hun ar ôl i'w gŵr, Cyllarus, syrthio i ddwylo'r Lapithiaid yn ystod y Centauromachi.

FAQ

Beth Yw'r Gwahaniaeth Rhwng Centaur a Satyr?

Y prif wahaniaeth rhwng centaur a satyr oedd wedi'i gofrestru yn eu hymddangosiad. Creadur pedropedal oedd y centaur gyda chorff uchaf dyn tra roedd y satyr yn creadur bipedal hanner dyn hanner ceffyl. Hefyd, roedd y satyr bob amser yn cynnwys codiad parhaol a oedd yn symbol o'u natur chwantus yn ogystal â'u rolau fel ffrwythlondeb.duwiau.

Beth Yw Fersiwn Ceffylau o'r Minotaur?

Byddai “fersiwn ceffyl” o'r minotaur yn satyr oherwydd bod y ddau greadur yn ddeubedal gyda'r satyr yn cael cynffon a chlustiau march. Roedd gan y Minotaur ben, clustiau, a chynffon tarw. Fodd bynnag, mae eraill yn credu mai fersiwn ceffyl y minotaur yw'r centaur.

A yw'r Minotaur yn Dda neu'n Drygioni?

Mae'r minotaur gan amlaf yn wrthun ym mytholeg Roeg ac roedd yn hysbys i fwydo ar bobl. Roedd mor sychedig o waed fel y bu'n rhaid i'w dad ei anfon i fyw ar waelod Labyrinth cywrain, lle roedd yn bwydo'n gyson ar saith o fechgyn a saith o ferched o Athen.

Casgliad

Mae'r erthygl hon wedi edrych ar y gymhariaeth minotaur vs centaur ac wedi sefydlu'r gwahaniaethau rhwng y ddau greadur mytholegol. Rydym wedi sylweddoli, er bod y ddau greadur yn ganlyniadau cosbau am weithredoedd eu tadau, fod ganddynt nifer o rinweddau gwrthgyferbyniol.

Roedd gan y minotaur torso tarw a chorff isaf dyn, tra bod torso'r centaur yn un o dyn tra yr haner isaf yn geffyl. Yr oedd y minotaur yn wyllt a chanibalaidd, tra yr oedd y centaur yn gigysydd a llysysydd.

John Campbell

Mae John Campbell yn awdur medrus ac yn frwd dros lenyddiaeth, sy'n adnabyddus am ei werthfawrogiad dwfn a'i wybodaeth helaeth o lenyddiaeth glasurol. Gydag angerdd am y gair ysgrifenedig a diddordeb arbennig yng ngweithiau Groeg hynafol a Rhufain, mae John wedi ymroi blynyddoedd i astudio ac archwilio Trasiedi Glasurol, barddoniaeth delyneg, comedi newydd, dychan, a barddoniaeth epig.Wedi graddio gydag anrhydedd mewn Llenyddiaeth Saesneg o brifysgol fawreddog, mae cefndir academaidd John yn rhoi sylfaen gref iddo ddadansoddi a dehongli’n feirniadol y creadigaethau llenyddol oesol hyn. Mae ei allu i ymchwilio i arlliwiau Barddoniaeth Aristotle, ymadroddion telynegol Sappho, ffraethineb craff Aristophanes, myfyrdodau dychanol Juvenal, a naratifau ysgubol Homer a Virgil yn wirioneddol eithriadol.Mae blog John yn llwyfan hollbwysig iddo rannu ei fewnwelediadau, arsylwadau, a dehongliadau o'r campweithiau clasurol hyn. Trwy ei ddadansoddiad manwl o themâu, cymeriadau, symbolau, a chyd-destun hanesyddol, mae’n dod â gweithiau cewri llenyddol hynafol yn fyw, gan eu gwneud yn hygyrch i ddarllenwyr o bob cefndir a diddordeb.Mae ei arddull ysgrifennu swynol yn dal meddyliau a chalonnau ei ddarllenwyr, gan eu tynnu i fyd hudolus llenyddiaeth glasurol. Gyda phob post blog, mae John yn plethu ei ddealltwriaeth ysgolheigaidd yn fedrus yn ddwfncysylltiad personol â'r testunau hyn, gan eu gwneud yn berthnasol i'r byd cyfoes.Yn cael ei gydnabod fel awdurdod yn ei faes, mae John wedi cyfrannu erthyglau ac ysgrifau i nifer o gylchgronau a chyhoeddiadau llenyddol o fri. Mae ei arbenigedd mewn llenyddiaeth glasurol hefyd wedi ei wneud yn siaradwr poblogaidd mewn cynadleddau academaidd amrywiol a digwyddiadau llenyddol.Trwy ei ryddiaith huawdl a’i frwdfrydedd selog, mae John Campbell yn benderfynol o adfywio a dathlu harddwch bythol ac arwyddocâd dwfn llenyddiaeth glasurol. P’un a ydych yn ysgolhaig ymroddedig neu’n ddarllenydd chwilfrydig yn unig sy’n ceisio archwilio byd Oedipus, cerddi serch Sappho, dramâu ffraeth Menander, neu chwedlau arwrol Achilles, mae blog John yn argoeli i fod yn adnodd amhrisiadwy a fydd yn addysgu, yn ysbrydoli ac yn tanio. cariad gydol oes at y clasuron.