Sut Bu farw Beowulf: Yr Arwr Epig a'i Frwydr Derfynol

John Campbell 07-08-2023
John Campbell

Er bod Beowulf yn stori am arwr epig yn amlygu ei gryfder, mae'n gorffen gyda marwolaeth Beowulf . Dangosir marwolaeth Beowulf yn ei lwyddiant terfynol yn erbyn anghenfil yn ystod brwydr, o ganlyniad i hyn, mae ei amser yn dod i ben.

Trwy gydol y gerdd, gwelwn ddewrder a dewrder Beowulf dro ar ôl tro, ynghyd â'i gwir gymeriad arwrol. Darllenwch hwn i ddarganfod sut y bu Beowulf farw yn ei frwydr olaf .

Sut Bu farw Beowulf?

Bu farw Beowulf oherwydd ei anafiadau wrth frwydro â'r trydydd anghenfil, draig gynddeiriog . Ac yntau'n rheoli brenin hanner can mlynedd, ac yntau'n heneiddio ac yn mynd yn hen ŵr, daeth draig faleisus ger ei deyrnas a digiodd.

Y rheswm am ymddangosiad y ddraig oedd oherwydd bod rhywun wedi dwyn gwrthrych o'i drysor perthynol, a arweiniodd at gynddaredd y ddraig a gwylltio. Mae Beowulf, fel brenin newydd ei wlad, yn mynd i ymladd â'r ddraig, ar ei ben ei hun, gan gredu yn ei nerth ei hun.

Er i Beowulf lwyddo i ladd y ddraig, rhoddodd farw, heb ond un o'i filwyr. yn ei wylio wrth ei ochr. Y neges a amsugnwyd o farwolaeth Beowulf yw y gallai fod yn arwydd o falchder gormodol Beowulf a arweiniodd at ei gwymp. Ar y llaw arall, gallai fod yn enghraifft arall o ba mor wych o arwr a brenin ydoedd yn enwedig yn ôl y diwylliant ar y pryd. Isod, Beowulf'sesbonnir y diweddglo yn fanwl.

Diwedd Beowulf Rhan I: Manylion a'r Stori a Eglurwyd

Ar ôl i Beowulf helpu'r Daniaid a lladd y ddau anghenfil, mam Grendel a Grendel, yn ddiweddarach daeth yn frenin yn rheoli ei wlad ei hun , Gealand (neu ran o Sweden fodern) lle bu'n teyrnasu am 50 mlynedd. Ar hyd y blynyddoedd roedd bob amser yn adnabyddus am ei allu, ei ddewrder, a'i ddewrder ac wrth gwrs, roedd yn cael ei gofio am ladd y bwystfilod arswydus. Yng nghyfieithiad Seamus Heaney o’r gerdd, dywed, “ yn gadael Beowulf I esgyn i’r orsedd, i eistedd mewn mawredd Ac i lywodraethu ar y Geats. Yr oedd yn frenin da .”

Am y blynyddoedd maith, bu Beowulf yn rheoli yn fedrus , nes “ mab Ecgtheow (Beowulf) wedi goroesi Pob eithaf, gan ragori arno ei hun Mewn beiddgar ac mewn perygl, hyd nes cyrhaeddodd y dydd Pan oedd yn rhaid iddo ddod wyneb yn wyneb â’r ddraig .” Yr oedd y ddraig grybwylledig yn preswylio gerllaw, ac yr oedd ganddi bentwr mawr o drysor wedi ei warchod yn drachwantus.

Tan un diwrnod, roedd caethwas yn gallu dod o hyd i ffordd i mewn i ddwyn darn o'r trysor gwarchod hwn . Gwelir hyn yn y gerdd pan ddywed, “ roedd yna dramwyfa gudd, Anhysbys i ddynion, ond llwyddodd rhywun I fynd i mewn trwyddo ac ymyrryd A llwyn y cenhedloedd .”

Unwaith yr Darganfu draig fod darn o'i drysor ar goll, gadawodd ei loches lle'r oedd ei drysorau a hedfanodd allan dros y wlad, llosgi pethau wrth iddo orffwys .Casglodd Beowulf, ar y llaw arall, ei ryfelwyr, ac aeth i ymladd â'r ddraig gan gymryd ei dial. Wedi cyrraedd safle'r frwydr, fodd bynnag, dywedodd wrth y rhyfelwyr am aros, gan y byddai'n mynd allan ar ei ben ei hun.

Diwedd Rhan II Beowulf: Y Frwydr Derfynol a Marwolaeth Beowulf

Fel Gorchmynnodd Beowulf i'w wŷr aros, dywed, “' Wŷr wrth arfau, arhoswch yma ar y crug, yn ddiogel yn eich arfogaeth, i weld pa un ohonom sydd well yn y diwedd am ddwyn clwyfau Mewn rhwygo marwol .’” Wrth siarad â’i ddynion am y tro olaf, roedd yn rhannu ac yn ymffrostio am ei lwyddiannau yn y gorffennol, gan grybwyll mam Grendel a Grendel .

Ar y pwynt hwnnw, mae’n debyg bod Beowulf o gwmpas 60-70 oed , ac eto roedd yn dal i gredu'n gryf yn ei alluoedd a'i nerth i drechu'r ddraig ar ei phen ei hun. I ddechrau, llwyddodd i amddiffyn ei hun rhag tân y ddraig.

Gan gadw ei oedran mewn cof, roedd yn wan, ac er iddo ddal i daro, ni allai wneud cystal ag y gallai. wedi yn y gorffennol . Dywed y gerdd, “ Y diwrnod olaf hwnnw oedd y tro cyntaf Pan ymladdodd Beowulf a gwadodd dynged iddo Glory in battle .” Aeth yn wannach wrth i'r ddraig chwythu mwy o fflamau arno. O ganlyniad, cydiodd y ddraig ei wddf hyd yn oed, gan achosi nwyon dwfn, ond fe wnaeth Beowulf, mewn gweithred olaf o gryfder, ei drywanu â dagr.

Fodd bynnag, nid oedd Beowulf ar ei ben ei hun yn trechu'r ddraig . Ffodd ei filwyr am euyn byw yn ôl i'r goedwig gan weld pa mor gryf oedd y ddraig, ond un, Wiglaf. Yn wir ffyddlon i'w frenin, ymunodd ag ef mewn brwydr, a thra roedd Beowulf yn trywanu'r ddraig yn ei gwddf, roedd Wiglaf yn ei thrywanu trwy'r bol. Syrthiodd y ddraig, ond bu farw Beowulf o'i glwyfau wrth i Wiglaf eistedd gerllaw.

Beowulf neu Wiglaf: Pwy Yw Gwir Arwr y Gerdd Enwog?

Tra bod Beowulf yn arwr teitl, yn profi ei hun gyda phob agwedd oedd yn gwneud arwr yn ei ddiwylliant, roedd ei falchder, fodd bynnag, yn aml yn rhwystr i synnwyr da . Er y gall rhai weld aberth Beowulf yn fonheddig oherwydd ei fod eisiau ymladd i achub ei bobl, a all hefyd gael ei ystyried yn gwbl eofn.

Roedd yn hen a gallai fod wedi defnyddio cymorth ei ddynion, ond dewisodd beidio . Ar yr un pryd, dangosodd gwŷr Beowulf wendid , oherwydd cefnasant ar eu brenin gan ei adael i'w farwolaeth pan welsant fod y frwydr yn mynd yn wael.

Gweld hefyd: Aphrodite yn Yr Odyssey: Chwedl Rhyw, Hubris, a Darostyngiad

Nid yw ond Wiglaf, un o'r milwyr, sy'n anwybyddu'r dynion eraill ac yn rhuthro i gymorth ei frenin. Mae'n gwybod mai gweithred fonheddig yw marw helpu ei frenin na goroesi trwy ffoi. Gyda'i gilydd, maen nhw'n trechu'r ddraig, ac wedi hynny rhoddodd ei gipolwg cyntaf ar drysor y ddraig i Beowulf. Mae Beowulf yn rhoi peth o'i arfwisg i Wiglaf ac yn awgrymu mai Wiglaf fydd y brenin nesaf oherwydd ei ddiysgogrwydd.

Ymhellach, cyn ei farwolaeth, dywedodd Beowulf y dylent enwi'r ardalBeowulf’s Barrow i goffau’r hyn a ddigwyddodd yno. Dengys hyn fod Beowulf yn llawn o'i falchder hyd y diwedd , a gweddill y gerdd yn mynd ymlaen i'w fawl.

Ond beth am Wiglaf?

Cafodd y frenhiniaeth , ond ni chrybwyllwyd ac ni ailadroddwyd ei gymeriad da.

Beth yw Beowulf? Sut mae Stori'r Arwr Enwog yn Dechrau

Mae Beowulf yn gerdd epig a ysgrifennwyd rhwng 975 a 1025 . Fe'i hysgrifennwyd yn Hen Saesneg ac y mae hyd heddiw yn un o'r gweithiau llên pwysicaf i'r byd Saesneg ei iaith.

Mae'n adrodd hanes Beowulf, rhyfelwr ifanc sy'n teithio i helpu'r Daniaid i drechu anghenfil gwaedlyd . Mae'n llwyddiannus, ac yna mae'n rhaid iddo drechu un arall, gan ddod yn frenin.

Flynyddoedd yn ddiweddarach, mae'n rhaid iddo geisio trechu trydydd anghenfil, draig, a dyna lle mae Beowulf yn cwrdd â'i ddiwedd fel hen ddyn. Mae Beowulf yn enghraifft berffaith o gerdd epig ac arwr epig yn y diwylliant Eingl-Sacsonaidd . Mae'n arddangos dewrder, cryfder, yn ceisio dial, yn llawn hyder, ac yn fedrus mewn brwydr. Ond yn y diwedd, arweiniodd ei falchder at ei gwymp.

Gweld hefyd: Apocolocyntosis - Seneca yr Iau - Rhufain Hynafol - Llenyddiaeth Glasurol

Casgliad

Cymerwch olwg ar prif bwyntiau yr erthygl uchod, gan ateb y cwestiwn, “ Sut Bu farw Beowulf ?”

  • Cerdd epig yw Beowulf, a ysgrifennwyd rhwng 975 a 1025, un o’r darnau llenyddiaeth pwysig oherwydd ei bod yn enghraifft berffaith o’r Eingl- Sacsonaidddiwylliant.
  • Mae'n ymwneud ag arwr rhyfelgar yn Sgandinafia sy'n teithio i'r Daniaid i'w helpu i drechu anghenfil gwaedlyd, Grendel yn cael ei ddilyn gan y fam anghenfil, wrth iddi ddod i ddial am farwolaeth ei fab.
  • Ar ôl ei lwyddiannau yn lladd y ddau anghenfil, yn y pen draw daeth yn frenin ei lan ei hun. Bu'n llywodraethu am flynyddoedd mewn heddwch oherwydd bod tiroedd eraill yn ofni ymladd yn ei erbyn
  • 50 mlynedd ar ôl iddo ladd yr angenfilod, mae draig flin yn dod yn agos at ei deyrnas yn cuddio ei thrysorau, oherwydd bod rhywun wedi dwyn darn ac roedd yn ddig. .
  • Aeth Beowulf i'w frwydro, gan adael ei wŷr i ddisgwyl amdano, a chafodd ei glwyfo'n farwol, a dim ond un milwr a ddaeth i'w ochr, sef Wiglaf.
  • Bu farw Beowulf a'r ddraig, a gadawodd ei deyrnas i Wiglaf.
  • Yn y diwedd, oherwydd balchder Beowulf neu efallai ei arwriaeth a barodd iddo wneud yr hyn a wnaeth

Mae llawer o resymau i enwogrwydd Beowulf: dengys y gerdd darn o ddiwylliant ar y pryd, ac mae hefyd yn gyffrous, yn dangos rhyfelwr cryf yn erbyn bwystfilod pwerus .

Fodd bynnag, fel rhyfelwr, roedd Beowulf yn arwr epig perffaith, llawn balchder , a allai fod yr hyn a arweiniodd at ei farwolaeth. Yn ôl ef, cafodd farwolaeth fonheddig, ond efallai y byddai Wiglaf, ei olynydd, mewn sefyllfa well i fod yn frenin gwell a callach.

John Campbell

Mae John Campbell yn awdur medrus ac yn frwd dros lenyddiaeth, sy'n adnabyddus am ei werthfawrogiad dwfn a'i wybodaeth helaeth o lenyddiaeth glasurol. Gydag angerdd am y gair ysgrifenedig a diddordeb arbennig yng ngweithiau Groeg hynafol a Rhufain, mae John wedi ymroi blynyddoedd i astudio ac archwilio Trasiedi Glasurol, barddoniaeth delyneg, comedi newydd, dychan, a barddoniaeth epig.Wedi graddio gydag anrhydedd mewn Llenyddiaeth Saesneg o brifysgol fawreddog, mae cefndir academaidd John yn rhoi sylfaen gref iddo ddadansoddi a dehongli’n feirniadol y creadigaethau llenyddol oesol hyn. Mae ei allu i ymchwilio i arlliwiau Barddoniaeth Aristotle, ymadroddion telynegol Sappho, ffraethineb craff Aristophanes, myfyrdodau dychanol Juvenal, a naratifau ysgubol Homer a Virgil yn wirioneddol eithriadol.Mae blog John yn llwyfan hollbwysig iddo rannu ei fewnwelediadau, arsylwadau, a dehongliadau o'r campweithiau clasurol hyn. Trwy ei ddadansoddiad manwl o themâu, cymeriadau, symbolau, a chyd-destun hanesyddol, mae’n dod â gweithiau cewri llenyddol hynafol yn fyw, gan eu gwneud yn hygyrch i ddarllenwyr o bob cefndir a diddordeb.Mae ei arddull ysgrifennu swynol yn dal meddyliau a chalonnau ei ddarllenwyr, gan eu tynnu i fyd hudolus llenyddiaeth glasurol. Gyda phob post blog, mae John yn plethu ei ddealltwriaeth ysgolheigaidd yn fedrus yn ddwfncysylltiad personol â'r testunau hyn, gan eu gwneud yn berthnasol i'r byd cyfoes.Yn cael ei gydnabod fel awdurdod yn ei faes, mae John wedi cyfrannu erthyglau ac ysgrifau i nifer o gylchgronau a chyhoeddiadau llenyddol o fri. Mae ei arbenigedd mewn llenyddiaeth glasurol hefyd wedi ei wneud yn siaradwr poblogaidd mewn cynadleddau academaidd amrywiol a digwyddiadau llenyddol.Trwy ei ryddiaith huawdl a’i frwdfrydedd selog, mae John Campbell yn benderfynol o adfywio a dathlu harddwch bythol ac arwyddocâd dwfn llenyddiaeth glasurol. P’un a ydych yn ysgolhaig ymroddedig neu’n ddarllenydd chwilfrydig yn unig sy’n ceisio archwilio byd Oedipus, cerddi serch Sappho, dramâu ffraeth Menander, neu chwedlau arwrol Achilles, mae blog John yn argoeli i fod yn adnodd amhrisiadwy a fydd yn addysgu, yn ysbrydoli ac yn tanio. cariad gydol oes at y clasuron.