Brwydr Olaf Beowulf: Pam Yw'r Pwysicaf?

John Campbell 20-05-2024
John Campbell

Brwydr olaf Beowulf yw un yn erbyn draig sy’n anadlu tân. Hwn oedd y trydydd anghenfil y daeth Beowulf ar ei draws, yn ôl y gerdd epig Beowulf. Digwyddodd hyn 50 mlynedd ar ôl ei frwydr gyntaf a'i ail frwydr ac fe'i hystyriwyd yn yr un mwyaf arwyddocaol . Parhewch i ddarllen i ddarganfod pam yr ystyriwyd y frwydr olaf fel uchafbwynt a rhan fwyaf hinsoddol y gerdd.

Brwydr Olaf Beowulf

Brwydr olaf Beowulf yw gyda draig, y drydedd anghenfil y daeth ar ei draws yn y gerdd epig. Digwyddodd ymhell ar ôl i fam Grendel gael ei threchu ac adfer heddwch i wlad y Daniaid. Gan ddwyn y rhoddion a dderbyniodd oddi wrth Hrothgar, dychwelodd Beowulf i wlad ei bobl, y Geats, lle gwnaed ef yn frenin wedi i'w ewythr Hygelac a'i gefnder o'r enw Heardred gael eu lladd yn y frwydr.

<0 Am 50 mlynedd, teyrnasodd Beowulf â heddwcha ffyniant. Dim ond ar adegau prin y galwyd ar thannau Beowulf, neu’r rhyfelwyr sy’n gwasanaethu brenhines yn gyfnewid am dir neu drysor. Fodd bynnag, un diwrnod, torrwyd y tawelwch a’r llonyddwch gan ddigwyddiad a ddeffrodd y ddraig, a ddechreuodd ddychryn y pentref.

Yr hyn a ddeffrodd y Ddraig

Un diwrnod, darfu i leidr dân -anadlu draig a oedd wedi bod yn gwarchod trysor ers 300 mlynedd. Sleifiodd caethwas yn ffoi rhag ei ​​berchennog i mewn i dwll a darganfod y ddraig yn ei thŵr trysor. Thegorchfygodd trachwant y caethwas ef , a lladrataodd gwpan gemwaith.

Mae'r ddraig, sydd wedi bod wrthi'n ddiwyd yn gwarchod ei chyfoeth, yn deffro i ddod o hyd i gwpan ar goll. Mae'n dod allan o'r tŵr i chwilio am y gwrthrych coll. Mae'r ddraig yn esgyn dros Geatland, wedi gwylltio, ac yn rhoi popeth ar dân. Roedd y fflamau hyd yn oed yn ysu cyntedd medd mawr Beowulf.

Y Ddraig a'r Hyn Mae'n Ei Gynrychioli

Mae'r ddraig yn cynrychioli'r dinistr sy'n aros i'r Geats. Mae'r ddraig yn defnyddio ei phwer i gronni pentwr enfawr o drysor, ond dim ond i gyflymu marwolaeth y ddraig y mae'r trysor. Fe'i gwelir gan adroddwyr Cristnogol fel cynrychioliadol o'r paganiaid sy'n blaenoriaethu cyfoeth materol dros y nefoedd, a thrwy hynny yn dioddef marwolaeth ysbrydol o ganlyniad i'w newyn am drysor.

Gweld hefyd: Artemis ac Actaeon: Chwedl Arswydus Heliwr

Yn wir, mae brwydr Beowulf â'r ddraig yn cael ei hystyried yn addas digwyddiad hinsoddol ar gyfer marwolaeth Beowulf. Mae rhai darllenwyr yn cymryd y ddraig fel trosiad ar gyfer marwolaeth ei hun. Mae'n atgoffa'r darllenydd o rybudd Hrothgar i Beowulf y byddai pob rhyfelwr yn cwrdd â gelyn anorchfygol rywbryd , hyd yn oed os mai henaint yw hi, rhywsut yn paratoi'r darllenydd i weld y ddraig.

Yn yn ogystal, y ddraig yn y gerdd epig yw'r enghraifft hynaf o ddraig Ewropeaidd safonol mewn llenyddiaeth. Cyfeirir ato fel “draca” ac “wyrm,” sef termau a ddefnyddir yn seiliedig ar hen Saesneg. Mae'r ddraig yn cael ei darlunio fel creadur gwenwynig nosol sy'n celcioyn trysori, yn ceisio dial, ac yn anadlu tân.

Y Rheswm Pam Mae Beowulf yn Ymladd â'r Ddraig

Fel Brenin y Geats ac yn rhyfelwr balch, mae Beowulf yn deall bod yn rhaid iddo drechu'r ddraig ac achub ei pobl. Nid yn unig y bydd yn gwylio wrth ymosod ar ei bobl, er ei fod yn gwybod yn iawn nad yw mor gryf ag yn ei ieuenctid.

Yn ystod y cyfnod hwn, mae Beowulf tua 70 oed. Mae wedi bod yn 50 mlynedd ers y frwydr chwedlonol â mam Grendel a Grendel. Ers hynny, mae Beowulf wedi bod yn rhoi sylw i ddyletswyddau brenin yn hytrach na bod yn rhyfelwr. Yn ogystal, mae ganddo lai o ffydd mewn tynged nag oedd ganddo pan oedd yn iau.

Rhoddodd pob un o'r rhesymau hyn iddo gredu mai'r frwydr hon â'r ddraig fyddai ei olaf. Fodd bynnag, teimlai mai ef oedd yr unig un a allai atal y ddraig. Serch hynny, yn lle dod â byddin, cymerodd garfan fechan o 11 thanes i'w helpu i drechu'r ddraig.

Brwydr Beowulf Gyda'r Ddraig

Mae Beowulf yn wyliadwrus o'r anghenfil he ar fin wynebu yn gallu anadlu tân; felly, mae'n cael tarian haearn arbennig. Gyda'r caethwas yn dywysydd, cychwynnodd Beowulf a'i griw bychan o thanes wedi eu dewis â llaw i waredu Gealand o'r ddraig.

Pan gyrhaeddon nhw ymyl yr ogof, dywedodd Beowulf wrth ei thanes mai hyn efallai mai dyma ei frwydr olaf. Gan gario ei gleddyf a'i darian haearn arbennig, aeth Beowulf i mewnllaes y ddraig a gorchymyn ei thannau i ddisgwyl amdano. Yna mae'n gweiddi her sy'n deffro'r ddraig.

Mewn amrantiad, mae Beowulf yn frith o fflamau. Roedd ei darian yn gwrthsefyll y gwres, ond toddodd ei gleddyf wrth iddo geisio ymosod ar y ddraig, gan ei adael yn ddiamddiffyn. Dyma pryd y byddai ei 11 thanes wedi bod yn ddefnyddiol, ond roedd deg ohonyn nhw wedi dychryn gan y ddraig a ffoi . Dim ond Wiglaf oedd ar ôl i helpu ei frenin.

Mae'r ddraig yn gwefru unwaith yn rhagor, gan bylu Wiglaf a Beowulf â mur o dân. Yna llwyddodd Beowulf i glwyfo'r ddraig, ond torrodd ei thasg yn ei wddf. Llwyddodd Wiglaf i drywanu'r ddraig ond, yn y diwedd, llosgodd ei law yn y broses. Er iddo gael ei anafu, llwyddodd Beowulf i dynnu dagr allan a thrywanu'r ddraig yn yr ystlys.

Diwedd Brwydr Olaf Beowulf

Gyda'r ddraig wedi'i threchu, mae'r frwydr ar ben o'r diwedd . Fodd bynnag, ni ddaeth Beowulf yn fuddugol wrth i'r clwyf yn ei wddf ddechrau llosgi oherwydd y gwenwyn o ysgithrau'r ddraig. Dyma pryd mae Beowulf yn sylweddoli bod ei farwolaeth ar fin digwydd. Enwodd Beowulf Wiglaf fel ei etifedd pan sylweddolodd ei fod wedi'i glwyfo'n angheuol. Dywedodd wrtho hefyd am gasglu trysor y ddraig ac adeiladu twmpath coffa enfawr iddo gael ei gofio.

Mae Wiglaf yn cydymffurfio â chyfarwyddiadau Beowulf. Cafodd ei losgi'n ddefodol ar goelcerth fawr, wedi'i amgylchynu gan bobl Geatland yn galaru Beowulf. wylasantac yn ofni y byddai'r Geats yn agored i ymosodiad gan lwythau cyfagos heb Beowulf.

Arwyddocâd y Frwydr Olaf yn Beowulf

Mae'r frwydr olaf yn bwysig mewn sawl ffordd. Er i'r thanes ffoi mewn braw ar ôl gweld y ddraig, roedd Beowulf yn dal i deimlo'n gyfrifol am eu diogelwch, ynghyd â diogelwch ei bobl. Mae'r ymddygiad hwn yn ennill llawer o barch ac edmygedd.

Y drydedd frwydr yw'r un fwyaf arwyddocaol oherwydd, yn y drydedd frwydr, daliodd y ddraig Beowulf yn ystod cyfnos ei flynyddoedd dewr a gogoneddus . Roedd y ddraig yn elyn aruthrol. Er iddo gael ei adael yn ddiarfog pan dorrodd ei gleddyf a'i wŷr gefnu arno, ymladdodd Beowulf hyd ei anadl olaf.

Yn y pen draw, mae da yn buddugoliaethu dros ddrwg, ond mae marwolaeth yn anochel. Gellir gweld marwolaeth Beowulf yn gyfochrog â marwolaeth yr Eingl-Sacsoniaid. Drwy gydol y gerdd, mae brwydr Beowulf yn adlewyrchu’r gwareiddiad Eingl-Sacsonaidd. O blentyndod i fod yn oedolyn, mae taith rhyfelwr yn dod i ben gyda gornest derfynol sy'n gorffen gyda marwolaeth .

Er yn y ddwy frwydr gyntaf, aeth Beowulf i frwydr gyda Grendel, mam Grendel, a'r ddraig . Yn y brwydrau hyn, roedd Beowulf ar frig ei ieuenctid. Roedd ei gryfder a'i ddygnwch yn hafal i gryfder ei wrthwynebwyr.

Gweld hefyd: Pam Mae Medea yn Lladd Ei Meibion ​​Cyn Ffoi i Athen i Briodi Aegeus?

Cwestiynau ac Atebion Brwydr Olaf Beowulf:

Beth yw Enw'r Anghenfil Olaf y mae Beowulf yn Ymladd?

Ygelwir draig yn “draca” neu “wyrm,” yn seiliedig ar hen Saesneg.

Casgliad

Yn ôl y gerdd epig Beowulf, wynebodd Beowulf dri anghenfil. Y drydedd frwydr a'r olaf oedd y mwyaf arwyddocaol o'r tair. Digwyddodd hyn ar ddiwedd cerdd epig Beowulf pan oedd wedi dychwelyd at ei bobl, y Geats. Digwyddodd 50 mlynedd ar ôl iddo orchfygu Grendel a'i fam, gan ddod â heddwch i'r Daniaid. Gadewch i ni adolygu popeth rydyn ni wedi'i ddysgu am frwydr olaf Beowulf.

  • Brwydr olaf Beowulf gyda draig. Digwyddodd hyn ar adeg pan oedd eisoes yn frenin y Geats. Etifeddodd yr orsedd ar ôl i'w ewythr a'i gefnder gael eu lladd mewn brwydr.
  • Mae'r ddraig yn deffro ac yn dechrau dychryn y Geats i chwilio am eitem oedd wedi'i dwyn. Roedd Beowulf, a oedd tua 70 oed ar y pryd, yn teimlo bod yn rhaid iddo frwydro yn erbyn y ddraig ac amddiffyn ei bobl.
  • Partodd Beowulf darian haearn arbennig i'w amddiffyn rhag fflamau'r ddraig sy'n anadlu tân. Ond toddodd ei gleddyf, gan ei adael yn ddiarfog.
  • Allan o'r un ar ddeg o danau a ddaeth gydag ef, Wiglaf oedd yr unig un a oedd ar ôl i helpu ei frenin. Gyda'i gilydd, llwyddasant i ladd y ddraig, ond cafodd Beowulf ei glwyfo'n farwol.
  • Cyn iddo farw, enwodd Beowulf Wiglaf yn etifedd iddo a'i gyfarwyddo i gasglu cyfoeth y ddraig ac adeiladu cofeb iddo yn edrych dros y môr.

Brwydr olaf Beowulfyn cael ei ystyried yn y mwyaf arwyddocaol o’r tair brwydr a ymladdodd, gan ei fod yn dangos yn fawr ddyfnder gweithred arwrol y prif gymeriad. Mae’n cael ei ystyried yn gasgliad teilwng i fywyd gogoneddus Beowulf fel rhyfelwr ac arwr.

John Campbell

Mae John Campbell yn awdur medrus ac yn frwd dros lenyddiaeth, sy'n adnabyddus am ei werthfawrogiad dwfn a'i wybodaeth helaeth o lenyddiaeth glasurol. Gydag angerdd am y gair ysgrifenedig a diddordeb arbennig yng ngweithiau Groeg hynafol a Rhufain, mae John wedi ymroi blynyddoedd i astudio ac archwilio Trasiedi Glasurol, barddoniaeth delyneg, comedi newydd, dychan, a barddoniaeth epig.Wedi graddio gydag anrhydedd mewn Llenyddiaeth Saesneg o brifysgol fawreddog, mae cefndir academaidd John yn rhoi sylfaen gref iddo ddadansoddi a dehongli’n feirniadol y creadigaethau llenyddol oesol hyn. Mae ei allu i ymchwilio i arlliwiau Barddoniaeth Aristotle, ymadroddion telynegol Sappho, ffraethineb craff Aristophanes, myfyrdodau dychanol Juvenal, a naratifau ysgubol Homer a Virgil yn wirioneddol eithriadol.Mae blog John yn llwyfan hollbwysig iddo rannu ei fewnwelediadau, arsylwadau, a dehongliadau o'r campweithiau clasurol hyn. Trwy ei ddadansoddiad manwl o themâu, cymeriadau, symbolau, a chyd-destun hanesyddol, mae’n dod â gweithiau cewri llenyddol hynafol yn fyw, gan eu gwneud yn hygyrch i ddarllenwyr o bob cefndir a diddordeb.Mae ei arddull ysgrifennu swynol yn dal meddyliau a chalonnau ei ddarllenwyr, gan eu tynnu i fyd hudolus llenyddiaeth glasurol. Gyda phob post blog, mae John yn plethu ei ddealltwriaeth ysgolheigaidd yn fedrus yn ddwfncysylltiad personol â'r testunau hyn, gan eu gwneud yn berthnasol i'r byd cyfoes.Yn cael ei gydnabod fel awdurdod yn ei faes, mae John wedi cyfrannu erthyglau ac ysgrifau i nifer o gylchgronau a chyhoeddiadau llenyddol o fri. Mae ei arbenigedd mewn llenyddiaeth glasurol hefyd wedi ei wneud yn siaradwr poblogaidd mewn cynadleddau academaidd amrywiol a digwyddiadau llenyddol.Trwy ei ryddiaith huawdl a’i frwdfrydedd selog, mae John Campbell yn benderfynol o adfywio a dathlu harddwch bythol ac arwyddocâd dwfn llenyddiaeth glasurol. P’un a ydych yn ysgolhaig ymroddedig neu’n ddarllenydd chwilfrydig yn unig sy’n ceisio archwilio byd Oedipus, cerddi serch Sappho, dramâu ffraeth Menander, neu chwedlau arwrol Achilles, mae blog John yn argoeli i fod yn adnodd amhrisiadwy a fydd yn addysgu, yn ysbrydoli ac yn tanio. cariad gydol oes at y clasuron.