Aphrodite yn Yr Odyssey: Chwedl Rhyw, Hubris, a Darostyngiad

John Campbell 06-08-2023
John Campbell

Pam soniodd Homer am Aphrodite yn The Odyssey? Nid yw hi hyd yn oed yn ymddangos yn bersonol, ond dim ond fel cymeriad mewn cân bardd. Ai stori ddifyr yn unig ydyw, neu a wnaeth Homer bwynt penodol?

Darllenwch i ddarganfod!

Beth Yw Rôl Aphrodite yn Yr Odyssey? A Sylw Snarky Bardd

Er iddi wneud sawl ymddangosiad yn ystod Yr Iliad , mae rôl Aphrodite yn Yr Odyssey yn hynod o fach . Mae Demodocus, bardd llys y Phaeaciaid, yn canu naratif am Aphrodite fel adloniant i'w gwestai, yr Odysseus cuddiedig. Mae'r stori'n ymwneud ag anffyddlondeb Aphrodite ac Ares a sut y cawsant eu dal a'u cywilyddio gan ei gŵr, Hephaestus.

Mae Homer yn defnyddio ei fardd ffuglennol, Demodocus, i draddodi stori rybuddiol arall yn erbyn hubris . Mae Yr Odyssey yn llawn straeon o'r fath; Yn wir, mae Odysseus yn dioddef ei ddeng mlynedd o alltudiaeth yn union fel cosb am ei weithredoedd o wrhydri.

Yr ardrawiad i chwedl Aphrodite yw ymateb Demodocus i'r hubris a ddangosir gan y dynion ifanc, peniog yn y Phaeacian llys . Wrth ddewis canu ar y foment honno am gywilydd Aphrodite, mae Demodocus yn gwneud sylw bachog am y dynion ifanc gwylltion a gafodd eu rhoi yn eu lle gan eu hen ymwelydd dirgel.

Gadewch i ni esbonio'n fyr y digwyddiadau a arweiniodd at canu stori Aphrodite ayna archwiliwch y gân ei hun . Wrth ddeall gweithredoedd canolog y llys, mae'n hawdd gweld sut mae Demodocus yn defnyddio ei ddewis o adloniant i wneud hwyl i'r llys yn gyhoeddus.

Adolygiad Cyflym: Saith Llyfr The Odyssey in Four Paragraphs

Mae pedwar llyfr cyntaf The Odyssey yn disgrifio diwedd y stori, pan mae cartref Odysseus yn cael ei blasio gan gwŷr trahaus sy'n gobeithio priodi ei wraig , Penelope. Mae ei fab, Telemachus, yn dioddef eu gwatwar, cellwair, a bygythiadau, ond ef yn unig all wneud dim i amddiffyn tŷ ei dad. Yn ysu am wybodaeth, mae'n teithio i lysoedd Nestor a Menelaus, a ymladdodd ag Odysseus yn Rhyfel Caerdroea. O'r diwedd, mae Telemachus yn clywed bod Odysseus yn dal yn fyw a bydd yn dychwelyd adref yn fuan yn dilyn cysyniad y nostos.

Wrth i Llyfr Pump agor, mae'r naratif yn symud i Odysseus . Mae Zeus, brenin y duwiau, yn gorchymyn bod yn rhaid i'r dduwies Calypso ryddhau Odysseus, ac mae hi'n anfoddog yn caniatáu iddo hwylio i ffwrdd. Er gwaethaf un storm olaf a anfonwyd gan y Poseidon dialgar, mae Odysseus yn cyrraedd, yn noeth ac mewn cytew, ar ynys Scheria. Yn Llyfr Chwech, mae’r dywysoges Phaeacian Nausicaa yn cynnig cymorth iddo ac yn ei gyfeirio at lys ei thad.

Mae Llyfr Saith yn adrodd croeso hael Odysseus gan King Alcinous a Queen Arete . Er ei fod yn parhau i fod yn ddienw, mae Odysseus yn esbonio sut yr ymddangosodd ar eu hynys mewn cyflwr mor druenus.Mae Alcinous yn darparu bwyd maethlon a gwely i'r Odysseus blinedig, gan addo gwledd ac adloniant drannoeth.

Llyfr 8: Gwledda, Adloniant a Chwaraeon yn Llys y Phaeacian

Ar doriad gwawr, Alcinous yn galw'r llys ac yn cynnig paratoi llong a chriw i fynd â'r dieithryn dirgel adref . Tra byddant yn aros, maent i gyd yn ymuno ag Alcinous yn y neuadd fawr am ddiwrnod o ddathlu, gydag Odysseus yn y sedd anrhydedd. Ar ôl gwledd foethus, mae’r bardd dall Demodocus yn perfformio cân am Ryfel Caerdroea, yn benodol, y ffrae rhwng Odysseus ac Achilles. Er bod Odysseus yn ceisio cuddio ei ddagrau, mae Alcinous yn sylwi ac yn torri ar draws yn gyflym i ailgyfeirio pawb i'r gemau athletaidd.

Mae llawer o ddynion golygus, cyhyrog yn cystadlu yn y gemau, gan gynnwys y Tywysog Laodamas, “nad oedd yn gyfartal” ac Euryalus, “gêm i Ares, duw rhyfel, sy’n dinistrio dyn.” Mae Laodamas yn gofyn yn gwrtais a fyddai Odysseus yn lleddfu ei ofid trwy ymuno â'r gemau, ac mae Odysseus yn gwrthod yn rasol . Yn anffodus, mae Euryalus yn anghofio ei foesau ac yn gwawdio Odysseus, gan adael i hubris gael y gorau ohono:

“Na, na, ddieithryn. Dydw i ddim yn eich gweld chi

Fel rhywun sydd â llawer o sgil mewn cystadleuaeth —

Ddim yn ddyn go iawn, mae'r math un yn cyfarfod yn aml —

Tebyg i forwr yn masnachu yn ôl ac ymlaen

Gweld hefyd: Theoclymenus yn Yr Odyssey: The Uninvited Guest

Mewn llong gyda rhwyfau lawer, capten

Yn gofalu am forwyr masnach, y mae eupryder

Am ei lwyth — mae'n cadw llygad barus

Ar y cargo a'i elw. Dydych chi ddim yn ymddangos

I fod yn athletwr.”

Homer. Yr Odyssey , Llyfr Wyth

Odysseus yn codi ac yn dirmygu Euryalus am ei anghwrteisi ; yna, mae'n cydio mewn disgen ac yn ei thaflu'n hawdd ymhellach na neb arall yn y gystadleuaeth. Mae'n dweud y bydd yn cystadlu ac yn ennill yn erbyn unrhyw ddyn, ac eithrio Laodamas, oherwydd byddai'n amharchus cystadlu yn erbyn ei lu. Ar ôl distawrwydd lletchwith, mae Alcinous yn ymddiheuro am ymddygiad Euryalus ac yn ysgafnhau'r naws drwy alw ar ddawnswyr i berfformio.

Demodocus Yn Canu Am Anffyddlondeb Gydag Ares Aphrodite

Ar ôl i'r dawnswyr berfformio , Demodocus yn dechrau chwarae cân am y garwriaeth anghyfreithlon rhwng Ares, y duw rhyfel, ac Aphrodite, duwies cariad . Yr oedd Aphrodite yn briod â'r ani olygus ond clyfar Hephaestus, duw'r efail.

Wedi'u bwyta gan angerdd, gwnaeth Ares ac Aphrodite cuckolded Hephaestus yn ei dŷ ei hun , hyd yn oed cael rhyw yn ei wely ei hun. Gwelodd Helios, duw'r haul, nhw wrth eu cariad a dywedodd wrth Hephaestus ar unwaith.

Yn hytrach nag ymateb yn fyrbwyll, cynlluniodd Hephaestus gosb deilwng o'u hubris . Yn ei efail, fe luniodd rwyd mor dyner â gwe pry cop ond yn gwbl ddi-dor. Unwaith iddo osod y trap, cyhoeddodd ei fod yn teithio i Lemnos, ei hoff le.Yr eiliad y gwelodd Ares Hephaestus yn gadael ei dŷ, rhedodd at Aphrodite, yn awyddus i fwynhau ei chwant cnawdol:

“Tyrd, fy nghariad,

Dewch i ni codwch i'r gwely—gwnewch gariad at eich gilydd.

Nid yw Hephaestus adref. Diau ei fod wedi myned

> I ymweled a Lemnos a'r Sintiaid,

Y gwŷr hyny a lefarant fel y fath farbariaid.”

Homer, Yr Odyssey , Llyfr 8

Llwyth ariangar oedd y Sintiaid a addolai Hephaestus . Roedd Ares yn sarhau Hephaestus yn anuniongyrchol trwy wneud sylwadau dirmygus am y Sintiaid.

Ymddiriedaeth Aphrodite ac Ares: Nid yw Pobl Goeth Bob amser yn Ennill

Dywedodd Homer: “I Aphrodite, roedd cael rhyw ag ef yn ymddangos yn eithaf hyfryd.” Gorweddodd y cwpl awyddus i lawr a dechrau ymbleseru. Yn sydyn, syrthiodd y rhwyd ​​anweledig, gan ddal y cwpl yn eu cofleidiad . Nid yn unig na allent ddianc o'r rhwyd, ond ni allent hyd yn oed symud eu cyrff o'u sefyllfa embaras, agos atoch.

Dychwelodd Hephaestus i gosbi'r cwpl, a galwodd y duwiau eraill i weld y sioe:

“Tad Zeus, yr holl dduwiau cysegredig eraill

Sydd yn byw am byth, dewch yma, er mwyn i chi weld

Rhywbeth ffiaidd a chwerthinllyd—

Aphrodite, merch Zeus, yn fy ngwawdio

A chwantau ar ôl Ares, y dinistriwr,

Oherwydd ei fod yn hardd, gyda breichiau a choesau iach,

Tra fy ngeniafluniaidd...”

Homer, Yr Odyssey, Llyfr Wyth

Er i'r duwiesau beidio â bod yn bresennol, ymgasglodd yr holl dduwiau a gweiddi wrth y pâr caeth; gwneud sylwadau rhemp ynghylch pa un ohonynt a hoffai ddisodli Ares ym mreichiau Aphrodite. Dywedasant fod hyd yn oed y duwiau yn dioddef canlyniadau eu gweithredoedd .

“Nid yw gweithredoedd drwg yn talu.

Yr araf y naill yn goddiweddyd y gwennol ddu — yn union fel

Gweld hefyd: Ascanius yn yr Aeneid: Hanes Mab Aeneas yn y Gerdd> Hephaestus, er mor araf ydyw, erbyn hyn wedi dal Ares,> Er o'r holl dduwiau sydd yn dal Olympus

Fe yw'r un cyflymaf sydd. Ydy, mae e'n gloff,

Ond mae e'n un grefftus…”

Homer, Yr Odyssey, Llyfr Wyth

Rhesymau Homer dros Ddefnyddio Stori Aphrodite yn Yr Odyssey

Mae gan Homer ddau reswm da dros ddefnyddio stori Aphrodite ac Ares yn The Odyssey, ill dau yn canolbwyntio ar Euryalus, yr ieuenctid oedd “ gêm i Ares.” Mae Demodocus yn tynnu yn gyfochrog uniongyrchol o ymddygiad Ares yn y gân i ymddygiad Euryalus yn ystod y gemau.

Fel Ares, mae Euryalus yn dangos hubris am ei ymddangosiad , gan dybio bod mae'n well athletwr ac efallai'n well dyn nag Odysseus. Mae ei falchder llethol yn ei arwain i sarhau Odysseus yn uchel. Pan fydd Odysseus yn ei orau mewn geiriau a chryfder, mae Homer yn dangos canlyniadau hud ac yn dangos bod cryfder cymeriad yn fwy gwerthfawr na chryfder corff pur. Demodocus'cân Aphrodite ac Ares yn pwysleisio pob pwynt.

Mae rôl Aphrodite yn y gân hon yn ymddangos yn atodol, o ystyried bod Ares yn cael mwy o wawd. Fodd bynnag, mae hi hefyd yn euog o gymryd bod tu allan golygus yn awtomatig yn well na ffraethineb, doethineb, neu ddoniau anweledig eraill. Am ei bod hi ei hun yn brydferth, mae hi'n ystyried Hephaestus o dan ei sylw . Mae'r agwedd hon ei hun yn ffurf ar hyrddiad, un a ddangosir yn aml yn y gymdeithas heddiw.

Casgliad

Ar yr olwg gyntaf, ymddangosiad Aphrodite yn The Odyssey ymddangos ar hap, ond dewisodd Homer y stori yn benodol i adlewyrchu'r digwyddiadau ym mywydau ei gymeriadau.

Isod mae atgofion o'r hyn rydym wedi'i ddysgu:

  • Aphrodite's ceir y stori yn Llyfr Wyth Yr Odyssey.
  • Cyrhaeddodd Odysseus y Phaeaciaid a derbyniwyd ef yn drugarog gan y Brenin Alcinous a'r Frenhines Arete.
  • Trefnodd Alcinous wledd ac adloniant, a oedd yn cynnwys digwyddiadau athletaidd a straeon gan y bardd llys, Demodocus.
  • Euryalus, un o'r athletwyr, yn gwawdio Odysseus ac yn sarhau ei allu athletaidd.
  • Mae Odysseus yn ceryddu ei anghwrteisi ac yn profi ei hun yn gryfach nag unrhyw ddechreuwyr ifanc.
  • 17>Demodocus, yr hwn a glywodd y cyfnewid hwn, a ddewisodd chwedl Aphrodite ac Ares fel ei gân nesaf.
  • Cafodd Aphrodite berthynas ag Ares, ond darfu i'w gŵr Hephaestus. cryf ondrhwyd ​​ddisylw a dal y cwpwl oedd yn twyllo tra'n cael rhyw.
  • Galwodd ar y duwiau i gyd i fod yn dyst i'r cwpwl oedd yn twyllo a chodi cywilydd arnyn nhw.
  • Defnyddiodd Homer y stori i rybuddio yn erbyn hud a phwysleisiodd fod deallusrwydd yn aml buddugoliaeth dros ymddangosiad.

Defnyddir cân Ares ac Aphrodite o fewn Yr Odyssey i brofi pwynt. Nid yw harddwch yn gwarantu buddugoliaeth , yn enwedig pan nad yw ymddygiad rhywun yn brydferth iawn.

John Campbell

Mae John Campbell yn awdur medrus ac yn frwd dros lenyddiaeth, sy'n adnabyddus am ei werthfawrogiad dwfn a'i wybodaeth helaeth o lenyddiaeth glasurol. Gydag angerdd am y gair ysgrifenedig a diddordeb arbennig yng ngweithiau Groeg hynafol a Rhufain, mae John wedi ymroi blynyddoedd i astudio ac archwilio Trasiedi Glasurol, barddoniaeth delyneg, comedi newydd, dychan, a barddoniaeth epig.Wedi graddio gydag anrhydedd mewn Llenyddiaeth Saesneg o brifysgol fawreddog, mae cefndir academaidd John yn rhoi sylfaen gref iddo ddadansoddi a dehongli’n feirniadol y creadigaethau llenyddol oesol hyn. Mae ei allu i ymchwilio i arlliwiau Barddoniaeth Aristotle, ymadroddion telynegol Sappho, ffraethineb craff Aristophanes, myfyrdodau dychanol Juvenal, a naratifau ysgubol Homer a Virgil yn wirioneddol eithriadol.Mae blog John yn llwyfan hollbwysig iddo rannu ei fewnwelediadau, arsylwadau, a dehongliadau o'r campweithiau clasurol hyn. Trwy ei ddadansoddiad manwl o themâu, cymeriadau, symbolau, a chyd-destun hanesyddol, mae’n dod â gweithiau cewri llenyddol hynafol yn fyw, gan eu gwneud yn hygyrch i ddarllenwyr o bob cefndir a diddordeb.Mae ei arddull ysgrifennu swynol yn dal meddyliau a chalonnau ei ddarllenwyr, gan eu tynnu i fyd hudolus llenyddiaeth glasurol. Gyda phob post blog, mae John yn plethu ei ddealltwriaeth ysgolheigaidd yn fedrus yn ddwfncysylltiad personol â'r testunau hyn, gan eu gwneud yn berthnasol i'r byd cyfoes.Yn cael ei gydnabod fel awdurdod yn ei faes, mae John wedi cyfrannu erthyglau ac ysgrifau i nifer o gylchgronau a chyhoeddiadau llenyddol o fri. Mae ei arbenigedd mewn llenyddiaeth glasurol hefyd wedi ei wneud yn siaradwr poblogaidd mewn cynadleddau academaidd amrywiol a digwyddiadau llenyddol.Trwy ei ryddiaith huawdl a’i frwdfrydedd selog, mae John Campbell yn benderfynol o adfywio a dathlu harddwch bythol ac arwyddocâd dwfn llenyddiaeth glasurol. P’un a ydych yn ysgolhaig ymroddedig neu’n ddarllenydd chwilfrydig yn unig sy’n ceisio archwilio byd Oedipus, cerddi serch Sappho, dramâu ffraeth Menander, neu chwedlau arwrol Achilles, mae blog John yn argoeli i fod yn adnodd amhrisiadwy a fydd yn addysgu, yn ysbrydoli ac yn tanio. cariad gydol oes at y clasuron.