Eurycleia yn The Odyssey: Teyrngarwch Yn Para Oes

John Campbell 07-08-2023
John Campbell

Mae gwas Eurycleia yn The Odyssey yn archdeip hanfodol mewn ffuglen a bywyd go iawn. Mae hi'n chwarae rhan y gwas ffyddlon, ffyddlon, sy'n helpu'r meistr i gyflawni mawredd tra'n cadw ymhell o'r chwyddwydr.

Er hynny, mae cymeriadau o'r fath yn cael mwy o sylw nag y byddai rhywun yn ei feddwl.

Gadewch i ni archwilio sut mae Eurycleia yn cyflawni'r rôl hon yn Yr Odyssey .

Pwy Yw Eurycleia yn Yr Odyssey a Mytholeg Roegaidd?

Er bod Eurycleia yn chwarae rhan allweddol yn The Odyssey , ychydig a wyddom am ei genedigaeth a'i bywyd cynnar . Mae Yr Odyssey yn crybwyll mai Ops, mab Peisenor oedd ei thad, ond nid yw pwysigrwydd y dynion hyn yn hysbys.

Pan oedd Eurycleia yn ifanc, gwerthodd ei thad hi i Laertes o Ithaca , a'i wraig o'r enw Anticleia. Mae enw Anticleia yn golygu “ yn erbyn enwogrwydd ,” lle mae enw Eurycleia yn golygu “ enwogrwydd eang ,” felly gallwch weld pa ran y gallai’r ddwy fenyw hyn eu chwarae yn y straeon sydd i ddod.

Er hynny, roedd Laertes yn caru Anticleia ac nid oedd am ei dirmygu. Roedd yn trin Eurycleia yn dda, bron fel ail wraig, ond ni rannodd ei gwely erioed. Pan roddodd Anticleia enedigaeth i Odysseus, roedd Eurycleia yn gofalu am y plentyn . Dywedir bod Eurycleia yn gwasanaethu fel nyrs wlyb Odysseus, ond mae ffynonellau yn esgeuluso sôn am gael unrhyw blant ei hun, a fyddai'n angenrheidiol i sugno plentyn.

P'un ai fel nyrs wlyb neu nani, EurycleiaBu yn gyfrifol am Odysseus drwy gydol ei blentyndod ac roedd yn hynod ymroddedig iddo. Roedd hi'n gwybod pob manylyn am y meistr ifanc ac yn helpu i siapio'r dyn y byddai'n dod. Mae'n debyg bod yna adegau pan oedd Odysseus yn ymddiried ynddi uwchlaw unrhyw berson arall yn ei fywyd.

Gweld hefyd: Beth Yw Diffyg Trasig Oedipus

Pan briododd Odysseus Penelope, roedd tensiwn rhyngddi hi ac Eurycleia. Doedd hi ddim eisiau i Eurycleia roi gorchmynion iddi na’i dirmygu am ddwyn calon Odysseus. Fodd bynnag, helpodd Eurycleia Penelope i ymgartrefu fel gwraig Odysseus a'i dysgu i reoli'r cartref. Pan roddodd Penelope enedigaeth i Telemachus, bu Eurycleia yn cynorthwyo gyda'r esgor a gwasanaethodd fel nyrs Telemachus.

Eurycleia fel Nyrs Neilltuedig Telemachus a Chyfrinachwr Dibynadwy

Mae hanes Eurycleia uchod i'w weld yn Llyfr Un o Yr Odyssey yn ystod ei golygfa gyntaf. Yn y rhan hon o'r naratif, mae'r weithred yn syml; Mae Eurycleia yn cario'r ffagl i oleuo ffordd Telemachus i'w ystafell wely ac yn ei helpu i baratoi ar gyfer gwely .

Nid ydynt yn cyfnewid geiriau, sy'n arwydd o'u perthynas gyfforddus . Mae Telemachus wedi gwirioni ar gyngor y gwestai Mentes, y mae'n gwybod ei fod yn Athena dan gudd. Wrth ei weled yn tynnu sylw Eurycleia, ni ŵyr am bwyso arno i siarad, ac nid yw hi ond yn gofalu am ei anghenion a'i allanfeydd yn dawel, gan ei adael i'w feddyliau.

Yn fuan, fodd bynnag, mae Telemachus, mab Odysseus, yn troi at Eurycleia am helpparatoi ar gyfer taith ddirgel i ddod o hyd i'w dad.

Pam nad yw Eurycleia eisiau i Telemachus adael?

Mae ei rhesymau yn ymarferol:

“Cyn gynted ag y byddwch wedi mynd o'r fan hon, bydd y ceiswyr

yn cychwyn ar eu cynlluniau drygionus i'ch brifo nes ymlaen —

Sut y gallant eich lladd trwy dwyll

Ac yna parsel allan ymysg ei gilydd <4

Eich holl eiddo. Rhaid i chi aros yma

I warchod beth sydd gennych chi. Does dim angen i chi ddioddef

Beth ddaw o grwydro ar y môr aflonydd.”

Homer, The Odyssey, Llyfr Dau

Mae Telemachus yn ei sicrhau bod duw yn llywio ei benderfyniad . Mae Eurycleia yn tyngu i beidio â dweud wrth ei fam, Penelope, am un diwrnod ar ddeg. Ar y deuddegfed diwrnod, mae hi'n dweud wrth Penelope ar unwaith ac yn ei hannog i fod yn ddewr ac ymddiried yng nghynllun ei mab.

Pan fydd Telemachus o'r diwedd yn dychwelyd adref yn ddiogel o'i daith yn Llyfr 17, Eurycleia yw'r cyntaf i'w weld . Mae hi'n torri i mewn i ddagrau ac yn rhedeg i'w gofleidio.

Sut Mae Eurycleia yn Adnabod Odysseus?

Eurycleia yw'r unig berson i adnabod yr Odysseus cuddiedig heb gymorth . Ers i Eurycleia ei godi, mae hi'n ei adnabod bron cymaint ag y mae hi'n ei adnabod ei hun. Mae hi'n meddwl ei fod yn ymddangos yn gyfarwydd iddi pan mae hi'n ei weld, ond mae un peth bach yn cadarnhau ei hamheuon, rhywbeth na fyddai llawer o bobl erioed wedi'i weld.

Beth ydyw?

PrydMae Odysseus yn cyrraedd ei balas wedi'i guddio fel cardotyn, mae Penelope yn cynnig lletygarwch priodol iddo: dillad da, gwely, a bath. Mae Odysseus yn gofyn iddo beidio â chael dirwy, a byddai'n cydsynio i gael ei ymolchi gan was hŷn yn unig “sy'n gwybod gwir ddefosiwn ac sydd wedi dioddef yn ei chalon gymaint o boenau ag sydd gen i.”

Yn ddagreuol, mae Eurycleia yn cydsynio ac yn dweud:

“… Mae llawer o ddieithriaid wedi treulio

Gweld hefyd: Pwy laddodd Ajax? Trasiedi'r Iliad

wedi dod yma, ond nid oes yr un ohonynt, rwy'n dweud wrthych,

Yr oedd mor debyg iddo ef edrych arno — mae dy faint,

Llais, a thraed i gyd yn union fel Odysseus.” <4

Homer, Yr Odyssey , Llyfr 19

Eurycleia yn penlinio ac yn dechrau golchi traed y cardotyn. Yn sydyn, mae hi'n gweld craith ar ei goes , y mae hi'n ei hadnabod ar unwaith.

Mae Homer yn adrodd dwy stori am ymweliadau Odysseus â'i daid , Autolycus. Mae'r stori gyntaf yn canmol Autolycus am enwi Odysseus, ac mae'r ail yn adrodd helfa lle creithiodd baedd Odysseus. Yr union graith hon y mae Eurycleia yn ei chael ar goes y cardotyn, ac mae hi'n sicr fod ei meistr, Odysseus, wedi dod adref o'r diwedd.

Odysseus yn Tyngu Eurycleia i Ddirgelwch

Eurycleia yn gollwng troed Odysseus mewn sioc ar ei darganfyddiad, sy'n glynu yn y basn efydd ac yn arllwys y dŵr i'r llawr. Mae hi'n troi i ddweud wrth Penelope, ond mae Odysseus yn ei hatal, gan ddweud y byddai'r cyfeillion yn ei ladd. Mae'n ei rhybuddio i aros yn dawel oherwydd abyddai Duw yn ei helpu i drechu'r cwestwyr .

“Yna atebodd Eurycleia Darbodus ef: Fy mhlentyn,

Pa eiriau a ddihangodd rhag rhwystr dy ddannedd

Rydych yn gwybod pa mor gryf a chadarn yw fy ysbryd.

Byddaf mor galed â charreg galed neu haearn.”

Homer, Yr Odyssey, Llyfr 19

Yn ogystal â'i gair, mae Eurycleia yn dal ei thafod ac yn gorffen ymolchi Odysseus . Y bore wedyn, mae hi’n cyfarwyddo’r gweision benywaidd i lanhau a pharatoi’r neuadd ar gyfer gwledd arbennig. Unwaith y bydd yr holl geiswyr yn eistedd y tu mewn i'r neuadd, mae hi'n llithro i ffwrdd yn dawel ac yn eu cloi y tu mewn, lle byddent yn cwrdd â'u tynged wrth ddwylo ei meistr.

Odysseus yn Ymgynghori Eurycleia Am y Gweision Annheyrngar

Pan fydd y weithred dyngedfennol wedi'i chyflawni, mae Eurycleia yn datgloi'r drysau a yn gweld y neuadd wedi'i gorchuddio â gwaed a chyrff , ond mae ei harglwyddi Odysseus a Telemachus yn dal i sefyll. Cyn iddi allu gweiddi'n llawen, mae Odysseus yn ei hatal. Yn ei deithiau, dysgodd lawer am ganlyniadau hubris, ac nid yw'n dymuno i'w nyrs annwyl ddioddef am ddangos unrhyw hubris ei hun:

“Hen wraig, gallwch lawenhau

Yn dy galon dy hun—ond paid â llefain yn uchel.

Gorffwysa dy hun. Oherwydd y mae'n aberth

I ymffrostio uwchben cyrff y lladdedigion.

5>Tynged Ddwyfol a'u gweithredoedd di-hid eu hunain

Wedi lladd y dynion hyn, a fethodd ag anrhydeddu

Unrhyw ddyn arddaear a ddaeth i'w plith

> Drwg neu dda. Ac felly trwy eu tlodi

Maen nhw wedi cwrdd â ffawd ddrwg. Ond tyrd yn awr,

Dywedwch wrthyf am y gwragedd yn y neuaddau hyn,

> Y rhai sy'n fy amharchu a'r rhai <4

Pwy sydd heb fai.”

Homer, Yr Odyssey, Llyfr 22

Ar gais ei meistr, datgelodd Eurycleia fod deuddeg o'r hanner cant o weision a oedd wedi ochri gyda'r gwŷr, ac yn fynych ymddwyn yn waradwyddus tuag at Penelope a Telemachus . Galwodd y deuddeg gwas hynny i'r neuadd, a gwnaeth Odysseus brawychus iddynt lanhau'r gyflafan, gan gludo'r cyrff y tu allan a sgwrio'r gwaed o'r lloriau a'r dodrefn. Wedi i'r neuadd gael ei hadfer, gorchmynnodd i bob un o'r deuddeg gwraig gael eu lladd.

Eurycleia yn Hysbysu Penelope o Hunaniaeth Odysseus

Odysseus yn anfon Eurycleia, ei was ffyddlonaf, i ddod â'i wraig ato . Yn wych, mae Eurycleia yn brysio i ystafell wely Penelope, lle'r oedd Athena wedi ei chymell i gysgu trwy'r holl ddioddefaint.

Mae'n deffro Penelope gyda'r newyddion hapus:

“Deffro, Penelope, fy mhlentyn annwyl,

Felly gallwch weld drosoch eich hun â'ch llygaid eich hun

> Beth rydych chi wedi bod ei eisiau bob dydd.

Mae Odysseus wedi cyrraedd. Efallai ei fod yn hwyr,

Ond mae e nôl yn y tŷ. Ac mae wedi lladd

Y cwnstabliaid trahaus hynny sy'n cynhyrfu'r cartref hwn,

Defnyddio einwyddau, ac erlid ei fab.”

Homer, Yr Odyssey, Llyfr 23

Fodd bynnag, mae Penelope yn gyndyn o gredu bod ei harglwydd yn o'r diwedd adref . Ar ôl trafodaeth faith, mae Eurycleia o'r diwedd yn ei pherswadio i fynd i lawr i'r neuadd a barnu drosti ei hun. Mae hi'n bresennol ar gyfer prawf olaf Penelope ar gyfer y cardotyn a'i haduniad dagreuol ag Odysseus.

Casgliad

Mae Eurycleia yn Yr Odyssey yn llenwi rôl archdeipaidd y teyrngarol. , gwas annwyl, yn ymddangos yn y naratif sawl gwaith.

Dyma yr hyn a wyddom am Eurycleia:

  • Roedd hi'n ferch i Ops ac yn wyres i Peisenor
  • Prynodd Laertes, tad Odysseus, hi a’i thrin fel gwas anrhydeddus ond ni chafodd ryw gyda hi.
  • Bu’n gwasanaethu fel nyrs wlyb i Odysseus ac yn ddiweddarach i fab Odysseus, Telemachus.
  • Mae Telemachus yn gofyn i Eurycleia ei helpu i baratoi ar gyfer taith ddirgel i ddod o hyd i'w dad a dyma'r cyntaf i'w gyfarch wedi iddo ddychwelyd.
  • Mae Eurycleia yn darganfod pwy yw Odysseus pan ddaw o hyd i graith tra gan ymdrochi ei draed, ond y mae hi yn cadw ei gyfrinach.
  • Mae hi'n cyfarwyddo'r gweision i baratoi'r neuadd ar gyfer y wledd olaf ac yn cloi'r drws unwaith y bydd y carwyr i mewn.
  • Ar ôl cyflafan y milwyr , mae hi'n dweud wrth Odysseus pa un o'r gweision benywaidd oedd yn annheyrngar.
  • Eurycleia yn deffro Penelope i ddweud wrthi fod Odysseus adref.

Er ei bod hiyn dechnegol yn eillio, mae Eurycleia yn aelod gwerthfawr a hoffus o deulu Odysseus , ac mae Odysseus, Telemachus, a Penelope i gyd yn ddiolchgar iawn iddi.

John Campbell

Mae John Campbell yn awdur medrus ac yn frwd dros lenyddiaeth, sy'n adnabyddus am ei werthfawrogiad dwfn a'i wybodaeth helaeth o lenyddiaeth glasurol. Gydag angerdd am y gair ysgrifenedig a diddordeb arbennig yng ngweithiau Groeg hynafol a Rhufain, mae John wedi ymroi blynyddoedd i astudio ac archwilio Trasiedi Glasurol, barddoniaeth delyneg, comedi newydd, dychan, a barddoniaeth epig.Wedi graddio gydag anrhydedd mewn Llenyddiaeth Saesneg o brifysgol fawreddog, mae cefndir academaidd John yn rhoi sylfaen gref iddo ddadansoddi a dehongli’n feirniadol y creadigaethau llenyddol oesol hyn. Mae ei allu i ymchwilio i arlliwiau Barddoniaeth Aristotle, ymadroddion telynegol Sappho, ffraethineb craff Aristophanes, myfyrdodau dychanol Juvenal, a naratifau ysgubol Homer a Virgil yn wirioneddol eithriadol.Mae blog John yn llwyfan hollbwysig iddo rannu ei fewnwelediadau, arsylwadau, a dehongliadau o'r campweithiau clasurol hyn. Trwy ei ddadansoddiad manwl o themâu, cymeriadau, symbolau, a chyd-destun hanesyddol, mae’n dod â gweithiau cewri llenyddol hynafol yn fyw, gan eu gwneud yn hygyrch i ddarllenwyr o bob cefndir a diddordeb.Mae ei arddull ysgrifennu swynol yn dal meddyliau a chalonnau ei ddarllenwyr, gan eu tynnu i fyd hudolus llenyddiaeth glasurol. Gyda phob post blog, mae John yn plethu ei ddealltwriaeth ysgolheigaidd yn fedrus yn ddwfncysylltiad personol â'r testunau hyn, gan eu gwneud yn berthnasol i'r byd cyfoes.Yn cael ei gydnabod fel awdurdod yn ei faes, mae John wedi cyfrannu erthyglau ac ysgrifau i nifer o gylchgronau a chyhoeddiadau llenyddol o fri. Mae ei arbenigedd mewn llenyddiaeth glasurol hefyd wedi ei wneud yn siaradwr poblogaidd mewn cynadleddau academaidd amrywiol a digwyddiadau llenyddol.Trwy ei ryddiaith huawdl a’i frwdfrydedd selog, mae John Campbell yn benderfynol o adfywio a dathlu harddwch bythol ac arwyddocâd dwfn llenyddiaeth glasurol. P’un a ydych yn ysgolhaig ymroddedig neu’n ddarllenydd chwilfrydig yn unig sy’n ceisio archwilio byd Oedipus, cerddi serch Sappho, dramâu ffraeth Menander, neu chwedlau arwrol Achilles, mae blog John yn argoeli i fod yn adnodd amhrisiadwy a fydd yn addysgu, yn ysbrydoli ac yn tanio. cariad gydol oes at y clasuron.