Sut mae Beowulf yn Edrych, a Sut Mae'n Cael Ei Ddarlunio yn y Gerdd?

John Campbell 23-10-2023
John Campbell

Sut mae Beowulf yn edrych? Ydy e'n arwr chwedlonol sy'n meddu ar nodweddion duwiol? Yn y gerdd, fe’i disgrifir fel dyn ifanc tal gyda chryfder rhyfeddol, yn gallu lladd anghenfil â’i ddwylo noeth. Darllenwch ymlaen i ddarganfod mwy am ei ymddangosiad a nodweddion eraill!

Sut Mae Beowulf yn Edrych?

Mae'r gerdd yn awgrymu ei fod yn ddyn ifanc tal gydag presenoldeb gorchymyn . Mae'n debyg ei fod yn edrych yn dda, yn ôl safonau Eingl-Sacsonaidd bryd hynny. Pan gyflwynwyd ef gyntaf yn y gerdd, yr oedd tuag 20 mlwydd oed, yn nyddiau ei ieuenctid, ac yn hynod o gryf.

Disgrifiad Beowulf yn y Gerdd

Dywedwyd bod y roedd cryfder ei afael yn cyfateb i dri deg o ddynion . Mae'r rhan fwyaf o'i ddisgrifiadau yn y gerdd yn cyfeirio at ei weithredoedd yn hytrach na'i ymddangosiad corfforol. Mae'r bardd yn cydbwyso agweddau dynol ac arwrol ei gymeriad. Y mae o enedigaeth fonheddig, yn ddoeth, ac yn ymladdwr enwog, yn nodedig am ei nerth a'i weithredoedd beiddgar.

Beth Yw Nodweddion Corfforol Beowulf?

Yng nghywydd Beowulf, llunir ef. i feddyliau y darllenwyr fel yr arwr, gyda chorff cryf, gwedd arwrol, uchder, ac osgo bonheddig. Mae'r gerdd yn sôn am ba mor ifanc a dewr oedd Beowulf, fel y gwelwyd hwy yn ei wedd gorfforol.

Ffisig Cryf

Ymddengys fod Beowulf yn dywysog cryf golygus, a'i gyhyrau oeddamlwg yn gorfforol. Roedd ei freichiau'n gyhyrog a'i goesau'n ddigon cryf fel na fyddai'n blino. Yr oedd ei frest yn swmpus a'i gorff, at ei gilydd, yn dangos dewrder a dewrder .

Ar ôl cyrraedd gwlad y Daniaid o Geatland, fe'i cyflwynir i'r darllenydd i ddechrau wrth iddo gamu oddi ar ei long tra'n exuding presenoldeb cryf. Mae llunio ei dras fonheddig a'i osod yn yr un cyd-destun hanesyddol a llenyddol â brenhinoedd ac arwyr Eingl-Sacsonaidd eraill yn cymryd rhan sylweddol o agoriad Beowulf.

Arwriaeth a ddangosodd yn ystod y ddau gyfnod hyn o'i waith. gellir gwahaniaethu bywyd gydag eglurder, a dangoswyd nodweddion Beowulf â thystiolaeth yn glir. Mae ei ddewrder fel brenhin aeddfed yn wahanol i ddewrder ei hunan ieuanc, a frwydrodd yn ddigyfyngiad am ogoniant ac enwogrwydd.

Mae mwyafrif y naratif yn digwydd pan fo Beowulf yn dal yn ddyn ifanc yn sefydlu ei hun cyn iddo ddod yn frenin. Mae'r gerdd yn adrodd ei brofiadau ieuenctid, gan gynnwys ei ornestau â dynion eraill, a'i weithredoedd dewr, gan gynnwys defnyddio ei gryfder rhyfeddol a'i ddygnwch i frwydro yn erbyn bwystfilod y môr.

Uchder

Pan ddaw i'r golwg o Beowulf, mae'r llenor dienw wedi ysgrifennu bron i 3,000 o linellau o farddoniaeth, yn unig i egluro pa mor arwrol yw nodweddion Beowulf. Serch hynny, roedd Beowulf yn 6 troedfedd 5, sy'n rhoi hyd at 195cm.

Pwysau

O’r hyn a wyddys trwy lenyddiaeth a cherdd y rhyfelwr, yr oedd pwysau Beowulf yn agos i 245 pwys, sef 111 kg. Gan gadw mewn cof mai'r rheswm pam roedd Beowulf yn drwm ac yn swmpus, yn gorfforol oedd bod ei gorff yn llawn cryfder a chyhyrau. Felly, cymerodd cyfaint y cyhyrau dros bwysau ei gorff, dyna pam yr oedd wedi ei adeiladu'n drwm pan ddaeth i'w osgo.

Ystum Nobel

Y rheswm pam fod gan Beowulf osgo fonheddig yw nid yn unig oherwydd iddo gael ei eni o deulu bonheddig, ond oherwydd ei osgo. Roedd ei daldra a'i bwysau gyda'i gilydd yn rhoi hyder a chryfder iddo ei hun, lle llwyddodd i ledu ei ysgwyddau, a cherdded yn falch tuag at y Brenin Hrothgar a chyflwyno ei hun.

Chwaraeodd ei osgo ran yn ei hyder mewn dwy ffordd: dod o hyd i hyder ynddo'i hun a gadael i eraill fod mewn parchedig ofn sut yr oedd yn dal ei gorff yn falch. Y rheswm pam y mae Beowulf yn hyderus ynddo'i hun yw iddo, yn gyntaf ac yn bennaf, gael ei eni mewn teulu bonheddig, lle mae ei holl anghenion yn cael eu bodloni.

Gweld hefyd: Duwies Pryf Itzpapalotlbutter: Duwies Syrthiedig Mytholeg Aztec

Yn ail, mae eraill yn gweld ei osgo ac felly mae wedi magu hyder oherwydd ei fod yn dal ac mae'n olygus iawn. Wrth i Beowulf gerdded i mewn i gastell y brenin, roedd yr aelodau i gyd yn fud, oherwydd roedd rhyfelwr tal golygus yn dod i mewn.

Gweld hefyd: Catullus 43 Cyfieithiad

Ieuanc a Dewr

Mae bod yn ifanc a dewr yn un o nodweddion corfforol Beowulf ers yr oeddgolygus, ieuanc, a hyderus ynddo ei hun. Yr oedd ei ieuenctyd yn bresennol, mewn gwahanol ffyrdd : bywiogrwydd ei groen, lliw cyfoethog ei wallt, a bywiogrwydd ei enaid. Roedd y rhain yn dangos ynddo a sut yr oedd yn cerdded, sut yr oedd yn barod i drechu'r anghenfil a ofnodd y genedl.

Lliw Gwallt

Daw Beowulf o ochr ogleddol yr Almaen, o'r Geatlands. Mae'n rhannu genynnau Germanaidd, sy'n golygu bod ei wallt a gwallt wyneb mewn arlliwiau ysgafnach, sy'n golygu ei fod yn sinsir neu'n fwy na thebyg yn felyn gyda rhai goleuadau gwallt tywyllach yn ei wallt. Yn ogystal â hyn, roedd ganddo rywsut wallt tonnog hir, nid gwallt syth.

Lliw Llygaid

Roedd ei lygaid yn arlliwiau glas tywyll, ac felly roedd yn rhannu genynnau gogleddol. Rhoddir y syniad o liw ei lygaid i ni yn niwedd y gerdd pan fu farw Beowulf a'i was ffyddlon yn ei weld yn hen ac wedi ei glwyfo gan y ddraig yn y drydedd frwydr.

Cyhyrol

Dangoswyd cyhyrau Beowulf trwy ei osgo balch. Roedd ganddo gorff swmpus gyda gafael cryf ar ei gleddyf heirloom.

Roedd Beowulf yn gyhyrog, a dangoswyd yr agwedd hon pan nofiodd yn y gystadleuaeth yn erbyn Breca oedd yn amau ​​ei sgiliau nofio. Roedd cyhyrau Beowulf yn ddigon cryf i ei helpu i nofio a thorri i'r cefnfor am saith diwrnod gan fod y ras am saith diwrnod. Mae'r olaf yn dangos pa mor gryf oedd ei gyhyrau, rhywsut roedd yn oruwchddynol, i fod wedi nofio am saith diwrnod o hydac yn ol heb flino, gan fod ei gyhyrau yn fawr a chryf.

Ymhellach, llwyddodd Beowulf i orchfygu Grendel, Gan fod ganddo swyn hud a lledrith arno, ni all unrhyw arfau nac arfwisg ei ladd a'i rwystro hyd Beowulf cyrhaeddodd. Ymladdodd Beowulf ag ef yn noeth, a llwyddodd i rwygo braich Grendel, gan ei glwyfo'n angheuol.

Ystum Arwrol

Er bod gan y Daniaid eu harwr, sef Sigemund neu Sigmund mab Wael, sydd ar lawer cyfrif yn debyg i Beowulf. Mae'n cael ei ystyried yn arwr chwedlonol i'r Daniaid. Mae ei stori wedi cael ei hadrodd a'i throsglwyddo o genhedlaeth i genhedlaeth. Fodd bynnag, roedd gan Beowulf fwy o osgo arwrol na Sigmund.

Sut yr oedd ganddo osgo arwrol oedd sut y safai'n gryf, yn ddewr, ac yn ddi-guro. Ei daldra ynghyd â'i gryfder corfforol oedd y y rheswm paham yr oedd ar un olwg, yn amlwg fel arwr epig.

Hen-oed Beowulf

Yr oedd yn dal yn gyhyrog, gydag osgo cryf, fodd bynnag, yn ei henaint, roedd wedi mynd yn llai ac yn fyrrach yn ei daldra . Gan fod ganddo'r hyder fel arwr ifanc y gall drechu bwystfilod, wedi iddo heneiddio, fel brenin, roedd yn dal eisiau bod yn y frwydr.

Felly, mae'r ddraig gynddeiriog yn rhoi'r Geats ar dân, a safodd Beowulf, yr hwn oedd eisoes yn hen yn ystod yr amser hwn, wrth ei lw tyngedfennol i amddiffyn ei bobl a'r deyrnas. Ynghyd â Wiglaf, yr unig un ar ôl i'w gynnal ar ôl i'r lleill ffoi,roedden nhw'n gallu trechu'r ddraig. Yn y diwedd, cafodd Beowulf ei glwyfo'n farwol a datganodd mai Wiglaf oedd ei olynydd. Cafodd ei losgi'n ddefodol a'i gladdu ar feddrod yn edrych dros y môr.

FAQ

Sut Edrychodd Grendel?

Grendel oedd yr anghenfil cyntaf i Beowulf ei drechu. Yr oedd yn anghenfil anferth, a'i gorff wedi ei orchuddio â gwallt mewn lliw du a brown tywyll. Roedd Grendel, rhywsut, yn edrych fel mwnci enfawr ond roedd ganddo ystum corff dynol.

Roedd gan Grendel ddannedd lliw melyn, a oedd yn fewnol â chlytiau gwaed ar y tu mewn.

Mae ganddo ddyn - fel ffurf. Mae ganddo ffigwr tywyll gyda llygaid lliw tywyll ac mae'n llawer mwy nag unrhyw ddyn arall. Tystiolaeth o hyn yw pan ddaethpwyd â'i ben wedi'i dorri i'r Daniaid, roedd angen o leiaf pedwar dyn i'w godi. Fodd bynnag, er gwaethaf ei nodweddion anifeiliaid amrywiol a'i ymddangosiad gwrthun, mae'n ymddangos ei fod yn cael ei gyfeirio gan emosiynau dynol amwys. a greddf.

Mae'n alltud sy'n dyheu am gael ei ailgyflwyno i wareiddiad dynol ar ôl cael ei alltudio i'r corstiroedd. Mae'n genfigennus o berthynas dda y bobl yn Danes. Gellir tybio fod ei gynddaredd yn erbyn y Daniaid yn cael ei danio gan unigrwydd a chenfigen.

Pwy Yw Mam Grendel?

Mam Grendel oedd yr ail anghenfil a drechodd Beowulf. Ar ôl i Grendel gael ei ladd, daeth ei fam i'w ddial. Yn y gerdd, mae hi'n cynrychiolimam sydd wedi mynd yn wallgof o’i cholled ac sy’n barod i wneud unrhyw beth i ddod yn ôl yn Beowulf ar gyfer marwolaeth ei mab tlawd. Am y rheswm hwn, mae rhai darllenwyr wedi ei gweld fel ymgorfforiad o duedd cymdeithas hynafol Gogledd Ewrop tuag at ymryson gwaed diddiwedd.

O ran ei hymddangosiad, mae ganddi lai o rinweddau dynol na’i mab. Y mae hi hefyd yn greadur dynolaidd tebyg i'w mab, oddieithr mewn cyffelybiaeth gwraig.

Hefyd, eglurir ei hymosodiad gan ei hawydd am ddialedd, gan ei bod yn cael ei tharo â galar, cynddaredd, anobaith, a cariad at ei mab. Mae ei hymosodiad yn wahanol i ymosodiad ei mab oherwydd, yn hytrach nag ymosod ar a lladd nifer o bobl, dim ond un Dane, Aeschere, cynghorydd agosaf y brenin y mae’n ei dargedu. Cymerodd fraich ei mab wedi torri cyn ffoi. Ceisiodd ladd Beowulf trwy ei dwyllo i'w dilyn i'w hogof danddwr, ond llwyddodd Beowulf i'w lladd hefyd .

Casgliad

Yn y gerdd epig, Beowulf , mae'r disgrifiad o'r prif gymeriad yn cyfeirio'n fwy at ei gefndir, ei alluoedd, a'i rinweddau na'i ymddangosiad corfforol. Gadewch inni grynhoi'r hyn yr ydym wedi'i ddarganfod am sut olwg oedd ar Beowulf.

  • Disgrifiwyd ef fel dyn ifanc tal gyda phresenoldeb meistrolgar. Roedd ei safiad yn dangos yn glir ei fod o dras fonheddig.
  • Cafodd ei gyflwyno gyntaf i'r darllenwyr pan gyrhaeddodd Denmarc i helpu i gael gwaredo'r anghenfil dychrynllyd. Dathlwyd dyfodiad Beowulf yn fawr, ac edmygwyd ef am ei ddewrder a'i nerth aruthrol.
  • Ymgorfforodd Beowulf lawer o nodweddion arwrol Germanaidd, gan gynnwys teyrngarwch, anrhydedd, gwedduster, a balchder. Efallai ei fod wedi dechrau gyda chymhelliant hunan-ganolog i enwogrwydd a gogoniant, ond fe aeddfedodd i fod yn arweinydd doeth a da.

Darlunnir pob arwr epig i fod â nodweddion corfforol gwych sy'n eu gosod ar wahân. oddi wrth y gweddill, ond y peth pwysicaf sydd gan wir arwyr yw'r gallu i fentro eu bywydau i amddiffyn eraill, a dangosodd Beowulf hyn yn fawr yn y gerdd.

John Campbell

Mae John Campbell yn awdur medrus ac yn frwd dros lenyddiaeth, sy'n adnabyddus am ei werthfawrogiad dwfn a'i wybodaeth helaeth o lenyddiaeth glasurol. Gydag angerdd am y gair ysgrifenedig a diddordeb arbennig yng ngweithiau Groeg hynafol a Rhufain, mae John wedi ymroi blynyddoedd i astudio ac archwilio Trasiedi Glasurol, barddoniaeth delyneg, comedi newydd, dychan, a barddoniaeth epig.Wedi graddio gydag anrhydedd mewn Llenyddiaeth Saesneg o brifysgol fawreddog, mae cefndir academaidd John yn rhoi sylfaen gref iddo ddadansoddi a dehongli’n feirniadol y creadigaethau llenyddol oesol hyn. Mae ei allu i ymchwilio i arlliwiau Barddoniaeth Aristotle, ymadroddion telynegol Sappho, ffraethineb craff Aristophanes, myfyrdodau dychanol Juvenal, a naratifau ysgubol Homer a Virgil yn wirioneddol eithriadol.Mae blog John yn llwyfan hollbwysig iddo rannu ei fewnwelediadau, arsylwadau, a dehongliadau o'r campweithiau clasurol hyn. Trwy ei ddadansoddiad manwl o themâu, cymeriadau, symbolau, a chyd-destun hanesyddol, mae’n dod â gweithiau cewri llenyddol hynafol yn fyw, gan eu gwneud yn hygyrch i ddarllenwyr o bob cefndir a diddordeb.Mae ei arddull ysgrifennu swynol yn dal meddyliau a chalonnau ei ddarllenwyr, gan eu tynnu i fyd hudolus llenyddiaeth glasurol. Gyda phob post blog, mae John yn plethu ei ddealltwriaeth ysgolheigaidd yn fedrus yn ddwfncysylltiad personol â'r testunau hyn, gan eu gwneud yn berthnasol i'r byd cyfoes.Yn cael ei gydnabod fel awdurdod yn ei faes, mae John wedi cyfrannu erthyglau ac ysgrifau i nifer o gylchgronau a chyhoeddiadau llenyddol o fri. Mae ei arbenigedd mewn llenyddiaeth glasurol hefyd wedi ei wneud yn siaradwr poblogaidd mewn cynadleddau academaidd amrywiol a digwyddiadau llenyddol.Trwy ei ryddiaith huawdl a’i frwdfrydedd selog, mae John Campbell yn benderfynol o adfywio a dathlu harddwch bythol ac arwyddocâd dwfn llenyddiaeth glasurol. P’un a ydych yn ysgolhaig ymroddedig neu’n ddarllenydd chwilfrydig yn unig sy’n ceisio archwilio byd Oedipus, cerddi serch Sappho, dramâu ffraeth Menander, neu chwedlau arwrol Achilles, mae blog John yn argoeli i fod yn adnodd amhrisiadwy a fydd yn addysgu, yn ysbrydoli ac yn tanio. cariad gydol oes at y clasuron.