Beowulf: Tynged, Ffydd a Marwolaeth Ffordd yr Arwr

John Campbell 03-08-2023
John Campbell

Tabl cynnwys

O ddechrau Beowulf, mae tynged yn chwarae rhan fawr . Nid oes dim sy'n digwydd i'r arwr yn wirioneddol trwy hap a damwain neu hyd yn oed trwy ei ewyllys ei hun. Mae'r grym dirgel a elwir yn ffawd yn arwain pob profiad ac antur Beowulf. O daliad Hrothgar o arian i setlo ffawd gwaed i Edgetho, tad Beowulf, mae tynged yn cyfarwyddo'r holl naratif hyd ddiwedd olaf Beowulf.

Heb ymyrraeth Hrothgar, ni fyddai Edgetho wedi cael dychwelyd i'w famwlad . Mae'n debyg na fyddai Beowulf byth wedi cael ei eni, ac yn sicr ni fyddai wedi cael ei eni i'r sefyllfa a'r teulu priodol i ddod i gymorth Hrothgar.

Draig, Beowulf a Thynged

Cyn i'r epig ddechrau i'r diwedd, mae tynged yn arwain llwybr Beowulf. Mae'n mynd i frwydro yn erbyn Grendel yn hyderus, gan wybod ei fod wedi'i dyngedu i ennill y frwydr hon . Mae'n dychwelyd at ei bobl ei hun yn arwr parchedig, a phan ddaw'r amser, mae'n codi i gymryd rhan mewn un frwydr olaf - yn erbyn draig, i gwrdd â'i dynged olaf. Nid yw Beowulf yn crebachu o'r hyn y mae'n ei wybod sydd i ddod. Mae wedi dewis symud gyda thynged yn hytrach na'i hymladd , ac mae'n parhau ar y llwybr hwn drwy gydol y gerdd.

Mae tynged yn symud yn llinellau cyntaf un y gerdd, fel y disgrifir pasio Scyld .

…Ar yr awr y tynghedwyd,

ymadawodd Scyld i ofal yr Holl-Dad.

Brenin mawr y waywffon-Danes wedi marw. Ar ei gais, gosodir ei gorff ar gwch bychan, a rhoddir iddo'r gladdedigaeth anrhydeddus ar y môr sy'n gyffredin i ryfelwyr y ras. Mae tynged yn cymryd y corff lle y bydd, ac nid oes neb yn gwybod i ble y bydd ei weddillion yn teithio.

Nid yn unig y mae Scyld yn frenin y Spear-Danes, yn arweinydd annwyl. Mae'n hen-daid i un o'r prif gymeriadau eraill, y Brenin Hrothgar . Penderfynwyd ar rôl Beowulf wrth ddod i gymorth Hrothgar cyn iddo gael ei eni hyd yn oed. O'r taliad a wnaeth Hrothgar ar ran ei dad, i'r brenin, gwasanaethai ei dad fel gor-daid Hrothgar, yr holl edafedd wedi eu clymu ynghyd i dynnu Beowulf i'w dynged.

Ffydd a thynged Beowulf sydd â'r ddau<6

O adnodau cyntaf y gerdd, mae “Duw-Dad” yn cael ei gydnabod am eni Beowulf . Rhoddwyd ef i linach y Scyld yn gysur. Mae’r “Tad-Duw” wedi gweld Spear-Danes yn dioddef colled eu brenin, ac felly’n anfon Beowulf. Mae'n cael ei godi i fyny fel Arwr, pencampwr sydd â'r dasg o godi eu ffawd ac amddiffyn eu pobl. Mae J.R.R. Ar un adeg cyfeiriodd Tolkein at Beowulf fel “marwnad telynegol hir” yn hytrach na cherdd, gan gyfeirio at sut mae bywyd Beowulf yn cael ei osod allan drwy gydol yr epig .

Mab ac etifedd , yn ifanc yn ei drigfan,

Yr hwn a anfonodd Duw-Dad i gysuro’r bobl.

Yr oedd wedi nodi’r drygioni a achosodd iddynt,

Drwgnach a gresynasant o'u llywodraethwyrwedi bod yn gystuddiedig ers talwm

. Yr Arglwydd, mewn tegwch,

7>Gwyliwr Gogoniant, ag anrhydedd bydol a'i bendithiodd.

Enwog oedd Beowulf, lledaenodd y gogoniant yn mhell. 8>

Mab mawr Scyld yng ngwlad y Danemen.

Yn ôl tynged, Pwrpas Beowulf yw achub gofid a dioddefaint ei bobl. pobl . Rhoddwyd ef iddynt yn gysur ac yn ffynhonnell gobaith. O'i enedigaeth ymlaen, mae Beowulf yn dyngedfennol i fod yn amddiffynnydd a chysurwr ei bobl. Gallai fod wedi dewis ymladd yn erbyn Tynged a cheisio mynd ei ffordd ei hun, fel y gwnaeth cymeriadau mewn cerddi eraill. Dewisodd Beowulf ymgrymu i Ffawd, i dderbyn gydag urddas pa bynnag brofiadau, buddugoliaethau a methiannau a ddaeth i'w ran.

I'r gwrthwyneb, temtiodd Hector yn yr Odyssey ffawd , gan fynd allan yn erbyn Achilles ar ol marw Patroclus, gan wahodd ei ddinystr ei hun. Bu farw Patroclus ei hun oherwydd iddo anwybyddu cyfarwyddiadau Achilles, gan geisio gogoniant iddo'i hun a'i ddilynwyr. Yn achos Patroclus, yr ymyrraeth a arweiniodd ei dynged oedd ymyrraeth y duwiau, Zeus ac eraill. I Beowulf, mae'n ymddangos mai'r Duw Jwdeo-Gristnogol yw'r ffactor dylanwadol .

Ymddangosiad Hrothgar

Yn llinach y Scyldings, roedd Hrothgar yn un o bedwar o blant, tri. meibion ​​a merch, a anwyd i'w dad, Healfdene. Gan fod Hrothgar yn mwynhau llwyddiant ac enwogrwydd cynyddol fel brenin cryf, adeiladodd neuadd weirglodd, alle i'w ddilynwyr gasglu a dathlu. Dymunai wobrwyo'r rhai oedd yn ei gefnogi a'i wasanaethu , a dathlu ei gyfoeth a'i lwyddiant. Yr oedd y mead-hall, Heorot, yn deyrnged i'w deyrnasiad ef a'i bobl.

Fodd bynnag, daeth tynged i Hrothgar. Wedi cwblhau ei neuadd, a'i enwi'n Heorot , mae'n llawenhau. Yn anffodus i Hrothgar, mae anghenfil yn llechu gerllaw. Dywedir bod Grendel yn epil i'r Beiblaidd Cain, a lofruddiodd ei frawd ei hun . Yn llawn casineb a chenfigen, mae Grendel yn addo ymosod ar y Daniaid a'u poenydio. Am ddeuddeg mlynedd hir, nid yw lle Hrothgar a oedd i fod i ddarparu cynulliad a dathlu yn ddim byd ond neuadd o erchyllterau lle mae Grendel yn ymosod, yn lladd ac yn poenydio pawb sy'n meiddio dod. Dyma mae Tynged wedi bod yn paratoi Beowulf ar ei gyfer .

Beowulf i'r Achub

Pan mae Beowulf yn clywed am ymosodiadau Grendel a dioddefaint Hrothgar, mae'n benderfynol o fynd i'w gynorthwyo. . Mae ei bobl ei hun yn ei annog, gan wybod ei fod yn gryf ac yn ddewr. Mae'n dewis 14 o gydymaith i fynd gydag ef . Teithiant am bedair awr ar hugain, mewn cwch sy'n hwylio “fel aderyn” dros y moroedd, cyn dod i lan Hrothgar.

Gweld hefyd: Rhestr o Awduron yn nhrefn yr wyddor – Llenyddiaeth Glasurol

Yno cyfarfyddir â hwy gan warchodwyr y Scylding, sef yr hyn sy'n cyfateb i wylwyr y glannau yn Denmarc. . Ar y lan, caiff ei herio gan y gwarchodwyr a gofynnir iddo egluro ei hun a'i genhadaeth.

Nid yw Beowulf yn gwastraffu dim amser,gan roi enw ei dad, Ecgtheow . Mae'n sôn am yr anghenfil Grendel ac yn cyhoeddi ei fod wedi dod i helpu Hrothgar i gael gwared ar y bane hwn.

Mae araith ac ymddangosiad Beowulf wedi gwneud argraff ar arweinydd y gwarchodlu ac yn cytuno i'w arwain at y palas, gan addo edrych ymhellach. ar ol ei long. Gyda'i gilydd maent yn mynd i Hrothgar i drafod beth sy'n rhaid ei wneud.

Caiff Beowulf ei herio eto yn y palas, y tro hwn gan dywysog ac Arwr y Daniaid. Mae'n ailadrodd ei fwriad i gynorthwyo Hrothgar ac yn sôn am ei linach eto. Mae'n araf wneud ei ffordd tuag at ei gôl eithaf - siarad â Hrothgar ac ennill ei ganiatâd i frwydro yn erbyn Grendel.

Wedi creu argraff ar Beowulf a'i ymdaith, mae'r Arwr yn mynd at y Brenin ac yn ei annog i groesawu Beowulf yn gynnes. Mae Hrothgar yn cofio Beowulf yn blentyn a'i deulu hefyd . Mae'n falch o gael cymorth rhyfelwr mor gadarn.

Rwy'n cofio'r dyn hwn fel y dyn lleiaf o streipiau.

Ei dad wedi hen farw nawr oedd Ecgtheow yn dwyn y teitl,

Iddo Hrethel y Geatman a roddodd gartref ei

Un unig ferch; ei fab gwrol

yn dyfod ond yn awr, ymofyn am gyfaill dibynadwy.

Y mae cyfaill wedi ei anfon trwy dynged yn Beowulf a'i gymdeithion, ac nid yw Hrothgar yn ffôl. Bydd yn derbyn y cymorth.

Boasting Beowulf

Pan ddaw at y Brenin, Gŵyr Beowulf fod tynged ar eiochr . Mae ei linach, ei hyfforddiant, a'i anturiaethau i'r pwynt hwn wedi ei baratoi ar gyfer y frwydr hon. Mae'n barod, ond mae'n rhaid iddo ddarbwyllo Hrothgar o'i allu.

Mae'n dweud wrth Hrothgar iddo glywed am yr anghenfil a'r drafferth y mae wedi bod yn ei chael gan forwyr. Pan glywodd am yr helynt, roedd yn gwybod y byddai'n rhaid iddo ddod i gynorthwyo. Mae tynged wedi rhoi profiad blaenorol iddo ymladd angenfilod. Gadawodd ei frwydr yn erbyn y nicers y ras fawr wedi dirywio, ac mae'n credu na fydd Grendel yn wrthwynebiad gwirioneddol i'w nerth .

Mae Beowulf yn datgan, os caiff ei drechu, ei fod yn gwybod y bydd Grendel yn gwneud hynny. difa ef fel y mae ganddo gynifer o'i flaen, a yn gofyn yn unig am i'w arfwisg gael ei dychwelyd at y Brenin Higelac . Mae'n cydnabod Tynged ac yn datgan y bydd ei fuddugoliaeth neu ei orchfygiad ar ei drugaredd.

Mae un o gynalwyr Hrothgar, Unferth, yn ceisio saethu i lawr ymffrost Beowulf trwy nodi iddo nofio ras yn erbyn un arall, Becca, a cholli . Mae Beowulf yn dweud wrtho ei fod “wedi drysu â chwrw” a bod Becca ac yntau wedi nofio gyda’i gilydd, nes i’r cerrynt eu gwahanu. Pan gafodd ei wahanu oddi wrth ei gydymaith, ymladdodd angenfilod môr a'u dinistrio, gyda thynged yn ymyrryd unwaith eto gan roi buddugoliaeth iddo. Mae'n troi dadl Unferth yn ei erbyn, gan ddweud wrtho, pe bai hanner mor ddewr â'i eiriau, na fyddai Grendel wedi ysbeilio'r wlad cyhyd .

Hrothgar, wedi'i annog ganMae Beowulf yn ymffrostio, yn ymddeol, yn ymddiried yn nhynged Beowulf yn llwyddo.

Beowulf Yn Ymffrostio o Ffawd ar ei Ochr

Mae Beowulf yn bwriadu mynd yn erbyn Grendel heb arfau, gan ymddiried yn Nuw i ofalu amdano:<2

“Rhyfel di-arf, a thad doeth

Y gogoniant a ddosberthir, Dduw byth-sanctaidd,

Duw gall benderfynu pwy a orchfyga

Ar ba law bynnag a wêl yn iawn.”

Daw Grendel, heb argraff ar y rhyfelwr a’i ymffrost, i geisio y frwydr . Mae'n cipio milwr i fyny, yn ei ddifa yn y fan a'r lle, yna'n dod ymlaen ac yn cydio yn Beowulf. Maen nhw'n ymladd ac yn brwydro, gyda Beowulf yn cofio ei addewidion i guro'r anghenfil a'i alwad ar dynged i'w gynorthwyo.

Maen nhw'n brwydro, ac er bod Grendel wedi byw, hyd yn hyn, fywyd swynol, fe yn methu . Ni chaiff unrhyw arf gyffwrdd ag ef, ac mae gorhyder Beowulf wrth ymosod arno heb yr un yn ffodus. Mae tynged yn gwenu ar Beowulf yn hyn, wrth iddo ymosod ar yr anghenfil a'i glwyfo'n farwol. Rhed Grendel i'r corsydd, gan ddychwelyd i'w gadair i farw.

Gorfoledd Hrothgar

Gyda Grendel wedi ei orchfygu, daw pobl a rhyfelwyr o filltiroedd o gwmpas i helpu i ddathlu'r fuddugoliaeth. Awgrymir y gallai Beowulf hyd yn oed olynu Hrothgar yn y llinach, gan gymryd ei orsedd pan fydd y dyn hŷn yn ymddeol. Trwy waith Tynged, mae Beowulf wedi dod yn anrhydedd i'w hil .

Hrothgar yn cyhoeddi bodMae Beowulf yn awr fel mab ac yn canmol tynged eto am lwyddiant Beowulf.

Enillaist i ti dy hun yn awr y byddo dy ogoniant yn ffynnu

Byth byth . Yr Holl-Lywodraethwr yn hollol i ti

Gyda daioni o'i law fel y gwnaeth Efe hyd yn hyn!

Aiff ymlaen i foli Duw am y trechu Grendel , gan gyfaddef na allai ef ei hun fod wedi llwyddo yn erbyn yr anghenfil. Roedd yn dyngedfennol y byddai Beowulf yn ei ddinistrio. Mae'r penillion canlynol yn parhau â'r dathlu a Hrothgar yn rhoi cawod i Beowulf gydag anrhegion a thrysorau. Telir am y milwr a lofruddiwyd gan yr anghenfil mewn aur . Ni fydd ei deulu yn dioddef am ei golled. Maddeuwyd hen ddig a rhannwyd rhoddion yn rhydd.

Mam Grendel yn Ymddangos

Fel rhieni gwerin ddynol, mae mam Grendel yn ceisio dial ar ei mab syrthiedig . Mae'n cychwyn ac yn dod at Herorot, gan geisio'r un a lofruddiodd ei mab. Mae Beowulf yn cysgu mewn rhan arall o’r palas pan ddaw i ddal un o hoff gelwyddog Hrothgar, gan ei ladd. Ar gais Hrothgar, daw Beowulf i wynebu bygythiad newydd.

Mae Beowulf yn cychwyn, gan ymddiried mewn tynged eto, i frwydro yn erbyn y bygythiad newydd. Mae'n cymryd cleddyf Unferth, yr un a geisiodd wneud hwyl am ei ben pan ymffrostiai gynt . Bydd Beowulf yn dod â gogoniant i'r arf nad oedd ei berchennog yn gallu ei ennill.

Mae'n cymryd diwrnod llawn iddo gyrraedd gwaelody môr, ond y mae ar unwaith yn ymladd â mam y bwystfil pan y byddo. Ar ôl ei lladd, mae'n dod o hyd i gorff Grendel ac yn tynnu ei ben fel tlws , gan ddychwelyd i'r wyneb. Y mae y dwfr mor gori, a thybir ei fod ar goll.

Tynged Derfynol Beowulf

Ar ol dychweliad Beowulf, ac adrodd ei anturiaethau, gelwir arno un tro olaf, i wneyd ymladd ag anghenfil. Mae draig sy'n anadlu tân wedi dod i bla ar y wlad. Mae Beowulf yn ofni bod tynged wedi troi yn ei erbyn ar gyfer y frwydr olaf , ond mae'n benderfynol o amddiffyn ei famwlad a'i bobl. Mae'n ildio'i hun i ffawd, ac yn benderfynol mai'r Creawdwr fydd yn penderfynu ar y canlyniad.

Ni ffoi rhag troed, y gelyn yn ddigan.

Wrth y mur 'twill dod i ni fel y mae tynged yn gorchymyn,

Gweld hefyd: Troy vs Sparta: Dwy Ddinas Manginaf Gwlad Groeg yr Henfyd

Bydded i dynged benderfynu rhyngom. 65

Crëwr pob un. Yr wyf yn awyddus mewn ysbryd,

Yn y diwedd, Beowulf sy'n fuddugol, ond mae'n syrthio i'r ddraig . Mae taith yr Arwr wedi dod i ben, ac mae tynged wedi rhoi enwogrwydd a gogoniant iddo. Mae'n mynd i gyfarfod deiliad tynged, bodlon.

John Campbell

Mae John Campbell yn awdur medrus ac yn frwd dros lenyddiaeth, sy'n adnabyddus am ei werthfawrogiad dwfn a'i wybodaeth helaeth o lenyddiaeth glasurol. Gydag angerdd am y gair ysgrifenedig a diddordeb arbennig yng ngweithiau Groeg hynafol a Rhufain, mae John wedi ymroi blynyddoedd i astudio ac archwilio Trasiedi Glasurol, barddoniaeth delyneg, comedi newydd, dychan, a barddoniaeth epig.Wedi graddio gydag anrhydedd mewn Llenyddiaeth Saesneg o brifysgol fawreddog, mae cefndir academaidd John yn rhoi sylfaen gref iddo ddadansoddi a dehongli’n feirniadol y creadigaethau llenyddol oesol hyn. Mae ei allu i ymchwilio i arlliwiau Barddoniaeth Aristotle, ymadroddion telynegol Sappho, ffraethineb craff Aristophanes, myfyrdodau dychanol Juvenal, a naratifau ysgubol Homer a Virgil yn wirioneddol eithriadol.Mae blog John yn llwyfan hollbwysig iddo rannu ei fewnwelediadau, arsylwadau, a dehongliadau o'r campweithiau clasurol hyn. Trwy ei ddadansoddiad manwl o themâu, cymeriadau, symbolau, a chyd-destun hanesyddol, mae’n dod â gweithiau cewri llenyddol hynafol yn fyw, gan eu gwneud yn hygyrch i ddarllenwyr o bob cefndir a diddordeb.Mae ei arddull ysgrifennu swynol yn dal meddyliau a chalonnau ei ddarllenwyr, gan eu tynnu i fyd hudolus llenyddiaeth glasurol. Gyda phob post blog, mae John yn plethu ei ddealltwriaeth ysgolheigaidd yn fedrus yn ddwfncysylltiad personol â'r testunau hyn, gan eu gwneud yn berthnasol i'r byd cyfoes.Yn cael ei gydnabod fel awdurdod yn ei faes, mae John wedi cyfrannu erthyglau ac ysgrifau i nifer o gylchgronau a chyhoeddiadau llenyddol o fri. Mae ei arbenigedd mewn llenyddiaeth glasurol hefyd wedi ei wneud yn siaradwr poblogaidd mewn cynadleddau academaidd amrywiol a digwyddiadau llenyddol.Trwy ei ryddiaith huawdl a’i frwdfrydedd selog, mae John Campbell yn benderfynol o adfywio a dathlu harddwch bythol ac arwyddocâd dwfn llenyddiaeth glasurol. P’un a ydych yn ysgolhaig ymroddedig neu’n ddarllenydd chwilfrydig yn unig sy’n ceisio archwilio byd Oedipus, cerddi serch Sappho, dramâu ffraeth Menander, neu chwedlau arwrol Achilles, mae blog John yn argoeli i fod yn adnodd amhrisiadwy a fydd yn addysgu, yn ysbrydoli ac yn tanio. cariad gydol oes at y clasuron.