Dyskolos – Menander – Hen Roeg – Llenyddiaeth Glasurol

John Campbell 22-10-2023
John Campbell
ty

SIMICHE, caethwas Knemon

Gweld hefyd: Pam Mae Odysseus yn Archeteip? — Arwr Homer

KALLIPIDES, tad Sostratos

MAM SOSTRATOS

13>

Yn y prolog i’r ddrama , gwelir Pan, duw’r coed, yn gadael Ogof y Nymphs (yn Phyle yn Attica) , ac esbonia i'r gynulleidfa fod y fferm ar ei dde yn perthyn i Knemon, gŵr digalon ac anghymdeithasol sy'n byw gyda'i ferch, Myrrhine, ac un hen forwyn, Simiche.

Gweithir ar y fferm ar ei chwith. gan Gorgias, llysfab Knemon, gyda chymorth ei hen gaethwas, Daos, a dyma lle mae gwraig Knemon wedi ffoi i ddianc rhag tymer ddrwg ei gŵr. Yn y cyfamser, mae Sostrates, mab Atheniad cyfoethog a oedd wedi dod i hela yn yr ardal, wedi gweld Myrrhine a syrthio mewn cariad â hi, diolch i wneuthuriad y Pan ddireidus.

Yn yr olygfa gyntaf , mae caethwas Sostrates yn rhedeg i mewn ac yn adrodd fod yr amaethwr ceiniog wedi ei felltithio, ei labyddio a'i guro oddi ar y wlad cyn y gallai ddweyd gair am fwriad ei feistr. Yna mae Knemon ei hun yn ymddangos, gan rwgnach bod gormod o bobl yn y byd, ac mae’n mynd yn fwy dig fyth pan fydd yn gweld Sostratos yn sefyll wrth ei ddrws ffrynt ac yn diystyru apêl y dyn ifanc am sgwrs yn ddigywilydd. Wrth i Knemon fynd i mewn i'w dŷ, daw Myrrhine allan i nôl dŵr, ac mae Sostratos yn mynnu ei helpu. Mae Daos, caethwas Gorgias, yn tystio i'r cyfarfyddiad, sy'n adrodd amdano iddoei feistr ei hun.

Gweld hefyd: Lleoliad yr Odyssey – Sut Wnaeth y Gosodiad Siapio'r Epig?

I ddechrau, mae Gorgias yn ofni bod bwriadau'r dieithryn yn ddrwgdybus, ond mae'n cael ei feddalu'n sylweddol pan fo Sostratos yn addo yn enw Pan a'r Nymphs ei fod yn dymuno priodi Myrrhine. Er bod Gorgias yn amau ​​y bydd Knemon yn ystyried siwt Sostratos gyda ffafriaeth, mae'n addo trafod y mater gyda'r grouch yn y caeau y diwrnod hwnnw ac yn gwahodd Sostratos i ddod gydag ef. bydd yn elyniaethus os gwel Sostratos yn segura yn ei glogyn cain, ond fel y byddo yn fwy ffafriol i'r olaf os tybia ei fod yn amaethwr tlawd fel yntau. Yn fodlon gwneud bron unrhyw beth i ennill Myrrhine, mae Sostratos yn gwisgo cot garw o groen dafad ac yn cytuno i gloddio gyda nhw yn y caeau. Eglura Daos yn breifat i Gorgias ei gynllun y dylent weithio'n galetach o lawer nag arfer y diwrnod hwnnw ac felly gwacáu Sostratos fel y bydd yn rhoi'r gorau i'w poeni.

Yn y pen draw, mae Sostratos mewn poen ar ôl ei anghyfarwydd. llafur corfforol. Mae wedi methu â gweld Knemon ond mae'n dal yn gyfeillgar tuag at Gorgias, y mae'n ei wahodd i wledd aberthol. Mae hen forwyn Knemon, Simiche, bellach yn rhedeg i mewn, ar ôl gollwng ei bwced i’r ffynnon ac ar ôl colli’r bwced a’r matog a ddefnyddiodd i’w hadalw. Mae'r Knemon digyfaddawd yn ei gwthio'n gandryll oddi ar y llwyfan. Fodd bynnag, mae'r gri yn sydyn yn mynd i fyny'r Knemon hwnnwei hun wedi syrthio i'r ffynnon erbyn hyn, a Gorgias a Sostratos yn rhuthro i'r adwy, er cymaint y llanc oedd yn ymddiddori mewn edmygu'r Myrrhine hardd.

Yn y diwedd, dygir Knemon i mewn, yn wely'r gwely a hunan-dosturi, ond yn sobor o lawer. gan ei gul ddiangfa rhag angau. Er ei fod wedi bod yn argyhoeddedig ers amser maith nad oes unrhyw ddyn yn gallu cyflawni gweithred ddi-fudd, mae'r ffaith bod Gorgias, y mae wedi'i gam-drin yn aml, wedi dod i'w achub wedi creu argraff arno. Mewn diolch, mae'n mabwysiadu Gorgias fel ei fab ac yn rhoi ei holl eiddo iddo. Mae hefyd yn gofyn iddo ddod o hyd i ŵr i Myrrhine, ac mae Gorgias yn dyweddïo Myrrhine i Sostratos yn ddiymdroi, ac mae Knemon yn rhoi ei gymeradwyaeth ddifater iddo.

Mae Sostratos yn dychwelyd y gymwynas trwy gynnig un o'i chwiorydd ei hun i Gorgias yn wraig iddo. Yn anfodlon priodi gwraig gyfoethog oherwydd ei dlodi, mae Gorgias yn gwrthod ar y dechrau, ond yn cael ei berswadio gan dad Sostratos, Kallippides, sydd wedi cyrraedd i ymuno â'r wledd ac sy'n ei annog i ddefnyddio rhywfaint o synnwyr cyffredin.

Pawb yn ymuno yn y dathliadau dilynol, ac eithrio Knemon wrth gwrs, sydd wedi mynd i'w wely ac yn ymhyfrydu yn ei unigrwydd. Mae'r caethweision a'r gweision amrywiol y mae wedi'u sarhau yn dial arnynt trwy guro wrth ei ddrws a gweiddi galwadau i fenthyg pob math o wrthrychau annhebygol. Mae dau was yn coroni'r hen ŵr â garland ac yn ei dynnu, gan gwyno fel bob amser, i mewn i'rdawns.

Erby amser Menander , roedd Hen Gomedi Aristophanes wedi ildio i Gomedi Newydd . Ar ôl i Athen golli ei hannibyniaeth wleidyddol a llawer o’i phwysigrwydd gwleidyddol gyda’i gorchfygiad gan Philip II o Macedon yn 338 BCE ac yna marwolaeth Alecsander Fawr yn 323 BCE, rhyddid i lefaru (yr oedd gan Aristophanes ohono manteisiodd ei hun mor rhyddfrydol) i bob pwrpas nad oedd yn bodoli mwyach. Peth o'r gorffennol oedd y gwyliau dramatig mawr a noddir gan y wladwriaeth, ac roedd y rhan fwyaf o'r gwylwyr mewn cynyrchiadau theatrig bellach o'r dosbarthiadau hamddenol ac addysgedig.

Yn New Comedy, mae'r prolog (a siaredir gan gymeriad yn daeth y ddrama neu, yn aml, gan ffigwr dwyfol) yn nodwedd amlycach. Roedd yn hysbysu'r gwylwyr o'r sefyllfa ar yr adeg pan ddechreuodd y gweithredu, ac yn aml yn addo diweddglo hapus, gan ddileu rhywfaint o amheuaeth y plot ar unwaith. Roedd comedi fel arfer yn cynnwys pum act, wedi’u rhannu gan anterliwtiau a oedd yn amherthnasol i’r weithred ac yn cael eu perfformio gan Gorws na chymerodd unrhyw ran yn y ddrama iawn. Roedd pob deialog yn cael ei siarad, nid yn cael ei chanu, ac yn cael ei thraddodi'n bennaf mewn araith arferol bob dydd. Prin oedd y cyfeiriadau at Atheniaid unigol neu at ddigwyddiadau hysbys, ac roedd y ddrama yn trin themâu cyffredinol (nid lleol), gyda phlotiau realistig ar y cyfan.

Ystocio cymeriadau Comedi Newydd, gan ddefnyddio cymeriadau dychmygol i gynrychioli rhai mathau cymdeithasol (fel y tad llym, yr hen ŵr caredig, y mab afradlon, y llanc gwladaidd, yr aeres, y bwli, y paraseit a’r cwrteisi), mygydau rheolaidd gyda nodweddion hynod nodweddiadol, yn hytrach na mygydau o gymeriadau unigol.

Hefyd, roedd cymeriadau Comedi Newydd fel arfer wedi'u gwisgo fel Athenian arferol y dydd, ac nid oedd y phallus a phadin gorliwiedig Hen Gomedi bellach yn defnyddio. Yn nodweddiadol, ystyriwyd bod lliwiau arbennig yn briodol i fathau penodol o gymeriad, megis gwyn ar gyfer hen ddynion, caethweision, merched ifanc ac offeiriaid; porffor i ddynion ifanc; gwyrdd neu las golau ar gyfer hen ferched; du neu lwyd gan barasitiaid; ayb. Roedd rhestrau cast mewn Comedi Newydd yn aml yn eithaf hir, a gellid galw ar bob actor i chwarae llawer o rannau byr mewn un ddrama, gyda dim ond y cyfnodau byrraf ar gyfer newid gwisgoedd.

Cymeriad Mae Knemon – y cranc misanthropig, swil, unig sy’n gwneud bywyd yn faich iddo’i hun ac i eraill – felly’n gynrychioliadol o ddosbarth cyfan, yn unol â’r defnydd o gymeriadau dychmygol ac yn stocio mathau cymdeithasol mewn Comedi Newydd. Nid yw Menander yn gweld Knemon fel cynnyrch amgylchiadau yn unig (magwyd ei lysfab, Gorgias, yn yr un tlodi ond datblygodd yn ddyn hollol wahanol), ond mae'n dynodi mairhagdueddiad y dyn a'i gwnaeth fel yr oedd. Er bod Knemon yn dod yn ymwybodol erbyn diwedd y ddrama fod angen ei gilydd ar bobl, mae'n dal i newid ei natur ac yn parhau i fod yn wrthgymdeithasol ac yn annymunol hyd yn oed ar ôl ei ddamwain a'i achub.

Menander yn hynod am gyflwyno ystod eang o gaethweision unigol ac wedi'u trin yn sympathetig. Ni feddyliai amdanynt fel offerynnau dymuniadau eu meistri yn unig, nac fel cyfrwng i anterliwtiau comig yn unig. Mae’n amlwg nad oedd yn ystyried caethweision fel creadur o fath gwahanol i’r rhydd, ac roedd yn ystyried pob dyn fel bodau dynol yn deilwng o sylw’r arlunydd. Mae'r caethweision yn y ddrama yn gweithredu gyda'u cymhellion eu hunain, o fewn fframwaith a ddarperir gan weithredoedd, cymeriadau a bwriadau eu perchnogion. Er nad ydyn nhw'n cyfarwyddo'r hyn sy'n digwydd, maen nhw'n sicr yn effeithio arno.

Dadansoddiad

Yn ôl i Ben y Dudalen

Adnoddau

2 Cyfieithiad Saesneg gan Vincent J. Rosivach (Prifysgol Fairfield)://faculty.fairfield. edu/rosivach/cl103a/dyskolos.htm

(Comedi, Groeg, tua 316 BCE, 969 llinell)

Cyflwyniad

Yn ôl i Ben y Dudalen

John Campbell

Mae John Campbell yn awdur medrus ac yn frwd dros lenyddiaeth, sy'n adnabyddus am ei werthfawrogiad dwfn a'i wybodaeth helaeth o lenyddiaeth glasurol. Gydag angerdd am y gair ysgrifenedig a diddordeb arbennig yng ngweithiau Groeg hynafol a Rhufain, mae John wedi ymroi blynyddoedd i astudio ac archwilio Trasiedi Glasurol, barddoniaeth delyneg, comedi newydd, dychan, a barddoniaeth epig.Wedi graddio gydag anrhydedd mewn Llenyddiaeth Saesneg o brifysgol fawreddog, mae cefndir academaidd John yn rhoi sylfaen gref iddo ddadansoddi a dehongli’n feirniadol y creadigaethau llenyddol oesol hyn. Mae ei allu i ymchwilio i arlliwiau Barddoniaeth Aristotle, ymadroddion telynegol Sappho, ffraethineb craff Aristophanes, myfyrdodau dychanol Juvenal, a naratifau ysgubol Homer a Virgil yn wirioneddol eithriadol.Mae blog John yn llwyfan hollbwysig iddo rannu ei fewnwelediadau, arsylwadau, a dehongliadau o'r campweithiau clasurol hyn. Trwy ei ddadansoddiad manwl o themâu, cymeriadau, symbolau, a chyd-destun hanesyddol, mae’n dod â gweithiau cewri llenyddol hynafol yn fyw, gan eu gwneud yn hygyrch i ddarllenwyr o bob cefndir a diddordeb.Mae ei arddull ysgrifennu swynol yn dal meddyliau a chalonnau ei ddarllenwyr, gan eu tynnu i fyd hudolus llenyddiaeth glasurol. Gyda phob post blog, mae John yn plethu ei ddealltwriaeth ysgolheigaidd yn fedrus yn ddwfncysylltiad personol â'r testunau hyn, gan eu gwneud yn berthnasol i'r byd cyfoes.Yn cael ei gydnabod fel awdurdod yn ei faes, mae John wedi cyfrannu erthyglau ac ysgrifau i nifer o gylchgronau a chyhoeddiadau llenyddol o fri. Mae ei arbenigedd mewn llenyddiaeth glasurol hefyd wedi ei wneud yn siaradwr poblogaidd mewn cynadleddau academaidd amrywiol a digwyddiadau llenyddol.Trwy ei ryddiaith huawdl a’i frwdfrydedd selog, mae John Campbell yn benderfynol o adfywio a dathlu harddwch bythol ac arwyddocâd dwfn llenyddiaeth glasurol. P’un a ydych yn ysgolhaig ymroddedig neu’n ddarllenydd chwilfrydig yn unig sy’n ceisio archwilio byd Oedipus, cerddi serch Sappho, dramâu ffraeth Menander, neu chwedlau arwrol Achilles, mae blog John yn argoeli i fod yn adnodd amhrisiadwy a fydd yn addysgu, yn ysbrydoli ac yn tanio. cariad gydol oes at y clasuron.