Agamemnon – Aeschylus – Brenin Mycenae – Crynodeb Chwarae – Hen Roeg – Llenyddiaeth Glasurol

John Campbell 22-08-2023
John Campbell

(Trasiedi, Groeg, 458 BCE, 1,673 llinell)

CyflwyniadAgamemnon

AEGISTHUS, mab Thyestes, cefnder i Agamemnon

GWASANAETHWYR, GWEINIDWYR, MILWYR

Gweld hefyd: Catullus 43 Cyfieithiad> 12><13

Mae’r ddrama’n agor wrth i wyliwr gydnabod yn llawen y signal sy’n nodi bod Troy wedi cwympo, ac y bydd Agamemnon felly yn mynd adref yn fuan. Mae’r Corws o hen wŷr yn adrodd yn fyr hanes Rhyfel Caerdroea yn ei holl gysylltiadau tyngedfennol.

Gwraig Agamemnon , Clytemnestra, fodd bynnag, ymhell o fod yn llawen o glywed y newyddion. Mae hi wedi bod yn magu llid ers blynyddoedd ers i Agamemnon aberthu eu merch, Iphigenia, ar ddechrau Rhyfel Caerdroea er mwyn dyhuddo’r duw tramgwyddus Artemis. I wneud pethau'n waeth, yn absenoldeb Agamemnon, mae hi wedi cymryd ei gefnder, Aegisthus, yn gariad iddi, sydd hefyd yn esgus i orsedd Argos.

Yn waeth byth , pan fydd Agamemnon yn gwneud hynny. yn ôl, mae'n dod â Cassandra gydag ef, offeiriades Trojan caethiwus o Apollo, fel ei ordderchwraig, gan ddigio Clytemnestra ymhellach. Ar ôl y Corws o hen ddynion, mae llawer o brif weithred y ddrama yn ymwneud â'r gwrthdaro a'r ddadl rhwng Clytemnestra ac Agamemnon . Pan fydd Clytemnestra yn darbwyllo Agamemnon o'r diwedd i fynd i mewn i'w cartref, mae'n ei ladd â bwyell tra ei fod yn ddiamddiffyn yn ei faddon, fel anifail a laddwyd am aberth. Mae ffawd Agamemnon felly wedi cymryd gwrthdroad llwyr o'r union gopaffyniant ac enwogrwydd i'r affwys o adfeilion a marwolaeth anwybodus.

26> Cassandra (a oedd wedi ei felltithio gan Apollo gyda'r ddawn o glirwelediad ond y felltith rhag i neb gredu ei phroffwydoliaethau) yn trafod gyda'r Cyt a ddylai hi fynd i mewn i'r palas ai peidio, gan wybod y bydd hithau'n cael ei llofruddio. Yn y pen draw, ar ôl disgrifio rhai o'r erchyllterau sydd eisoes wedi'u cyflawni yn Nhŷ Atreus melltigedig, mae hi'n dewis mynd i mewn beth bynnag, gan wybod na all osgoi ei thynged.

Mae'r palas yn cael ei daflu ar agor , yn arddangos cyrff marw erchyll Agamemnon a Cassandra, ynghyd â Clytemnestra herfeiddiol ac anedifar. Mae cariad Clytemnestra, Aegisthus, hefyd yn dod allan ac yn traddodi araith drahaus i’r Corws (sy’n cynnwys henuriaid Argos), sy’n ymateb yn ddig iddo. Mae’r ddrama yn cloi gyda’r Corws yn atgoffa’r trawsfeddianwyr y bydd Orestes, mab Agamemnon yn siŵr o ddychwelyd i ddialedd union.

Dadansoddiad

>
Yn ôl i Ben y Dudalen

2> “Yr Oresteia” (yn cynnwys "Agamemnon", "Y Cludwyr Rhyddhad" a " The Eumenides” ) yw’r unig enghraifft sydd wedi goroesi o drioleg gyflawn o ddramâu Groeg hynafol(pedwaredd ddrama, a fyddai wedi cael ei pherfformio fel diweddglo comig, drama satyr o’r enw “Proteus”,heb oroesi). Fe’i perfformiwyd yn wreiddiol yng ngŵyl flynyddol Dionysia yn Athen yn 458 BCE, lle enillodd y wobr gyntaf.

Er “Agamemnon” , y ddrama gyntaf yn y trioleg, yn sefyll ar ei thraed yn dda ar ei phen ei hun, yn cael ei chyfoethogi’n fawr gan y ddwy ddrama arall, a dim ond ar y cyd â’r lleill y mae cwmpas a mawredd llawn y prosiect cyfan, ei dynn o ran thema a symbolaeth a’i ddatrysiad gwych, gellir ei werthfawrogi.

Er gwaethaf y cwmpas braidd yn gyfyngedig ar gyfer drama ddynol mewn stori a yrrir felly gan machinations y duwiau , mae twf rhyfeddol serch hynny yn lefel y cymeriadu yn y dramâu hyn o gymharu â gwaith cynharach Aeschylus '. Mae Clytemnestra yn arbennig yn un o'r cymeriadau mwyaf pwerus yn y ddrama Roegaidd hynafol. Mae hi'n amlwg yn fenyw un meddwl a pheryglus, ond o dan ei gwenwyn mae poen dwfn, anorchfygol yn deillio o farwolaeth ei hunig ferch, Iphigenia, yn nwylo Agammenon ddeng mlynedd ynghynt. Yn y cyfamser, mae ei chalon wedi marw o'i mewn, a dim ond rhywun wedi ei glwyfo mor ddrwg ag y gallai ladd gyda chyn lleied o edifeirwch amlwg>pwyslais ar wendid naturiol merched yn ei ddramâu . Yn “Agamemnon” , er enghraifft, mae’n nodedig mai Helen, Clytemnestra a Cassandra yw’r tri.merched godinebus. Nid yw'r Aeschylus mwy traddodiadol yn gwneud unrhyw ymgais ar y ddeinameg gwrywaidd-benywaidd mwy cytbwys a ddangosir weithiau gan Euripides .

Themâu pwysig eraill a gwmpesir gan y drioleg cynnwys : natur gylchol troseddau gwaed (mae cyfraith hynafol yr Erinyes yn gorchymyn bod yn rhaid talu am waed â gwaed mewn cylch diderfyn o doom, a hanes gwaedlyd gorffennol Tŷ Atreus yn parhau i effeithio ar ddigwyddiadau cenhedlaeth ar ôl cenhedlaeth mewn cylch hunan-barhaol o drais sy'n cenhedlu trais); y diffyg eglurder rhwng da a drwg (mae Agamemnon, Clytemnestra ac Orestes i gyd yn wynebu dewisiadau moesol amhosibl, heb unrhyw doriad clir yn gywir ac yn anghywir); y gwrthdaro rhwng yr hen dduwiau a'r duwiau newydd (mae'r Erinyes yn cynrychioli'r cyfreithiau hynafol, cyntefig sy'n mynnu dial gwaed, tra bod Apollo, ac Athena yn arbennig, yn cynrychioli trefn newydd rheswm a gwareiddiad); a natur anodd etifeddiaeth (a'r cyfrifoldebau sydd ynghlwm wrthi).

Mae hefyd agwedd drosiadol waelodol i'r ddrama gyfan : y newid o hynafol cyfiawnder hunangymorth trwy ddial personol neu fendeta i weinyddu cyfiawnder trwy brawf (wedi'i gymeradwyo gan y duwiau eu hunain) trwy gydol y gyfres o ddramâu, yn symbol o'r daith o gymdeithas Roegaidd gyntefig a lywodraethir gan reddfau, i gymdeithas foderncymdeithas ddemocrataidd a lywodraethir gan reswm.

Mae’r gormes y mae Argos yn ei chael ei hun ar ddiwedd “Agamemnon” , er enghraifft, yn cyfateb yn eang iawn i rai digwyddiadau yn gyrfa fywgraffyddol Aeschylus ei hun. Gwyddys iddo wneud o leiaf ddau ymweliad â llys y teyrn Sicilian Hieron (fel y gwnaeth nifer o feirdd blaenllaw eraill ei ddydd), a bu fyw trwy ddemocrateiddio Athen. Mae’r tensiwn rhwng gormes a democratiaeth , thema gyffredin yn y ddrama Roegaidd, i’w weld drwy gydol y tair drama.

Erbyn diwedd y drioleg , gwelir Orestes yn fod yn allweddol, nid yn unig i derfynu melltith Tŷ Atreus, ond hefyd wrth osod y sylfaen ar gyfer cam newydd yn hynt y ddynoliaeth, er mai dim ond yn fyr y sonnir amdano yn y ddrama gyntaf hon. Mae Aeschylus yn defnyddio myth hynafol ac adnabyddus fel sail i’w “Oresteia” , ond mae’n mynd ati mewn ffordd dra gwahanol i lenorion eraill. wedi dod o'i flaen, gyda'i agenda ei hun i'w gyfleu>Yn ôl i Ben y Dudalen

> Cyfieithiad Saesneg gan E. D. A. Morshead (Archif Clasuron Rhyngrwyd): //classics.mit.edu/Aeschylus /agamemnon.html
  • Fersiwn Groeg gyda chyfieithiad gair-wrth-air (Prosiect Perseus)://www.perseus.tufts.edu/hopper/text.jsp?doc=Perseus:text:1999.01.0003
  • [rating_form id=”1″]

    Gweld hefyd: Theoclymenus yn Yr Odyssey: The Uninvited Guest

    John Campbell

    Mae John Campbell yn awdur medrus ac yn frwd dros lenyddiaeth, sy'n adnabyddus am ei werthfawrogiad dwfn a'i wybodaeth helaeth o lenyddiaeth glasurol. Gydag angerdd am y gair ysgrifenedig a diddordeb arbennig yng ngweithiau Groeg hynafol a Rhufain, mae John wedi ymroi blynyddoedd i astudio ac archwilio Trasiedi Glasurol, barddoniaeth delyneg, comedi newydd, dychan, a barddoniaeth epig.Wedi graddio gydag anrhydedd mewn Llenyddiaeth Saesneg o brifysgol fawreddog, mae cefndir academaidd John yn rhoi sylfaen gref iddo ddadansoddi a dehongli’n feirniadol y creadigaethau llenyddol oesol hyn. Mae ei allu i ymchwilio i arlliwiau Barddoniaeth Aristotle, ymadroddion telynegol Sappho, ffraethineb craff Aristophanes, myfyrdodau dychanol Juvenal, a naratifau ysgubol Homer a Virgil yn wirioneddol eithriadol.Mae blog John yn llwyfan hollbwysig iddo rannu ei fewnwelediadau, arsylwadau, a dehongliadau o'r campweithiau clasurol hyn. Trwy ei ddadansoddiad manwl o themâu, cymeriadau, symbolau, a chyd-destun hanesyddol, mae’n dod â gweithiau cewri llenyddol hynafol yn fyw, gan eu gwneud yn hygyrch i ddarllenwyr o bob cefndir a diddordeb.Mae ei arddull ysgrifennu swynol yn dal meddyliau a chalonnau ei ddarllenwyr, gan eu tynnu i fyd hudolus llenyddiaeth glasurol. Gyda phob post blog, mae John yn plethu ei ddealltwriaeth ysgolheigaidd yn fedrus yn ddwfncysylltiad personol â'r testunau hyn, gan eu gwneud yn berthnasol i'r byd cyfoes.Yn cael ei gydnabod fel awdurdod yn ei faes, mae John wedi cyfrannu erthyglau ac ysgrifau i nifer o gylchgronau a chyhoeddiadau llenyddol o fri. Mae ei arbenigedd mewn llenyddiaeth glasurol hefyd wedi ei wneud yn siaradwr poblogaidd mewn cynadleddau academaidd amrywiol a digwyddiadau llenyddol.Trwy ei ryddiaith huawdl a’i frwdfrydedd selog, mae John Campbell yn benderfynol o adfywio a dathlu harddwch bythol ac arwyddocâd dwfn llenyddiaeth glasurol. P’un a ydych yn ysgolhaig ymroddedig neu’n ddarllenydd chwilfrydig yn unig sy’n ceisio archwilio byd Oedipus, cerddi serch Sappho, dramâu ffraeth Menander, neu chwedlau arwrol Achilles, mae blog John yn argoeli i fod yn adnodd amhrisiadwy a fydd yn addysgu, yn ysbrydoli ac yn tanio. cariad gydol oes at y clasuron.