Beth Yw Diffyg Trasig Oedipus

John Campbell 02-05-2024
John Campbell

Mae oracl yn hysbysu Laius o Delphi na all ond achub dinas Thebes rhag dinistr arbennig os na fydd byth yn dad plentyn. Mae'r broffwydoliaeth yn rhagweld ymhellach, os yw'n dad i fab, y bydd y bachgen yn ei lofruddio ac yn cymryd ei wraig i'w wraig ei hun. Mae Laius yn cymryd y broffwydoliaeth o ddifrif, gan addo peidio byth â thagu plentyn gyda Jocasta, ei wraig.

Un noson, y mae ei natur fyrbwyll yn ei orchfygu, ac y mae hefyd yn ymroi i llawer o win. Tra'n feddw, mae'n gorwedd gyda Jocasta, ac mae hi'n beichiogi gydag Oedipus. Yn arswydus ac yn ofnus o'r broffwydoliaeth, mae Laius yn lladd y baban trwy yrru pin trwy ei draed . Yna mae'n gorchymyn i Jocasta fynd â'r plentyn i'r anialwch a'i gefnu.

Mae Jocasta, sy'n methu dod ag ef ei hun i lofruddio ei phlentyn ei hun mewn gwaed oer, yn rhoi'r baban i fugail crwydrol. Mae'r bugail, yn anfodlon i dywallt gwaed diniwed, yn mynd â'r baban i Gorinth gerllaw, lle mae Polybus a Merope, brenin a brenhines y rhanbarth, heb blant, yn ei gymryd i mewn i'w fagu fel eu eu hunain.

Gweld hefyd: Eirene: Duwies Heddwch Groeg

Beth yw nam trasig Oedipus, neu hamartia?

Hubris neu falchder ydyw. Wedi cyrraedd oedolaeth a chlywed y broffwydoliaeth y bydd yn llofruddio ei dad ac yn cymryd ei fam yn wraig iddo ei hun, mae'n ceisio ffoi rhag y dynged a osododd y duwiau o'i flaen trwy adael Corinth. Yn ddiarwybod iddo, mae'n gosod ei hun ar y llwybr a fydd yn arwain at wireddu'r broffwydoliaeth .

Yr Esblygiado Drasiedi

Sut mae Oedipus yn arwr trasig?

Dewch i ni ei chwalu. Yn ei waith, ysgrifennodd Aristotle fod angen i arwr trasig ennyn tri ymateb yn y gynulleidfa; trueni, ofn, a catharsis . Er mwyn i gymeriad fod yn arwr trasig a bod â hamartia, neu ddiffyg trasig, mae angen iddo fodloni'r tri gofyniad hyn. Y gofyniad cyntaf yw bod yn rhaid i'r arwr ennill trueni'r gynulleidfa . Maent yn wynebu rhywfaint o galedi sy'n gwneud iddynt ymddangos hyd yn oed yn fonheddig nag y gallent fel arall fod wedi cael eu dirnad.

Mae Oedipus yn dechrau bywyd a anwyd i ddyn sy'n ei arteithio a'i lurgunio yn gyntaf ac yna'n ceisio ei lofruddio. Mae baban diymadferth sy'n goroesi dechrau mor anodd yn dal sylw'r gynulleidfa ar unwaith. Mae ei deyrngarwch i'w rieni mabwysiadol, Polybus a Merope, yn dod â hyd yn oed mwy o gydymdeimlad gan y gynulleidfa. Yn anymwybodol o'i wreiddiau fel mab mabwysiedig, mae Oedipus yn cychwyn ar daith anodd i ffwrdd o'i gartref cysurus yng Nghorinth i Thebes i'w hamddiffyn.

Gan ei enedigaeth fonheddig a'i ddewrder, caiff ei bortreadu fel un pwy sy'n haeddu trueni'r gynulleidfa .

Yr ail ofyniad yw ymdeimlad o ofn yn y gynulleidfa . Wrth i’r ddrama fynd rhagddi, daw’r gynulleidfa’n ymwybodol o orffennol trasig Oedipus a’r cwestiynau am ei ddyfodol. Maen nhw'n dechrau ei ofni. Gan wybod y duwiau a'r broffwydoliaeth yn cael eu gosod yn ei erbyn, maent yn meddwl tybed beth allai ddigwydd nesaf ar gyfer y dyn hwn sy'n achubThebes. Gyda'r ddinas dan warchae gan bla, nam angheuol ar fonheddig Oedipus yw ei amharodrwydd i dderbyn yr hyn a ddatganodd y broffwydoliaeth fel ei dynged .

Yn olaf, gofyniad catharsis. Mae Catharsis ychydig yn anoddach i'w nodi, ond yn y bôn mae'n mynegi'r boddhad a brofir gan y gynulleidfa gyda diwedd y ddrama dan sylw. Yn achos Oedipus, fe wnaeth ei ddallu ei hun, yn hytrach na hunanladdiad ei hun, ei adael yn arwr dioddefus na all farw i ddianc rhag canlyniadau ei weithredoedd. Dioddefaint yw cyflwr naturiol Oedipus yn dilyn arswyd yr hyn sydd wedi digwydd. Ers i'r drasiedi gael ei achosi gan ei ddiffyg gwybodaeth o'i hunaniaeth ei hun , mae'r gynulleidfa'n cael ei chyffroi am ei dynged yn hytrach na'i dewis bwriadol.

Anghyflawn Oracles a The Choices of Hubris

Y drafferth gyda'r oraclau a roddwyd i Laius ac Oedipus oedd bod y wybodaeth yn anghyflawn . Dywedir wrth Laius y bydd ei fab yn ei ladd ac yn cymryd ei wraig, ond ni ddywedir wrtho mai ei fwriad llofruddiol ei hun fydd yn sbarduno'r gyfres o ddigwyddiadau. Rhoddwyd yr un broffwydoliaeth i Oedipus ond ni ddywedwyd wrtho am ei wir wreiddiau, gan achosi iddo ddychwelyd i'w gartref a chyflawni'r broffwydoliaeth yn ddiarwybod iddo.

Beth oedd nam trasig i Oedipus, a dweud y gwir?

Ai hubris oedd hi. , y balchder o gredu y gallai drechu'r duwiau? Neu ai diffyg ymwybyddiaeth ydoedd? Pe bai Oedipus wedi ildio i'r dyn yn ywood fel yr oedd yn teithio, yn hytrach na syrthio arno a'i ladd ef a'i wylwyr, ni buasai yn cael ei gyhuddo o lofruddio ei dad. Pe bai wedi ymarfer rhyw ostyngeiddrwydd ar ôl trechu'r sffincs a rhyddhau

Thebes, efallai na fyddai wedi cymryd llaw Jocasta mewn priodas, gan felltithio ei hun i briodi ei fam ei hun.

Fodd bynnag, gellid bod wedi osgoi hyn i gyd pe bai'r proffwydoliaethau wedi darparu mwy o wybodaeth i'w derbynwyr. Mae llawer o le i drafod pwy oedd yn wirioneddol gyfrifol am nam trasig Oedipus Rex .

Taith Oedipus

Gweld hefyd: Helen: Ysgogwr yr Iliad neu Ddioddefwr Anghyfiawn?

Tra bod digwyddiadau cronolegol y ddrama wedi datblygu un ffordd, datgelir y wybodaeth mewn cyfres o ddigwyddiadau a datguddiadau sy'n arwain Oedipus i sylweddoli, yn llawer rhy hwyr, yr hyn y mae wedi'i wneud. Wrth i'r ddrama ddechrau, mae Oedipus eisoes yn frenin ac yn ceisio rhoi diwedd ar bla a ddigwyddodd i Thebes .

Mae'n anfon am y proffwyd dall, Tiresias, i'w helpu i ddod o hyd i'r atebion sydd eu hangen arno'n ddirfawr. . Mae'r proffwyd yn ei hysbysu mai'r unig ffordd i roi terfyn ar y pla yw ceisio llofrudd Laius, y brenin blaenorol. Mae Oedipus, sydd am gymryd ei ddyletswyddau brenhinol o ddifrif, yn dechrau ceisio datrys y dirgelwch .

Mae'n cwestiynu'r proffwyd ymhellach ond yn gweld Tyresias yn anfodlon siarad. Yn rhwystredig gyda'r diffyg gwybodaeth, mae'n cyhuddo Tiresias o gynllwynio gyda'i frawd-yng-nghyfraith Creon yn ei erbyn. Mae'rproffwyd yn ei hysbysu y bydd y llofrudd yn troi allan yn frawd i'w blant ei hun ac yn fab i'w wraig.

Mae'r datguddiad hwn yn achosi llawer o anesmwythder ac yn arwain at gecru rhwng Creon ac Oedipus. Jocasta, yn cyrraedd ac yn clywed yr ymladd, yn gwawdio'r broffwydoliaeth, yn dweud wrth Oedipus fod Laius wedi ei ladd gan ladron yn y coed, er gwaethaf proffwydoliaeth a ragwelai y byddai ei fab ei hun yn ei lofruddio.

A Marwolaeth Tad

Mae Oedipus yn cael ei boeni gan y disgrifiad o farwolaeth Laius, gan ddwyn i gof ei gyfarfyddiad ei hun a oedd yn iasol o debyg i'r hyn y mae Jocasta yn ei ddisgrifio. Mae'n anfon am yr unig aelod o'r blaid sydd wedi goroesi ac yn ei holi'n llym. Ychydig o wybodaeth newydd a gaiff o'r holi , ond daw negesydd i'w hysbysu fod Polybus wedi marw a bod Corinth yn ei geisio fel eu harweinydd newydd.

Mae Jocasta yn falch o hyn. Os yw Polybus wedi marw o achosion naturiol, yna yn sicr ni all Oedipus gyflawni'r broffwydoliaeth o ladd ei dad ei hun . Mae'n dal i ofni ail hanner y broffwydoliaeth, y bydd yn cymryd ei fam ei hun yn wraig, ac mae Merope yn dal i fyw. Wrth glywed y sgwrs, mae'r negesydd yn cyflwyno newyddion y mae'n gobeithio y bydd yn sirioli'r brenin; nad Merope yw ei wir fam, ac nad Polybus oedd ei wir dad.

Yn erbyn dymuniadau Jocasta, mae Oedipus yn anfon am y bugail y negesydd yn crybwyll ac yn mynnu cael gwybod hanes ei darddiad. Jocasta,sydd wedi dechrau amau'r gwir, yn ffoi i'r castell ac yn gwrthod clywed mwy. O dan fygythiad poenydio, mae'r bugail yn cyfaddef iddo gymryd y baban o dŷ Laius ar orchymyn Jocasta. Gan dosturio a theimlo na allai'r broffwydoliaeth ofnadwy ddod yn wir pe bai'r baban yn cael ei fagu ymhell o'i famwlad, fe'i traddododd i Polybus a Merope.

Trasiedi Oedipus Rex

Wrth glywed y geiriau bugail, mae Oedipus yn dod yn argyhoeddedig o'r gwir. Mae wedi cyflawni'r broffwydoliaeth yn ddiarwybod . Jocasta yw ei fam ei hun, a Laius, y dyn a laddodd wrth fynd i mewn i Thebes, oedd ei wir dad.

Wrth i Oedipus gael ei orchfygu gan arswyd, mae'n rhedeg i'r castell, lle mae'n dod o hyd i fwy fyth o erchyllterau. Mae Jocasta, mewn ffit o alar, wedi crogi ei hun. Mewn galar a hunangasineb, mae Oedipus yn cymryd y pinnau o'i ffrog ac yn rhoi ei lygaid ei hun allan .

Rheol Creon

Oedipus yn erfyn ar Creon i'w ladd. a rhoi diwedd ar y pla ar Thebes , ond mae Creon, efallai'n cydnabod diniweidrwydd sylfaenol Oedipus yn y mater, yn gwrthod. Mae Oedipus yn ildio'i lywodraeth i Creon, gan ei wneud yn frenin newydd Thebes.

Bydd yn byw gweddill ei oes yn ddrylliedig ac yn alarus. Er iddo gael ei eni o losgach, mae ei feibion ​​​​a'i ferched yn ddieuog o unrhyw ddrwgweithredu a byddant yn byw. Mae Oedipus Rex yn gorffen fel gwir drasiedi, gyda'r Arwr wedi colli popeth . Methodd Oedipus â goresgyn ewyllys yduwiau. Heb yn wybod iddo, cyflawnodd y broffwydoliaeth ofnadwy cyn i’r ddrama hyd yn oed ddechrau.

Trasiedi Berffaith

Roedd hamartia Oedipus yn gorwedd yn ei ddiffyg gwybodaeth o’i darddiad ei hun , wedi ei gyfuno â'r bwrlwm o gredu y gallai, trwy ei weithredoedd a'i ewyllys ei hun, orchfygu rheolaeth y duwiau. Gwir drasiedi Oedipus oedd iddo gael ei dynghedu o'r cychwyn cyntaf . Cyn iddo gael ei eni hyd yn oed, cafodd ei dynghedu i lofruddio ei dad a phriodi ei fam. Roedd y gosb a ddatganodd y duwiau ar ei dad yn anochel. Ni allai hyd yn oed diniweidrwydd Oedipus ei amddiffyn rhag y dynged ofnadwy hon.

Ai bai y duwiau oedd cwymp Oedipus mewn gwirionedd? A ellir gosod y bai wrth draed ei fyrbwyll, di-hid. , tad treisgar? Neu a oedd y diffyg yn Oedipus ei hun, a geisiodd ffoi ac atal yr hyn a broffwydwyd? Mae hyd yn oed Jocasta yn rhannu'r bai, gan anwybyddu dymuniadau ei gŵr a chaniatáu i'w fab bach fyw . Yr oedd ei hamharodrwydd i lofruddio y baban yn fonheddig, ond hi a'i rhoddodd ymaith i ddieithriaid, gan adael ei dynged i greulondeb y duwiau.

Roedd tair gwers yn nrama Sophocles. Y cyntaf oedd bod ewyllys y duwiau yn absoliwt . Ni all dynoliaeth drechu'r hyn a bennwyd ar gyfer eu bywyd. Yr ail oedd bod credu y gallai rhywun osgoi tynged yn ffolineb . Bydd Hubris yn achosi mwy o boen yn unig. Yn olaf, pechodau'r tadyn gallu cario i lawr at y plant ac yn gwneud hynny'n aml. Gŵr treisgar, byrbwyll, di-hid oedd Laius, a chondemniodd ei ymddygiad nid yn unig ei hun i farw ond dedfrydodd ei fab i dynged ofnadwy hefyd.

O'r amser y manteisiodd ar Chryssipus i geisio llofruddio ei fab. mab ei hun, arferodd farn wael. Roedd ei barodrwydd i aberthu bywyd diniwed i atal y broffwydoliaeth yn selio ei dynged ef ac Oedipus.

John Campbell

Mae John Campbell yn awdur medrus ac yn frwd dros lenyddiaeth, sy'n adnabyddus am ei werthfawrogiad dwfn a'i wybodaeth helaeth o lenyddiaeth glasurol. Gydag angerdd am y gair ysgrifenedig a diddordeb arbennig yng ngweithiau Groeg hynafol a Rhufain, mae John wedi ymroi blynyddoedd i astudio ac archwilio Trasiedi Glasurol, barddoniaeth delyneg, comedi newydd, dychan, a barddoniaeth epig.Wedi graddio gydag anrhydedd mewn Llenyddiaeth Saesneg o brifysgol fawreddog, mae cefndir academaidd John yn rhoi sylfaen gref iddo ddadansoddi a dehongli’n feirniadol y creadigaethau llenyddol oesol hyn. Mae ei allu i ymchwilio i arlliwiau Barddoniaeth Aristotle, ymadroddion telynegol Sappho, ffraethineb craff Aristophanes, myfyrdodau dychanol Juvenal, a naratifau ysgubol Homer a Virgil yn wirioneddol eithriadol.Mae blog John yn llwyfan hollbwysig iddo rannu ei fewnwelediadau, arsylwadau, a dehongliadau o'r campweithiau clasurol hyn. Trwy ei ddadansoddiad manwl o themâu, cymeriadau, symbolau, a chyd-destun hanesyddol, mae’n dod â gweithiau cewri llenyddol hynafol yn fyw, gan eu gwneud yn hygyrch i ddarllenwyr o bob cefndir a diddordeb.Mae ei arddull ysgrifennu swynol yn dal meddyliau a chalonnau ei ddarllenwyr, gan eu tynnu i fyd hudolus llenyddiaeth glasurol. Gyda phob post blog, mae John yn plethu ei ddealltwriaeth ysgolheigaidd yn fedrus yn ddwfncysylltiad personol â'r testunau hyn, gan eu gwneud yn berthnasol i'r byd cyfoes.Yn cael ei gydnabod fel awdurdod yn ei faes, mae John wedi cyfrannu erthyglau ac ysgrifau i nifer o gylchgronau a chyhoeddiadau llenyddol o fri. Mae ei arbenigedd mewn llenyddiaeth glasurol hefyd wedi ei wneud yn siaradwr poblogaidd mewn cynadleddau academaidd amrywiol a digwyddiadau llenyddol.Trwy ei ryddiaith huawdl a’i frwdfrydedd selog, mae John Campbell yn benderfynol o adfywio a dathlu harddwch bythol ac arwyddocâd dwfn llenyddiaeth glasurol. P’un a ydych yn ysgolhaig ymroddedig neu’n ddarllenydd chwilfrydig yn unig sy’n ceisio archwilio byd Oedipus, cerddi serch Sappho, dramâu ffraeth Menander, neu chwedlau arwrol Achilles, mae blog John yn argoeli i fod yn adnodd amhrisiadwy a fydd yn addysgu, yn ysbrydoli ac yn tanio. cariad gydol oes at y clasuron.