Tiresias yr Odyssey: Edrych ar Fywyd Gweledydd Dall

John Campbell 28-05-2024
John Campbell

Mae Tiresias yr Odyssey yn eithaf rhyfedd ym mytholeg Roeg. Mae'n un o gymeriadau enwocaf llenyddiaeth Groeg yr Henfyd. Gwnaeth proffwydoliaeth Tiresias Odyssey ef yn broffwyd y ceisiwyd mwyaf amdano ym mytholeg Groeg y deyrnas. Nid duw ydyw, ond y mae'n debyg i dduw oherwydd ei ddawn fawr wrth ragweld digwyddiadau'r dyfodol. Gall ymddangos yn eironig, ond gweledydd dall ydyw.

Pwy Yw Tiresias yr Odyssey?

Adnabyddir Tiresias fel y Theban gweledydd neu broffwyd dall mewn llawer o ddarnau o lenyddiaeth. Mae’n gymeriad digon diddorol sy’n cael sylw gan awduron mawr y clasuron hynafol, gyda rhai fel Sophocles, Euripides, Homer, ac Ovid a hyd at weithiau modern T.S. Eliot.

Tiresias, hefyd Teiresias a'r enw, yn hanu o Thebes. Chariclo yw ei fam, wedi ei chyweirio fel hoff nymff Athena, a'i dad yw y bugail Everes.

Doedd dim byd arbennig am y bachgen pan oedd yn iau; ac nid oedd ychwaith yn ddall, fodd bynnag, daeth ei ddawn o broffwydoliaeth i'r wyneb pan ddaeth ei ddallineb i fodolaeth. Roedd y dywediad y gallai rhywbeth anghyffredin ddod allan o bethau sy'n hyll neu'n gyffredin yn wirioneddol enghreifftio ym mywyd Tiresias. Arweiniodd y digwyddiad hwn at iddo ddod yn proffwyd mwyaf poblogaidd a mwyaf poblogaidd Apollo. Am yr amser hiraf yn ei fywyd, bu'n gwasanaethu yn Delphi Apollo.

Mae Tiresias yn aml yn cael ei bortreadu mewn modd di-fudd:hen a gwan, gyda llygaid difywyd a suddedig. Efallai bod ei ymddangosiad wedi arwain at iddo gael ei wrthod pryd bynnag y mae angen ei gyngor ar rywun. Mae'n eironig fod pobl yn ceisio ei ddoethineb, ond anfynych y dilynwyd ei ddoethineb. Felly, da i Odysseus oedd ei fod yn gwrando'n wirioneddol ar Tiresias.

Yr un eithaf cymhleth, heblaw bod gweledydd dall, daeth stori Tiresias hefyd yn enwog ym mytholeg Roeg, oherwydd cafodd brofiad o ddod yn fenyw a bod yn un am saith mlynedd hir.

Nid oes cymaint o gymeriadau wedi cael cyfle i allu byw a phrofi bod yn wryw a benyw mewn un oes. Yn wir, un person unigryw yw Tiresias.

Sut Daeth Tiresias yn Ddall?

Mae o leiaf ddau fersiwn o'r chwedl sy'n esbonio sut y daeth Tiresias yn ddall. <4

Fersiwn Cyntaf Sut Daeth Tiresias yn Ddall

Mae un stori yn dweud bod Tiresias wedi mynd yn ddall oherwydd bod ei lygaid wedi cael eu pigo allan gan y dduwies Athena. Dywedwyd un diwrnod, tra bod y godidog roedd y dduwies Athena, ynghyd â'i hoff nymff Chariclo, yn cymryd bath, gwelodd Tiresias y dduwies yn anfwriadol yn ei noethni. Roedd hon yn ddamwain a oedd yn gosbi trwy farwolaeth. Gydag impiad ei mam, arbedodd Athena ei fywyd a'i wneud yn ddall yn lle hynny. Yn unol â hynny, roedd y dduwies yn cyfiawnhau y byddai'n gallu gweld mwy trwy ei dallineb.

Adrodd arall am ei ddallinebdigwydd ar ôl i Tiresias fyw bywyd gwraig yn barod am saith mlynedd. Roedd yn hysbys i bawb fod Tiresias, ar ôl digwyddiad â neidr, wedi ei drawsnewid yn fod benywaidd ac yn ddiweddarach wedi symud yn ôl i fod yn wrywaidd eto. Erbyn hyn y digwyddodd yr hanes nesaf iddo ddod yn ddall.

Ail Fersiwn Sut Daeth Tiresias yn Ddall

Mae'r ail fersiwn, fodd bynnag, yn nodi bod un adeg pan oedd Zeus a Hera cael ymladd. Roeddent am ddarganfod pwy rhwng y gwryw a'r fenyw a gafodd fwy o enillion mewn pleserau synhwyraidd. O'u dewisiadau, gellid tybio bod Zeus yn credu mai'r merched oedd yn mwynhau'r act yn fwy, tra bod Hera yn haeru hynny mewn gwirionedd, y bechgyn a fwynhaodd fwyaf mewn gweithred rywiol.

Ar ôl ennill poblogrwydd fel rhywun a oedd yn gallu byw fel dyn ac fel menyw, roedd yn wirioneddol ddiduedd i bydded Tyresias yn feirniad y frwydr ddywededig o wits.

Caniataodd Zeus a Hera i Tiresias fod yn farnwr y mater dan sylw. Yn ddidwyll, atebodd mai y fenyw yn wir ydyw. sy'n cael mwy o bleser o weithredoedd erotig. Fodd bynnag, roedd ateb Tiresias yn casáu Hera, felly fe’i trawodd yn ddall ar unwaith. I leihau'r ergyd, rhoddodd Zeus sgiliau rhyfeddol iddo mewn proffwydoliaeth a bywyd hir.

Pa bynnag stori sy'n apelio fwyaf atoch, does dim ots sut y daeth Tiresias yn ddall o gwbl. Yr hyn sy'n bwysig yw'r ffaith bod Tiresias, trwy ei ddallineb, yn gallu gweld mwy. Mae'n gweld gweledigaethau ymhell cyn iddynt ddigwydd . Gall ddarllen meddwl person heb edrych i mewn i'w lygaid na bod. Yn wir, y mae'n anrheg y byddai unrhyw un yn dyheu am ei chael.

Tiresias: Y Dyn a'r Wraig

Crybwyllwyd yn gynharach fod Tiresias, cyn mynd yn ddall, wedi cael rhyw fath o ffenomen; trowyd ef yn wraig. Nid yw'n arferol i unigolyn brofi byw fel dyn a dynes mewn un oes, ond roedd Tiresias wedi dod yn ddau. Roedd yn ddigwyddiad serendipaidd nad oedd pobl fawr eraill wedi bod yn ddigon ffodus (neu anlwcus) i'w brofi.

Yn ôl y chwedl, un diwrnod, yn nheyrnas Thebes neu Arcadia efallai, roedd Tiresias yn cerdded yn y goedwig wedi'i arfogi â ffon. Tra'n cerdded, fe syniodd ar gyplu nadroedd cydgysylltiedig. Methu â gwrthsefyll ei hun, tarodd y creaduriaid paru, a wnaeth Hera'n anhapus gan ei bod wedi gweld y digwyddiad cyfan. Oherwydd y digwyddiad y mae Hera wedi'i weld, trodd y dduwies ef yn fenyw yn ddialgar.

Bu Tiresias fyw fel gwraig am saith mlynedd. Daeth yn offeiriades i ddim llai na Hera ei hun. Yn ystod y seibiant hwn y esgorodd ar y plentyn Manto, a ddaeth yn ei thro yn offeiriades enwog ei hun, a dau o blant eraill.

Disgrifir Tiresias mewn gweithiau llenyddol eraillfel putain, bob amser yn barod ac ar y ffordd cyn belled â bod y pris yn iawn. Offeiriad neu butain? Nid oedd yr ateb yn bwysig o gwbl, gan mai dim ond am saith mlynedd y bu Tiresias fyw fel gwraig. Yn ystod y cyfnod hwn, fe basiodd trwy gyd-ddigwyddiad gan yr un pâr o nadroedd yn y weithred o baru.

Wedi dysgu ei wers, nid oedd Tiresias byth yn poeni'r anifeiliaid, beth bynnag yr oeddent yn ei wneud. Ymhellach, gyda'i wers a ddysgwyd, rhoddodd y duwiau ei wrywdod yn ôl iddo, gan ei ryddhau rhag bod yn fenyw.

Marwolaeth Tiresias

Gyda bywyd yn llawn newidiadau a throeon annisgwyl, gellid dweud bod bywyd Tiresias yn epig ynddo'i hun. Roedd yn arwr epig ei hun, yn wynebu rhwystrau a heriau gyda balchder ac anrhydedd.

Y cwestiwn yw, sut bu farw Tiresias? Ar ei ffordd i Delphi, roedd Tiresias wedi yfed dŵr budr o ffynhonnau Tilphussa, a achosodd ei farwolaeth, gan ddod â'i 175 o flynyddoedd maith o fyw i ben.

Roedd Tiresias eisoes wedi marw pan aeth Odysseus i iddo ofyn am ddarnau o gyngor.

5>Tiresias ac Odysseus

Ymledodd ei fri fel gweledydd mawr y dyfodol nid yn unig yng ngwlad y byw ond hefyd yn gwlad yr isfyd. Yr oedd y gweledydd dall hwn yn cael ei ffafrio yn wirioneddol gan y duwiau, oherwydd hyd yn oed fel ysbryd yn Hades, roedd ganddo'r gallu o hyd i weld digwyddiadau'n dod i mewn.

Ar un adeg yn ei teithio hir tuag at Ithaca, roedd angen i Odyssey ymgynghori â Tiresias (yn awr mewn ysbryd yn unig) i lwyddo yn ei orchwylion.

Fodd bynnag, nid Odysseus yn unig oedd yn gyfrifol am yr angen i weld Tiresias. Yn lle hynny, awgrymodd Circe i Odysseus ei geisio. Roedd Circe yn yr Odyssey yn wraig swynol a ddenodd ddynion ar ei hynys.

Yn wahanol i Calypso yn yr Odyssey, sy'n dra-arglwyddiaethu ac a orfododd Odysseus i aros wrth ei hochr am saith mlynedd; roedd Circe yn fwy diplomyddol. Ar wahân i droi gwŷr Odysseus yn foch, y gwnaeth Circe eu gwasanaethu'n dda ar unwaith.

Cyn gynted ag yr oedd Odysseus wedi byw gyda Circe am flwyddyn a oherwydd ei fynnu, cyfarwyddodd yr hwn, er mwyn iddo fyned adref, fod yn rhaid iddo fyned i ofyn am gyngor gan Tiresias yn yr isfyd.

Ar ôl cyrraedd gwlad yr isfyd yn llwyddiannus, cyfarfu Odysseus â sawl enaid mawr. Yn eu plith roedd Tiresias Odyssey Book 11; yn y cyfarfyddiad hwn, cynghorodd Tiresias Odysseus ar beth i'w wneud i osgoi damweiniau yn ei daith adref, fel y dangosir yn ei weledigaethau.

Proffwydoliaeth Odyssey Tiresias

Unwaith y bydd offrwm Odysseus wedi'i wneud a wedi ei dderbyn yn yr isfyd, yr oedd Tiresias yn rhwym o'i gynnorthwyo i ddyfod adref i'w deyrnas a'i wraig, Penelope. Edrychodd Odysseus ar broffwydoliaeth Tiresias. Hysbysodd Tiresias Odysseus, wrth i'w daith fynd yn ei blaen, felly hefyd yr anawsterau a ddaw yn sgil Poseidon; hyn er dial am y difrod a wnaed i llygaid Polyphemus mab Poseidon. Gan hyny, y mae gofal ychwanegol a gorphwysdra yn anghenrheidiol, y mae yn well peidio â digio duwiau y môr, neu fel arall, gellir dod ar draws moroedd garw a theithio gwael.

Dywedodd Tiresias wrtho wedyn fod y duw haul Helios yn hoff iawn o'i fuches yn pori'n rhydd ar ynys, felly rhybuddiodd Odysseus i beidio â chyffwrdd â gwartheg Helios neu bydd yn cael eu cosbi'n llym. Sylwodd Odysseus , ond ni wnaeth ei ddynion. Arweiniodd yr haerllugrwydd hwn at farwolaeth holl wŷr Odysseus, gan ei adael ar ei ben ei hun i deithio.

Arall oedd, ar ôl cyrraedd adref, fod yn rhaid i Odysseus fod yn ddigon doeth i ddirnad pwy ymhlith ei etholwyr oedd yn dal yn deyrngar iddo a pwy oedd ddim. Gyda'i gyfrwystra, ar ôl cyrraedd Ithaca, cuddiodd Odysseus ei hunaniaeth trwy ddod yn gardotyn. Yno, nododd gymeriad Ewmaeus yn yr Odyssey, ei fugail moch ffyddlon. Darganfu hefyd fod Melantho Odyssey, Llyfr 19, un o hoff gaethweision ei wraig, yn anfoesgar a hyd yn oed wedi treulio'r nos gyda'r milwyr eraill o Benelope.

Er i Odysseus barhau ei guddwisg fel cardotyn, ei gi a'i fab Telemachus yn dal i allu ei adnabod. Ar y llaw arall, roedd cymeriad arall, Eurycleia yn yr Odyssey, yn adnabod y graith ar ei goes; felly, trodd eu syniad mai Odysseus ydoedd yn gywir.

Yn y pen draw, ymunodd ac enillodd Odysseus y gystadleuaeth saethyddiaeth a drefnwyd ganPenelope. Yn yr ornest hon, y gobaith oedd y byddai Penelope yn priodi pwy bynnag fyddai'n ennill yr ornest gan ei bod yn ymddangos efallai na fyddai ei gŵr yn dod adref wedi'r cyfan.

Yna, datgelwyd mai'r sawl a enillodd y nid cardotyn oedd yr ornest, ond gŵr colledig Penelope

Tiresias yn Nheyrnas Thebes

Fel yr oedd Tiresias yn ennill mwy o enwogrwydd fel proffwyd mawr, yn y deyrnas o Thebes, Oedipus rex, neu'r Brenin Oedipus yn gofyn iddo a oedd yn gwybod pwy a laddodd y Brenin Laius. Cafodd Tiresias hi'n anodd datgelu'r gwir heb garcharu Oedipus.

Er ei fod eisoes yn hysbys gan yr oracl, nid oedd Oedipus wedi sylweddoli'n hawdd mai ef oedd llofrudd ei dad ei hun a'i fod priododd wraig oedd yn fam iddo. Wedi sylweddoli iddo ladd ei dad ei hun a gwneud ei fam yn wraig iddo, aeth Oedipus rex i gosbi ei hun.

Gweld hefyd: Lysistrata – Aristophanes

Felly, mewn seicoleg, mae'r term a elwir Cymhlyg Oedipus, sy'n cyfeirio at yr ymlyniad emosiynol cryf sydd gan fab tuag at ei fam tra'n atgasedd tuag at ei dad.

Cwestiynau Cyffredin(Cwestiynau Cyffredin)

Beth yw ynganiad Tiresias ?

Ynganir Tiresias fel tai-ree-see-uhs.

Am faint y bu Tiresias fyw?

Bu fyw am 175 o flynyddoedd.

Beth Ai Rôl Tiresias yn yr Odyssey?

Trwy ei weledigaeth, helpodd Tiresias Odysseus i oresgyn yr heriau a wynebodd wrth iddo fynd yn nes at ei gartref.gan ei gyfarwyddo ar beth i'w wneud a beth i beidio â'i wneud.

Pwy a drodd Tiresias yn Wraig a Pham?

Cafodd Hera ei droi'n fenyw yn gosb am aflonyddu a tharo pâr o nadroedd yn y weithred o copïo.

Gweld hefyd: Erichthonius: Brenin Mytholegol yr Atheniaid Hynafol

A yw Tiresias yn ddall mewn gwirionedd?

Ie, ond ni chafodd ei eni'n ddall.

Casgliad

Fel Tiresias mae cymeriad wedi mynd trwy lawer o drawsnewidiadau; arweiniodd y trawsnewidiadau hyn yn y pen draw i ddod yn fwy hunanymwybodol, yn ogystal â bod yn fwy cymorth i'r prif gymeriad:

>
  • Daeth yn ddall; trwyddo, y mae wedi byw einioes helaethach o'i gymharu â'r hwn a gafodd ei olwg.
  • A ffafr gan dduwiau, efe a'u cynhyrfodd weithiau, ond nid oedd hyn yn ei rwystro rhag derbyn gwobrau neillduol gan y rhai sydd o les iddo.
  • Heb y broffwydoliaeth hon, efallai na fyddai Odysseus wedi dychwelyd adref.
  • Bu Tiresias fyw am amser hir iawn: 175 o flynyddoedd.
  • Bu farw yn gyffredin yn hytrach na chael ffordd heddychlon o farw.
  • Nid oedd yn dduw nac yn rhyfelwr, ond cynorthwyodd Tiresias yr arwr epig Odysseus i gyrraedd ei nod: i fod yn ôl yn ei gartref, teyrnas Ithaca, ac ym mreichiau ei wraig hyfryd, Penelope. Wedi dweud hynny, gallem ddod yn llwyddiannus o hyd er ein bod yn chwarae tu ôl i'r llwyfan cyn belled â'n bod yn barod i gynnig cymorth i eraill.

    John Campbell

    Mae John Campbell yn awdur medrus ac yn frwd dros lenyddiaeth, sy'n adnabyddus am ei werthfawrogiad dwfn a'i wybodaeth helaeth o lenyddiaeth glasurol. Gydag angerdd am y gair ysgrifenedig a diddordeb arbennig yng ngweithiau Groeg hynafol a Rhufain, mae John wedi ymroi blynyddoedd i astudio ac archwilio Trasiedi Glasurol, barddoniaeth delyneg, comedi newydd, dychan, a barddoniaeth epig.Wedi graddio gydag anrhydedd mewn Llenyddiaeth Saesneg o brifysgol fawreddog, mae cefndir academaidd John yn rhoi sylfaen gref iddo ddadansoddi a dehongli’n feirniadol y creadigaethau llenyddol oesol hyn. Mae ei allu i ymchwilio i arlliwiau Barddoniaeth Aristotle, ymadroddion telynegol Sappho, ffraethineb craff Aristophanes, myfyrdodau dychanol Juvenal, a naratifau ysgubol Homer a Virgil yn wirioneddol eithriadol.Mae blog John yn llwyfan hollbwysig iddo rannu ei fewnwelediadau, arsylwadau, a dehongliadau o'r campweithiau clasurol hyn. Trwy ei ddadansoddiad manwl o themâu, cymeriadau, symbolau, a chyd-destun hanesyddol, mae’n dod â gweithiau cewri llenyddol hynafol yn fyw, gan eu gwneud yn hygyrch i ddarllenwyr o bob cefndir a diddordeb.Mae ei arddull ysgrifennu swynol yn dal meddyliau a chalonnau ei ddarllenwyr, gan eu tynnu i fyd hudolus llenyddiaeth glasurol. Gyda phob post blog, mae John yn plethu ei ddealltwriaeth ysgolheigaidd yn fedrus yn ddwfncysylltiad personol â'r testunau hyn, gan eu gwneud yn berthnasol i'r byd cyfoes.Yn cael ei gydnabod fel awdurdod yn ei faes, mae John wedi cyfrannu erthyglau ac ysgrifau i nifer o gylchgronau a chyhoeddiadau llenyddol o fri. Mae ei arbenigedd mewn llenyddiaeth glasurol hefyd wedi ei wneud yn siaradwr poblogaidd mewn cynadleddau academaidd amrywiol a digwyddiadau llenyddol.Trwy ei ryddiaith huawdl a’i frwdfrydedd selog, mae John Campbell yn benderfynol o adfywio a dathlu harddwch bythol ac arwyddocâd dwfn llenyddiaeth glasurol. P’un a ydych yn ysgolhaig ymroddedig neu’n ddarllenydd chwilfrydig yn unig sy’n ceisio archwilio byd Oedipus, cerddi serch Sappho, dramâu ffraeth Menander, neu chwedlau arwrol Achilles, mae blog John yn argoeli i fod yn adnodd amhrisiadwy a fydd yn addysgu, yn ysbrydoli ac yn tanio. cariad gydol oes at y clasuron.