Coeden Deulu Oedipus: Yr hyn y mae angen i chi ei wybod

John Campbell 29-05-2024
John Campbell
commons.wikimedia.org

Mae'r perthynas deuluol yn Nhair Drama Theban Sophocles (Oedipus Rex, Oedipus yn Colonus ac Antigone) yn rhan allweddol o'r trasiedïau enwog . Y cysylltiadau teuluol hyn yw'r ffactorau allweddol wrth ddeall y dramâu eu hunain. Mae coeden deulu Oedipus yn unrhyw beth ond yn syml, gyda chymeriadau yn aml yn cael eu cysylltu mewn dwy ffordd wahanol ar unwaith. Mae'n hysbys bod Oedipus wedi priodi ei fam, Jocasta, ond mae'n bwysig deall goblygiadau'r briodas losgachol hon sy'n melltithio'r teulu am dair cenhedlaeth.

Mae Oedipus yn fab i Laius a Jocasta . Mae'n priodi ei fam ei hun, ac mae hi'n rhoi genedigaeth i ddau fab (Polynices ac Eteocles) a dwy ferch (Ismene ac Antigone) . Ac yntau’n ddisgynyddion mam a mab, mae’r pedwar plentyn hyn yn yn blant ac yn wyrion i Jocasta a yn blant a brodyr a chwiorydd Oedipus ar unwaith.

Deinameg teulu arall sy’n werth ei amlygu yw brawd Jocasta, Creon, sydd â mab gyda'i wraig Eurydice o'r enw Haemon. Mae Haemon yn gefnder cyntaf ac yn ail i bedwar o blant Oedipus a Jocasta, tra hefyd yn gefnder ac yn nai cyntaf Oedipus ar unwaith. Mae Creon yn ewythr ac yn frawd-yng-nghyfraith i Oedipus .

Oedipus Rex a'r Broffwydoliaeth: Patricid/llosgach Oedipus

Mae'n bwysig gwybod sut y daeth Oedipus a Jocasta ynghydi ddechrau ers mae'r berthynas hon bob amser wrth wraidd Theban Plays . Hyd yn oed pan fydd y cwpl wedi hen fynd, mae eu plant yn teimlo effeithiau eu perthynas felltigedig yn ystod y tair drama. Cyn y stori yn Oedipus Rex (a gyfieithir weithiau fel Oedipus Tyrannus, Oedipus y Brenin neu Oedipus Brenin y Thebes) , mae proffwydoliaeth y bydd Oedipus yn lladd ei dad , y brenin Laius o Thebes, a phriodi ei fam, Jocasta. Er mwyn atal y broffwydoliaeth rhag cael ei chyflawni, maent yn bwriadu llofruddio eu mab, ond mae'n dianc gyda chymorth y gweision ac yn cael ei fabwysiadu gan gwpl nad ydynt yn ymwybodol o'i hunaniaeth.

Ar ôl darganfod y broffwydoliaeth hon, mae Oedipus yn ffoi adref, nid eisiau niweidio ei rieni, heb wybod eu bod wedi ei fabwysiadu mewn gwirionedd. Wrth iddo ddianc, mae Oedipus yn dod ar draws dyn gyda’i weision ac yn ei ymladd, gan arwain at Oedipus yn lladd ei dad ei hun yn ddiarwybod, nad yw ychwaith yn ei adnabod fel ei fab. Mae lladd Laius gan Oedipus yn cyflawni rhan gyntaf y broffwydoliaeth . Ar ôl datrys pos y Sffincs, a oedd yn dychryn Thebes, mae Oedipus yn cael ei wobrwyo â'r teitl brenin am wynebu'r Sffincs a, gyda hynny, yn priodi Jocasta. Yn y pen draw, sylweddola’r ddau mai Jocasta yw gwir fam Oedipus a bod y broffwydoliaeth – lladd y tad, priodi’r fam – wedi’i chwblhau.

Darganfuwyd y gwirionedd ofnadwy hwnar ôl i Thebes wynebu pla ofnadwy. Mae Oedipus, brenin Thebes ar y pryd, yn anfon ei ewythr/brawd-yng-nghyfraith Creon i geisio arweiniad gan yr oracl , sy'n dadlau bod y pla yn gynnyrch melltith grefyddol oherwydd llofruddiaeth y Brenin blaenorol Ni ddygwyd Laius o flaen ei well. Mae Oedipus yn ymgynghori â’r proffwyd dall Tiresias, sy’n ei gyhuddo o fod â llaw yn llofruddiaeth Laius.

Wrth i fwy o fanylion o’r diwrnod y llofruddiwyd y Brenin Laius ddod i’r wyneb, mae Oedipus a Jocasta yn dechrau gosod y darnau gyda'i gilydd ac yn olaf dod i'r casgliad bod eu hundeb wedi'i adeiladu ar batreiddiad a llosgach a bod y broffwydoliaeth yn wir.

Ar ôl darganfod y gwir, mae Jocasta yn cyflawni hunanladdiad trwy grogi a , wedi ffieiddio gyda'i gweithredoedd, mae Oedipus yn dallu ei hun ac yn erfyn ar gael ei alltudio, gan ofyn i'w frawd-yng-nghyfraith/ewythr Creon ofalu am ei blant, gan ddweud mor flin yw dod â nhw i'r byd i deulu mor felltigedig.

Mae ei ddau fab a brawd, Eteocles a Polynices, yn ceisio gwrthod eu tad/brawd yn ei ddymuniad i alltudio ei hun ac, oherwydd hynny, mae Oedipus yn gosod melltith ar y ddau ohonyn nhw i ladd eu hunain mewn brwydr .

Oedipus yn Colonus a'r felltith: Marwolaeth y Teulu

commons.wikimedia.org

Oedipus yn mynd ar y ffordd gyda chwmni ei ferch/chwaer Antigone, gan grwydro o gwmpas am flynyddoedd. Oherwydd bod ei stori o losgach a patricide yn arswydo affieiddio pawb y daeth ar eu traws, Oedipus ei ddiarddel o bob dinas yr ymwelodd. Yr unig ddinas a fyddai'n ei gymryd oedd Colonus, rhan o diriogaeth Athen . Mae ei ddau fab yn aros i lywodraethu Thebes gyda'i gilydd, gyda chynllun pob brawd yn treulio pob yn ail flwyddyn ar yr orsedd.

Ar ddiwedd y flwyddyn gyntaf, mae Eteocles yn gwrthod ildio'r orsedd ac yn gwahardd ei frawd , gan ei gyhuddo o fod yn ddrwg. Mae Polynices yn mynd i ddinas Argo, lle mae'n priodi merch y brenin ac yn ymgynnull byddin i'w helpu i adennill gorsedd Thebes. Yn ystod y frwydr, roedd meibion/brodyr Oedipus yn gornestau ac yn clwyfo’i gilydd yn farwol , gan adael Creon i fynd yn ôl i’r orsedd fel brenin Thebes. Cyflawnir ei felltith ar ei feibion, Yna mae Oedipus yn marw'n dawel.

Mae coeden deulu Oedipus, ar ddiwedd Oedipus yn Colonus, wedi dirywio. Jocasta yw'r un cyntaf i fynd, ar ôl cyflawni hunanladdiad ar ddiwedd Oedipus Rex. Mae Oedipus a'i ddau fab/brawd yn marw ar ddiwedd Oedipus yn Colonus. Yn rownd derfynol Theban Play, Antigone, o goeden deulu Oedipus, dim ond ei ddwy ferch/chwaer yn Antigone ac Ismene sydd ar ôl ,  ynghyd â Haemon (ei gefnder/nai) a’i ewythr a’i frawd yng nghyfraith Creon, sydd yn awr yn gwasanaethu fel brenin.

Gweld hefyd: Diwylliant EinglSacsonaidd yn Beowulf: Adlewyrchu Delfrydau Eingl-Sacsonaidd

Antigone a marwolaeth: Gweddillion Oedipus a Thebes

Ymdrinia Antigone yn bennaf ag awydd Antigone i roi iawn a chywir i'w brawd Polynices.claddu parchus ar ôl cael ei ladd mewn brwydr. Ar yr un pryd, mae Creon eisiau ei roi i'r cŵn gan ei fod yn gweld Polynices fel bradwr. Haen arall i'r goeden achau yw bod Haemon yn cael addewid i briodi Antigone, ei gefnder.

Ar ddiwedd y ddrama, Antigone yn cyflawni hunanladdiad ar ôl cael ei garcharu gan Creon am geisio rhoi a. claddedigaeth briodol i Polynices. Mae Haemon trallodus, wedi dod o hyd i'w chorff, yn trywanu ei hun i farwolaeth. Mae Eurydice hefyd yn cyflawni hunanladdiad ar ôl dod i wybod am ei mab, gan dorri ei gwddf ei hun. Felly, ar ddiwedd dramâu Theban, dim ond ei ferch/chwaer Ismene a Creon, ei frawd-yng-nghyfraith/ewythr , sy'n cael ei adael ar ei ben ei hun yn Thebes anhrefnus, sy'n goroesi Oedipus.

Gweld hefyd: Nestor yn yr Iliad: Mytholeg Brenin Chwedlonol Pylos

John Campbell

Mae John Campbell yn awdur medrus ac yn frwd dros lenyddiaeth, sy'n adnabyddus am ei werthfawrogiad dwfn a'i wybodaeth helaeth o lenyddiaeth glasurol. Gydag angerdd am y gair ysgrifenedig a diddordeb arbennig yng ngweithiau Groeg hynafol a Rhufain, mae John wedi ymroi blynyddoedd i astudio ac archwilio Trasiedi Glasurol, barddoniaeth delyneg, comedi newydd, dychan, a barddoniaeth epig.Wedi graddio gydag anrhydedd mewn Llenyddiaeth Saesneg o brifysgol fawreddog, mae cefndir academaidd John yn rhoi sylfaen gref iddo ddadansoddi a dehongli’n feirniadol y creadigaethau llenyddol oesol hyn. Mae ei allu i ymchwilio i arlliwiau Barddoniaeth Aristotle, ymadroddion telynegol Sappho, ffraethineb craff Aristophanes, myfyrdodau dychanol Juvenal, a naratifau ysgubol Homer a Virgil yn wirioneddol eithriadol.Mae blog John yn llwyfan hollbwysig iddo rannu ei fewnwelediadau, arsylwadau, a dehongliadau o'r campweithiau clasurol hyn. Trwy ei ddadansoddiad manwl o themâu, cymeriadau, symbolau, a chyd-destun hanesyddol, mae’n dod â gweithiau cewri llenyddol hynafol yn fyw, gan eu gwneud yn hygyrch i ddarllenwyr o bob cefndir a diddordeb.Mae ei arddull ysgrifennu swynol yn dal meddyliau a chalonnau ei ddarllenwyr, gan eu tynnu i fyd hudolus llenyddiaeth glasurol. Gyda phob post blog, mae John yn plethu ei ddealltwriaeth ysgolheigaidd yn fedrus yn ddwfncysylltiad personol â'r testunau hyn, gan eu gwneud yn berthnasol i'r byd cyfoes.Yn cael ei gydnabod fel awdurdod yn ei faes, mae John wedi cyfrannu erthyglau ac ysgrifau i nifer o gylchgronau a chyhoeddiadau llenyddol o fri. Mae ei arbenigedd mewn llenyddiaeth glasurol hefyd wedi ei wneud yn siaradwr poblogaidd mewn cynadleddau academaidd amrywiol a digwyddiadau llenyddol.Trwy ei ryddiaith huawdl a’i frwdfrydedd selog, mae John Campbell yn benderfynol o adfywio a dathlu harddwch bythol ac arwyddocâd dwfn llenyddiaeth glasurol. P’un a ydych yn ysgolhaig ymroddedig neu’n ddarllenydd chwilfrydig yn unig sy’n ceisio archwilio byd Oedipus, cerddi serch Sappho, dramâu ffraeth Menander, neu chwedlau arwrol Achilles, mae blog John yn argoeli i fod yn adnodd amhrisiadwy a fydd yn addysgu, yn ysbrydoli ac yn tanio. cariad gydol oes at y clasuron.