John Campbell

(Testun crefyddol, dienw, Hebraeg/Aramaeg/Groeg, tua 9fed Ganrif BCE – 2il Ganrif OC, 31,101 o adnodau)

Cyflwyniad “Y Beibl fel y mae wedi’i ysbrydoli gan Dduw ond eto wedi’i ysgrifennu gan amrywiaeth o ddynion amherffaith dros gannoedd o flynyddoedd. Mae Cristnogion eraill sy’n “gredu yn y Beibl”, fodd bynnag, yn ystyried y “Testament Newydd” a’r “Hen Destament” fel Gair Duw heb ei wanhau, wedi’i lefaru gan Dduw ac wedi’i ysgrifennu i lawr yn ei berffaith. ffurf gan fodau dynol. Er hynny, mae eraill yn arddel safbwynt anffaeledigrwydd y Beibl, sef bod “Y Beibl” yn rhydd oddi wrth gyfeiliornadau mewn materion ysbrydol, ond nid o reidrwydd mewn materion gwyddonol.

Llawer o ddarllenwyr anghrefyddol eraill, fodd bynnag, ystyriwch “Y Beibl” fel llenyddiaeth yn unig, ac fel ffynnon o chwedlau a chwedlau, er bod llawer o ddadlau ynghylch gwir rinweddau llenyddol “Y Beibl” . Cyfaddefodd hyd yn oed St. Augustine, ar ddiwedd y 4edd Ganrif OC, fod yr arddull feiblaidd yn arddangos “yr iaith isaf” ac roedd yn ymddangos iddo, cyn ei dröedigaeth o leiaf, yn “annheilwng o gymharu ag urddas Cicero”. Mae naratif Beiblaidd yn arbennig (yn wahanol i farddoniaeth feiblaidd) yn tueddu i weithio gyda geirfa gyfyngedig iawn ac yn osgoi trosiadau a mathau eraill o iaith ffigurol yn gyson, gan ddangos dull hynod o ddirywiedig o adrodd straeon a all ymddangos yn wrththesis arddull (er ei fod wedi cael ei ddadlau fod gan yr Hebraeg wreiddiol – yn wahanol i’r cyfieithiad Lladin braidd yn stilte – “arddull”) yn wir.

Mae “Y Beibl” yn cynnwys rhyddiaith abarddoniaeth . Mae’r mwyafrif helaeth wedi’u hysgrifennu mewn rhyddiaith, gan ymgorffori nodweddion rhyddiaith megis plot, cymeriad, deialog ac amseru, a rhyddiaith yw’r ffurf a ddefnyddir yn gyffredinol wrth adrodd straeon am bobl a digwyddiadau hanesyddol. Fodd bynnag, defnyddir barddoniaeth yn helaeth hefyd trwy gydol “Y Beibl” , yn enwedig yn llyfrau Job, Salmau, Diarhebion, Pregethwr, Galarnadaethau a Chaniadau Caneuon. Ysgrifennir rhai llyfrau yn gyfan gwbl ar ffurf farddonol ac, yn ôl rhai beirniaid, barddoniaeth yw hyd at draean o'r "Hen Destament" . Gellir disgrifio llawer o'r farddoniaeth yn yr "Hen Destament" fel barddoniaeth Hebraeg hynafol, a nodir gan nodwedd lenyddol a elwir yn gyfochrogrwydd sy'n cynnwys ailadrodd neu atgyfnerthu un syniad mewn llinellau barddoniaeth olynol. Mae hefyd yn defnyddio nodweddion sy’n gyffredin i farddoniaeth fodern, megis dramâu geiriau, trosiadau, rhigymau a mesur i gyfleu ei neges.

Y tu hwnt i’r ddau brif gategori hyn, serch hynny, mae “Y Beibl” yn cynnwys a nifer fawr o fathau penodol o lenyddiaeth (rhai wedi’u mynegi mewn rhyddiaith ac eraill mewn barddoniaeth), gan gynnwys cyfreithiau, rhyddiaith hanesyddol, salmau, caneuon, doethineb, diarhebion, cofiant, dramatig, llythyrau ac apocalyptaidd, yn ogystal ag adrannau byrrach o weddïau, damhegion, proffwydoliaeth ac achau neu restrau teuluaidd.

Er gwaethaf amrywiaeth llyfrau “Y Beibl” a’u gwahaniad mewn amser, y mae sawluno themâu sy'n rhedeg trwy'r "Hen Destament" a'r "Testament Newydd" : mai dim ond un gwir Dduw , a greodd y cyfan dyna'r bydysawd ac yn cymryd rhan weithredol, barhaus a chariadus yn ei gynnal; bod Duw yn caru ei bobl o bob hil, cenedl a chrefydd , ac yn ceisio eu cariad yn gyfnewid; bod Duw wedi creu dynion a merched gyda’r gallu i ddewis rhwng da a drwg , a ninnau’n cael ein galw i wneud daioni trwy wasanaethu Duw a pharchu ein cyd-ddyn yn y byd, tra bod drygioni yn demtasiwn parhaus i ni rhaid gwneud ein gorau i wrthsefyll; bod Duw yn ceisio iachawdwriaeth pawb rhag grym pechod a drygioni, ac wedi ymyrryd yn uniongyrchol mewn materion dynol (yn ogystal ag anfon y proffwydi ac, yn y pen draw, ei fab Iesu) i'n helpu gyda'r iachawdwriaeth honno .

Y cyfieithiad Saesneg cyflawn cyntaf o “The Bible” oedd cyfieithiad John Wycliffe yn 1382 , ond Fersiwn Awdurdodedig y Brenin Iago o Ystyrir yn aml mai 1611 yw'r cyfieithiad Saesneg gorau o safbwynt llenyddol, ac yn wir mae rhai yn ei ystyried ymhlith y llenyddiaeth fwyaf yn yr iaith Saesneg. Fe'i cynhyrchwyd yn ystod cyfnod arbennig o ffrwythlon i lenyddiaeth Saesneg (ym mywydau Shakespeare, Jonson, Webster, et al), ond hefyd cyfnod pan oedd crefydd wedi dod yn wleidyddol iawn. Yr oedd William Tyndale wedi bodddienyddiwyd yn 1536 am ei gyfieithiad Protestannaidd cynnar, er bod ei waith wedyn wedi dod yn ffynhonnell bwysig i'r King James Version. Cyflawnwyd y gwaith gan bwyllgor o hanner cant o ysgolheigion a chlerigwyr, a fu'n gweithio mewn chwe thîm rhwng 1604 a 1611. Ni wahoddwyd unrhyw Gatholigion Rhufeinig i gymryd rhan, er bod cyfieithiad Saesneg 1582 o'r "Testament Newydd" Pabyddol yn un. o'r Beiblau a ddefnyddir fel ffynhonnell.

Gweld hefyd: Y Cod Arwrol: Sut Roedd Beowulf yn Cynrychioli'r Arwr Epig? Nôl i Pen y Dudalen

>

Adnoddau

  Fersiwn y Brenin Iago Cyfieithiad Saesneg (chwiliadwy, gyda dolenni i lawer o fersiynau eraill): (Bible.com): / /bibleresources.bible.com/bible_kjv.php
 • Beibl Lladin Vulgate (Fourmilab): //www.fourmilab.ch/etexts/www/Vulgate/
 • Yr Hen Destament Groegaidd (Septuagint) (Spindleworks): //www.spindleworks.com/septuagint/septuagint.html
Tudalen14, 22, 2014, 2015, 2012, 2012, 2012, 2012, 2012, 2012, 2012, 2012, 2012, 2012, 2012, 2012, 2012, 2010 mewn unrhyw fanylder, ond dyma adolygiad cryno iawn o'i gynnwys:

11 pennod gyntaf Genesis , llyfr cyntaf “Y Beibl”<18 , adroddwch am Dduw a hanesion y Greadigaeth, Adda ac Efa, y Dilyw Mawr ac Arch Noa, Tŵr Babel, etc. Mae gweddill Genesis yn adrodd hanes y Patriarchiaid: mae'r Iddewon yn olrhain eu hachau i gŵr o’r enw Abraham trwy ei fab Isaac a’i ŵyr Jacob (a elwid hefyd Israel), a phlant Jacob (“Plant Israel”), yn enwedig Joseff; mae'r Arabiaid Mwslemaidd hefyd yn olrhain eu hachau i Abraham, trwy ei fab Ishmael.

Mae llyfrau Exodus a Rhifau yn adrodd hanes Moses, a fu fyw gannoedd o flynyddoedd ar ôl y Patriarchiaid, ac sydd arwain yr Hebreaid allan o gaethiwed yn yr Aifft. Buont yn crwydro yn yr anialwch am ddeugain mlynedd (yn ystod y cyfnod hwnnw rhoddodd Duw y Deg Gorchymyn i Moses) nes byddai cenhedlaeth newydd yn barod i fynd i mewn i Wlad yr Addewid yng Nghanaan. Mae llyfrau Lefiticus a Deuteronomium yn trafod y berthynas rhwng Duw a'i bobl ddewisol, yr Hebreaid, ac yn rhoi manylion y Gyfraith oedd yn rheoli bron pob agwedd ar fywyd Hebraeg.

Gweddill llyfrau'r Iddewon. Mae’r “Beibl Hebraeg” (y Cristion “Hen Destament” ) yn cael eu rhannu gan Iddewon i gategorïauProphwydi ac Ysgrifau, neu, yn ol y dull Cristionogol o drefniadaeth, yn adranau o Lyfrau Hanesiaethol, Llyfrau Doethineb, a Llyfrau Prophwydoliaeth.

Mae'r llyfrau Hanes(Josua, Barnwyr, Ruth, Samuel I a II, Brenhinoedd I a II, Cronicl I a II, Esra, Nehemeia, Tobit, Judith, Esther a Maccabees I a II) yn adrodd hanes Israel o'r amser Moses hyd rai cannoedd o flynyddoedd cyn amser yr Iesu. Am gyfnod, roedd llwythau Israel yn cael eu rheoli gan gyfres o farnwyr, ac yna daeth brenhiniaeth y brenhinoedd Saul, Dafydd, Solomon ac eraill. Rhannwyd Israel yn ddwy deyrnas a dioddefodd nifer o orchfygiadau milwrol. Yn y diwedd dinistriwyd Jerwsalem a chludwyd llawer o garcharorion i Fabilon, er ymhen amser caniatawyd i'r bobl ddychwelyd ac ailadeiladu Jerwsalem a'u gwareiddiad.

O lyfrau Doethineb , Salmau, Diarhebion, Mae Doethineb Solomon a Sirach yn cynnwys llawer o ddywediadau o ddoethineb ymarferol i helpu i fyw bywyd hapus, llwyddiannus a sanctaidd; Mae Job a'r Pregethwr yn ymdrin â materion pwysicach ystyr bywyd, bodolaeth drygioni a'n perthynas â Duw; ac mae Caniad Solomon yn gân serch sy'n mawrygu cariad rhamantus rhwng dyn a dynes (er ei fod weithiau'n cael ei ddehongli'n alegorïaidd fel stori am gariad Duw at Israel neu'r Eglwys).

Y Broffwydoliaeth llyfrau (Eseia, Jeremeia,Galarnadaethau, Baruch, Eseciel, Daniel, Hosea, Joel, Amos, Obadiah, Jona, Micha, Nahum, Habacuc, Seffaneia, Haggai, Sechareia a Malachi) yn rhagfynegi'r dyfodol, neu'n rhoi negeseuon arbennig o gyfarwyddyd neu rybudd gan Dduw. Ac eithrio Galarnad a Baruch, enwir pob un o’r llyfrau hyn ar gyfer un o’r proffwydi Hebraeg adnabyddus (yn ogystal â nifer o rai llai), a gafodd eu galw gan Dduw i roi’r rhagfynegiadau, y negeseuon a’r rhybuddion hyn i frenhinoedd ac arweinwyr eraill ac i y bobl yn gyffredinol.

Mae pedair Efengyl y “Testament Newydd” yn adrodd am enedigaeth, bywyd, gweinidogaeth, dysgeidiaeth, marwolaeth ac atgyfodiad Iesu. Mae Mathew, Marc a Luc yn debyg iawn, ond mae Efengyl Ioan yn dra gwahanol, gan ei bod yn llawer mwy o waith ysbrydol a diwinyddol, er ei bod hefyd yn cysylltu llawer o'r un digwyddiadau â'r tair Efengyl arall. Mae Actau’r Apostolion yn rhyw fath o ddilyniant i Efengyl Luc, a ysgrifennwyd gan yr un awdur, ac mae’n adrodd hanes 30 mlynedd cyntaf yr Eglwys Gristnogol, wedi’i ganoli’n bennaf ar yr apostolion Pedr a Paul a oedd yn arweinwyr amlycaf Cristnogaeth gynnar.

Mae’r rhan fwyaf o weddillion y “Testament Newydd” yn cynnwys llythyrau (a elwir hefyd yn Epistolau ), llawer ohonynt a briodolir yn draddodiadol i’r apostol Paul, i wahanol gymunedau Cristnogol, yn eu cyfarwyddo a’u hannog yn y ffydd ac yn annerchproblemau ac anghydfodau penodol a oedd wedi codi yn y cymunedau hynny. Deilliodd llawer o gredoau ac arferion Cristnogaeth o ddysgeidiaeth Paul yn ei lythyrau at y Rhufeiniaid, Corinthiaid, Galatiaid, Effesiaid, Philipiaid, Colosiaid, Thesaloniaid ac Hebreaid, ac at Timotheus, Titus a Philemon. Ysgrifennwyd yr Epistolau eraill (gan Iago, Pedr, Ioan a Jwdas) hefyd i annog, cyfarwyddo a chywiro’r Cristnogion cynnar, ac i’w hannog i roi eu ffydd a’u hymddiriedaeth yng Nghrist ac i roi’r ffydd honno ar waith trwy gariad Cristnogol, caredigrwydd. a pharch at bawb.

Llyfr y Datguddiad (a elwir hefyd yr Apocalypse) hefyd yn fath lythyren, wedi ei ysgrifennu gan ŵr o’r enw Ioan (o bosibl yr apostol Ioan ), ond mae ar ffurf llenyddiaeth apocalyptaidd, sy'n adrodd stori yn bennaf trwy symbolau, delweddau a rhifau dramatig. Mae Datguddiad yn ceisio cynnig cysur ac anogaeth i Gristnogion o bob oed mai Duw sy’n rheoli’n gadarn, a, phan fydd yr amser yn iawn, y bydd grymoedd drygioni sy’n ymddangos fel pe baent yn tra-arglwyddiaethu ar ein byd yn cael eu dinistrio’n llwyr, a theyrnas dragwyddol Dduw yn dod i mewn. ei chyflawniad.

Dadansoddiad – Hen Destament & Testament Newydd

Yn ôl i Ben y Dudalen

16>Gellir rhannu 24 llyfr canonaidd y “Tanakh” neu’r “Beibl Hebraeg” yn dri phrif.rhannau:

 • “Torah” (“Addysgu”, a adwaenir hefyd fel y “Pentateuch” neu “Pum Llyfr Moses” ): 1. Genesis, 2. Exodus, 3. Lefiticus, 4. Rhifau, 5. Deuteronomium.
 • 16>"Nevi'im" ("Prophwydi"): 6. Josua, 7. Barnwyr, 8. Samuel I a II, 9. Brenhinoedd I a II, 10. Eseia, 11. Jeremeia, 12. Eseciel, 13. Deuddeg Mân Brophwydi (Hosea, Joel, Amos, Obadeia, Jona, Micha, Nahum, Habacuc, Seffaneia, Haggai, Sechareia a Malachi).
 • “Ketuvim” (“Ysgrifeniadau ”): 14. Salmau, 15. Diarhebion, 16. Job, 17. Caniadau (neu Ganiad Solomon), 18. Ruth, 19. Galarnad, 20. Pregethwr, 21. Esther, 22. Daniel, 23. Ezra (gan gynnwys Nehemeia), 24. Cronicl I a II.

Y Cristion “Hen Destament” yw’r casgliad o lyfrau a ysgrifennwyd cyn oes Iesu ond yn cael ei dderbyn gan Gristnogion fel yr ysgrythur, ac mae’n siarad yn fras yr un peth â’r “Beibl Hebraeg” fel y rhestrir uchod (cyfanswm o 39 llyfr wrth eu hollti, ac fel arfer mewn trefn wahanol). Mae rhai enwadau hefyd yn ymgorffori llyfrau ychwanegol yn eu canonau. Er enghraifft, mae'r Eglwys Gatholig Rufeinig hefyd yn cydnabod yr apocryffa Beiblaidd neu'r llyfrau deuterocanonaidd a ganlyn: Tobit, Judith, Maccabees I a II, Doethineb Solomon, Sirach (a elwir hefyd yn Ecclesiasticus), Baruch, a rhai ychwanegiadau Groegaidd at Esther a Daniel.<3

Y Beibl Cristionogol hefydyn cynnwys y “Testament Newydd” , sy’n cysylltu bywyd a dysgeidiaeth Iesu, llythyrau’r Apostol Paul a disgyblion eraill at yr eglwys fore, a Llyfr y Datguddiad. Mae hwn yn cyfrif am 27 o lyfrau pellach, fel y canlyn:

 • Yr Efengylau (Mathew, Marc, Luc, Ioan).
 • Actau’r Apostolion.
 • St. Epistolau Paul (Rhufeiniaid, Corinthiaid I a II, Galatiaid, Effesiaid, Philipiaid, Colosiaid, Thesaloniaid I a II, Timotheus I a II, Titus, Philemon, Hebreaid).
 • Epistolau Eraill (Iago, Pedr I a II , Ioan I, II a III, Jwdas).
 • Datguddiad (a elwir hefyd yr Apocalypse)>Mae’n debyg bod y “Beibl Hebraeg” wedi’i ganoneiddio mewn tri cham: y “Torah” cyn Alltudiaeth Babilonaidd yn y 6ed Ganrif CC, y “Nevi’im” erbyn yr erledigaeth yn Syria ar yr Iddewon (tua 167 CC), a'r "Ketuvim" yn fuan ar ôl 70 CE. Tua'r amser hwn, fe restron nhw eu hysgrythurau cydnabyddedig eu hunain mewn “canon” caeedig, ac eithrio ysgrifau Cristnogol ac Iddewig eraill a ystyriwyd ganddynt yn “apocryffaidd”.

Y testun beiblaidd sylfaenol ar gyfer Cristnogion cynnar oedd y “Septuagint” , y cyfieithiad Groeg o’r “Beibl Hebraeg” , er, hyd yn oed yn yr hynafiaeth, gwnaed cyfieithiadau hefyd i Syrieg, Copteg, Ge’ez a Lladin, ymhlith ieithoedd eraill. Fodd bynnag, rhestrau ychydig yn wahanol o weithiau a dderbynnirparhau i ddatblygu yn yr hynafiaeth ac, yn y bedwaredd ganrif, cynhyrchodd cyfres o Synodau neu gynghorau eglwysig (yn enwedig Cyngor Rhufain yn 382 CE a Synod Hippo yn 393 CE) restr ddiffiniol o destunau a arweiniodd at y 46 llyfr cyfredol canon yr “Hen Destament” a’r 27 llyfr canon o’r “Testament Newydd” a gydnabyddir gan Gatholigion heddiw. Tua 400 OC, cynhyrchodd St. Jerome argraffiad Lladin “Vulgate” o “Y Beibl” yn unol â dyfarniadau’r Synodau cynharach ac, yng Nghyngor Trent yn 1546, datganwyd hyn gan y Catholig. Eglwys i fod yr unig Beibl dilys a swyddogol yn y ddefod Ladin.

Yn ystod Diwygiad Protestannaidd yr 16eg Ganrif, fodd bynnag, dechreuodd enwadau Protestannaidd eithrio'r apocryffaidd neu ddeuterocanonical hynny" Testunau Hen Destament” a ychwanegwyd gan yr eglwys Gatholig gynnar, i bob pwrpas yn ei baru’n ôl i gynnwys y “Beibl Hebraeg” . Mae Pabyddion a Phrotestaniaid ill dau yn defnyddio'r un 27 llyfr “Testament Newydd” canon.

Llyfrau'r "Hen Destament" a ysgrifennwyd yn bennaf. yn Hebraeg Feiblaidd, gyda rhai dognau bach (yn enwedig llyfrau Daniel ac Ezra) mewn Aramaeg Feiblaidd, ar wahanol ddyddiadau heb eu cadarnhau rhwng tua'r 9fed Ganrif a'r 4edd Ganrif CC. Ysgrifennwyd llyfrau'r "Testament Newydd" , yn Koine Greek (iaith stryd gyffredin y cyfnod,yn wahanol i'r Groeg Clasurol mwy llenyddol), a gellir ei ddyddio'n fwy cywir i'r 1af i'r 2il Ganrif OC.

Gweld hefyd: A oedd Achilles yn Berson Go Iawn - Chwedl neu Hanes

Awduron unigol gwirioneddol llyfrau “Y Beibl” yn anhysbys.

Daeth y farn draddodiadol bod llyfrau’r “Torah” wedi’u hysgrifennu gan Moses ei hun dan feirniadaeth ysbeidiol gan ysgolheigion canoloesol, a’r modern “ damcaniaeth ddogfennol” yn awgrymu ei fod wedi’i ysgrifennu mewn gwirionedd gan lawer o wahanol bobl ar wahanol adegau, yn gyffredinol ymhell ar ôl y digwyddiadau a ddisgrifiwyd. Mae hwn yn ystyried “Y Beibl” yn fwy fel corff o lenyddiaeth nag fel gwaith hanes, gan gredu nad yw gwerth hanesyddol y testun yn gorwedd yn ei gyfrif o'r digwyddiadau y mae'n eu disgrifio, ond yn yr hyn y gall beirniaid casglu am yr amseroedd y bu'r awduron yn byw ynddynt. Er bod archaeoleg Feiblaidd wedi cadarnhau bodolaeth llawer o’r bobl, y lleoedd a’r digwyddiadau a grybwyllir yn “Y Beibl” , mae llawer o ysgolheigion beirniadol wedi dadlau na ddylid darllen “Y Beibl” fel dogfen hanesyddol gywir, ond yn hytrach fel gwaith llên a diwinyddiaeth sy’n aml yn tynnu ar ddigwyddiadau hanesyddol (yn ogystal ag ar fytholeg nad yw’n Hebraeg) fel deunydd ffynhonnell sylfaenol.

Mae’r rhan fwyaf o enwadau Cristnogol yn dysgu bod “ Mae gan y Beibl” ei hun neges gyffredinol, y mae diwinyddiaeth Gristnogol wedi'i hadeiladu o'i chwmpas dros y canrifoedd. Mae llawer o Gristnogion, Mwslemiaid ac Iddewon yn ystyried

John Campbell

Mae John Campbell yn awdur medrus ac yn frwd dros lenyddiaeth, sy'n adnabyddus am ei werthfawrogiad dwfn a'i wybodaeth helaeth o lenyddiaeth glasurol. Gydag angerdd am y gair ysgrifenedig a diddordeb arbennig yng ngweithiau Groeg hynafol a Rhufain, mae John wedi ymroi blynyddoedd i astudio ac archwilio Trasiedi Glasurol, barddoniaeth delyneg, comedi newydd, dychan, a barddoniaeth epig.Wedi graddio gydag anrhydedd mewn Llenyddiaeth Saesneg o brifysgol fawreddog, mae cefndir academaidd John yn rhoi sylfaen gref iddo ddadansoddi a dehongli’n feirniadol y creadigaethau llenyddol oesol hyn. Mae ei allu i ymchwilio i arlliwiau Barddoniaeth Aristotle, ymadroddion telynegol Sappho, ffraethineb craff Aristophanes, myfyrdodau dychanol Juvenal, a naratifau ysgubol Homer a Virgil yn wirioneddol eithriadol.Mae blog John yn llwyfan hollbwysig iddo rannu ei fewnwelediadau, arsylwadau, a dehongliadau o'r campweithiau clasurol hyn. Trwy ei ddadansoddiad manwl o themâu, cymeriadau, symbolau, a chyd-destun hanesyddol, mae’n dod â gweithiau cewri llenyddol hynafol yn fyw, gan eu gwneud yn hygyrch i ddarllenwyr o bob cefndir a diddordeb.Mae ei arddull ysgrifennu swynol yn dal meddyliau a chalonnau ei ddarllenwyr, gan eu tynnu i fyd hudolus llenyddiaeth glasurol. Gyda phob post blog, mae John yn plethu ei ddealltwriaeth ysgolheigaidd yn fedrus yn ddwfncysylltiad personol â'r testunau hyn, gan eu gwneud yn berthnasol i'r byd cyfoes.Yn cael ei gydnabod fel awdurdod yn ei faes, mae John wedi cyfrannu erthyglau ac ysgrifau i nifer o gylchgronau a chyhoeddiadau llenyddol o fri. Mae ei arbenigedd mewn llenyddiaeth glasurol hefyd wedi ei wneud yn siaradwr poblogaidd mewn cynadleddau academaidd amrywiol a digwyddiadau llenyddol.Trwy ei ryddiaith huawdl a’i frwdfrydedd selog, mae John Campbell yn benderfynol o adfywio a dathlu harddwch bythol ac arwyddocâd dwfn llenyddiaeth glasurol. P’un a ydych yn ysgolhaig ymroddedig neu’n ddarllenydd chwilfrydig yn unig sy’n ceisio archwilio byd Oedipus, cerddi serch Sappho, dramâu ffraeth Menander, neu chwedlau arwrol Achilles, mae blog John yn argoeli i fod yn adnodd amhrisiadwy a fydd yn addysgu, yn ysbrydoli ac yn tanio. cariad gydol oes at y clasuron.