Ymddangosodd Zeus i Leda fel Alarch: A Tale of Lust

John Campbell 28-08-2023
John Campbell

Ymddangosodd Zeus i Leda ar ffurf alarch a'i thrwytho. Rhoddodd Leda enedigaeth i bedwar o blant; dim ond dau ohonyn nhw oedd ‘Seus’. Mae'r stori hon am gariad a thwyllo yn un o'r chwedlau mwyaf cyffrous ym mytholeg. Darllenwch ymlaen am perthynas Zeus â Leda, sef Leda, a pham mai dim ond dau o'r pedwar plentyn a anwyd oedd yn Zeus'.

Stori Sut Zeus Ymddangosodd i Leda ym Mytholeg yr Hen Roeg

Roedd Zeus bob amser yn cadw llygad ar y merched hardd ar y Ddaear am ei bleserau. Daliodd harddwch Leda rhag eistedd ar y Mout Olympus. Cafodd ei swyno'n llwyr gan Leda ac roedd ei eisiau hi iddo'i hun.

Gweld hefyd: Beowulf: Tynged, Ffydd a Marwolaeth Ffordd yr Arwr

Roedd bob amser yn ymwybodol nad oedd Leda y math o fenyw a fyddai'n dymuno cael perthynas ag ef, yn union fel yr oedd llawer o bobl eraill wedi dymuno, i'r gwrthwyneb. i hyn, Leda oedd y math oedd mewn cariad mawr â'i gŵr, Tyndareus. Roedd Leda a Tyndareus ill dau yn briod yn hapus ac yn caru ei gilydd.

Trawsnewidiodd Zeus ei hun yn alarch ac aeth yn agos at Leda. Roedd hi'n gorwedd yn y glaswellt pan ddaeth Zeus ac eistedd wrth ei hymyl. Roedd yr alarch yn ofnus ac wedi dianc rhag llanc a oedd yn peryglu ei bywyd. Leda oedd y person caredig a ddaeth â'r alarch yn nes ati.

Pan welodd Zeus hyn ystyriodd ei fod yn hap a damwain a thrwytho Leda. Yr un noson bu Leda yn cysgu gyda'i gŵr Tyndareus wrth iddynt geisio cenhedlu ac iffynnu eu teulu gyda phlant.

Leda a'i Phedwar o Blant

Ganed Leda pedwar o blant ar ôl peth amser. Y ddamcaniaeth y tu ôl i bedwar o blant ar unwaith yw y gallai Leda fod wedi cael dau wy, Zeus a'r llall gan Tyndareus wedi ffrwythloni un. Dyna pam roedd ganddi bedwar o blant, dau o Zeus a dau o Tyndareus. Enwau’r plant oedd Helen, Clytemnestra, Castor, a Pollux. Roedd si ar led bod Helen a Pollux yn hanu o Zeus, a si ar led fod Clytemnestra a Castor yn hanu o Tyndareus.

Enillodd y pedwar plentyn fwy o enwogrwydd na'u mam, Leda. Y rheswm yw eu bod yn cael eu crybwyll yng ngweithiau Virgil a Homer yn dawel lawer gwaith na hi. Mae gan lawer o amgueddfeydd gerfluniau arbennig ar gyfer y pedwar plentyn yn eu holl ogoniant.

Plant Enwog Leda

Yma edrychwn ar manylion pedwar plentyn Leda:

Helen

Helen yw’r enwocaf o bell ffordd o bedwar baban Leda. Hi oedd ferch Zeus a Leda a gellir dadlau mai hi oedd y ferch harddaf a welodd neb erioed yng Ngwlad Groeg i gyd. Ei phrydferthwch a'i linach oedd y rheswm y tu ôl i ddau ryfel ym myth Groeg ac nid rhyfeloedd bychain ond rhyfeloedd mawr a gwaedlyd pendant.

Pan oedd Helen yn faban, herwgipiodd Theseus hi, gan arwain at ryfel rhwng Sparta a Athen. Hwn oedd y rhyfel mawr cyntaf rhwng y ddwy dalaeth, a marwol iawn. Yr eildro roedd Helen yng nghanol y dadlauoedd pan gafodd ei chipio gan Paris tra'n briod â Menelaus. Daeth y cipio hwn â'r rhyfel Groegaidd enwocaf ar waith, rhyfel Trojan, a ymladdwyd rhwng y Groegiaid a'r Trojans.

Castor a Pollux

Roedd y pâr yn enwog am fod bob amser gyda'i gilydd ac hefyd yn efeilliaid. Yr oeddynt hefyd yn ymladdwyr adnabyddus a pharchus iawn yn y fyddin. Roedden nhw ar flaen y gad yn y rhyfel rhwng Sparta ac Athen i achub eu chwaer, Helen. Yn ddiweddarach buont yn ymladd yn Helfa Baedd Calydonian.

Bu Pollux anfarwol, a Castor yn farwol. Y rheswm yw fod Castor yn fab i Leda a Tyndareus tra oedd Pollux oedd yn fab i Leda a Zeus. Pan fu farw Castor, rhoddodd Pollux y gorau i'w anfarwoldeb ac ymunodd â Castor yn y nefoedd.

Clytemnestra

Hi yw merch lai adnabyddus Leda. Roedd Clytemnestra yn briod â Brenin Agamemnon o Mycenae, sy'n cael ei ystyried yn frenin mwyaf pwerus y dydd. Felly yr oedd yn chwaer-yng-nghyfraith i Helen a hefyd yn chwaer iddi.

Gweld hefyd: Otrera: Creawdwr a Brenhines Gyntaf yr Amazonau ym Mytholeg Roeg

Dyma bedwar o blant Leda, Zeus, a Tyndareus. Rhaid i'r digwyddiad hwn fod yn un o'r y digwyddiadau mwyaf anarferol ym myth Groeg.

Diwedd Leda

Crybwyllir Leda a'i phlant yng ngweithiau Homer a Virgil. Sonnir am ei phlant, Zeus a Tyndareus, ond nid yw Leda. Mae ei sôn olaf am ei phlant yn cael eu geni. Ystyrir hynny yn ddiwedd Leda yn y fytholeg.

Namae sôn am farwolaeth neu ar ôl marwolaeth Leda i’w gweld yn unrhyw le yn y fytholeg. Mae llawer o achosion yn y chwedloniaeth pan fyddai Hera yn cosbi'r merched yr oedd Zeus wedi godinebu â nhw. Trwy ryw wyrth, llwyddodd Leda, fodd bynnag, i ddianc rhag digofaint Hera ac felly hefyd ei phlant.

Cwestiynau Cyffredin

A wnaeth Zeus hudo Leda?

Na, ni wnaeth Zeus hudo Leda. Roedd yn ffansïo Leda am amser hir ac eisiau bod gyda hi. Gwelodd siawns pan oedd Leda yn gorwedd yn yr ardd ar ei phen ei hun.

Pam y Dywedir Bod Zeus wedi Colli Moesau Rhywiol?

Roedd Zeus wedi colli moesau rhywiol, mewn mytholeg, oherwydd unrhyw farwol neu ni allai gwraig anfarwol gyflawni ei syched. Cysgodd gyda llawer o wragedd a chynhyrchodd lawer o blant gan gynnwys gwahanol ddemigodau ar y Ddaear. Byddai'n cysgu ac yn chwantu dros ei ferched ei hun hyd yn oed. Mae hyn yn dangos lefel ei foesau rhywiol coll.

A oedd Zeus Erioed wedi Cysgu Gyda Dynion?

Mae'r Aeneid yn adrodd sawl achos pan oedd Zeus yn cysgu gyda dynion. Roedd gan Zeus chwant heb ei gyflawni a dyna pam roedd ganddo gymaint o syched am gorff. Mae'r rhestr o gymeriadau y bu Zeus yn cysgu gyda nhw yn ddiddiwedd ac ni ellir hyd yn oed ei llunio oherwydd ei fod yn cysgu gyda dynion, merched, a'i blant ei hun.

Sut Mae Zeus yn Edrych?

Roedd Zeus yn dal iawn a chyhyr. Roedd ganddo wallt cyrliog a barf trwchus. Roedd ei daldra a'i adeiladwaith yn un o'i nodweddion mwyaf deniadol. Roedd gan Zeus lygaid glas llachar trydan.

eiroedd ymddangosiad yn addas iawn iddo ac roedd yn un o'r rhesymau pam ei fod mor enwog ymhlith gwŷr a merched Mynydd Olympus a'r Ddaear.

Casgliadau

Chwedl Mae Zeus yn ymddangos i Leda ar ffurf alarch yn ddiddorol iawn ym mytholeg Groeg. Ers blynyddoedd mae'r pwnc hwn wedi bod yn ganolbwynt i lawer o baentiadau a hefyd rhai ffilmiau nodwedd a nofelau a gafodd ganmoliaeth fawr. Nod yr erthygl hon oedd ymdrin â'r pwnc yn llawn a dod â phopeth sydd i'w wybod am y pâr a'u gwaith. yn y chwedloniaeth. Dyma rai pwyntiau a fyddai'n crynhoi'r erthygl:

  • Roedd Zeus yn adnabyddus am gysgu gyda llawer o fenywod. Gallai fod yn hudo ac yn hawdd ac roedd ef ei hun yn arfer cwympo mewn cariad yn gyflym iawn. Daliodd harddwch Leda rhag eistedd ar y Mout Olympus.
  • Roedd Leda yn ferch i Theseus, Brenin Pleuron yn yr hen fytholeg. Roedd Leda yn briod â Brenin Tyndareus o Sparta gan ei thad, Theseus.
  • Ganed Leda bedwar o blant. Roedd dau ohonyn nhw yn Zeus a dau yn Tyndareus. Enwau'r plant oedd Helen, Clytemnestra, Castor a Pollux.
  • Tyfodd y plant i fyny i fod yn fwy enwog na Leda a hefyd wedi llwyddo i ddianc rhag digofaint Hera.

Ymddangosodd Zeus i Leda ar ffurf alarch a drwytho hi oherwydd ei fod wedi ei gyffroi gormod gan ei phrydferthwch. Mae hon yn stori glasurol o fyth Groeg a bydd yn cael ei chofio amdaniamseroedd i ddod. Yma down at ddiwedd chwedl Zeus a Leda.

John Campbell

Mae John Campbell yn awdur medrus ac yn frwd dros lenyddiaeth, sy'n adnabyddus am ei werthfawrogiad dwfn a'i wybodaeth helaeth o lenyddiaeth glasurol. Gydag angerdd am y gair ysgrifenedig a diddordeb arbennig yng ngweithiau Groeg hynafol a Rhufain, mae John wedi ymroi blynyddoedd i astudio ac archwilio Trasiedi Glasurol, barddoniaeth delyneg, comedi newydd, dychan, a barddoniaeth epig.Wedi graddio gydag anrhydedd mewn Llenyddiaeth Saesneg o brifysgol fawreddog, mae cefndir academaidd John yn rhoi sylfaen gref iddo ddadansoddi a dehongli’n feirniadol y creadigaethau llenyddol oesol hyn. Mae ei allu i ymchwilio i arlliwiau Barddoniaeth Aristotle, ymadroddion telynegol Sappho, ffraethineb craff Aristophanes, myfyrdodau dychanol Juvenal, a naratifau ysgubol Homer a Virgil yn wirioneddol eithriadol.Mae blog John yn llwyfan hollbwysig iddo rannu ei fewnwelediadau, arsylwadau, a dehongliadau o'r campweithiau clasurol hyn. Trwy ei ddadansoddiad manwl o themâu, cymeriadau, symbolau, a chyd-destun hanesyddol, mae’n dod â gweithiau cewri llenyddol hynafol yn fyw, gan eu gwneud yn hygyrch i ddarllenwyr o bob cefndir a diddordeb.Mae ei arddull ysgrifennu swynol yn dal meddyliau a chalonnau ei ddarllenwyr, gan eu tynnu i fyd hudolus llenyddiaeth glasurol. Gyda phob post blog, mae John yn plethu ei ddealltwriaeth ysgolheigaidd yn fedrus yn ddwfncysylltiad personol â'r testunau hyn, gan eu gwneud yn berthnasol i'r byd cyfoes.Yn cael ei gydnabod fel awdurdod yn ei faes, mae John wedi cyfrannu erthyglau ac ysgrifau i nifer o gylchgronau a chyhoeddiadau llenyddol o fri. Mae ei arbenigedd mewn llenyddiaeth glasurol hefyd wedi ei wneud yn siaradwr poblogaidd mewn cynadleddau academaidd amrywiol a digwyddiadau llenyddol.Trwy ei ryddiaith huawdl a’i frwdfrydedd selog, mae John Campbell yn benderfynol o adfywio a dathlu harddwch bythol ac arwyddocâd dwfn llenyddiaeth glasurol. P’un a ydych yn ysgolhaig ymroddedig neu’n ddarllenydd chwilfrydig yn unig sy’n ceisio archwilio byd Oedipus, cerddi serch Sappho, dramâu ffraeth Menander, neu chwedlau arwrol Achilles, mae blog John yn argoeli i fod yn adnodd amhrisiadwy a fydd yn addysgu, yn ysbrydoli ac yn tanio. cariad gydol oes at y clasuron.