Zeus yn Yr Odyssey: Duw Pob Duw Yn Yr Epig Chwedlonol

John Campbell 28-08-2023
John Campbell

Tabl cynnwys

Dylanwadodd

Zeus yn yr Odyssey ar y gerdd epig trwy weithredu fel y goruchaf-reolwr, yn ddigon pwerus i ladd llynges o ddynion gyda dim ond tafliad o'i daranfollt. Oherwydd hyn, cafodd tynged Odysseus ei beryglu sawl gwaith fel cosb am ei weithredoedd, wrth iddo ennill llu o dduwiau ar ei daith. Llwyddodd un o'r duwiau a'i cosbodd, Zeus, i amddiffyn ein harwr o hyd wrth iddo wynebu cynddaredd Poseidon.

Gadewch i ni weld sut y cymerodd duw'r holl dduwiau ran yn y Homeric cerdd .

Pwy yw Zeus yn The Odyssey?

Rôl Zeus yn yr Odyssey oedd pwyswr a chanolwr pob anghydfod . Ef yn bennaf oedd yr un a benderfynodd dynged pob un o'n cymeriadau, gan ei fod yn dal pŵer bywyd a marwolaeth. Roedd yn bodoli nid yn unig i oruchwylio'r nefoedd ond hefyd i bwyso a mesur digwyddiadau dyn, gan orfodi ei ewyllys a goruchwylio eu tynged yn ddidrafferth.

Gwnaeth Zeus ei ymddangosiad yn llyfr I o'r Odyssey wrth iddo beio dynion am feio eu gwaeau, eu camgymeriadau, a'u hanffawd ar dduwiau a duwiesau Groeg. Yn yr Odyssey, roedd gan Zeus y pŵer i sicrhau bod taith Odysseus yn un esmwyth neu'n un uffernol. Er mwyn deall rôl Zeus yn yr Odyssey yn llawn, rhaid yn gyntaf fynd dros bopeth a wnaeth yn y gerdd.

Beth Wnaeth Zeus yn Yr Odyssey?

Odysseus yn Ynys Titan Helios<8

Teithiodd y dynion Groegaidd i nifer o ynysoedd gan beryglu eu hunain ym mhob un, gan wynebu peryglar y môr a'r ynysoedd y maent yn gorffwys arnynt. Yn olaf, ymgartrefasant ar ynys Helios i basio'r storm yr oedd Poseidon wedi'i hanfon. Roedd Teiresias, y proffwyd dall, wedi dweud wrthyn nhw am fentro tua’r ynys honedig ond i beidio â chyffwrdd ag anwyliaid euraidd y titan ifanc, oherwydd roedd yn caru’r anifeiliaid hyn yn fwy na dim byd arall. Arhoson nhw ar yr ynys am ddyddiau, gan newynu wrth i'w hadnoddau ddod i ben yn araf.

Aeth Odysseus i weddïo mewn teml i ofyn i'r duwiau am drugaredd a chymorth , gan rybuddio ei ddynion i wyro i ffwrdd. rhag y demtasiwn o gyffwrdd â'r da byw.

Gweld hefyd: Menander – Hen Roeg – Llenyddiaeth Glasurol

Wrth i Odysseus ymadael, darbwyllodd un o'i wŷr y gweddill i ladd y gwartheg aur ac offrymodd yr un gorau i'r duwiau yn iawndal am eu pechodau. Roedden nhw i gyd yn cytuno mewn newyn wrth iddyn nhw ladd gweddill yr anifeiliaid yn araf fesul un, gan wledda ar eu cig.

Roedd Helios wedi gwylltio gan eu gweithredoedd amharchus a mynnodd y byddai Zeus yn cosbi'r criw cyfan . Fel arall, mae'n llusgo'r haul i lawr i'r isfyd ac yn taflu goleuni ar yr eneidiau yno yn ei le.

Digofaint Zeus yn Yr Odyssey

Dychwelodd Odysseus o weddïo i ddod o hyd i'w ddynion yn gwledda ar weddillion y gwartheg aur a hel ei wŷr ar frys at longau, hwylio i storm oedd newydd gychwyn . Manteisiodd Zeus ar y cyfle hwn i daflu taranfollt eu ffordd, gan ddinistrio eu llongau oedd yn weddill a boddi y cyfanDynion Odysseus yn y broses. Cafodd Odysseus ei arbed, dim ond i olchi i'r lan ar ynys Ogygia, lle cafodd ei garcharu am saith mlynedd gan y nymff Calypso.

Gwnaethpwyd Zeus yn gosbwr , fel gwŷr Odysseus wynebu dialedd am eu pechodau. Er gwaethaf gallu hollalluog Zeus i orchymyn gwahanol dduwiau, cymerodd arno'i hun anfon taranfollt yn bersonol at wŷr Odysseus, gan sicrhau eu marwolaethau a diogelwch Odysseus.

Roedd hyn oherwydd y ffaith pe bai wedi gwneud hynny. gadael y dasg i unrhyw dduw neu dduwies arall, ni fyddai Odysseus wedi goroesi eu cosb; roedd y titan ifanc, Helios, wedi gofyn i Zeus gosbi'r dynion Ithacan , ond nid oedd yn rhaid iddo'n bersonol weld eu cosb drwodd.

Zeus yn Yr Odyssey: Pam y Gwaredodd Odysseus<8

Mae rhai ysgolheigion yn credu bod y ffaith i Zeus arbed Odysseus, yn golygu bod duw'r holl dduwiau yn cydnabod rhan ohono'i hun yn Odysseus . Roedd yn amlwg fod ganddo affinedd tuag at yr arwr, felly nid yw hynny'n annhebygol iawn.

Fel y gwyddom, Zeus a orchmynnodd Hermes i ryddhau ein harwr Groegaidd o grafangau Calypso . Yn wreiddiol roedd Calypso wedi gwrthod gwneud hynny gan ei bod wedi syrthio mewn cariad ag Odysseus.

Roedd hi wedi bwriadu rhoi bywyd tragwyddol iddo unwaith iddyn nhw briodi, ond oherwydd gorchmynion Zeus, doedd gan Calypso ddim dewis ond i ddilyn ewyllys duw yr holl dduwiau.

Roedd Zeus hefyd wedi datguddioTynged Odysseus fel y dywed Hermes yn y gerdd: “ar yr ugeinfed dydd bydd yn gwneud ei dir yn ffrwythlon, Scheria, gwlad y Phaeaciaid” . Roedd yn cyfeirio at y storm a ddaeth ag ef i ynys y Phaeacians a'i helpodd yn y diwedd i ddychwelyd adref yn ddiogel i ddilyn y cysyniad o nostos.

Olympus yn Yr Odyssey

Olympus yn yr Odyssey oedd yn dal i gael ei bortreadu fel man preswylio duwiesau a duwiesau Groeg . Dyna lle buont yn casglu ac yn trafod tynged y meidrolion wrth iddynt bwyso a mesur eu dyfodol heb ymyrryd yn uniongyrchol â materion marwol. Roedd Zeus, “ arweinydd ” yr holl dduwiau, yn frenin ar y duwiau a'r dynion, fel y gwyddoch. Bu'n cyfryngu ymryson y duwiau ar Fynydd Olympus ac yn taflu tynged ar feidrolion oedd o ddiddordeb iddo.

Ym Mytholeg Roeg, gwaharddwyd duwiau a duwiesau oedd yn byw ar y mynydd hwn rhag ymyrryd yn uniongyrchol ym materion dyn. Roedd hyn er mwyn atal rhagfarnau o ran rhyfel. Er hyn, roedd y gerdd epig yn portreadu Zeus fel y dyn y tu ôl i'r rhaffau, gan ganiatáu i'r duwiau wneud fel y dymunent i'r arwr Groegaidd fel cosb am ei weithredoedd. Er hyn, gwelwyd Zeus yn helpu'r brenin Ithacan ac yn sicrhau ei ddiogelwch er mai'r brawddegau a roddodd.

Sicrhaodd hefyd ddiogelwch Odysseus trwy gosbi'r dynion ei hun , yn lle gorchymyn un o'r duwiau i wneud hynny; pe buasai ganddogorchymyn i Aeolus, duw y gwyntoedd, anfon gwyntoedd i ddryllio eu llongau fel y gwnaethai o'r blaen, byddai Odysseus wedi marw yn anorfod, fel yr oedd brenin Ithacan wedi casglu ei warth. Anogodd a chaniataodd hefyd i Athena wneud yr un peth ag yr ymyrrodd y dduwies Roegaidd ym materion y teulu Ithacan, gan fynd yn groes i reolau Olympus.

Zeus ac Odysseus:

Zeus ac Odysseus wedi eu hysgrifenu yn debyg i'w gilydd gan ein bardd Groeg . Roedd y ddau yn frenhinoedd a oedd yn llywodraethu eu pobl ac o ganlyniad, mae'n ymddangos bod ganddyn nhw rinweddau penodol sy'n eu hystyried yn debyg.

Roedd y ddau ddyn yn disgwyl teyrngarwch gan eu dynion ac ufudd-dod llwyr i'w geiriau - y gwahaniaeth rhwng y ddau yw, er bod Zeus yn ennyn parch ac yn cael ei barchu gan y bobl yr oedd yn eu llywodraethu, nid oedd Odysseus. Gwelwyd hyn yn nhaith y dynion Ithacan adref wrth i Odysseus ymdrechu i arwain ei ddynion, a wrthododd wneud fel y dywedir wrthynt. Roedd diffyg parch mewn arweinyddiaeth yn peri problem gan fod herfeiddiad y dynion yn aml yn eu harwain at ddyfroedd peryglus neu ynysoedd peryglus.

Roedd gan y ddau ddyn hefyd faterion allbriodasol : Zeus gyda merched amrywiol ar hyd amser, a Cymerodd Odysseus gariadon ar ei daith adref at ei wraig. Y gwahaniaeth rhwng y ddau hyn yw sut y gwnaethant drin eu priod.

Roedd Zeus yn ddifater a canfod nad oedd angen plesio ei wraig , tra gwnaeth Odysseus ei orau i adennill llaw Penelope ac ymddiriedar ôl bod i ffwrdd cyhyd. Roedd yn poeni am eu perthynas wrth iddo ddychwelyd i Ithaca er iddo gymryd Circe a Calypso fel ei gariadon am gyfnod byr.

Casgliad

Nawr ein bod wedi siarad am Zeus, ei rôl yn y Odyssey, a'i debygrwydd i'n harwr Ithacan, gadewch i ni fynd dros y pwyntiau allweddol a drafodwyd gennym yn yr erthygl hon.

Gweld hefyd: Catullus 70 Cyfieithiad
  • Zeus oedd brenin y duwiau a'r meidrolion wrth iddo arwain y duwiau a duwiesau Groegaidd oedd yn byw ym Mynydd Olympus
  • dylanwadodd Zeus ar faterion dynion trwy dipio graddfeydd eu tynged, gan ganiatáu’r hyn roedd y duwiau a’r duwiesau eisiau ei wneud naill ai i helpu’r meidrolion neu i’w cosbi am eu gweithredoedd
  • Roedd hyn hyd yn oed yn gliriach wrth i Zeus ganiatáu i Poseidon anfon tonnau a stormydd peryglus i ffordd Odysseus
  • Yna caniataodd Zeus i Athena helpu teulu Odysseus a hyd yn oed fynd cyn belled ag anfon Hermes i'w helpu. ar ynys Circe a'i ryddhau o'i garchariad yn Ogygia
  • Yn yr Odyssey, portreadwyd Zeus fel y dyn y tu ôl i'r llenni. Gwarchododd a chosbodd Odysseus yn ei daith adref; caniataodd hefyd i Athena amddiffyn ei deulu a sicrhaodd ddiogelwch Odysseus rhag Poseidon trwy ei garcharu ar ynys Calypso am saith mlynedd
  • Mae gan Zeus ac Odysseus debygrwydd gan fod y ddau yn frenhinoedd a ymladdodd am eu gorseddau priodol ar ôl arwain brwydr dros eu pobl

I gloi, Zeus a ysgrifennwyd fel y pen drawpenderfynwr ynghylch tynged Odysseus a’i ddychweliad adref . Er gwaethaf cyfryngu'r tensiwn ym Mynydd Olympus, llwyddodd Zeus i ddod o hyd i ffordd i Odysseus ddychwelyd adref yn ddiogel er gwaethaf y ffaith bod brenin Ithacan wedi ennill llu o dduwiau. Roedd symudiadau Zeus drwy’r Odyssey yn gynnil, ond eto fe lwyddon nhw i bennu a fyddai Odysseus yn byw neu’n marw.

John Campbell

Mae John Campbell yn awdur medrus ac yn frwd dros lenyddiaeth, sy'n adnabyddus am ei werthfawrogiad dwfn a'i wybodaeth helaeth o lenyddiaeth glasurol. Gydag angerdd am y gair ysgrifenedig a diddordeb arbennig yng ngweithiau Groeg hynafol a Rhufain, mae John wedi ymroi blynyddoedd i astudio ac archwilio Trasiedi Glasurol, barddoniaeth delyneg, comedi newydd, dychan, a barddoniaeth epig.Wedi graddio gydag anrhydedd mewn Llenyddiaeth Saesneg o brifysgol fawreddog, mae cefndir academaidd John yn rhoi sylfaen gref iddo ddadansoddi a dehongli’n feirniadol y creadigaethau llenyddol oesol hyn. Mae ei allu i ymchwilio i arlliwiau Barddoniaeth Aristotle, ymadroddion telynegol Sappho, ffraethineb craff Aristophanes, myfyrdodau dychanol Juvenal, a naratifau ysgubol Homer a Virgil yn wirioneddol eithriadol.Mae blog John yn llwyfan hollbwysig iddo rannu ei fewnwelediadau, arsylwadau, a dehongliadau o'r campweithiau clasurol hyn. Trwy ei ddadansoddiad manwl o themâu, cymeriadau, symbolau, a chyd-destun hanesyddol, mae’n dod â gweithiau cewri llenyddol hynafol yn fyw, gan eu gwneud yn hygyrch i ddarllenwyr o bob cefndir a diddordeb.Mae ei arddull ysgrifennu swynol yn dal meddyliau a chalonnau ei ddarllenwyr, gan eu tynnu i fyd hudolus llenyddiaeth glasurol. Gyda phob post blog, mae John yn plethu ei ddealltwriaeth ysgolheigaidd yn fedrus yn ddwfncysylltiad personol â'r testunau hyn, gan eu gwneud yn berthnasol i'r byd cyfoes.Yn cael ei gydnabod fel awdurdod yn ei faes, mae John wedi cyfrannu erthyglau ac ysgrifau i nifer o gylchgronau a chyhoeddiadau llenyddol o fri. Mae ei arbenigedd mewn llenyddiaeth glasurol hefyd wedi ei wneud yn siaradwr poblogaidd mewn cynadleddau academaidd amrywiol a digwyddiadau llenyddol.Trwy ei ryddiaith huawdl a’i frwdfrydedd selog, mae John Campbell yn benderfynol o adfywio a dathlu harddwch bythol ac arwyddocâd dwfn llenyddiaeth glasurol. P’un a ydych yn ysgolhaig ymroddedig neu’n ddarllenydd chwilfrydig yn unig sy’n ceisio archwilio byd Oedipus, cerddi serch Sappho, dramâu ffraeth Menander, neu chwedlau arwrol Achilles, mae blog John yn argoeli i fod yn adnodd amhrisiadwy a fydd yn addysgu, yn ysbrydoli ac yn tanio. cariad gydol oes at y clasuron.