Alecsander a Hephaestion: Y Berthynas Hynafol Ddadleuol

John Campbell 12-10-2023
John Campbell

Alexander a Hephaestion yw'r goreuon o blith ffrindiau ac yn ôl pob sôn yn gariadon. Mae eu perthynas wedi bod yn destun dadl ymhlith haneswyr ac athronwyr. Fodd bynnag, nid oes gan y mater sydd ynghlwm wrthynt unrhyw dystiolaeth gredadwy sy'n cysylltu'r ddau yn rhamantus neu'n rhywiol.

Gadewch inni drafod a dysgu mwy am y stori y tu ôl i’w mawredd a gwybod y sgôr go iawn pan ddaw i’w perthynas.

Pwy Yw Alecsander a Hephaestion?

Alexander a Hephaestion yn frenin a chadfridog y fyddin, gan fod Alecsander yn frenin ar deyrnas Macedonaidd er yn 20 oed, a Hephaestion yn gadfridog y fyddin. Buont yn gweithio ac yn rhannu cyfeillgarwch rhyfeddol â'i gilydd, ac yn ddiweddarach, priododd Hephaestion â chwaer Alecsander.

Bywyd Cynnar Alexander a Hephaestion

Mab ac olynydd i'w dad a y brenin oedd Alexander III. o Macedon, Philip II, a'i fam oedd Olympias, y bedwaredd o wyth o wragedd y Brenin Philip II a merch Brenin Epirus, Neoptolemus I. Ganwyd Alecsander III ym mhrifddinas Teyrnas Macedon.<4

Fodd bynnag, nid oedd union oedran Hephaestion yn hysbys, gan nad oedd cofiant ysgrifenedig amdano. Tybiodd llawer o ysgolheigion iddo gael ei eni yn 356 CC, yr un oed ag Alecsander. Yr unig naratif sydd wedi goroesi ohono oedd o Rhamant Alecsander. Chwedl yn dweud bod Alecsander yn hwylio gyda Hephaestion yn 15 oedsoniodd am Hephaestion fel dim ond ffrind Alecsander, epithet Hephaestion a roddwyd gan Alecsander ei hun oedd “Philolexandros.” “Philos” oedd yr hen air Groeg am ffrind, a berthynai hefyd i gariadon yn yr ystyr rywiol.

Roedd eu hoffter o'i gilydd yn amlwg. Mynegwyd un darn o dystiolaeth amgylchiadol gan Arrian, Curtius, a Diodorus ; pan benliniodd brenhines Persia Sisygambis ar gam i Hephaestion yn lle Alecsander, maddeuodd Alecsander y frenhines gan ddweud, “Nid oeddech yn camgymryd, Mam; y dyn hwn hefyd yw Alecsander.” Un arall oedd pan oedd Hephaestion yn ateb llythyr mam Alecsander, ac a ysgrifennodd, “Ti a wyddoch fod Alecsander yn golygu mwy i ni na dim.”

Hephaestion oedd cludwr ffagl briodas gyntaf Alecsander yn y paentiad a wnaed gan Aetion. Mae hyn yn awgrymu nid yn unig eu cyfeillgarwch ond hefyd ei gefnogaeth i bolisïau Alexander. Roedd eu perthynas hyd yn oed o'i chymharu â pherthynas Achilles a Patroclus. Mae Hammond yn cloi am eu perthynas: “Nid yw'n syndod bod Alecsander mewn cysylltiad mor agos â Hephaestion ag oedd Achilles â Patroclus.”

Perthynas Gariadus

Yn ôl Arrian a Plutarch, bu achlysur pan nododd y ddau eu hunain yn gyhoeddus fel Achilles a Patroclus. Pan arweiniodd Alecsander fyddin fawr i ymweld â Troy, gosododd garland ar fedd Achilles, a gwnaeth Hephaestion yr un peth.ar feddrod Patroclus. Rhedodd y ddau yn noeth i anrhydeddu eu harwyr marw.

Fodd bynnag, yn ôl Thomas R. Martin a Christopher W. Blackwell, nid yw'n golygu bod Alecsander a Hephaestion yn perthyn i Achilles a Patroclus o ran bod. mewn perthynas gyfunrywiol oherwydd nad oedd Homer erioed wedi awgrymu bod Achilles a Patroclus wedi cael perthynas rywiol.

Pan fu farw Hephaestion, cyfeiriodd Alecsander ato fel "y ffrind roeddwn i'n ei werthfawrogi fel fy mywyd fy hun." Dioddefodd chwalfa feddyliol hyd yn oed, gwrthododd fwyta nac yfed am ddyddiau, ni thalodd sylw i'w ymddangosiad personol ond yn hytrach bu'n galaru'n dawel neu'n gorwedd ar lawr yn sgrechian a thorri ei wallt yn fyr.

Disgrifiwyd gan Plutarch fod galar Alexander yn afreolus. Gorchmynnodd fod manes a chynffonau'r holl feirch yn cael eu cneifio, gorchmynnodd ddymchwel pob brwydr, a gwaharddodd ffliwtiau a phob math arall o gerddoriaeth.

Llyfrau Alecsander a Hephaestion

Gan fod eu perthynas ddadleuol yn bwnc llosg, dechreuodd nifer o awduron ymddiddori yn ei dirgelwch ac ysgrifennu llyfrau yn adrodd eu straeon. Ymhlith y rhai mwyaf poblogaidd roedd Mary Renault, awdur Seisnig sy'n adnabyddus am ei nofelau hanesyddol wedi'u gosod yng Ngwlad Groeg hynafol. Mae ei gweithiau yn ymwneud â cariad, rhywioldeb, a ffafriaeth o ran rhywedd, gyda chymeriadau hoyw agored, y mae hi wedi derbyn nifer o wobrau ac anrhydeddau yn ystod ei hoes ac ar ôl hynny.ei marwolaeth.

Nofel hanesyddol fwyaf llwyddiannus ac enwog Renault oedd "The Alexander Trilogy," sy'n cynnwys: Fire from Heaven, a ysgrifennwyd yn 1969, am blentyndod ac ieuenctid Alecsander Fawr; The Persian Boy, a ysgrifennwyd yn 1972 ac yn werthwr gorau o fewn y gymuned hoyw, lle anfarwolwyd y cariad rhwng Alecsander a Hephaestion; a Funeral Games, nofel o 1981 am farwolaeth Alecsander a chwalu ei ymerodraeth.

Nofelau hanesyddol eraill am Alecsander a ysgrifennwyd gan Jeanne Reames oedd Dancing with the Lion a Dancing with the Lion: Rise under genres ffuglen hanesyddol, nofel ramant, a ffuglen hoyw. Mae'r llyfrau hyn yn ymdrin â bywyd Alecsander o'i blentyndod hyd yr amser y daeth yn Rhaglyw. Yn 2004, Andrew Chugg oedd awdur The Lost Tomb of Alecsander Fawr, ac yn 2006, cyhoeddwyd ei lyfr o'r enw Alexander's Lovers, sy'n aml yn cael ei gamgymryd fel Alecsander's Lover.

Michael Hone hefyd oedd awdur y llyfr yn seiliedig ar Alexander and Hephaestion. ar dystion oedd yn fyw yn amser Alecsander a Hephaestion, yn cynnwys Theopompus, Demosthenes, a Callisthenes, yn ogystal â haneswyr diweddarach megis Arrian, Justin, Plutarch, ac eraill.

Gweld hefyd: Pa mor hir yw'r Iliad? Nifer y Tudalennau ac Amser Darllen

Casgliad

Roedd stori Alecsander Fawr a Hephaestion yn un am gyfeillgarwch plentyndod a ddatblygodd yn gariad, ymddiriedaeth, teyrngarwch, a rhamant a brofwyd trwy galediymgyrchu a brwydro.

  • Ystyriwyd Alecsander Fawr fel un o gadfridogion milwrol mwyaf a mwyaf llwyddiannus y byd.
  • Hephaestion oedd cyfaill pennaf Alecsander, cyfaill, a ail-yn-orchymyn.
  • Arweiniodd eu hagosrwydd amlwg at gyhuddiadau eu bod yn gariadon.
  • Y mae nifer o nofelau hanesyddol wedi eu hysgrifennu am eu hanes.
  • Erys hanes Alexander a Hephaestion pwnc dadl ymhlith haneswyr ac athronwyr.

Mae'n wir yn berthynas a brofwyd gan dân ac amser ac sydd yn gymeradwy ac yn hynod ddiddorol ar yr un pryd.

Daeth cliw arall am Hephaestion, gan ddangos eu bod yn yr un oedran ac yn mynychu darlithoedd gyda'i gilydd ym Meiza dan ddysgeidiaeth Aristotle.

Er nad yw'r llythrennau'n bodoli heddiw, darganfuwyd enw Hephaestion yn y catalog o Gohebiaeth Aristotle, sy'n awgrymu ei bod yn rhaid bod eu cynnwys yn arwyddocaol a bod Aristotle ei hun wedi'i blesio cymaint gan ei ddisgybl nes iddo anfon llythyrau i sgwrsio ag ef tra roedd Ymerodraeth Alecsander yn ehangu.

Dengys amryfal hanesion ers hynny eu bywyd cynnar, roedd Alecsander a Hephaestion yn adnabod ei gilydd ac yn dysgu am athroniaeth, crefydd, rhesymeg, moesau, meddygaeth, a celf o dan arolygiaeth Aristotle yn Mieza yn y Deml Nymphs, a ymddengys mai dyna oedd eu hanes. ysgol breswyl. Buont yn astudio gyda phlant uchelwyr Macedonaidd fel Ptolemy a Cassander, a daeth rhai o'r myfyrwyr hyn yn gadfridogion a “Chydymaith” dyfodol Alecsander gyda Hephaestion yn arweinydd iddynt.

Ieuenctid Alecsander a Hephaestion

Yn eu hieuenctid, daeth Alecsander i adnabod rhai alltudion yn y llys Macedonian oherwydd iddynt gael eu gwarchod gan y Brenin Philip II wrth iddynt wrthwynebu Artaxerxes III, y dywedwyd yn ddiweddarach iddo ddylanwadu ar rai newidiadau yng ngweinyddiaeth y Macedoniaid. dalaith.

Un ohonynt oedd Artabazos II, ynghyd â'i ferch Barsine, a ddaeth wedyn yn eiddo i Alecsander.meistres; Amminapes, a ddaeth yn satrap Alecsander; a uchelwr o Persia a elwid Sisines, yr hwn a rannodd lawer o wybodaeth am faterion Persiaidd â llys Macedonaidd. Buont yn byw yn llys Macedonia rhwng 352 a 342 CC.

Yn y cyfamser, bu Hephaestion yn gwasanaethu yn y gwasanaeth milwrol yn ei ieuenctid, hyd yn oed cyn i Alecsander Fawr ddod yn frenin. Yn ei arddegau, ymgyrchodd yn erbyn y Thracians, anfonodd ymgyrch Danube y Brenin Phillip II yn 342 CC a brwydr Chaeronea yn 338 CC. Anfonwyd ef hefyd ar rai cenadaethau diplomyddol pwysig.

Bu bywyd cynnar Alexander a Hephaestion yn eu paratoi i lywodraethu'r deyrnas yn ddeallus a gwasanaethu yn y fyddin, ac mor gynnar â'u hieuenctid, gwnaethant fondio a dod yn gyfeillion cadarn , a ddatblygodd yn fuan wedi hynny i ramantu yn eu hoes.

Gyrfa Alecsander a Hephaestion ar y Cyd

Ym mhob un o ymgyrchoedd Alecsander, safai Hephaestion ar ei ochr. Efe oedd yr ail-ar- weinydd, y rhai mwyaf ffyddlon, a'r cyfaill a'r cadfridog yr ymddiriedid fwyaf yn  myddin y brenin. Daeth eu bond yn gryfach wrth iddynt ymgyrchu a brwydro yn erbyn gwahanol wledydd a blasu melyster llwyddiant.

Pan oedd Alecsander yn 16 oed, teyrnasodd yn Pella fel Rhaglyw tra bod ei dad yn arwain byddin yn erbyn Bysantiwm. Yn ystod y cyfnod hwnnw, gwrthryfelodd y wlad gyfagos, a gorfodwyd Alecsander i adweithio ac arwain byddin. yn y diwedd gorchfygodd hwynt, ac i nodi ei fuddugoliaeth, sefydlodd ddinas Alexandroupolis ar yr olygfa. Dyna'r cyntaf yn unig o'i fuddugoliaethau niferus.

Pan ddaeth y Brenin Philip yn ôl, arweiniodd ef ac Alecsander eu byddin drwy ddinas-wladwriaethau Groeg, lle buont yn brwydro yn erbyn lluoedd cyfunol Thebes ac Athen. Arweiniodd y Brenin Philip y fyddin i wynebu'r Atheniaid, tra bu Alecsander a'i Gymdeithion, dan arweiniad Hephaestion, yn rheoli'r fyddin yn erbyn y Thebaniaid. Dywedir i'r Seindorf Gysegredig, byddin Theban elitaidd yn cynnwys 150 o gariadon gwrywaidd, gael ei lladd.

Daeth Alecsander yn Frenin

Yn 336 CC, tra'n mynychu priodas ei ferch, roedd y Brenin Phillip yn wedi ei ladd gan Pausanias, pennaeth ei warchodwyr ei hun a honnir ei gyn-gariad. Yn fuan wedyn, olynodd Alecsander orsedd ei dad yn 20 oed.

Cyrhaeddodd y newyddion am farwolaeth y brenin y dinasoedd a orchfygwyd ganddynt, a gwrthryfelodd pob un ohonynt ar unwaith. Ymatebodd Alecsander trwy gymryd y teitl “Supreme Commander,” yr un fath â’i dad, a bwriadai fynd i ryfel â Phersia. Cyn arwain yr ymgyrch i diriogaeth Persia, sicrhaodd Alecsander ffiniau Macedonaidd trwy orchfygu ac ailddatgan rheolaeth dros y Thraciaid , y Getae , yr Illyriaid , y Taulanti , y Triballi , yr Atheniaid , a'r Thebans . Dyma hefyd y cyfnod pan arweiniodd Alecsander Cynghrair Corinth a defnyddio ei awdurdodi lansio'r prosiect Pan-Hellenig a ragfynegwyd gan ei dad.

O fewn dwy flynedd i esgyn yr orsedd, croesodd yr Hellespont gyda byddin o bron i 100,000 o filwyr. Gwyrodd hefyd i Troy, lleoliad Iliad Homer, ei hoff destun ers ei ieuenctid dan arweiniad Aristotle, lle mae Arrian yn adrodd i Alexander a Hephaestion osod garland ar feddrod Achilles a Patroclus a rhedeg yn noeth i'w hanrhydeddu. eu harwyr marw. Roedd hyn yn gwahodd dyfalu mai cariadon oedd y ddau.

Brwydrau Gyda'n Gilydd

Ar ôl cyfres o frwydrau, gorchfygodd Ymerodraeth Macedonaidd dan arweiniad Alecsander yr Ymerodraeth Achaemenid yn ei chyfanrwydd a dymchwelyd Darius III, brenin Persia yn Issos. Yna aeth Alecsander yn ei flaen i orchfygu'r Aifft a Syria lle sefydlodd ddinas Alecsandria, ei dinas fwyaf llwyddiannus, a chyhoeddwyd ef yn fab i frenin duwiau'r Aifft, Amun.

Ar ôl brwydr Issus, yn 333 CC, dywedir i Hephaestion gael ei orchymyn a'i awdurdodi i ddynodi i'r orsedd y Sidoniad a ystyriai yn fwyaf haeddiannol i'w benodi i'r swydd uchel honno. Ymddiriedodd Alecsander ef hefyd i arwain ar ôl gwarchae Tyrus yn 332 CC.

Ym mrwydr Gaugamela yn 331 CC, daliodd Alecsander Darius III yn Mesopotamia a gorchfygu ei fyddin, ond Darius III ffoi drachefn lle lladdwyd ef gan ei wŷr ei hun. Pan ddaeth byddin Alecsander o hyd i'w gorff,dychwelodd ef at ei fam, Sisygambis, i'w gladdu yn y beddrodau brenhinol gyda'i ragflaenwyr.

Er i Alecsander lwyddo mewn ymgyrchoedd niferus, a chymryd rheolaeth dros y rhan fwyaf o wlad Groeg, yr Aifft, Syria, a'r Balcanau heddiw. , Iran, ac Irac, roedd yn dal yn benderfynol o gyrraedd y Ganges yn India. Fodd bynnag, roedd ei filwyr wedi bod ar yr orymdaith ers wyth mlynedd, ac roeddent am fynd adref, roedd hyn i gyd trwy orchymyn ei ffrind gorau a chadfridog y fyddin, Hephaestion.

Yn olaf, derbyniodd Alecsander ei orchfygiad yn erbyn ei filwyr a wrthododd barhau â'r ymgyrch a phenderfynodd fynd at Susa. Yno, cynhaliodd Alecsander wledd i'w fyddin fawr, yng nghwmni torfol priodas ei swyddogion, gan gynnwys Hephaestion. Priododd Hephaestion foneddiges o Bersaidd, er mwyn gallu adeiladu pontydd rhwng eu dwy ymerodraeth.

Greif Alexander trwy Golli Hephaestion

Ar ôl y wledd yn Susa, ymadawodd Alecsander i Ectabana, ac yn ystod yr amser hwnnw, Aeth Hephaestion yn sâl. Roedd ganddo dwymyn a barhaodd am saith diwrnod, ond dywedwyd y byddai'n gwella'n llwyr, gan ganiatáu i Alexander adael erchwyn ei wely a gwneud ymddangosiad yn y gemau sy'n digwydd yn y ddinas. Tra yr oedd i ffwrdd, dywedir i Hephaestion gymryd tro sydyn er gwaeth ar ôl bwyta pryd o fwyd, a bu farw.

Yn ôl rhai cyfrifon, bu farw Hephaestion o wenwyno, fel cymhelliad i niweidio'r Mawr.King, neu efallai bod y dwymyn a ddioddefodd yn deiffoid ac wedi achosi iddo farw o waedu mewnol. Amlosgwyd ef, ac wedi hyny, cludwyd ei lwch i Babilon a'i hanrhydeddu yn arwr dwyfol. Cyfeiriodd y brenin ato fel “y cyfaill yr oeddwn yn ei werthfawrogi fel fy mywyd fy hun.”

Gan adael Alecsander mewn galar, dioddefodd y brenin chwalfa feddyliol, gwrthododd fwyta nac yfed am ddyddiau, a ddim yn talu sylw i'w wedd bersonol ond yn hytrach yn galaru'n dawel neu gorwedd ar lawr yn sgrechian ac yn torri ei wallt yn fyr. Disgrifiodd Plutarch fod galar Alexander yn afreolus. Gorchmynnodd fod manes a chynffonau'r holl feirch yn cael eu cneifio, gorchmynnodd ddymchwel pob brwydr, a gwaharddodd ffliwtiau a phob math arall o gerddoriaeth.

Marwolaeth Alecsander

Yn 323 C.C., Bu farw Alecsander yn ninas Babilon, yr oedd wedi bwriadu ei sefydlu yn wreiddiol fel prifddinas ei ymerodraeth ym Mesopotamia. Mae dwy fersiwn wahanol o farwolaeth Alexander. Yn ôl Plutarch, datblygodd Alecsander dwymyn ar ôl diddanu’r Llyngesydd Nearchus a threulio’r noson yn yfed gyda Medius o Larissa drannoeth; gwaethygodd y dwymyn hon nes iddo fethu siarad.

Mewn hanes arall, disgrifiodd Diodorus, ar ôl i Alecsander yfed powlen fawr o win er anrhydedd i Heracles, brofi poen dirfawr, a dilynwyd ef gan 11 diwrnod o wendid. Ni fu farw o dwymyn ond yn hytrach bu farw ar ôl rhai Yn dilyn ei farwolaeth, daeth Ymerodraeth Macedonaidd i ben yn y diwedd oherwydd Rhyfeloedd Diadochi, a oedd yn nodi dechrau'r cyfnod Hellenistaidd.

Gweld hefyd: Sgiapods: Creadur Chwedlonol Ungoes yr Hynafiaeth

Etifeddiaeth

Lledaeniad a chyfuniad y diwylliannau Greco-Bwdhaeth ac Iddewiaeth Hellenistaidd yw etifeddiaeth Alecsanderiaid. Sefydlodd hefyd y ddinas amlycaf yn yr Aifft, dinas Alecsandria, ynghyd â nifer o ddinasoedd eraill a enwyd ar ei ôl.

Ymledodd goruchafiaeth gwareiddiad Hellenistaidd hyd at is-gyfandir India. Datblygodd trwy'r Ymerodraeth Rufeinig a diwylliant y Gorllewin lle daeth yr iaith Roeg yn yn iaith gyffredin neu'n lingua franca, yn ogystal â dod yn brif iaith yr Ymerodraeth Fysantaidd nes iddi chwalu yng nghanol y 15fed ganrif OC. Mae hyn oll oherwydd bod ganddo ei ffrind gorau ac arweinydd y fyddin, Hephaestion, wrth ei ymyl bob amser.

Roedd llwyddiannau milwrol Alexander a llwyddiant parhaus mewn brwydr yn achosi i sawl arweinydd milwrol diweddarach edrych hyd iddo. Mae ei dactegau wedi dod yn bwnc arwyddocaol o astudiaethau mewn academïau milwrol ledled y byd hyd heddiw.

Yn benodol, arweiniodd perthynas Alecsander a Hephaestion at nifer o gyhuddiadau a dyfalu sydd o ddiddordeb i wahanol awduron o’r hen amser a’r oes fodern i ysgrifennu am eu straeon a yn esgor ar genre gwahanol o lenyddiaeth.

Y Berthynas RhwngAlecsander a Hephaestion

Awgrymodd rhai ysgolheigion modern, ar wahân i fod yn ffrindiau agos, fod Alecsander Fawr a Hephaestion hefyd yn gariadon. Fodd bynnag, y gwir yw nad oes unrhyw dystiolaeth gredadwy sy'n eu cysylltu'n rhamantus neu'n rhywiol. Mae hyd yn oed y ffynonellau mwyaf dibynadwy yn cyfeirio atynt fel ffrindiau, ond mae tystiolaeth amgylchiadol yn awgrymu eu bod yn agos iawn.

Narration Perthynas

Disgrifiwyd perthynas Alexander a Hephaestion fel un ddofn ac ystyrlon. Yn ôl un naratif, Hephaestion oedd “yr anwylaf o bell ffordd o holl gyfeillion y brenin; roedd wedi cael ei fagu gydag Alecsander a rhannodd ei holl gyfrinachau,” a pharhaodd eu perthynas ar hyd eu hoes. Disgrifiodd Aristotle eu cyfeillgarwch hyd yn oed fel “un enaid yn aros mewn dau gorff.”

Roedd gan Alecsander a Hephaestion gwlwm personol cryf. Hephaestion oedd cyfrinachwr a ffrind agosaf Alexander. Roeddent yn gweithio fel partneriaid ac roeddent bob amser ar ochr ei gilydd. Pa bryd bynnag yr oedd Alexander angen rhannu ei fyddinoedd, dirprwyodd yr hanner arall i Hephaestion. Apeliodd y brenin am ymgynghoriad gan ei uwch swyddogion ond, dim ond gyda Hephaestion y byddai'n siarad yn breifat. Dangosodd yr olaf deyrngarwch a chefnogaeth ddiamheuol gan fod y brenin yn ymddiried ynddo ac yn dibynnu arno.

Perthynas ym Bywgraffiad Alecsander

Er nad oedd yr un o fywgraffwyr Alecsander erioed

John Campbell

Mae John Campbell yn awdur medrus ac yn frwd dros lenyddiaeth, sy'n adnabyddus am ei werthfawrogiad dwfn a'i wybodaeth helaeth o lenyddiaeth glasurol. Gydag angerdd am y gair ysgrifenedig a diddordeb arbennig yng ngweithiau Groeg hynafol a Rhufain, mae John wedi ymroi blynyddoedd i astudio ac archwilio Trasiedi Glasurol, barddoniaeth delyneg, comedi newydd, dychan, a barddoniaeth epig.Wedi graddio gydag anrhydedd mewn Llenyddiaeth Saesneg o brifysgol fawreddog, mae cefndir academaidd John yn rhoi sylfaen gref iddo ddadansoddi a dehongli’n feirniadol y creadigaethau llenyddol oesol hyn. Mae ei allu i ymchwilio i arlliwiau Barddoniaeth Aristotle, ymadroddion telynegol Sappho, ffraethineb craff Aristophanes, myfyrdodau dychanol Juvenal, a naratifau ysgubol Homer a Virgil yn wirioneddol eithriadol.Mae blog John yn llwyfan hollbwysig iddo rannu ei fewnwelediadau, arsylwadau, a dehongliadau o'r campweithiau clasurol hyn. Trwy ei ddadansoddiad manwl o themâu, cymeriadau, symbolau, a chyd-destun hanesyddol, mae’n dod â gweithiau cewri llenyddol hynafol yn fyw, gan eu gwneud yn hygyrch i ddarllenwyr o bob cefndir a diddordeb.Mae ei arddull ysgrifennu swynol yn dal meddyliau a chalonnau ei ddarllenwyr, gan eu tynnu i fyd hudolus llenyddiaeth glasurol. Gyda phob post blog, mae John yn plethu ei ddealltwriaeth ysgolheigaidd yn fedrus yn ddwfncysylltiad personol â'r testunau hyn, gan eu gwneud yn berthnasol i'r byd cyfoes.Yn cael ei gydnabod fel awdurdod yn ei faes, mae John wedi cyfrannu erthyglau ac ysgrifau i nifer o gylchgronau a chyhoeddiadau llenyddol o fri. Mae ei arbenigedd mewn llenyddiaeth glasurol hefyd wedi ei wneud yn siaradwr poblogaidd mewn cynadleddau academaidd amrywiol a digwyddiadau llenyddol.Trwy ei ryddiaith huawdl a’i frwdfrydedd selog, mae John Campbell yn benderfynol o adfywio a dathlu harddwch bythol ac arwyddocâd dwfn llenyddiaeth glasurol. P’un a ydych yn ysgolhaig ymroddedig neu’n ddarllenydd chwilfrydig yn unig sy’n ceisio archwilio byd Oedipus, cerddi serch Sappho, dramâu ffraeth Menander, neu chwedlau arwrol Achilles, mae blog John yn argoeli i fod yn adnodd amhrisiadwy a fydd yn addysgu, yn ysbrydoli ac yn tanio. cariad gydol oes at y clasuron.