Argus yn Yr Odyssey: Y Ci Teyrngarol

John Campbell 12-10-2023
John Campbell

Argus yn The Odyssey yn unig a grybwyllwyd yn rhan olaf y ddrama.

Er mai ychydig a wyddys amdano, barnwyd ef yn gi ffyddlon i Odysseus. Felly pwy oedd ef i Odysseus ar wahân i fod yn gi iddo?

I ddeall hyn ymhellach, gadewch i ni ymchwilio'n ddyfnach i stori Odysseus yn dychwelyd adref i Ithaca.

Pwy mae Argus yn Yr Odyssey

Unwaith y bydd Odysseus yn gadael Ynys Calypso , mae'n mentro i'r môr, gan obeithio dychwelyd i Ithaca. Yn anffodus, mae Poseidon, ein gwrthwynebydd dwyfol, yn dal i ddal dig yn erbyn ein harwr am ddallu ei fab Polyphemus ac yn ei gwneud hi'n anodd iddo ddychwelyd adref. Mae Poseidon yn achosi storm sy'n diarddel Odysseus ac yn ei olchi ar lan y Phaeciaid.

Ar ynys y Phaeciaid, mae Odysseus yn adrodd ei antur a sut mae'n rhaid iddo ddychwelyd adref i Ithaca. Gofynnodd am gymorth a chafodd long i hwylio gyda hi.

Yn eironig, mae Poseidon, noddwr morwrol Phaeaciaid, yn dymuno lladd Odysseus, ond eto mae'r bobl y mae'n eu noddwyr yn helpu Odysseus i ddychwelyd adref.

Unwaith yn Ithaca, mae Odysseus yn dod ar draws bugail ifanc, Athena, mewn cuddwisg, sy'n adrodd hanes cwestwyr Penelope. Mae'n perswadio Odysseus i guddio'i hunaniaeth a chymryd rhan yn y gystadleuaeth am law ei wraig.

Yna mae Odysseus yn mentro i Ewmaews am lety cyn mynd i'w balas.

Eumaeus ac Odysseus

PallasGwisgodd Athena Odysseus yn gardotyn tlawd a'i gyfarwyddo i chwilio am Ewmaeus. Wedi cyrraedd, croesawodd Ewmaeus ef, ei fwydo, a'i letya. Cafodd hyd yn oed fantell drwchus i'w gorchuddio ei hun.

Telemachus O'r diwedd yn Aduno Gyda'i Dad, Odysseus

Ar gyfarwyddiadau Athena, aeth Telemachus i chwilio am fuches y moch. Eumaeus cyn myned i'r ty. Wrth i Ewmaeus ei fwydo, tynnwyd Odysseus o'i guddwisg gan Athena, a dywedwyd ei fod yn hysbys i Telemachus.

Gyda hynny, cofleidiodd y ddau ac wylo. A dyma nhw'n dechrau cynllunio sut i yrru'r milwyr i ffwrdd.

Cafodd Argus, ei gi, yn gorwedd wedi'i esgeuluso ar bentwr o dail gwartheg wedi'i heigio â llau ar ei daith i'r palas . Mae ei gyflwr yn gyferbyniad llwyr i'r ci y mae Odysseus yn ei gofio. Roedd Argus yn arfer bod yn adnabyddus am ei gyflymder, ei gryfder, a'i sgiliau tracio uwchraddol, ac eto mae'r Argus o'i flaen yn wan, yn fudr, ac ar fin marw.

Mae Argus yn cydnabod Odysseus ar unwaith, mae ganddo ddigon. nerth i ollwng ei glustiau a siglo ei gynffon ond ni all gyfarch ei feistr. Cyn gynted ag y bydd Odysseus yn gadael, bydd Argus yn marw, yn ôl pob golwg yn fodlon gweld ei feistr unwaith eto.

Pa Rôl a Chwaraeodd Argus yn Yr Odyssey

Mae Argus, ci Odysseus, yn chwarae dilynwr ffyddlon i'w feistr , gan aros iddo ddychwelyd. Er ei fod i ffwrdd am flynyddoedd, cofiodd Argus ei feistr ac aros nes eu bodaduno.

Roedd ei foddhad yn amlwg wrth i Odysseus ddod i mewn i'w balas a chydnabod ei annwyl feistr yn parhau'n ffyddlon hyd y diwedd gyda'r olaf o'i nerth. Mewn eiliad mor gythryblus, wylodd Odysseus, oherwydd yr oedd yntau hefyd yn cofio ei gi.

Aduniad y Meistr a'r Ci Sacarin

Fel y portreadwyd yn The Odyssey, Argus ar unwaith yn mynd heibio wrth i Odysseus ei adael i fentro i'r neuadd fawr. Disgrifir ei farwolaeth yn felys ond yn drist, yn boenus ond yn hanfodol.

Gellir gweld pwysigrwydd ei farwolaeth wrth adnabod ei berchennog ar un olwg. Er gwaethaf cuddio ei hun fel cardotyn, mae Odysseus yn cael ei adnabod ar unwaith gan ei gi ffyddlon. Pe bai Argus wedi byw, byddai ei adnabyddiaeth o Odysseus yn ddi-os yn ildio gwir hunaniaeth y cardotyn.

Caiff perthynas Argus ac Odysseus ei phortreadu i fod yn syml a melys. Yn wahanol i’w berthynas â Penelope, gwraig Odysseus, nid oes angen iddo feddwl lle maent yn sefyll ac a yw’r cysylltiad yn dal yn fyw. Yn hytrach, mae'n sicr o'i gysylltiadau ag Argus, yn hyderus y byddai'r cariad a'r teyrngarwch a adawodd yn dal i fodoli.

Natur Symbolaidd Marwolaeth Argus

Y marwolaeth ci annwyl Odysseus gellir ei ddehongli fel arwydd o'r heddwch sydd i ddod a'r perygl y mae Odysseus a'i deulu yn ei wynebu. Gyda’i farwolaeth, gallai ei feistr barhau â’i gynllun i ladd pob un o wŷr Penelope a hawlio’n ôlei safle ar yr orsedd.

Yr oedd ei berthynas â'i feistr yn portreadu ei deyrngarwch dwfn yn myned mor bell ag i ddisgwyl am ddychweliad ei feistr a derbyn marwolaeth i ddilyn. Caniataodd ei farwolaeth hwylio esmwyth ar gynlluniau ei feistr.

Mae taith dorcalonnus ci Odysseus yn symbol o’r perygl y gallai ef a’i annwyl wlad a theulu ei wynebu. Mae ei deulu wedi aros amdano ers dau ddegawd ond ni allant aros am byth. Mae'r ceiswyr yn eithaf llythrennol yn eu bwyta allan o'u tŷ, ac felly, rhaid i Odysseus frysio a rhoi ei gynllun ar waith.

Rhaid iddo adennill ei le fel brenin Ithaca a gŵr Penelope. Pe bai Argus wedi aros yn fyw fel y gobeithiai'r mwyafrif ohonom, byddai wedi awgrymu dyfodiad ei feistr, gan ganiatáu digon o amser i filwyr a chyfreithwyr Penelope gynllunio ei farwolaeth.

Gweld hefyd: Catullus 50 Cyfieithiad

Mae Argus ei hun yn symbol o Odysseus, yn deyrngar i nam . Ar y llaw arall, mae ei gyflwr sâl yn portreadu talaith Ithaca, cenedl a fu unwaith yn falch ohoni a ddaeth i anghyfartaledd a galar. Mae ei gyflwr gwael, tebyg i sgerbwd, yn cyfeirio at ddigwyddiadau'r tŷ.

Gan fod y cystadleuwyr yn ennill a bwyta fel y mynnant heb feddwl am y gweddill, maent yn gwastraffu adnoddau yn ddiangen, bwyd a allai fwydo'r tlodion. Po fwyaf y bwytaodd y cystadleuwyr, y mwyaf y byddai Argus ac Ithaca yn newynu. Mae’r sefyllfa hon yn peri perygl i dŷ Odysseus.

Gweld hefyd: Zeus vs Cronus: Y Meibion ​​a Lladdodd Eu Tadau ym Mytholeg Roeg

Casgliad

Rydym wedi ymdrin â rôl Argus yn Odyssey, yportread o'i deyrngarwch, a goblygiadau ei farwolaeth.

Awn dros bwyntiau arwyddocaol yr erthygl hon:

  • Mae Odysseus yn dweud wrth y Phaeaciaid am ei antur ac yn gofyn am eu cymorth i ddychwelyd adref i Ithaca.
  • Wedi cyrraedd adref, cyfarfuwyd ag Athena, yr hwn oedd wedi ei guddio fel bugail ieuanc, a dywedodd wrtho am guddio ei hun i ymuno â'r gystadleuaeth am law eu brenhines.<13
  • Odysseus, wedi ei wisgo fel cardotyn, cyfarfu ag Ewmaeus, bugail moch, a daeth yn ôl at Telemachus.
  • Wedi dychwelyd i'r Palas, gwel Odysseus Argus, sy'n ei adnabod ar unwaith er gwaethaf ei guddwisg.
  • Unwaith roedd ci a oedd yn adnabyddus am ei gryfder, ei ystwythder a’i sgiliau hela bellach yn gi wedi’i orchuddio â thail, llau ac ar fin marw.
  • Mae gan Odysseus a’i gi berthynas ddofn yn llawn ymddiriedaeth a teyrngarwch. Mae hyn mewn cyferbyniad â’r berthynas rhwng Odysseus a Penelope.
  • Perthynas Argus â’i feistr syml; nid oes sail i'w gorchuddio, na theimladau anhrugarog, dim ond teyrngarwch a chariad.
  • Y mae ei berthynas â Penelope, ar y llaw arall, yn bur gymhleth; oherwydd ei fod wedi mynd ers bron i ugain mlynedd, nid yw bellach yn gwybod ble mae'r ddau yn sefyll.
  • Mae taith Argus yn symbol o'r perygl y gallent ei wynebu; mae ei deulu wedi aros amdano ers dau ddegawd ond ni allant aros am byth.
  • Gellir cymharu cyflwr ysgerbydol y ci â'r cyflwro'r tŷ oherwydd bod nifer o gystadleuwyr wedi bod yn bwyta'u bwyd, yn yfed eu gwin ers ugain mlynedd, mae cyfoeth eu tŷ yn prinhau'n araf.

I grynhoi hyn oll, gallem ddweud mai Argus symbol Ithaca tra roedd Odysseus i ffwrdd a'i deyrngarwch diwyro i'w feistr yn galonogol ac yn felys. o'r rhain roedd yn bwysig deall y gosodiad, y themâu, a bwriadau Homer gyda'r clasur Groeg. Er mai byr oedd ei ymddangosiad, cafodd ei gymeriad effaith aruthrol ar gyfeiriad y ddrama.

John Campbell

Mae John Campbell yn awdur medrus ac yn frwd dros lenyddiaeth, sy'n adnabyddus am ei werthfawrogiad dwfn a'i wybodaeth helaeth o lenyddiaeth glasurol. Gydag angerdd am y gair ysgrifenedig a diddordeb arbennig yng ngweithiau Groeg hynafol a Rhufain, mae John wedi ymroi blynyddoedd i astudio ac archwilio Trasiedi Glasurol, barddoniaeth delyneg, comedi newydd, dychan, a barddoniaeth epig.Wedi graddio gydag anrhydedd mewn Llenyddiaeth Saesneg o brifysgol fawreddog, mae cefndir academaidd John yn rhoi sylfaen gref iddo ddadansoddi a dehongli’n feirniadol y creadigaethau llenyddol oesol hyn. Mae ei allu i ymchwilio i arlliwiau Barddoniaeth Aristotle, ymadroddion telynegol Sappho, ffraethineb craff Aristophanes, myfyrdodau dychanol Juvenal, a naratifau ysgubol Homer a Virgil yn wirioneddol eithriadol.Mae blog John yn llwyfan hollbwysig iddo rannu ei fewnwelediadau, arsylwadau, a dehongliadau o'r campweithiau clasurol hyn. Trwy ei ddadansoddiad manwl o themâu, cymeriadau, symbolau, a chyd-destun hanesyddol, mae’n dod â gweithiau cewri llenyddol hynafol yn fyw, gan eu gwneud yn hygyrch i ddarllenwyr o bob cefndir a diddordeb.Mae ei arddull ysgrifennu swynol yn dal meddyliau a chalonnau ei ddarllenwyr, gan eu tynnu i fyd hudolus llenyddiaeth glasurol. Gyda phob post blog, mae John yn plethu ei ddealltwriaeth ysgolheigaidd yn fedrus yn ddwfncysylltiad personol â'r testunau hyn, gan eu gwneud yn berthnasol i'r byd cyfoes.Yn cael ei gydnabod fel awdurdod yn ei faes, mae John wedi cyfrannu erthyglau ac ysgrifau i nifer o gylchgronau a chyhoeddiadau llenyddol o fri. Mae ei arbenigedd mewn llenyddiaeth glasurol hefyd wedi ei wneud yn siaradwr poblogaidd mewn cynadleddau academaidd amrywiol a digwyddiadau llenyddol.Trwy ei ryddiaith huawdl a’i frwdfrydedd selog, mae John Campbell yn benderfynol o adfywio a dathlu harddwch bythol ac arwyddocâd dwfn llenyddiaeth glasurol. P’un a ydych yn ysgolhaig ymroddedig neu’n ddarllenydd chwilfrydig yn unig sy’n ceisio archwilio byd Oedipus, cerddi serch Sappho, dramâu ffraeth Menander, neu chwedlau arwrol Achilles, mae blog John yn argoeli i fod yn adnodd amhrisiadwy a fydd yn addysgu, yn ysbrydoli ac yn tanio. cariad gydol oes at y clasuron.