Tynged yn yr Aeneid: Archwilio Thema Rhagoriaeth yn y Gerdd

John Campbell 14-04-2024
John Campbell

Tynged yn yr Aeneid yn thema fawr sy'n archwilio sut yr oedd y Rhufeiniaid hynafol yn gweld y cysyniad o ragordeiniad. Mae’r gerdd gyfan yn dibynnu ar dynged Aenea sef gosod y sylfeini ar gyfer sefydlu’r Ymerodraeth Rufeinig.

Dysgwn o'r Aeneid fod tynged mewn carreg fwrw ac na all dim, dwyfol a dynol, newid ei gwrs. Bydd yr erthygl hon yn trafod thema tynged ac yn rhoi enghreifftiau perthnasol o dynged yn yr Aeneid.

Beth Yw Tynged yn yr Aeneid?

Mae Tynged yn yr Aeneid yn archwilio sut mae Virgil yn trin rhagordeiniad yn y gerdd epig. O'r Aeneid, gellir casglu y bydd beth bynnag sydd i fod i ddigwydd yn digwydd beth bynnag fo'r rhwystrau. Mae'r duwiau a'u cerbydau dynol yn ddi-rym wrth newid tynged.

Tynged yn yr Aeneid

Tynged yw un o'r prif themâu yn y llyfr a ysgrifennwyd gan Virgil, y mae agweddau ohono wedi'u hysgrifennu a'u manylu isod:

Tynged Aeneas

Tynged Aeneas i ddod o hyd i Rufain a beth bynnag a ddigwyddodd iddo, cyflawnwyd ei dynged. Bu'n rhaid iddo wynebu Brenhines ddialgar y duwiau, Juno, a wnaeth bopeth yn ei gallu i rwystro ei dynged ond dangosodd Aeneas arwriaeth yn yr Aeneid.

Roedd Hera wedi datblygu casineb at y Trojans (gwlad Aeneas) pan ddewisodd eu tywysog, Paris, Aphrodite fel y dduwies harddaf drosti. Ei dicter gyrrodd hi i union ddial ar y ddinas adaeth â hi i'w gliniau ar ôl rhyfel ymadawedig a barhaodd 10 mlynedd.

Gweld hefyd: Vergil (Virgil) - beirdd mwyaf Rhufain - Gweithiau, Cerddi, Bywgraffiad

Fodd bynnag, ni fodlonwyd ei dialedd, a phan gafodd gwynt y byddai'r Trojans yn codi eto trwy Aeneas hi a'i hymlidiodd. Defnyddiodd Juno rym a pherswâd i gadw Aeneas rhag cyflawni ei dynged. Hi berswadiodd ceidwad y gwyntoedd, Aeolus, i anfon storm a fyddai'n boddi Aeneas a'i lynges. Gweithiodd hi trwy gynddaredd Allecto i gymell trais yn erbyn Aeneas ac i guddio ei briodferch, Lavinia, rhagddi.

Defnyddiodd Juno hefyd Dido, brenhines Carthage, i dynnu sylw Aeneas oddi wrth ei briodferch. nod o gyrraedd yr Eidal. Fe wnaeth hi ddylanwadu ar gariad Aeneas at Dido a bu bron yn llwyddiannus gan fod Aeneas bron wedi anghofio am ei dynged i ymgartrefu â hi.

Jupiter, ei gŵr, a oedd â'r rôl o sicrhau bod tynged yn cael eu cyflawni, ymyrryd a chadw Aeneas ar ei lwybr. Felly, er bod gan y duwiau a bodau dynol yr ewyllys i ddewis a gweithredu'n rhydd, yr oeddent yn ddi-rym yn erbyn tynged; sefyllfa y cyfeirir ati fel uchafiaeth tynged.

Aeneid Juno Ynghylch Tynged

Mae Juno yn cydnabod ei hanallu dros dynged, ac eto mae hi'n ymdrechu i'w hymladd. wrth iddo gwestiynu os yw dylai roi i fyny, pa un ai gorchfygedig ai anallu fydd hi pan ddaw i gadw brenin Teucriaid draw o'r Eidal. Yn dilyn hyn, mae'n codi'r cwestiwn ai tynged sy'n ei wahardd.

Tynged Ascanius

Er bod Ascaniuschwarae rhan fechan yn yr Aeneid, roedd ef, fel ei dad, yn tynghedu i chwarae rhan hanfodol yn sefydlu Rhufain. Nid lwc pur yn unig oedd iddo ef, ei dad Aeneas, a'i daid Anchises ddianc rhag fflamau tanllyd Troy.

Bu gyda'i dad ar ei holl deithiau, a hyd nes iddynt setlo yn Latium o'r diwedd. . Unwaith yno, lladdodd Ascanius anifail anwes Sylvia, merch Tyrrheus, yn ddamweiniol yn ystod alldaith hela.

Bu bron i'r camgymeriad hela arwain at ei farwolaeth wrth i'r Lladinwyr hel milwyr i'w hela. . Pan welodd y Troiaid y Lladinwyr yn agosau fe wnaethon nhw amddiffyn Ascanius a rhoddodd y duwiau fuddugoliaeth iddyn nhw ar y Lladinwyr.

Yn ystod yr ysgarmes, gweddïodd Ascanius ar Iau i “ffafrio ei allu” fel y taflodd waywffon at Numanus, un o'r rhyfelwyr Lladinaidd. Atebodd Jupiter ei weddi a lladdodd y waywffon Numanus – arwydd bod y duwiau yn ffafrio Ascanius.

Ar ôl marwolaeth Numanus, ymddangosodd Apollo i'r Ascanius ifanc a phroffwydodd iddo. Yn ôl duw proffwydoliaeth, o linach Ascanius byddai'r "duwiau fel meibion" yn dod i'r amlwg. Yna gorchmynnodd Apollo i'r Trojans gadw'r bachgen yn ddiogel rhag y rhyfel hyd pan fyddai'n ddigon hen.

Gwyddai'r duwiau y byddai'n parhau â llinach ei dad yn yr Eidal hyd nes sefydlu Rhufain. Yn union fel ei dad, Ascanius oedd tynged i chwarae rhan bwysig yn ysefydlu Rhufain, a bu hynny.

Tynged yr Aeneid a Brenhinoedd Rhufain

Y mae brenhinoedd Rhufain, yn enwedig y rhai o'r Gens Julia, yn olrhain eu hachau trwy Ascanius, hefyd a elwir Iulus. Er enghraifft, defnyddiodd Augustus Caesar y broffwydoliaeth gan Apollo i Ascanius i gyfiawnhau ei lywodraeth. Gan fod y broffwydoliaeth yn nodi y byddai disgynyddion Ascanius yn cynnwys “duwiau fel meibion”, priodolodd llywodraeth Augustus Cesar iddi ei hun allu ac awdurdod dwyfol. . Ysgrifennwyd yr Aeneid hefyd pan oedd Augustus Cesar yn frenin yr Ymerodraeth Rufeinig, ac felly bu'r gerdd yn gymorth i hybu ei bropaganda o fod â tharddiad dwyfol.

Ewyllys Rydd yn yr Aeneid

Er i'r cymeriadau gael eu tynghedu yn yr Aeneid, gallent ddewis pa lwybr y dymunent ei gymeryd. Ni orfodwyd eu tynged arnynt fel y dangoswyd gan Aeneas pan y dewisodd garu Dido yn rhydd er bod ganddo'r tynged i'w chyflawni. Cyflwynwyd eu tynged iddynt a dewiswyd eu dilyn. Fodd bynnag, ni wnaeth eu dewisiadau ewyllys rydd fawr ddim neu ddim i rwystro eu tynged – gan enghreifftio’r berthynas gymhleth rhwng tynged ac ewyllys rydd.

Gweld hefyd: Coeden Deulu Oedipus: Yr hyn y mae angen i chi ei wybod

Casgliad

Hyd yma, rydym wedi archwilio thema tynged yn yr Aeneid ac edrychodd ar rai enghreifftiau o sut y chwaraeodd ffawd yng ngherdd epig Virgil. Dyma a adolygiad o bopeth rydyn ni wedi'i gynnwys yn yr erthygl:

  • Tynged fel y dangosir yn yr Aeneiddyna sut yr oedd y Rhufeiniaid yn deall y cysyniad o ragoriaeth a rôl ewyllys rydd.
  • Yn y gerdd, yr oedd Aeneas yn dyngedfennol i sefydlu Rhufain, a pha bynnag rwystrau a daflwyd arno, cyflawnwyd y broffwydoliaeth yn y diwedd.
  • Roedd duwiau a bodau dynol yn ddi-rym yn erbyn tynged fel y dangoswyd gan Juno pan geisiodd hi bopeth a allai i atal Aeneas rhag cyflawni'r broffwydoliaeth, ond bu ei hymdrechion yn ddiwerth.
  • Yr oedd Ascanius, mab Aeneas, yn hefyd yn tynged i barhau etifeddiaeth ei dad felly, pan laddodd Numanus, gorchmynnodd y duwiau ei fod i'w amddiffyn hyd nes y delo i oed.
  • Defnyddiodd brenhinoedd Rhufain dynged yn y gerdd i gyfiawnhau eu rheolaeth ac i cadarnhau eu hawdurdod a'u grym dwyfol wrth iddynt olrhain eu hachau i Ascanius.

Golygodd ewyllys rydd yn y gerdd fod y cymeriadau rhyddid i wneud penderfyniadau ond ni chafodd y penderfyniadau hyn fawr o effaith ar eu cyrchfannau yn y pen draw. Yn y pen draw daeth tynged â phenderfyniad yr Aeneid sef heddwch yng ngwlad yr Eidal.

John Campbell

Mae John Campbell yn awdur medrus ac yn frwd dros lenyddiaeth, sy'n adnabyddus am ei werthfawrogiad dwfn a'i wybodaeth helaeth o lenyddiaeth glasurol. Gydag angerdd am y gair ysgrifenedig a diddordeb arbennig yng ngweithiau Groeg hynafol a Rhufain, mae John wedi ymroi blynyddoedd i astudio ac archwilio Trasiedi Glasurol, barddoniaeth delyneg, comedi newydd, dychan, a barddoniaeth epig.Wedi graddio gydag anrhydedd mewn Llenyddiaeth Saesneg o brifysgol fawreddog, mae cefndir academaidd John yn rhoi sylfaen gref iddo ddadansoddi a dehongli’n feirniadol y creadigaethau llenyddol oesol hyn. Mae ei allu i ymchwilio i arlliwiau Barddoniaeth Aristotle, ymadroddion telynegol Sappho, ffraethineb craff Aristophanes, myfyrdodau dychanol Juvenal, a naratifau ysgubol Homer a Virgil yn wirioneddol eithriadol.Mae blog John yn llwyfan hollbwysig iddo rannu ei fewnwelediadau, arsylwadau, a dehongliadau o'r campweithiau clasurol hyn. Trwy ei ddadansoddiad manwl o themâu, cymeriadau, symbolau, a chyd-destun hanesyddol, mae’n dod â gweithiau cewri llenyddol hynafol yn fyw, gan eu gwneud yn hygyrch i ddarllenwyr o bob cefndir a diddordeb.Mae ei arddull ysgrifennu swynol yn dal meddyliau a chalonnau ei ddarllenwyr, gan eu tynnu i fyd hudolus llenyddiaeth glasurol. Gyda phob post blog, mae John yn plethu ei ddealltwriaeth ysgolheigaidd yn fedrus yn ddwfncysylltiad personol â'r testunau hyn, gan eu gwneud yn berthnasol i'r byd cyfoes.Yn cael ei gydnabod fel awdurdod yn ei faes, mae John wedi cyfrannu erthyglau ac ysgrifau i nifer o gylchgronau a chyhoeddiadau llenyddol o fri. Mae ei arbenigedd mewn llenyddiaeth glasurol hefyd wedi ei wneud yn siaradwr poblogaidd mewn cynadleddau academaidd amrywiol a digwyddiadau llenyddol.Trwy ei ryddiaith huawdl a’i frwdfrydedd selog, mae John Campbell yn benderfynol o adfywio a dathlu harddwch bythol ac arwyddocâd dwfn llenyddiaeth glasurol. P’un a ydych yn ysgolhaig ymroddedig neu’n ddarllenydd chwilfrydig yn unig sy’n ceisio archwilio byd Oedipus, cerddi serch Sappho, dramâu ffraeth Menander, neu chwedlau arwrol Achilles, mae blog John yn argoeli i fod yn adnodd amhrisiadwy a fydd yn addysgu, yn ysbrydoli ac yn tanio. cariad gydol oes at y clasuron.