Proteus yn The Odyssey: Mab Poseidon

John Campbell 12-10-2023
John Campbell

> Cafodd Proteus yn Yr Odysseyran fechan ond dylanwadol yn y clasur Groegaidd.

Ef, y Môr Groegaidd roedd gan Dduw wybodaeth anorchfygol a byddai ond yn rhannu ei ddoethineb unwaith y byddai wedi'i ddal. Ond pam ei fod yn cuddio ei hun? Beth mae e'n ei guddio? Ac a ydyw efe yn eirwir?

I ddeall hyn, rhaid i ni yn gyntaf fyned yn ol at ei ymddangosiad cyntaf yn y ddrama.

Telemachus yn Chwilio am Ei Dad

Ar ôl cyrraedd Pylos, mae Telemachus yn dod o hyd i Nestor a'i feibion ​​ ar y lan, yn offrymu aberth i'r duw Groegaidd Poseidon. Mae Nestor yn rhoi croeso cynnes iddynt ond, yn anffodus, nid oedd yn gwybod dim am Odysseus.

Awgrymodd, fodd bynnag, i Telemachus ymweld â Menelaus, ffrind Odysseus a fentrodd i’r Aifft. Felly y mae Nestor yn anfon un o'i feibion ​​i dywys y Telemachus ieuanc i Menelaus, ac felly yn mentro ymaith, gan adael Athena i ofalu am eu llong.

Mae'n hysbys fod Proteus, y proffwyd hollwybodus yn byw yn yr Aifft. Roedd duw'r Môr a chyntafanedig Poseidon yn ddyn na allai ddweud dim celwydd.

Wrth gyrraedd Palas Menelaus

Wrth gyrraedd Sparta, gwnaethant eu ffordd i Menelaus ac, ar ôl cyrraedd ei gastell, yn cael eu cyfarch gan llawforynion sy'n eu tywys i faddon moethus. Y mae Menelaus yn eu cyfarch yn gwrtais ac yn dweud wrthynt am fwyta eu digon.

Roedd y dynion ifanc wrth eu bodd ond wedi eu synnu gan yr afradlonedd a drefnodd Menelaus. Maent yn eistedd i lawr yn hirbwrdd gyda bwyd a gwin cyfoethog, ac felly Menelaus yn adrodd hanes ei anturiaethau.

Menelaus yn Pharos

Mae Menelaus yn darlunio ei antur yn yr Aifft , yn hysbysu mab Odysseus sut yr oedd yn sownd ar ynys o'r enw Pharos. Yr oedd eu darpariadau yn isel, a bu bron iddo golli gobaith pan dosturiodd duwies y môr, Eidothea, wrtho.

Mae hi'n dweud wrtho am ei thad Proteus, a allai roi gwybodaeth iddo i adael yr ynys, ond i wneud felly, rhaid iddo ei ddal a'i ddal yn ddigon hir i'r wybodaeth gael ei rhannu.

Gyda chymorth Eidothea, maent yn cynllunio dal Proteus. Bob dydd, byddai Proteus yn dod i'r lan ac yn gorwedd gyda'i forloi ar y tywod. Yno, mae Menelaus yn cloddio pedwar twll i ddal duw'r môr. Nid gorchwyl hawdd ydoedd; fodd bynnag, gydag ewyllys a phenderfyniad llwyr, gallai Menelaus ddal y duw yn ddigon hir iddo rannu'r wybodaeth a ddymunai Menelaus.

Proteus a Menelaus

<9. Dangosir>Proteus a Menelaus i eistedd yn trafod pynciau y byddai'r olaf yn eu cwestiynu. Hysbyswyd Menelaus o'i le yn Elysium unwaith iddo basio. Dywedwyd wrtho hefyd am farwolaeth ei frawd Agamemnon, yn ogystal â lleoliad Odysseus.

Mewn cyferbyniad i hyn, mae Odysseus yn mwynhau bywyd o wynfyd ar Ogygia, ac eto er hyn, mae'n gwrthod anfarwoldeb, yn awyddus i ddychwelyd adref i'w wraig a'i blentyn. Cyferbyniad a thebygrwydd tynged Menelaus ac Odysseus agellir dangos eu hymateb i fywyd mewn hapusrwydd yn y sefyllfaoedd tebyg y mae'r ddau yn eu hwynebu.

Mae'r ddau yn sownd ar ynys gyda'r dewis i fyw eu bywydau mewn hapusrwydd, ac eto mae'r llawenydd a roddir iddynt yn wahanol. Offrymir paradwys y naill ar ôl marwolaeth, a'r llall trwy anfarwoldeb.

Eidothea

Eidothea, merch duw'r môr Proteus oedd y dduwies a tosturiodd Menelaus. Ychydig iawn sy'n hysbys amdani heblaw am ei geiriau arweiniol. Bu iddi ran hollbwysig yn nihangfa Menelaus o ynys Pharos.

Gwasanaethai Eidothea fel golau arweiniol a arweiniodd Menelaus i lwybr rhyddid; mae hi'n helpu i ddyfeisio cynllun i ddal ei thad, y cyfan i helpu teithiwr ifanc, dieithr i ddianc o'u cartref. Felly, fe baratôdd y ffordd i Menelaus gael gwybodaeth a chasglu rhyddid.

Pwy Yw Proteus yn Yr Odyssey

Duw môr oedd Proteus yr hwn oedd yn dal gwybodaeth anorchfygol felly a elwid Hen ŵr y Môr. Daw ei enw o'r gair Groeg protos, sy'n golygu yn gyntaf, ac felly, fe'i hystyrir yn fab cyntaf i Poseidon. Mae'n hysbys nad yw byth yn dweud celwydd ond mae'n cuddio ei hun unwaith y bydd ymwelwyr yn cyrraedd.

Yn The Odyssey, mae Proteus yn anfodlon ac yn erbyn ei ewyllys yn helpu Menelaus i ddianc o'i ynys, Pharos. Fodd bynnag, er gwaethaf trawsnewidiadau niferus a newid siâp, ni allai ddianc rhag gafael Menelaus a gorfodwyd ef i rannu ei werthfawr.gwybodaeth.

Rôl Proteus yn Yr Odyssey

Mae Proteus, duw môr, yn chwarae rhan ceidwad llyfrau yn Yr Odyssey . Mae'n cadw symiau helaeth o wybodaeth y byddai unrhyw ddyn yn ei geisio. I Menelaus, y wybodaeth i ddianc rhag yr ynys Pharos a ddymunai ac yr oedd lleoliad ei gyfaill annwyl Odysseus yn fonws. Yr antur hon o'i eiddo ef yw'r rheswm pam y mae Telemachus yn dod o hyd i'w dad o'r diwedd.

Y Duw Groeg Proteus

Yn yr iaith Roeg, mae Proteus yn golygu amryddawn , ac yn ei dro, wedi y gallu i newid ei wedd a chuddio ei hun mewn natur. Mae Proteus wedi ysbrydoli llawer o weithiau llenyddol; a hyd yn oed yn gwneud ei ffordd i ddrama Shakespeare, Verona.

Yn wahanol i’r gŵr hyˆn gwir y mae’n hysbys ei fod, mae Proteus yn dweud celwydd wrth unrhyw un y mae’n ei gyfarfod er ei fudd. Mae hyn yn cael ei bortreadu yn ei wrthodiad i roi gwybodaeth oni bai ei fod yn cael ei ddal ac yn ei affinedd i guddwisgoedd.

Mae rôl Proteus yn y clasur Groeg yn cyferbynnu'r hyn a wyddys am berson a gwir y person. natur. Er ei fod yn hysbys ei fod yn ddyn na allai byth ddweud celwydd, mae Proteus yn gwneud hynny bob dydd, gan guddio ei wedd, gan guddio ei hun i wrthod rhoi ei wybodaeth i eraill.

Tybir nad yw Proteus yn hoffi bod yn broffwyd, a, mewn felly, yn gwrthryfela yn erbyn ei dynged am fod yn un. Yn lle bod y golau cymwynasgar, arweiniol i'r meidrolion, mae'n cuddio'i hun gan wrthod diddanu dynolchwilfrydedd.

Gweld hefyd: Themâu yn Yr Odyssey: Creu Clasur

Casgliad

Rydym wedi ymdrin â hanes Telemachus, ei daith i Pharos, a'i rôl yn Yr Odyssey.

Nawr, gadewch inni fynd dros bwyntiau arwyddocaol yr erthygl hon eto:

Gweld hefyd: Menander – Hen Roeg – Llenyddiaeth Glasurol
 • Mae gan dduw y Môr, Proteus, a thad Eidothea lyfrgell o wybodaeth y byddai unrhyw ddyn ei heisiau
 • Telemachus oedd mab Odysseus a oedd yn chwilio am leoliad ei dad

  Mae'n dod ar draws Nestor a'i feibion, na wyddent, er y cyfarchiad cynnes, lle'r oedd ei dad

 • Yna soniodd Nestor am Menelaus , a all fod â gwybodaeth am leoliad ei dad, a chytunodd i roi benthyg cerbyd a'i fab i'w ddwyn i Menelaus
 • Wrth iddynt gyrraedd, cawsant eu cyfarch a'u trin fel gwesteion. Wedi ymdrochi a chael y bwydydd mwyaf coeth i'w bwyta gan y gwesteiwr, mae Menelaus
 • Menelaus yn adrodd ei daith at Pharos a sut y bu iddo faglu i leoliad Odysseus
 • Dywed wrth Telemachus fod ei dad yn gaeth ar Galypso's ynys ac y byddai'n dychwelyd yn fuan
 • Mae Proteus, mewn casineb at ei hunan broffwydol, yn cuddio ei hun i atal rhannu ei wybodaeth
 • Mae gan Menelaus ac Odysseus amgylchiadau tebyg lle cynigir paradwys i'r ddau ohonynt ar y ynysoedd y maent yn glanio arnynt; Ogygia ar gyfer Odysseus ac Elysium ar gyfer Menelaus
 • Mae Proteus yn symbol o'r cyferbyniad rhwng canfyddiad a realiti; canfyddir ei fod yn un peth eto yn beth arall
 • Ei symbolaethgellir ei adrodd gan ei enw da fel dyn gonest ac eto mae'n gorwedd trwy guddio y tu ôl i guddwisg

I grynhoi, mae Proteus yn The Odyssey yn cael ei bortreadu fel dyn nad yw byth yn dweud celwydd ac sy'n ddeiliad gwybodaeth. Er ei fod yn adnabyddus fel y dyn nad yw byth yn dweud celwydd, y mae'n ei guddio ei hun i rwystro meidrolion rhag ei ​​boeni.

Nid yw'r wybodaeth sydd ganddo ond i'r rhai a all ei ddal yn ddigon hir iddo daflu doethineb. A dyna chi! Dadansoddiad cymeriad cyflawn ar Proteus, sut mae ei gymeriad yn cael ei bortreadu, a'r cyferbyniad rhwng realiti a chanfyddiad.

John Campbell

Mae John Campbell yn awdur medrus ac yn frwd dros lenyddiaeth, sy'n adnabyddus am ei werthfawrogiad dwfn a'i wybodaeth helaeth o lenyddiaeth glasurol. Gydag angerdd am y gair ysgrifenedig a diddordeb arbennig yng ngweithiau Groeg hynafol a Rhufain, mae John wedi ymroi blynyddoedd i astudio ac archwilio Trasiedi Glasurol, barddoniaeth delyneg, comedi newydd, dychan, a barddoniaeth epig.Wedi graddio gydag anrhydedd mewn Llenyddiaeth Saesneg o brifysgol fawreddog, mae cefndir academaidd John yn rhoi sylfaen gref iddo ddadansoddi a dehongli’n feirniadol y creadigaethau llenyddol oesol hyn. Mae ei allu i ymchwilio i arlliwiau Barddoniaeth Aristotle, ymadroddion telynegol Sappho, ffraethineb craff Aristophanes, myfyrdodau dychanol Juvenal, a naratifau ysgubol Homer a Virgil yn wirioneddol eithriadol.Mae blog John yn llwyfan hollbwysig iddo rannu ei fewnwelediadau, arsylwadau, a dehongliadau o'r campweithiau clasurol hyn. Trwy ei ddadansoddiad manwl o themâu, cymeriadau, symbolau, a chyd-destun hanesyddol, mae’n dod â gweithiau cewri llenyddol hynafol yn fyw, gan eu gwneud yn hygyrch i ddarllenwyr o bob cefndir a diddordeb.Mae ei arddull ysgrifennu swynol yn dal meddyliau a chalonnau ei ddarllenwyr, gan eu tynnu i fyd hudolus llenyddiaeth glasurol. Gyda phob post blog, mae John yn plethu ei ddealltwriaeth ysgolheigaidd yn fedrus yn ddwfncysylltiad personol â'r testunau hyn, gan eu gwneud yn berthnasol i'r byd cyfoes.Yn cael ei gydnabod fel awdurdod yn ei faes, mae John wedi cyfrannu erthyglau ac ysgrifau i nifer o gylchgronau a chyhoeddiadau llenyddol o fri. Mae ei arbenigedd mewn llenyddiaeth glasurol hefyd wedi ei wneud yn siaradwr poblogaidd mewn cynadleddau academaidd amrywiol a digwyddiadau llenyddol.Trwy ei ryddiaith huawdl a’i frwdfrydedd selog, mae John Campbell yn benderfynol o adfywio a dathlu harddwch bythol ac arwyddocâd dwfn llenyddiaeth glasurol. P’un a ydych yn ysgolhaig ymroddedig neu’n ddarllenydd chwilfrydig yn unig sy’n ceisio archwilio byd Oedipus, cerddi serch Sappho, dramâu ffraeth Menander, neu chwedlau arwrol Achilles, mae blog John yn argoeli i fod yn adnodd amhrisiadwy a fydd yn addysgu, yn ysbrydoli ac yn tanio. cariad gydol oes at y clasuron.