Scylla yn yr Odyssey: Anghenfileiddio Nymff Prydferth

John Campbell 12-10-2023
John Campbell

Scylla yn yr Odyssey yw'r anghenfil môr benywaidd y daeth Odysseus a'i ddynion ar eu traws ar eu taith adref. Roedd hi'n dychryn y creigiau ar un ochr i Culfor Messina, gyferbyn â anghenfil môr arall o'r enw Charybdis. Ceir hanes y creaduriaid hyn yn Llyfr XII o The Odyssey Homer.

Rydym wedi casglu popeth amdani yn yr erthygl hon, daliwch ati i ddarllen a byddwch yn darganfod cymaint.

Pwy Ydy Scylla yn yr Odyssey?

Mae Scylla yn un o y bwystfilod sy'n gweithredu fel gwrthwynebydd yn y gerdd ac sy'n rhoi amser caled i Odysseus ar ei daith yn ôl adref i Ithaca. Roedd hi'n nymff y syrthiodd Poseidon mewn cariad ag ef a throdd yn anghenfil â chwe phen.

Scylla Dod yn Anghenfil

Ym mytholeg Roegaidd, mae Scylla yn ymddangos yng ngherdd epig Groeg hynafol Homer o'r enw The Odyssey . Dywedir i Scylla fod yn nymff hardd, a syrthiodd Glaucus, duw'r môr, mewn cariad â hi. Fodd bynnag, cariad di-alw ydoedd, a gofynnodd Glaucus, gan ei fod yn gyson â'i gariad tuag ati, i'r ddewines Circe ei helpu i'w hennill hi trwy ddefnyddio cyffuriau a incantations, yr oedd Circe yn enwog amdano. Yn y diwedd trodd y ddewines Scylla yn anghenfil brawychus oherwydd ei bod hi mewn gwirionedd hefyd mewn cariad â Glaucus.

Mewn hanesion eraill, mae Scylla yn dod yn anghenfil oherwydd bod Poseidon, duw'r môr, yn gariad iddi. O ganlyniad, gwenwynodd ei wraig genfigennus, Nereid Amphitrite, ydŵr ffynnon lle ymdrochi Scylla a'i throi'n anghenfil môr, ond roedd ei chorff uchaf yn aros yn gorff gwraig. Roedd yr holl wybodaeth yma am sut y daeth Scylla yn anghenfil yn ffrwyth cenfigen a chasineb.

Gweld hefyd: Anrhydedd yn yr Iliad: Nod olaf ond un Pob Rhyfelwr yn y Gerdd

Scylla a Charybdis yn yr Odyssey

Digwyddodd y cyfarfyddiad â Scylla a Charybdis yn Llyfr XII o The Odyssey, lle bu'n rhaid i Odysseus a'i griw lywio'r sianel gul o ddŵr lle'r oedd y ddau greadur hyn yn gorwedd. Wrth fynd heibio, dilynodd Odysseus gyngor Circe a phenderfynodd gynnal ei gwrs yn erbyn clogwyni lloer Scylla er mwyn gallu cadw’n glir o’r trobwll tanddwr enfawr a grëwyd gan Charybdis. Serch hynny, fe blygodd chwe phen Scylla i lawr yn gyflym a swnian i fyny chwech o griw Odysseus ar yr un pryd maen nhw'n syllu'n chwyrn ar Charybdis chwyrlïol.

Gweld hefyd: Memnon vs Achilles: Y Frwydr Rhwng Dau Ddemigod ym Mytholeg Roeg

Beth ddigwyddodd i Odysseus wrth basio rhwng Scylla a Charybdis, oedd iddo beryglu ei chwech o wyr, rywfodd yn caniatau iddynt gael eu bwyta gan chwe phen Scylla yn hytrach na chael y llong gyfan i gael ei dryllio gan Charybdis. Mae’n fynegiant mor farddonol o’r risg sy’n wynebu unigolyn.

Ar ôl i Scylla fwyta gwŷr Odysseus, Charybdis a lyncodd a dinistrio yr hyn sydd ar ôl o’i ddynion a’i long. Gadawyd Odysseus yn hongian ar gangen coeden tra roedd y dyfroedd oddi tano yn chwyrlïo, arhosodd am rafft byrfyfyr o'i long ddrylliedig er mwyn iddo allu cydioiddo a nofio i ffwrdd.

Pwy Lladdodd Scylla?

Mewn sylwebaeth ar Eustathius o chwedloniaeth Roegaidd hwyr, dywedir i Heracles ladd Scylla yn ystod ei daith i Sisili, ond dywedir i dduw y môr, Phorcys, yr hwn hefyd yw ei thad, ddod â hi yn ôl yn fyw trwy osod ffaglau fflamllyd ar ei chorff.

Sut Sydd Scylla yn Edrych?

Corfforol Scylla roedd ei golwg yn nodweddu gan nodweddion anifeilaidd. Heblaw am ran uchaf ei chorff benywaidd, mae ganddi hefyd chwe phen bachog a oedd yn edrych fel draig, pob un â rhes driphlyg o ddannedd siarc.

Yna hefyd chwe phen o gŵn bae yn amgylchynu ei chanol. Mae gan waelod ei chorff 12 coes tebyg i tentacl a chynffon cath. Yn y siâp hwn, mae hi'n gallu ymosod ar y llongau sy'n mynd heibio a gadael i'w phennau lamu i fyny pob morwr sydd o fewn eu cyrraedd.

Pennau Scylla

Mae gan Scylla ben dynol a chwech. pennau snaky sy'n ymestyn i allu cyrraedd ei hysglyfaeth. Yn gyfan gwbl, mae ganddi saith pen, os na fyddwn yn cyfrif y chwe phen ci ychwanegol sydd ynghlwm wrth ei chanol.

Anghenfilod Benywaidd Eraill yn yr Odyssey

Scylla, ynghyd â bwystfilod eraill sy'n ymddangos yn The Odyssey, yn chwarae rôl hanfodol ym mywyd Odysseus, yn ogystal â'r seirenau yr ysgrifennwyd amdanynt.

Charybdis yn yr Odyssey

Charybdis anghenfil môr oedd yn aros ar Afon Messina yn wynebu Scylla yr ochr arall. hiyn gallu cynhyrchu trobwll peryglus trwy lyncu dŵr y cefnfor i lawr a'i guddio'n ôl, gan achosi perygl i bob llong oedd yn mynd heibio.

Mae'n hysbys bod yr anghenfil Charybdis wedi cynorthwyo ei thad, Poseidon, mewn ymladd â'i Wncwl Zeus. Fe wnaeth hi helpu Poseidon i orlifo tiroedd â dŵr, a oedd yn gwylltio Zeus. Arestiodd yr olaf hi a'i chadwyni i wely'r môr. Fe'i melltithiodd y duwiau a'i throi'n anghenfil erchyll sydd â fflipiau am freichiau a choesau a syched anhylaw am ddŵr y cefnfor. O'r herwydd, mae hi'n llyncu dŵr o'r cefnfor yn barhaus ac yn creu trobyllau.

Seirenau yn yr Odyssey

Mae seirenau'r Odyssey yn hudo bwystfilod benywaidd sydd â hanner dynol a hanner-dynol. cyrff adar. Gan ddefnyddio eu lleisiau rhyfeddol a'u cerddoriaeth swynol, maent yn denu morwyr sydd ar eu ffordd adref ac yn eu harwain i'w dinistr.

Wrth iddynt hwylio ger ynys y seiren, daeth y llong i ben yn sydyn, a dechreuodd y criw rwyfo gan ddefnyddio eu rhwyfau. Yn ôl y disgwyl, dechreuodd Odysseus frwydro a straenio ar y rhaffau wrth iddo glywed lleisiau’r seiren wrth groesi’r ynys, ond rhwymodd ei ddynion ef yn dynnach fyth. Yn y diwedd aethant heibio'r ynys, llwyddo yn erbyn y seirenau, a pharhau ar eu taith.

Cwestiynau Cyffredin

A yw Scylla mewn Darluniau Hynafol?

Do, roedd Scylla hefyd i'w chael yn gyffredin yn darluniau hynafol. Darluniwyd hi yn y paentiad “Glaucus aScylla” a grëwyd gan yr arlunydd enwog Bartholomeus Spranger yn 1582. Mae'n waith olew ar gynfas a arddangosir yn Amgueddfa Kunsthistorisches yn Fienna, yn dangos Scylla fel nymff hardd a Glaucus fel duw môr. Mae gwaith celf a wnaed gan James Gillray ym 1793, yn darlunio William Pitt, prif weinidog Prydain fel Odysseus yn teithio ar y llong fechan rhwng Scylla a Charybdis, lle mae'r ddau anghenfil yn symbol o ddychan gwleidyddol. Defnyddiodd Gillray bapur a’r dechneg ysgythru yn y gwaith celf hwn.

Tra bod paentiad Adolf Hiremy-Hirschl “Rhwng Scylla a Charybdis,” a grëwyd yn 1910, yn baentiad pastel a phapur, ac yn union fel Adolf Hiremy-Hirschl, mae Alessandro Allori hefyd yn darlunio un o'r golygfeydd poblogaidd o The Odyssey Homer lle mentrodd Odysseus rhwng y ddau anghenfil môr. Ymddangosodd Scylla hefyd yn y Louvre fel manylyn o gloch-crater ffigur coch yn dyddio o 450 i 425 CC. Fodd bynnag, roedd hi i'w gweld yn wahanol yn y gwaith celf hwn nag yn nisgrifiad Homer.

Yn narlun olew ar banel Joseph Mallord William Turner o “Glaucus a Scylla” ym 1841, gellir gweld Scylla yn ffoi tua'r mewndir. rhag dyfodiad y duw môr Glaucus. Enillodd y tirlun hwn o hanner cyntaf y bedwaredd ganrif ar bymtheg gydnabyddiaeth eang fel un o brif gategoriau celf fodern.

A oedd Scylla mewn Llenyddiaeth Glasurol Arall?

Do, roedd Scylla, ynghyd â Charybdis, yn Dim yn unigenwog am chwarae rhan yn The Odyssey ond cyfeiriwyd ati hefyd mewn darnau amrywiol o lenyddiaeth glasurol yr hen Roeg. Crybwyllwyd Scylla a Charybdis deirgwaith yn "Argonautica," cerdd gan Apollonius o Rhodes ac yn Aeneid Virgil, bum gwaith yn Metamorphoses Ovid, ddwywaith yn Alexandra gan Lycophron, Dionysiaca gan Nonnus, a Statius' Silvae, ac unwaith yn Rhagymadrodd Pseudo-Hyginius.

Ymddangosodd hefyd mewn gwahanol fathau o farddoniaeth Groeg a Rhufain, megis yn Fabulae Gaius Julius Hyginus, Gweriniaeth Plato, Agamemnon Aeschylus, yr Hercules. a llyfr Medea gan Lucius Annaeus Seneca, yn Fasti Ovid, Natural History gan Pliny the Elder, ac yn Suidas, y gwyddoniadur neu'r geiriadur Groeg pwysicaf.

Casgliad

Creadur benywaidd erchyll oedd Scylla yn Yr Odyssey y daeth Odysseus ar ei draws gyda'i wŷr tra'r oeddent yn mentro i Fôr y Canoldir Gorllewinol.

  • Mae monstrosiaeth Scylla a Charybdis wedi'i ysgrifennu'n helaeth mewn gweithiau amrywiol llên.
  • Cafodd tynged Scylla o ganlyniad i genfigen a chasineb, gan na allai duw y môr ei chael hi, fe'i swynwyd gan fwystfil yn ei le.
  • Chwaraeodd rôl ddieflig yn Yr Odyssey.
  • Caniataodd cyfarfyddiad Odysseus â Scylla iddo fod yn well brenin wrth iddo dyfu'n gyson mewn doethineb.
  • Rhoddodd y risg o basio rhwng Scylla a Charybdis fynegiant barddonol i ni osefyllfa lle mae un yn cael ei ddal rhwng dau adfyd annymunol.

Mae'n sicr bod ganlyniad gwych yn dal i fod ynghudd yn y pethau ofnadwy yr aethom drwyddynt. Yn union fel y gorchfygodd Odysseus y braw a ddaeth gan Scylla, gallwn hefyd oresgyn unrhyw adfyd a wynebwn mewn bywyd os mai dim ond gennym ni'r dewrder i wneud hynny.

John Campbell

Mae John Campbell yn awdur medrus ac yn frwd dros lenyddiaeth, sy'n adnabyddus am ei werthfawrogiad dwfn a'i wybodaeth helaeth o lenyddiaeth glasurol. Gydag angerdd am y gair ysgrifenedig a diddordeb arbennig yng ngweithiau Groeg hynafol a Rhufain, mae John wedi ymroi blynyddoedd i astudio ac archwilio Trasiedi Glasurol, barddoniaeth delyneg, comedi newydd, dychan, a barddoniaeth epig.Wedi graddio gydag anrhydedd mewn Llenyddiaeth Saesneg o brifysgol fawreddog, mae cefndir academaidd John yn rhoi sylfaen gref iddo ddadansoddi a dehongli’n feirniadol y creadigaethau llenyddol oesol hyn. Mae ei allu i ymchwilio i arlliwiau Barddoniaeth Aristotle, ymadroddion telynegol Sappho, ffraethineb craff Aristophanes, myfyrdodau dychanol Juvenal, a naratifau ysgubol Homer a Virgil yn wirioneddol eithriadol.Mae blog John yn llwyfan hollbwysig iddo rannu ei fewnwelediadau, arsylwadau, a dehongliadau o'r campweithiau clasurol hyn. Trwy ei ddadansoddiad manwl o themâu, cymeriadau, symbolau, a chyd-destun hanesyddol, mae’n dod â gweithiau cewri llenyddol hynafol yn fyw, gan eu gwneud yn hygyrch i ddarllenwyr o bob cefndir a diddordeb.Mae ei arddull ysgrifennu swynol yn dal meddyliau a chalonnau ei ddarllenwyr, gan eu tynnu i fyd hudolus llenyddiaeth glasurol. Gyda phob post blog, mae John yn plethu ei ddealltwriaeth ysgolheigaidd yn fedrus yn ddwfncysylltiad personol â'r testunau hyn, gan eu gwneud yn berthnasol i'r byd cyfoes.Yn cael ei gydnabod fel awdurdod yn ei faes, mae John wedi cyfrannu erthyglau ac ysgrifau i nifer o gylchgronau a chyhoeddiadau llenyddol o fri. Mae ei arbenigedd mewn llenyddiaeth glasurol hefyd wedi ei wneud yn siaradwr poblogaidd mewn cynadleddau academaidd amrywiol a digwyddiadau llenyddol.Trwy ei ryddiaith huawdl a’i frwdfrydedd selog, mae John Campbell yn benderfynol o adfywio a dathlu harddwch bythol ac arwyddocâd dwfn llenyddiaeth glasurol. P’un a ydych yn ysgolhaig ymroddedig neu’n ddarllenydd chwilfrydig yn unig sy’n ceisio archwilio byd Oedipus, cerddi serch Sappho, dramâu ffraeth Menander, neu chwedlau arwrol Achilles, mae blog John yn argoeli i fod yn adnodd amhrisiadwy a fydd yn addysgu, yn ysbrydoli ac yn tanio. cariad gydol oes at y clasuron.