Cawr 100 Llygaid – Argus Panoptes: Cawr Gwarcheidiol

John Campbell 12-10-2023
John Campbell

Tabl cynnwys

Cawr 100 Llygaid – Argus Panoptes, fel y nodwyd yn gawr gyda 100 o lygaid ym mytholeg Groeg. Roedd y cawr chwedlonol gyda 100 o lygaid hefyd yn enwog iawn oherwydd ei fod yn was i Hera ac yn warcheidwad Io, diddordeb cariad Zeus.

Yn y diwedd, lladdodd Hermes Argus a dyna ddiwedd ei stori. Yn yr erthygl ganlynol, rydyn ni'n dod â'r holl wybodaeth i chi am y cawr hwn yn arwain at ei farwolaeth a'i berthynas â duwiau a duwiesau'r Olympiaid.

Pwy Oedd Cawr 100 Llygaid – Argus Panoptes?

Cawr 100 Llygaid - Roedd Argus Panoptes yn gawr gyda rhinweddau unigryw, roedd ganddo 100 o lygaid. Mae'n amhosib dychmygu'r olygfa gyda 100 o lygaid ond nid dyn oedd Argus Panoptes, ond cawr gyda 100 o lygaid a chorff a cherddediad bwystfilaidd. Ef oedd gwas Hera.

Tarddiad Argus Panoptes

Roedd Argus Panpotes yn gawr gyda 100 o lygaid ym mytholeg yr hen Roeg. Mae'r gair Panoptes yn golygu yr holl-weld sy'n cyfeirio at ei 100 llygad. Yn ôl y darnau llenyddol o dystiolaeth, roedd Argus yn fab i'r tywysog Argive, Arestor, a'r dywysoges Mycenae, Mycene. Roedd Mycenae yn ferch i Inachus a oedd yn frenin cyntaf Argos a hefyd ar ei ôl yr enwyd afon Inachus.

Roedd Arestor yn dywysog i Argos ac yn fab i Phorbus. Roedd yn dywysog chwedlonol y ddinas ac yn rhyfelwr annwyl y ddinas. Roedd ei briodas â Mycene yn un enwog lle bu'ri'r orsedd.

 • Cymerodd Hera Argus wedi i Arestor a Mycene ei ildio. Aeth ag ef i Fynydd Olympus a dechreuodd Argus fyw ymhlith duwiau a duwiesau'r Olympiaid.
 • Roedd Zeus mewn perthynas ag Io a Hera wedi darganfod. Trodd Io'n heffer a'i chadwynu at goeden olewydd gysegredig gan Hera. Gofynnodd i Argus fod yn wyliadwrus yno ac felly y gwnaeth.
 • Gofynnodd Zeus i Hermes ryddhau Io. Lladdodd Argus trwy guddio'i hun fel dafad a rhyddhau Io. Yna cludwyd Io i fôr Ïonaidd lle bu hi fyw weddill ei hoes.
 • Roedd Argus wedi gadael ei wraig, Ismene, a mab, Iasus ar ôl, a ddaeth yn ddiweddarach yn frenin Argos.
 • Dyma ni’n dod at ddiwedd stori Argus Panoptes. Mae ei gymeriad ymhlith y rhai mwyaf rhyfedd ym mytholeg Roeg yn bennaf oherwydd ei olwg a'i darddiad unigryw. Gobeithiwn y daethoch o hyd i bopeth yr oeddech yn chwilio amdano.

  bu pobl Argos yn llawenhau am ddyddiau a nosweithiau lawer. Roedd popeth yn mynd yn wych nes iddyn nhw gael eu mab, Argus Panoptes a oedd yn wahanol i unrhyw beth a welodd y bobl erioed.

  Ganed Argus gyda 100 o lygaid ar ei ben. Ganed y babi rhyfeddol hwn i deulu brenhinol Argos nad oedd ei eisiau gan nad oedd yn faban normal ei olwg. Roedd Arestor a Mycene yn argyhoeddedig i roi'r gorau i Argus a'i adael i'r duwiau, felly gwnaethant . Cofier i Argus gael ei adael gan ei rieni, ac wedi hyny ei gymeryd gan Hera, brenhines y duwiau a'r duwiesau Groegaidd.

  Argus Panoptes: Gwas Hera

  Y mae Argus Panoptes yn dra adnabyddus am ei berthynas â Hera a hefyd ag Io. Cafodd ei ladd yn y diwedd gan Hermes mewn brwydr farwol dros nymff. Ymhellach, nid oes diwedd hapus i gymeriadau rhyfeddol chwedloniaeth Roegaidd fel rhai o'r duwiau a'r duwiesau.

  Roedd Hera yn wraig i Zeus a brenhines Mynydd Olympus. Roedd hi'n adnabyddus ledled y bydysawd. Pan glywodd am faban â chant o lygaid yn cael ei roi i fyny gan ei rieni, roedd hi eisiau iddo ei hun. Prynodd Hera Argus a mynd ag ef i Fynydd Olympus. Tyfodd Argus ar y mynydd rhwng y duwiau.

  Rhoddodd Hera bopeth iddo ac yn gyfnewid, addawodd Argus fyw ei fywyd fel gwas ei feistr, Hera. Gwnaeth bopeth y gofynnodd hi iddo ei wneud. Ni chwestiynodd ei gonestrwydd ac ni ddywedodd naiddi. Ef oedd y gwas mwyaf ufudd a dibynadwy ym mywyd Hera.

  Roedd Hera a Zeus yn ddau o frodyr a chwiorydd a phartneriaid hefyd. Oherwydd anffyddlondeb Zeus a chwant heb ei gyflawni, roedd ymladd a rhyfel parhaus rhwng y ddau bob amser. Gwelodd Argus hynny ac roedd wastad eisiau helpu Hera ym mhopeth a allai oherwydd ei fod yn teimlo'n ddrwg drosti. Serch hynny, mae'n allweddol cofio nad oedd gan Zeus ar y llaw arall unrhyw gywilydd am yr hyn yr oedd yn ei wneud a sut yr oedd yn trin Hera, dim ond dyfrio ei chwant yr oedd eisiau.

  Ymddangosiad Corfforol Argus Panoptes

  Cawr oedd Argus Panoptes felly roedd ei holl nodweddion a rhannau ei gorff yn fwy na bod dynol arferol. Roedd ei freichiau a'i goesau yn ddigrif a'i lais yn uchel iawn ac yn frawychus. Doedd ganddo ddim gwallt, dim ond pen moel. Yr oedd ei nodweddion yn dra threuliedig a saeglyd er nad oedd mewn rhyw lawer o oedran. Nid oedd yn gwisgo llawer o ddillad gan ei fod yn gawr.

  Y peth mwyaf diddorol am ei ymddangosiad corfforol yw'r grŵp o lygaid ar ei ben, 100 i fod yn fanwl gywir. Ganed Argus â 100 o lygaid ac mae pob un ohonynt yn gwbl weithredol ac yn gweithio. Nawr ni allwn fod yn sicr sut y mae'n llwyddo i'w cadw ond ym mytholeg Roeg gyfan, nid oes unrhyw gawr neu greadur arall wedi cael cymaint o lygaid â hyn. ac fe'i mabwysiadwyd gan frenhines y duwiau Olympaidd.

  Gan fod gan y rhan fwyaf o gewri gyrn ar eu pennau, nid yw'n amlwg a oedd gan Argus Panoptes hwy hefyd. Y posibilrwyddgallai bod gan Argus gyrn fod yn llai oherwydd y 100 llygad.

  Gweld hefyd: Tudo sobre a raça Dachshund (Teckel, Cofap, Basset ou Salsicha)

  Nodweddion Argus Panoptes

  Argus Panoptes roedd y cawr yn eithaf ofnus ymhlith y bobl ond ar Fynydd Olympus, dim ond gwas ydoedd. Y Frenhines Hera gyda 100 o lygaid. Ei brif waith oedd gwneud unrhyw beth a phopeth y gofynnodd Hera iddo ei wneud. Ond roedd ganddo fywyd normal a moethus o'i gymharu â'r cewri eraill nad oedd yn gwasanaethu Hera. Roedd Herawg yn ei drin fel gwas ond yn gofalu'n fawr am Argus Panoptes gan ei bod wedi ei weld yn tyfu i fyny o flaen ei llygaid.

  Roedd yn hysbys bod Argus yn helpu ac yn gofalu sy'n gwrthwynebu'r ymddygiad arferol o'i fath ond roedd yn gwahanol. Roedd yn byw mewn diolch i Hera ac ni pheidiodd byth â diolch iddi am yr hyn a wnaeth drosto. Ar ôl i deulu Argus ei roi i fyny, Hera oedd ei deulu ac roedd yn gwybod hynny. Felly cyn cwestiynu neu ddadlau am unrhyw un o benderfyniadau Hera, roedd Argus newydd ufuddhau.

  Cawr 100 Llygaid – Argus Panoptes: Arwr

  Crybwyllir Argus Panoptes yn aml yn y cerddi Homerig sy'n cynnwys yr Iliad a'r Odyssey. Yr ydym yn awr wedi sefydlu fod Argus yn was i Hera ond y mae mwy i'w berthynas a'i arosiad ar Fynydd Olympus. Yr oedd yn arwr adnabyddus i fyny yno oherwydd ei gryfder a'i ddewrder di-dor.

  Gan fod Argus yn byw ymhlith duwiau a duwiesau, yr oedd yn gawr cyfeillgar hysbys iddynt. Yr oeddynt fel ei bobl aroedd yn eu caru a'u parchu ac yn sicr byddai'n gwneud unrhyw beth drostynt. Felly pan oedd angen rhywun i ladd y sarff anferth, safodd Argus ar ei draed. Lladdodd Argus yr anghenfil ffyrnig, Echidna.

  Echidna oedd gwraig Typhon ac roedd yn sarff oedd yn dychryn Argos. Roedd ewyllys llwyr Argus i drechu'r anghenfil wedi gwneud argraff ar y duwiau. Lladdodd yr anghenfil yn llwyddiannus a rhyddhau Argos o'r trychineb. Felly, roedd yn cael ei ystyried yn arwr nid yn unig ymhlith y meidrolion ond hefyd yr anfarwolion.

  Cawr 100 Llygaid – Argus Panoptes Gyda Hera a Zeus

  Hera oedd gwraig Zeus a brenhines yr Olympiaid. Roedd Zeus yn anffyddlon hysbys. Byddai'n trwytho meidrolion ac anfarwolion yn achlysurol ac yn aml er ei bleser ei hun oherwydd ni allai neb gyflawni ei chwant. Bu adegau dirifedi pan oedd Hera wedi dal Zeus gyda merched a dynion eraill ond bob tro roedd hi'n gadael iddo fynd a cosbi'r parti arall. Ar ben hynny, ar y pryd, roedd Zeus wedi cymysgu â bron bob math o greaduriaid yn y bydysawd.

  Serch hynny, mae'n allweddol cofio mai ei ymdrech ddiweddaraf oedd creu trefn newydd trwy gael etifeddion o ferched marwol. Un o ferched o'r fath oedd Io, tywysoges o Argos. Cafodd Zeus ei denu at ei cyn belled nad oedd yn dychwelyd. Gorchuddiodd yr holl fyd â blanced o gymylau trwchus fel na allai Hera weld beth oedd yn ei wneud na lle'r oedd.

  Cliriodd Hera y cymylaua gallai weld Zeus gyda gwraig. Ymddangosodd hi o'u blaenau a chyn gynted ag y gwelodd Zeus hi, fe drodd Io yn heffer. Yn ogystal, tyngodd i Hera mai heffer yn unig ydoedd ac nid Io fel yr honnai ond roedd Hera yn gwybod yn well. Cadeiriodd yr heffer a gofynnodd i Zeus adael felly gwnaeth yntau.

  Gwarcheidwad Io

  Roedd Hera yn gwybod mai hi oedd cariad Zeus, a dyna pam na allai ei gadael yng ngofal dim ond unrhyw un. Penododd hi Argus Panoptes yn warchodwr Io. Heb gwestiynu Hera nac unrhyw sylw i'w ddiogelwch ei hun, safodd Argus fel gwarchodwr i Io. Roedd Hera wedi cadwyno Io i gangen o olewydden gysegredig yn yr Argive Heraion.

  Y rheswm arall y penododd Hera Argus Panoptes yn warchodlu Io oedd oherwydd ei lygaid. Gan fod Zeus yn frenin ar dduwiau Olympaidd, roedd ganddo lawer o help llaw y duwiau a'r duwiesau eraill.

  Er hynny, roedd Hera eisiau rhywun a fyddai'n aros yn effro hyd yn oed pan fyddai'n cysgu, rhywun â golygfa eang o'r golwg felly gall edrych i bob cyfeiriad ar un adeg. Fodd bynnag, mae'n allweddol nodi nad oedd dewis gwell yn sicr nag Argus Panoptes ar gyfer swydd o'r fath.

  Penderfynodd Argus Panoptes na fyddai'n siomi Hera a byddai'n wyliadwrus os mai dyna'r peth olaf a wnaeth. yn ei fywyd. Byddai'n sefyll yn llonydd wrth ymyl yr heffer ac ni fyddai'n symud. Byddai'n cadw ei lygaid yn llydan agored i edrych am unrhyw elyn a allai fod yn agosáunhw. Ymhen amser, newidiodd yr heffer yn ôl i Io, a phrofwyd honiad Hera.

  Io a Zeus

  Ar ôl dal Io, roedd Zeus mewn anobaith mawr. Beiodd ef ei hun am yr hyn oedd wedi digwydd iddi ac oherwydd hynny, ni allai gysgu'n dda yn y nos. Yn hyn oll, nid unwaith y teimlai gywilydd am yr anffyddlondeb yr oedd yn ei gyflawni, a oedd yn drobwynt. Yn ogystal, cafodd ei wrthyrru cymaint gan Hera fel nad oedd ei thrallod yn golygu dim iddo mwyach.

  Roedd Zeus yn bwriadu rhyddhau Io o'r olewydden. Gwyddai fod Argus yn gwarchod Io a nid oedd ganddo ddewis ond ei ladd. Am hyn gofynnodd Zeus i'w gynghreiriad dibynadwy, Hermes a oedd hefyd yn negesydd i'r duwiau. Gwisgodd Hermes ei hun fel dafad a rhoi Argus i gysgu gyda'i swyn hudolus.

  Cyn gynted ag yr aeth Argus i gysgu, torrodd Hermes ei ben i ffwrdd â chraig. Bu Argus farw yn y fan a'r lle. Hwn oedd y gwasanaeth olaf a ddarparodd i Hera. Aeth Hermes â phen Argus Panoptes yn ôl at Zeus a lawenychodd.

  Pwy Lladdodd Argus?

  Mae marwolaeth Argus hefyd yn hollbwysig ym mytholeg Groeg oherwydd y tywallt gwaed hwn oedd y gwaed cyntaf a arllwyswyd yn y amser cenhedlaeth y duwiau newydd, y duwiau Olympaidd. Bu Argus farw dan swyn hudolus. Petai Hermes wedi dod o'i flaen yn deg, ni fyddai wedi cael unrhyw gyfle i ennill. Felly, byddai pethau wedi bod yn wahanol, a byddai'r canlyniadau wedi bodwahanol.

  Ar ôl dysgu beth oedd wedi digwydd i'w gwas, Argus, sgrechiodd Hera mewn poen a dicter. Roedd yn fwy na gwas iddi, ac roedd Zeus yn gwybod hynny. Gallai fod wedi arbed Argus ond roedd eisiau achosi poen ar Hera fel y gwnaeth hi pan gymerodd Io i ffwrdd a'i chadwynu. Chwaraeodd Hera a Zeus gêm feio ffyrnig gyda'i gilydd ac yn y gêm hon, collodd llawer o eneidiau diniwed eu bywydau.

  Gweld hefyd: Catullus 1 Cyfieithiad

  Gyda marwolaeth Argus, roedd Io bellach yn rhydd. Trosglwyddwyd hi i'r môr Ionian, môr a enwodd Zeus ar ôl ei hanwylyd. Treuliodd Io weddill ei dyddiau ac esgor ar blentyn i Zeus. y plentyn a'r fam, yr oedd Io yn byw yno a Zeus yn ymweld â hwy pryd bynnag y mynnai.

  Llinach y Cawr 100 Llygaid – Argus Panoptes

  Tra'n was i Hera, Syrthiodd Argus Panoptes mewn cariad â'r naiad, Ismene. Yr oedd Ismene o Argos ac yn forwyn hardd. Gyda'i gilydd, esgorodd Argus ac Ismene ar Iasus, a ddaeth yn ddiweddarach yn frenin Argos.

  Y mae llawer o wahanol Iasus ym mytholeg Groeg felly yno yn gwrthdaro bach o ran cytundeb a yw'r Iasus hwn yn fab i Argus ac Ismene neu a oes Iasus arall sy'n fab cyfiawn iddynt. Serch hynny, roedd gan Argus Panoptes, y cawr â chant o lygaid ar ei ben, gariad a mab.

  Gadawodd marwolaeth annhymig Argus yn wir Ismene mewn anobaith. Ar wahân i Iasus, nid oes unrhyw fab na merch arall i Argus yn hysbys. Rhaimae damcaniaethau brodyr a chwiorydd Argus yn bodoli ond nid cewri mohonynt ond creaduriaid normal siâp dynol.

  FAQ

  Beth Yw Pwysigrwydd Argos ym Mytholeg Roeg? un o ddinasoedd pwysicaf mytholeg Roeg oherwydd ei gallu a hefyd y llinellau stori a oedd bob amser â cymeriad pwysig o Argos. Ymhellach, mae Argos yn adnabyddus am ei cheffylau a ddefnyddir gan y meidrolion a'r anfarwolion mewn chwedloniaeth.

  Pwy Oedd Brenhines y Titaniaid?

  Rhea, gwraig Cronus a mam Zeus, Hera, Hestia, Hades, Demeter, a Poseidon, oedd Brenhines y Titaniaid. Hi hefyd oedd duwies ffrwythlondeb, cenhedlaeth, a mamolaeth. Felly hi oedd brenhines gyntaf y duwiau a'r duwiesau cyn Hera.

  Casgliadau

  Argus Panoptes oedd cawr a oedd yn gweithio dan urdd Hera, brenhines y duwiau a duwiesau Olympaidd. Roedd Hera bob amser mewn ymladd â Zeus dros ei anffyddlondeb a chymerodd y frwydr hon fywydau llawer o eneidiau diniwed yn union fel Argus Panoptes. Nid yw mytholeg Groeg erioed wedi bod yn garedig i'r creaduriaid a greodd. Yn dilyn mae rhai o’r pwyntiau a fydd yn cloi stori Argus Panoptes, y cawr â 100 o lygaid ar ei ben:

  • Ganwyd Argus i’r Arestor a’r Mycene , breindal Argos. Bu'n rhaid i'w rieni roi'r gorau iddi oherwydd iddo gael ei eni â 100 o lygaid ac fel Brenin Argos, ni allai Arestor gael etifedd anffurfiedig.

  John Campbell

  Mae John Campbell yn awdur medrus ac yn frwd dros lenyddiaeth, sy'n adnabyddus am ei werthfawrogiad dwfn a'i wybodaeth helaeth o lenyddiaeth glasurol. Gydag angerdd am y gair ysgrifenedig a diddordeb arbennig yng ngweithiau Groeg hynafol a Rhufain, mae John wedi ymroi blynyddoedd i astudio ac archwilio Trasiedi Glasurol, barddoniaeth delyneg, comedi newydd, dychan, a barddoniaeth epig.Wedi graddio gydag anrhydedd mewn Llenyddiaeth Saesneg o brifysgol fawreddog, mae cefndir academaidd John yn rhoi sylfaen gref iddo ddadansoddi a dehongli’n feirniadol y creadigaethau llenyddol oesol hyn. Mae ei allu i ymchwilio i arlliwiau Barddoniaeth Aristotle, ymadroddion telynegol Sappho, ffraethineb craff Aristophanes, myfyrdodau dychanol Juvenal, a naratifau ysgubol Homer a Virgil yn wirioneddol eithriadol.Mae blog John yn llwyfan hollbwysig iddo rannu ei fewnwelediadau, arsylwadau, a dehongliadau o'r campweithiau clasurol hyn. Trwy ei ddadansoddiad manwl o themâu, cymeriadau, symbolau, a chyd-destun hanesyddol, mae’n dod â gweithiau cewri llenyddol hynafol yn fyw, gan eu gwneud yn hygyrch i ddarllenwyr o bob cefndir a diddordeb.Mae ei arddull ysgrifennu swynol yn dal meddyliau a chalonnau ei ddarllenwyr, gan eu tynnu i fyd hudolus llenyddiaeth glasurol. Gyda phob post blog, mae John yn plethu ei ddealltwriaeth ysgolheigaidd yn fedrus yn ddwfncysylltiad personol â'r testunau hyn, gan eu gwneud yn berthnasol i'r byd cyfoes.Yn cael ei gydnabod fel awdurdod yn ei faes, mae John wedi cyfrannu erthyglau ac ysgrifau i nifer o gylchgronau a chyhoeddiadau llenyddol o fri. Mae ei arbenigedd mewn llenyddiaeth glasurol hefyd wedi ei wneud yn siaradwr poblogaidd mewn cynadleddau academaidd amrywiol a digwyddiadau llenyddol.Trwy ei ryddiaith huawdl a’i frwdfrydedd selog, mae John Campbell yn benderfynol o adfywio a dathlu harddwch bythol ac arwyddocâd dwfn llenyddiaeth glasurol. P’un a ydych yn ysgolhaig ymroddedig neu’n ddarllenydd chwilfrydig yn unig sy’n ceisio archwilio byd Oedipus, cerddi serch Sappho, dramâu ffraeth Menander, neu chwedlau arwrol Achilles, mae blog John yn argoeli i fod yn adnodd amhrisiadwy a fydd yn addysgu, yn ysbrydoli ac yn tanio. cariad gydol oes at y clasuron.