Elpenor yn The Odyssey: Ymdeimlad o Gyfrifoldeb Odysseus

John Campbell 05-08-2023
John Campbell

Elpenor yn The Odyssey oedd dyn ieuengaf Odysseus yn ei fyddin. Ar Ynys Circe, cafodd ei droi'n fochyn ac, ar ôl ei ryddhau, yfodd ei hun i stupor a arweiniodd at ei farwolaeth yn y pen draw. Yn y diwedd, erfyniodd ar Odysseus i roi claddedigaeth iawn iddo i basio, ond cyn hyn, byddai'r digwyddiadau a'i harweiniodd i'r Isfyd yn cael eu datgelu. Er mwyn deall Elpenor yn llawn fel cymeriad yn The Odyssey, rhaid mynd dros sut mae'r stori'n datblygu a sut mae'n ffitio i mewn i daith Odysseus adref.

Pwy Yw Elpenor yn The Odyssey?

Elpenor yn Ymddangosodd Ynys Circe

Elpenor yn yr Odyssey yn ystod yr amser y teithiodd Odysseus adref a mentro i amryw o ynysoedd a ddaeth â niwed iddo ef a'i ddynion. Ar Aeaea, yn arbennig, daethant ar draws Circe, a drodd y milwyr yr oedd Odysseus wedi'u hanfon i sgwrio'r wlad yn foch. Roedd Elpenor hefyd ymhlith y dynion hynny. Er i Eurylochus gael ei arbed, rhedodd yn ôl i Odysseus a'u llongau er mwyn erfyn ar eu harweinydd i adael y dynion wedi troi'n foch ar eu hôl ac i'w hachub eu hunain rhag cael yr un dynged.

Diystyrodd Odysseus ei bryderon wrth iddo struttio i

1>lle trowyd ei ddynion yn foch. Helpodd Hermes ein harwr syrthiedig wrth iddo geisio achub ei ddynion trwy ei rybuddio am Circe a'i phwerau. Dywedodd wrth Odysseus am dric er mwyn osgoi trin Circe: byddai planhigyn blodeuyn gwyn o'r enw moly yn gwneud Odysseus yn imiwn i Circe'sswynion.

Ar ôl cyrraedd, amlyncodd yr arwr y moly a pheri i Circe dyngu i beidio â'i frifo ac adfer ei ddynion i'w ffurfiau gwreiddiol fel morwyr . Gwnaeth Circe hynny a dychwelyd pawb yn ôl i'w ffurf ddynol, gan gynnwys Elpenor.

Gweld hefyd: Aeolus yn Yr Odyssey: Y Gwyntoedd a Arweiniodd Odysseus ar gyfeiliorn

Roedd Odysseus a'i ddynion yn byw mewn moethusrwydd ar ynys Circe wrth i Circe ddod yn gariad i Odysseus . Yn y diwedd, ar ôl blwyddyn o wledda â phleser, llwyddodd y dynion i ddarbwyllo Odysseus i adael yr ynys a dychwelyd i'w taith.

Beth Ddigwyddodd i Elpenor Wedi Ei Ddod yn Ddynol Eto?

Yn ystod eu noson olaf ar yr ynys, roedd Odysseus a'i wŷr yn gwledda ac yn yfed yn afradlon, gan dyngu gadael erbyn y bore. Yr oedd Elpenor yn yfed yn ddi-baid yn feunyddiol ar yr ynys, ond y noson cyn eu hymadawiad, aeth y tu hwnt i'w derfynau ac yfai hyd yn oed yn fwy nag a allasai ei gymeryd. Yn feddw ​​ar win a theimlo'r cyffro o allu dychwelyd adref o'r diwedd, Dringodd Elpenor ar do castell Circe a syrthio i gysgu yno .

Deffrodd i sŵn dynion yn paratoi i gadael a rhuthro i fynd yn ôl ar ei long. Gan anghofio ei leoliad, ceisiodd godi ond syrthiodd a thorri ei wddf. Yn anffodus, oherwydd arhosiad hir ar yr ynys, roedd Odysseus a'i ddynion yn awyddus i adael, yn rhy gyffrous i weld a oeddent wedi gadael. unrhyw beth neu unrhyw un ar ei hôl hi.

Elpenor yn The Odyssey: Beth Mae Elpenor yn Gofyn OddiOdysseus

Cyn gadael Aeaea, roedd Circe wedi rhoi gwybod i Odysseus beth oedd yn rhaid iddo ei wneud er mwyn cyrraedd adref yn ddiogel; mentro i'r isfyd. Gyda chwil wrth law, hwyliodd Odysseus i'r Cefnfor Afon yng ngwlad y Cimmerians . Dyna lle y tywalltodd offrymau a pherfformio aberthau fel y gorchmynnodd Circe, fel y byddai'r meirw yn cael eu denu at y gwaed yn treiddio o'r cwpan yr oedd yn tywallt ohono.

Yn frawychus, y cyntaf i ymddangos oedd Elpenor.

Fel y crybwyllasom o'r blaen, Elpenor oedd morwr ieuengaf Odysseus a fu farw yn drasig o gamgymeriad meddw o syrthio oddi ar do preswylfa Circe. Ymbilodd Elpenor ar Odysseus i ddychwelyd i Ynys Circe a rhoi claddedigaeth iawn i'w gorff gyda'i set gyflawn o arfwisgoedd yn ogystal â chladdedigaeth ddienw gyda rhwyf i nodi ei fedd.

Plediodd â Odysseus i achub ei falchder gan y byddai'n well ganddo farw gydag anrhydedd fel morwr na chael ei labelu fel meddwyn a gollodd ei fywyd o gamgymeriad. I ryfelwr, nid oedd marwolaeth fwy gwaradwyddus na marwolaeth o gamgymeriad. Er na fu farw yn anrhydeddus fel milwr, dymunai Elpenor farw fel morwr yn lle meddwyn .

Yn y traddodiad Groeg hynafol, nid oedd marwolaeth yn cael ei hystyried yn wahanydd mawr ond yn cael ei gweld fel byd arall bod un yn perthyn i. Edrychid arno fel gwobr i'r ymadawedig. Credai y Groegiaid, ar ol marw, yr enaidaeth ar daith i'r Isfyd .

Sicrhaodd claddedigaeth iawn daith heddychlon y meirw. Heb gladdedigaeth iawn, ni allai'r meirw barhau ar eu taith heddychlon tuag at yr Isfyd.

Elpenor yn Yr Odyssey: Pwysigrwydd Marwolaeth yn y Clasuron Groegaidd

Y Roedd cysyniad Groegaidd o fywyd ar ôl marwolaeth wedi'i hen sefydlu yn y clasur Homeric , The Odyssey; disgrifiodd y bardd barth Hades a Persephone fel “arlliwiau” pawb a aeth heibio. Nid oedd yn cael ei ddarlunio fel lle hapus, gan fod y golygfeydd monocromatig o uffern ei hun yn deillio o lenyddiaeth Groeg hynafol fel The Odyssey. Pwysleisiwyd y pwynt hwn ymhellach gan Achilles a oedd wedi dweud wrth Odysseus y byddai'n well ganddo fod yn was tlawd ar y ddaear nag arglwydd gwlad y meirw.

Mae hyn oherwydd y gred Groegaidd, ar adeg ei farwolaeth, byddai'r ysbryd neu'r ysbryd a oedd wedi gadael y corff yn dod yn bwff bach o wynt yn barod i deithio i fyd arall. Roedd teithio i fyd gwahanol yn golygu mynd i'r Isfyd .

Byddai'r ymadawedig wedyn yn cael ei baratoi i'w gladdu yn ôl defodau'r oes. Mae llenyddiaeth hynafol yn pwysleisio'r angen am gladdedigaethau a byddai'n cyfeirio at ddiffyg un fel sarhad ar ddynoliaeth. Mae hyn o'r gred bod yn rhaid claddu un mewn defod er mwyn mynd trwy'r Isfyd neu fynd i mewn iddo. Gwelir hyn mewn cerddi a dramâu amrywiol fel Yr Iliad aAntigone, y ddau yn ymhelaethu ar bwysigrwydd claddu’r meirw.

Rôl Elpenor yn Yr Odyssey

Nid oedd Elpenor ym mytholeg Roeg mor arwyddocaol â hynny ond yn cynnwys symbolaeth ynghylch yr hyn y dylai arweinydd fel Odysseus fod . Roedd yn forwr ifanc a fu farw trwy ddisgyn yn ddamweiniol o do preswylfa Circe a thorri ei wddf oherwydd rhuthro. Methodd y criw ddod o hyd iddo a gadawodd ef ar yr Ynys . Ailymddangosodd wedyn yn y ddefod hynafol a berfformiwyd gan Odysseus lle erfyniodd y llanc am gladdu i ymuno'n heddychlon ag eneidiau eraill yr Isfyd.

Rôl Elpenor yn Yr Odyssey oedd bwysleisio rhinweddau diffygiol Odysseus fel arweinydd ; caniataodd marwolaeth y llanc i Odysseus ddiwygio ei hun, gan wneud i frenin Ithacan sylweddoli ei gyfrifoldebau fel arweinydd, brenin, a milwr.

Roedd gan Odysseus fel capten ei griw lu o gyfrifoldebau. Fel arweinydd, mae'n rhaid ei fod wedi sicrhau arweiniad priodol i'w ddynion yn eu hymgais i ddychwelyd adref. Dylai Odysseus o leiaf fod wedi gallu gadw ei holl forwyr yn ddiogel hyd eithaf ei allu , wrth gwrs. Ni lwyddodd i wneud hynny yn achos Elpenor.

Ni fyddai Odysseus Yr Un Peth Heb Elpenor

Ni fyddai cyflawniadau Odysseus wedi bod yn bosibl heb y pynciau a'i helpodd drwy'r taith anodd. Gwelsom ef yn ymddwyn gydag awdurdod cyfeiliornustrwy gydol yr antur: ymddiriedodd ei ddynion â chyfrifoldeb eu bod yn cymryd mantais o sawl gwaith, ac eto roedd yn poeni am eu diogelwch yn ystod eu teithiau. At ei gilydd, dangosodd gydymdeimlad dewr ac roedd yn poeni am ei ddynion pan gafodd Circe eu caethiwo i gyrff moch, gan ei gorfodi i'w dychwelyd i'w cyflwr gwreiddiol.

Gwelsom ddiwygiad Odysseus pan caniataodd ddymuniad yr Elpenor ieuanc , trwy ddychwelyd i Ynys Circe, a thrwy gladdu corff y llanc mewn heddwch.

Yn y diwedd, efallai nad oedd rôl Elpenor yn The Odyssey yn arwyddocaol, ond fe gyfrannodd i bortreadu cyfrifoldeb Odysseus fel capten a brenin . Roedd Odysseus yn ddyn ei air ac yn gapten annwyl gan ei ddynion. Roedd yn fodel rôl tuag atyn nhw ac yn sicrhau eu diogelwch y ffordd orau y gallai. Profodd ei werth fel arweinydd pan gladdwyd corff Elpenor.

Gweld hefyd: Anghenfil yn yr Odyssey: Y Bwystfilod a'r Harddwch wedi'u Personoli

Casgliad

>Nawr ein bod wedi siarad am Elpenor, pwy ydyw, a'i ran yn The. Odyssey, gadewch i ni fynd dros nodweddion allweddol yr Erthygl hon
  • Elpenor yn The Odyssey oedd dyn ieuengaf y milwyr. Roedd yn forwr a anturiodd gydag Odysseus ar ôl cwymp Troy.
  • Bu farw Elpenor yn Yr Odyssey oherwydd ei fod wedi meddwi ei hun â gwin mewn stupor, gan arwain at ei farwolaeth annhymig oherwydd torri ei wddf rhag syrthio o'r to o breswylfa Circe.
  • Yn Ynys Circe, criw Ithacancwrdd â swynwraig bwerus a dwyllodd wŷr Odysseus a’u troi’n foch. Yna wynebodd Odysseus Circe a'i gorfodi i ddychwelyd ei ddynion i'w ffurfiau gwreiddiol; un o'r dynion hynny oedd Elpenor.
  • Arhosodd yr arwr a'i wŷr ar yr Ynys am dros flwyddyn a phenderfynu gadael yn ddiweddarach. Yn ystod y noson cyn eu hymadawiad, bu farw Elpenor oherwydd ei feddwdod trwy dorri ei wddf.
  • A pharhau ar ei Daith, perfformiodd Odysseus y ddefod y gorchmynnodd Circe iddo ei gwneud. Ymddangosodd Elpenor yn gyntaf ac erfyn ar yr arwr i anrhydeddu ei ddymuniad o gladdedigaeth iawn.
  • Yn ôl y traddodiad Groeg hynafol, nid yw anrhydeddu marwolaeth yn wahaniad terfynol ond yn daith i fyd arall. Sicrhaodd claddedigaeth iawn fod y meirw yn cael taith ddiogel tuag at fywyd ar ôl marwolaeth. Hebddo, ni allai’r meirw symud ymlaen i’r daith nesaf.
  • Nid oedd rôl Elpenor yn The Odyssey o arwyddocâd gwirioneddol. Dangosodd fod Odysseus yn ddyn ei air ac y byddai'n anrhydeddu dymuniadau ei wŷr.

Pwysigrwydd Elpenor oedd arddangos yr hyn oedd yn ddiffygiol o ran Odysseus fel arweinydd a ganiataodd i'r brenin Ithacan ddiwygio ei hun cyn cymryd yn ol yr orsedd yn Ithaca. Yn y pen draw yn ein herthygl, cawsom wybod, heb Elpenor, na fyddai Odysseus wedi cael yr hyn sydd ei angen i reoli ei deyrnas eto.

John Campbell

Mae John Campbell yn awdur medrus ac yn frwd dros lenyddiaeth, sy'n adnabyddus am ei werthfawrogiad dwfn a'i wybodaeth helaeth o lenyddiaeth glasurol. Gydag angerdd am y gair ysgrifenedig a diddordeb arbennig yng ngweithiau Groeg hynafol a Rhufain, mae John wedi ymroi blynyddoedd i astudio ac archwilio Trasiedi Glasurol, barddoniaeth delyneg, comedi newydd, dychan, a barddoniaeth epig.Wedi graddio gydag anrhydedd mewn Llenyddiaeth Saesneg o brifysgol fawreddog, mae cefndir academaidd John yn rhoi sylfaen gref iddo ddadansoddi a dehongli’n feirniadol y creadigaethau llenyddol oesol hyn. Mae ei allu i ymchwilio i arlliwiau Barddoniaeth Aristotle, ymadroddion telynegol Sappho, ffraethineb craff Aristophanes, myfyrdodau dychanol Juvenal, a naratifau ysgubol Homer a Virgil yn wirioneddol eithriadol.Mae blog John yn llwyfan hollbwysig iddo rannu ei fewnwelediadau, arsylwadau, a dehongliadau o'r campweithiau clasurol hyn. Trwy ei ddadansoddiad manwl o themâu, cymeriadau, symbolau, a chyd-destun hanesyddol, mae’n dod â gweithiau cewri llenyddol hynafol yn fyw, gan eu gwneud yn hygyrch i ddarllenwyr o bob cefndir a diddordeb.Mae ei arddull ysgrifennu swynol yn dal meddyliau a chalonnau ei ddarllenwyr, gan eu tynnu i fyd hudolus llenyddiaeth glasurol. Gyda phob post blog, mae John yn plethu ei ddealltwriaeth ysgolheigaidd yn fedrus yn ddwfncysylltiad personol â'r testunau hyn, gan eu gwneud yn berthnasol i'r byd cyfoes.Yn cael ei gydnabod fel awdurdod yn ei faes, mae John wedi cyfrannu erthyglau ac ysgrifau i nifer o gylchgronau a chyhoeddiadau llenyddol o fri. Mae ei arbenigedd mewn llenyddiaeth glasurol hefyd wedi ei wneud yn siaradwr poblogaidd mewn cynadleddau academaidd amrywiol a digwyddiadau llenyddol.Trwy ei ryddiaith huawdl a’i frwdfrydedd selog, mae John Campbell yn benderfynol o adfywio a dathlu harddwch bythol ac arwyddocâd dwfn llenyddiaeth glasurol. P’un a ydych yn ysgolhaig ymroddedig neu’n ddarllenydd chwilfrydig yn unig sy’n ceisio archwilio byd Oedipus, cerddi serch Sappho, dramâu ffraeth Menander, neu chwedlau arwrol Achilles, mae blog John yn argoeli i fod yn adnodd amhrisiadwy a fydd yn addysgu, yn ysbrydoli ac yn tanio. cariad gydol oes at y clasuron.