Gwlad Yr Odyssey Marw

John Campbell 12-10-2023
John Campbell
commons.wikimedia.org

Yn yr Odyssey , gelwir llyfrau 10 ac 11 yn “Gwlad y Meirw.” Mae’r Odyssey yn mynd rhagddo gydag Odysseus yn parhau â’i ymgais i ddychwelyd i Ithaca. Ar ôl dallu'r seiclopiau ofnadwy, Polyphemus, dihangodd Odysseus o'i ynys a hwylio ymlaen. Wrth i lyfr 10 yr Odyssey ddechrau, mae Odysseus a’i griw yn dod i ynys duw’r gwynt, Aeolus .

Mae Odysseus wedi colli chwe dyn i archwaeth ddiddiwedd y cyclop. I ddianc o ogof y bwystfil, gyrrodd ef a’i ddynion foncyff miniog i’w lygad, gan ei ddallu. Wrth wneud hynny, fe achosodd ddigofaint Poseidon, a oedd yn digwydd bod yn dad i Polyphemus . Gyda'r duwiau yn awr yn ei erbyn, mae'n hwylio unwaith eto am Ithaca. Yn llyfr 10 yr Odyssey, mae gan Odysseus well ffortiwn, o leiaf ar y dechrau. Daw i ynys Aeolian, lle mae Aeolus a'i ddeuddeg mab a merch yn byw gyda'i annwyl wraig.

Crynodeb llyfr 10 Odyssey fyddai dweud i Odysseus ddianc rhag y cyclops i ymuno â pharti yn y cartref ceidwad y gwyntoedd a bu bron â dychwelyd adref. Yn anffodus i Odysseus, nid yw’r stori’n gorffen yn y fan honno.

Gweld hefyd: Pwy Lladdodd Patroclus? Llofruddiaeth Carwr Duwiol

Mae Aeolus yn gwledda Odysseus a’i griw. Mae ei lu hael yn rhoi gwerth mis o letygarwch iddynt cyn eu hanfon ar eu ffordd ag anrheg hyd yn oed yn fwy - bag yn cynnwys yr holl wyntoedd ac eithrio gwynt y Gorllewin , y mae'n ei ryddhau i yrru'r llong tuag ati. Ithaca.

Mae popeth yn mynd yn iawnyn dda. Odysseus, yn anfodlon cymryd mwy o siawns, yn cymryd yr olwyn ei hun. Gwerthodd am naw diwrnod. Pan mae'r lan o fewn golwg, mae'n gweld y gwylwyr yn goleuo'r goleuadau ar hyd y lan ac o'r diwedd yn cwympo i gysgu.

Gwynt Gwael yn Chwythu

Mor agos at adref, mae'r criw yn dechrau grwgnach ymysg ei gilydd. . Mae glannau cyfarwydd Ithaca yn y golwg, ac maen nhw bron adref … ond beth maen nhw wedi'i ennill?

Cawsant arswyd a brwydrau a cholled . Maent wedi galaru eu cymdeithion. Nid oes dim ar eu hol ond marwolaeth a dinistr. Nid oes dim yn eu pocedi. Prin fod ganddyn nhw'r cyflenwadau sydd eu hangen arnyn nhw i oroesi ychydig ddyddiau eraill, heb sôn am daith arall. Maent wedi teithio a gwasanaethu eu capten yn dda, ac wedi dod adref yn waglaw.

Gan rwgnach yn eu plith eu hunain, mae'r criw yn penderfynu bod yr hael Aeolus yn sicr wedi rhoi trysor mawreddog i Odysseus. Diau fod ceidwad y gwyntoedd gyda'i holl drysorau a'i wledd gyfoethog wedi rhoddi o leiaf aur ac arian i Odysseus. Gyda'r holl ryfeddodau y maent wedi'u gweld, maent yn dechrau credu bod y bag yn cynnwys aur ac arian, ac efallai eitemau hudol.

Gweld hefyd: Cymeriadau Benywaidd Yn Yr Odyssey – Cynorthwywyr a Rhwystrau

Yn benderfynol o weld yr hyn nad yw eu meistr wedi'i rannu â nhw, maen nhw'n agor y pwrs a roddwyd gan Aeolus. Mae melltith Zeus yn cael ei rhyddhau, ynghyd â gweddill y gwyntoedd . Mae’r storm ganlyniadol yn eu gyrru yr holl ffordd yn ôl i Aeolus.ynys.

Melltigedig gan y Duwiau

Mae Aeolus yn clywed pledion Odysseus am help, ond nid yw wedi ei symud gan y meidrol. Ar ôl gwastraffu ei anrheg gyntaf, mae Odysseus wedi colli ffafr ag ef ac yn awr rhaid iddo deithio ymlaen heb y gwynt i'w helpu. Cosbir y criw am eu ffolineb a'u trachwant gan yr angen i rwyfo'r llongau trymion â llaw. Heb wynt i’w symud ymlaen, maen nhw’n farw yn y dŵr ac yn gwbl ddibynnol ar weithlu yn unig i barhau:

“Felly siaradais a siarad â nhw â geiriau tyner, ond roedden nhw’n dawel. Yna eu tad a atebodd ac a ddywedodd, Ar fyrder cenhedlodd o'n hynys ni, yr wyt yn ffiaidd o'r holl fyw. Ni chaf mewn unrhyw fodd helpu nac anfon ar ei ffordd y dyn hwnnw sy'n cael ei gasáu gan y duwiau bendigedig. Begoned, oherwydd yr wyt yn dod yma fel un sy'n casáu'r anfarwolion.”

“Felly gan ddywedyd, anfonodd fi allan o'r tŷ, gan griddfan yn drwm. Yna hwyliasom ymlaen, yn alarus o galon. A threuliwyd ysbryd y gwŷr gan y rhwyfo blin, oherwydd ein ffolineb ein hunain, canys nid ymddangosodd mwyach ddim awel i'n dwyn ar ein ffordd.”

Hwyliasant ymlaen am chwe diwrnod arall cyn dod i Lamus . Mae dwy o longau Odysseus yn hwylio i'r prif harbwr, tra bod Odysseus yn dal yn ôl, gan angori y tu allan i'r fynedfa. Mae'n anfon tri o'i wŷr i mewn i'r sgowtiaid ac yn gweld a fydd croeso iddyn nhw yma.

Mae'r cyntaf o'r tri yn dioddef tynged erchyll, gan ddod yn bryd o fwyd i'r brenin anferth, Antiffates . Mae'r lleill yn gwneud dimwell, yn rhedeg am eu bywydau i'r llongau. Mae cewri'r rhanbarth, y Laestrygonians, yn dod allan ac yn taflu clogfeini, gan falu'r llongau a lladd pob dyn. Odysseus yn ffoi. Gyda dim ond un llong ar ôl, mae’n hwylio ymlaen.

Sillafu Circe

Mae Odysseus a gweddill ei griw yn hwylio ymlaen nes iddynt ddod i ynys arall. Mae'r criw yn anfodlon crwydro'r ynys yn bell iawn, a hynny'n ddealladwy. Maen nhw wedi ymweld ag ynys lle ysodd seiclop chwech o'u cymdeithion ac un arall lle dinistriodd cewri weddill eu llongau a gwneud prydau i aelodau eu criw. Dydyn nhw ddim yn awyddus i ymweld ag ynys anhysbys arall lle gall duwiau a bwystfilod orwedd aros i fwyta mwy ohonyn nhw.

Mae Odysseus yn dweud wrthyn nhw mai mae eu galar a'u hofn er eu diogelwch eu hunain ac nid oes dim lles nac anrhydedd. Mae'n rhannu gweddill ei griw yn ddau grŵp. Syrth y coelbren i'r un a arweiniwyd gan Eurylochus, a chychwynasant, er yn anfoddog.

Daw'r fintai i gastell y wrach Circe, ac er eu hofn, mae ei chanu yn eu hudo, ac ânt i mewn pryd mae hi'n gofyn iddyn nhw, i gyd ond Eurylochus, sy'n aros y tu allan i gadw gwyliadwriaeth . Mae Circe yn cau'r wledd gyda diod sy'n trawsnewid y dynion yn foch, gan ddileu eu hatgofion a'u dynoliaeth.

Mae Eurylochus yn dychwelyd i'r llongau i adrodd i Odysseus. Mae'n strapio'i gleddyf ar unwaith ac yn cychwyn, ond mae dyn ifanc yn ei rwystro ar hyd y ffordd. Ynguddio, mae Hermes yn rhoi moly yn anrheg i Odysseus, cyffur a fydd yn atal diodydd Circe rhag gweithio . Mae'n cynghori Odysseus i ruthro yn Circe a'i bygwth â'i gleddyf. Pan fydd yn ildio, mae Hermes yn dweud wrtho, bydd hi'n ei wahodd i'w gwely. Rhaid i Odysseus dderbyn, ar ôl cael ei gair, na fydd yn gwneud niwed iddo.

Mae Odysseus yn dilyn cyfarwyddiadau Hermes, ac mae ei griw yn cael ei adfer. Maen nhw’n treulio blwyddyn yn gwledda ac yn byw mewn moethusrwydd yng nghastell Circe cyn i’r criw ei argyhoeddi i hwylio ymlaen.

Circe yn rhoi cyfarwyddyd i Odysseus. Nid yw'n mynd i allu dychwelyd yn uniongyrchol i Ithaca. Bydd yn rhaid iddo deithio trwy Wlad y Meirw . Yn yr Odessey, nid oes llwybr syth adref.

Llyfr 11 Crynodeb Odyssey

Wrth i Odyssey Land of the Dead barhau, mae Odysseus yn dewis cymryd ei wyliau o Circe. Mae hi'n dweud wrtho na fydd ei daith yn un hawdd, ac mae rhannau anoddaf y daith o'i flaen. Mae Odysseus yn dorcalonnus ac wedi ei ysgwyd gan y newyddion y bydd yn rhaid iddo deithio trwy Wlad y Meirw . Cyflawniad rhagfynegiad Circe yw Odyssey Book 11.

“…rhaid i chi yn gyntaf gwblhau taith arall, a dod i dŷ Hades a dychryn Persephone, i geisio lleddfol ysbryd Theban Teiresias, y gweledydd dall, y mae ei feddwl yn aros yn ddiysgog. Iddo ef hyd yn oed mewn marwolaeth, mae Persephone wedi rhoi rheswm, y dylai ef yn unig ei gaeldeall; ond mae’r lleill yn gwibio o gwmpas fel cysgodion.”

Wedi ei bwyso’n alar ar y newyddion y bydd yn rhaid iddo fynd i diroedd Hades, mae Odysseus yn mynd allan unwaith eto. Mae Llyfr Odyssey 11 yn parhau wrth iddo adael ynys Circe a hwylio am Wlad ofnus y Meirw.

Proffwyd, Cyfarfod, a Chyferbyniad

Er gwaethaf ei ofn, nid oes gan Odysseus dewis arall. Rhaid iddo fynd i Wlad y Meirw. Yn dilyn y cyfarwyddiadau a roddwyd iddo, mae'n cloddio ffos ac yn tywallt llaeth, mêl, ac yn aberthu gwaed anifeiliaid . Mae'r gwaed a'r offrymau yn denu ysbrydion y meirw. Deuant, gan dyrfa ymlaen at yr aberth. Er mawr arswyd iddo, cyflwynir ysbrydion criw colledig i Odysseus, ei fam ei hun, a'r proffwyd Tiresias .

Mae gan Tiresias newyddion y mae angen i Odysseus ei glywed. Mae'n ei hysbysu bod i weid Poseidon wedi effeithio arno ac y bydd yn wynebu mwy o heriau cyn iddo gyrraedd yn ôl yn Ithaca . Mae'n ei rybuddio rhag niweidio gwartheg Helios. Os bydd yn gwneud niwed iddynt, bydd yn colli ei holl ddynion a llongau. Dim ond os ydyn nhw'n defnyddio crebwyll a gofal mawr y byddan nhw'n cyrraedd adref.

Mae Tiresias hefyd yn hysbysu Odysseus y bydd yn rhaid iddo gychwyn ar daith arall pan fydd yn cyrraedd Ithaca. Bydd yn rhaid iddo deithio i mewn i'r tir nes iddo ddod o hyd i bobl sydd erioed wedi clywed am Poseidon . Pan fydd yn cyrraedd pen ei daith, bydd angen iddo losgi aberthau i'rduw.

Pan fydd Tiresias wedi gorffen siarad, caniateir i fam Odysseus ddod ymlaen i siarad ag ef. Mae hi'n esbonio bod Laertes, ei dad, yn dal i fyw ond wedi colli ei ewyllys i fyw. Yn olaf, daw Achilles, ei hen gydymaith, i alaru ar boenydiau Gwlad y Meirw, gan yrru adref werth y bywyd sydd gan Odysseus o hyd. Mae Odysseus, wedi'i ysgwyd gan yr hyn y mae wedi'i weld a'i glywed, yn croesawu'r cyfle i adael. Nid oes awydd ganddo dreulio mwy o amser nag sydd raid iddo yng Ngwlad y Meirw.

John Campbell

Mae John Campbell yn awdur medrus ac yn frwd dros lenyddiaeth, sy'n adnabyddus am ei werthfawrogiad dwfn a'i wybodaeth helaeth o lenyddiaeth glasurol. Gydag angerdd am y gair ysgrifenedig a diddordeb arbennig yng ngweithiau Groeg hynafol a Rhufain, mae John wedi ymroi blynyddoedd i astudio ac archwilio Trasiedi Glasurol, barddoniaeth delyneg, comedi newydd, dychan, a barddoniaeth epig.Wedi graddio gydag anrhydedd mewn Llenyddiaeth Saesneg o brifysgol fawreddog, mae cefndir academaidd John yn rhoi sylfaen gref iddo ddadansoddi a dehongli’n feirniadol y creadigaethau llenyddol oesol hyn. Mae ei allu i ymchwilio i arlliwiau Barddoniaeth Aristotle, ymadroddion telynegol Sappho, ffraethineb craff Aristophanes, myfyrdodau dychanol Juvenal, a naratifau ysgubol Homer a Virgil yn wirioneddol eithriadol.Mae blog John yn llwyfan hollbwysig iddo rannu ei fewnwelediadau, arsylwadau, a dehongliadau o'r campweithiau clasurol hyn. Trwy ei ddadansoddiad manwl o themâu, cymeriadau, symbolau, a chyd-destun hanesyddol, mae’n dod â gweithiau cewri llenyddol hynafol yn fyw, gan eu gwneud yn hygyrch i ddarllenwyr o bob cefndir a diddordeb.Mae ei arddull ysgrifennu swynol yn dal meddyliau a chalonnau ei ddarllenwyr, gan eu tynnu i fyd hudolus llenyddiaeth glasurol. Gyda phob post blog, mae John yn plethu ei ddealltwriaeth ysgolheigaidd yn fedrus yn ddwfncysylltiad personol â'r testunau hyn, gan eu gwneud yn berthnasol i'r byd cyfoes.Yn cael ei gydnabod fel awdurdod yn ei faes, mae John wedi cyfrannu erthyglau ac ysgrifau i nifer o gylchgronau a chyhoeddiadau llenyddol o fri. Mae ei arbenigedd mewn llenyddiaeth glasurol hefyd wedi ei wneud yn siaradwr poblogaidd mewn cynadleddau academaidd amrywiol a digwyddiadau llenyddol.Trwy ei ryddiaith huawdl a’i frwdfrydedd selog, mae John Campbell yn benderfynol o adfywio a dathlu harddwch bythol ac arwyddocâd dwfn llenyddiaeth glasurol. P’un a ydych yn ysgolhaig ymroddedig neu’n ddarllenydd chwilfrydig yn unig sy’n ceisio archwilio byd Oedipus, cerddi serch Sappho, dramâu ffraeth Menander, neu chwedlau arwrol Achilles, mae blog John yn argoeli i fod yn adnodd amhrisiadwy a fydd yn addysgu, yn ysbrydoli ac yn tanio. cariad gydol oes at y clasuron.