Pwy Yw Cain yn Beowulf, a Beth Yw Ei Arwyddocâd?

John Campbell 06-08-2023
John Campbell

Pwy yw Cain yn Beowulf? Credir mai Cain yw tarddiad pob drwg yn y gerdd epig Beowulf. Ei stori Feiblaidd, a'i gwnaeth ef y llofrudd dynol cyntaf, yw sail bodolaeth y ddau anghenfil cyntaf a drechodd Beowulf, a ddyrchafodd ei statws i statws arwr gogoneddus.

Gadewch inni ddysgu mwy am y hanes Beowulf a sut mae'n perthyn i Cain.

Pwy Yw Cain yn Beowulf?

Yn y gerdd Eingl-Sacsonaidd Beowulf, credir mai Cain yw tarddiad pob drwg oherwydd efe oedd y llofrudd cyntaf yn hanes dyn oherwydd iddo ladd ei frawd. Mae hyn oherwydd bod fratricide yn cael ei ystyried y pechod uchaf gan Eingl-Sacsoniaid.

Cyfeirir at yr holl bethau erchyll, megis yr angenfilod – Grendel, mam Grendel, a’r ddraig – fel disgynyddion Cain. Credir bod pob un ohonynt yn bodoli yn y cyfnod Eingl-Sacsonaidd oherwydd Cain. Nid oedd gwawr Cristionogaeth ond yn dwyshau nerth yr argyhoeddiad hwn. O ganlyniad, chwaraeodd Grendel, y tybiwyd ei fod yn ddisgynnydd i Cain, ran hanfodol yn y gwaith o bontio'r gagendor rhwng yr hen ffydd a'r ffydd newydd.

O ganlyniad, credir mai Cain oedd ehedydd y ffydd. y Ceniaid , y rhai, fel Cain, sydd â nod gwahaniaethol, ac sydd bob amser wedi dial ar unrhyw aelod a laddwyd. Maen nhw hefyd yn byw bywyd crwydrol, tebyg i un Cain pan gafodd ei alltudio o'r lle roedd Duw wedi'i roi iddo. Meddylir am y llwyth hwncynhwyswch Grendel a'i fam.

Abel yn Beowulf

Nid yw awdur Beowulf yn dynodi pwy oedd Abel mewn gwirionedd; yn y gerdd, mae Beowulf yn cysylltu stori’r brodyr o’r hen destament, Abel a Cain â bodolaeth Grendel a’r ddau wrthwynebydd arall wrth iddynt ymwneud â thywyllwch llofruddiaeth gyntaf hanes dyn . Gan gofio mai yn y Bibl Sanctaidd yr ysgrifenwyd y llofruddiaeth gyntaf, ac yn hanes paganiaid Beowulf, yr oedd y llofruddiaeth hon yn disgrifio fel yr oedd Grendel yn ddisgynydd i Cain, oherwydd ei weithredoedd o eiddigedd ac yn ychwanegol at ei nodweddion cynddeiriog.

Gweld hefyd: Zeus yn Yr Odyssey: Duw Pob Duw Yn Yr Epig Chwedlonol

Abel oedd yr ieuengaf o ddau fab Adda ac Efa. Roedd ei frawd hŷn, Cain, yn ffermwr tra roedd yn fugail. Atgoffodd Adda ac Efa eu meibion ​​​​i offrymu i'r Arglwydd. Cynigiodd Abel ei gyntafanedig o'i braidd tra bod Cain yn cynnig cynnyrch ei wlad. Roedd yr ARGLWYDD yn ffafrio offrwm Abel ac yn gwrthod offrwm Cain. Gyda hyn, llofruddiodd Cain Abel mewn cynddaredd cenfigenus.

Grendel yn Beowulf

Cymeriad ffuglennol yw Grendel, sef y cyntaf o'r tri anghenfil y daw Beowulf ar eu traws yn y cerdd epig Eingl-Sacsonaidd Beowulf. Dywedir bod Grendel yn ddisgynnydd i Cain ac yn cael ei ddarlunio fel anghenfil sy'n genfigennus ac yn ddig tuag at ddynolryw. Wrth i'r adrodd fynd yn ei flaen, datgelir fod Grendel hefyd yn dwyn melltith ei hynafiaid, Cain.

Roedd wedi poenydio Heorot am ddeuddeng mlynedd ganyn byrlymu i'w neuadd fedd fawr a dychryn y bobl oedd yn gwledda yno . Mae hyn oherwydd bod Grendel yn gwylltio wrth i'r clerwr yn y mead hall yn canu cân am y greadigaeth. Sbardunodd hyn gynddaredd Grendel wrth iddo ddigio nid yn unig y ddynoliaeth ond hefyd y meddwl fod ei gyndad Cain yn cael ei ystyried yn berson erchyll. Atgoffwyd Grendel yn gyson o'r hanes ofnadwy hwn, sy'n egluro ei gynddaredd.

Cymhellion Beowulf

Caiff gweithredoedd Beowulf yn y gerdd eu hysgogi gan ei awydd i ddod yn rhyfelwr enwog a chlodwiw . Mae’n wynebu amryw faterion a threialon trwy’r gerdd, a’r cyfan yn troi o gwmpas tri drygioni sylfaenol: cenfigen, trachwant, a dialedd, heb sôn am ei uchelgais personol ei hun am enwogrwydd, gogoniant, a grym.

Yn ystod ei fuddugoliaeth o ladd Grendel yr anghenfil a mam Grendel, yn ei ddwy frwydr gyntaf, canmolwyd Beowulf fel arwr am beryglu ei fywyd i achub pobl y Daniaid. Cafodd nid yn unig ei ddymuniad o gael ei anrhydeddu, ond daeth hefyd yn gyfoethog wrth i'r Brenin Hrothgar roi anrhegion iddo fel arwydd o ddiolchgarwch a pharch.

Gweld hefyd: Pwy laddodd Ajax? Trasiedi'r Iliad

Wrth i amser fynd heibio, mae cymhelliad Beowulf yn newid. at achos bonheddig wrth iddo aeddfedu. Symudodd oddi wrth enwogrwydd personol a gogoniant a thuag at amddiffyniad a theyrngarwch. Mae hyn yn dynodi, er iddo ddechrau gyda nodau hunan-ganolog cynyddol, megis enwogrwydd, gogoniant, a grym, mai'r un yw ei brif nod o hyd: iamddiffyn da rhag drwg.

Dangoswyd yr amddiffyniad a osododd fel ei nod a gyrru grym drygioni i ffwrdd pan ymladdodd y ddraig gan ddychryn y Geats. Er ei fod eisoes yn hen, daliodd ei ymrwymiad i'w bobl trwy ymladd â'r ddraig; fodd bynnag, sicrhaodd ddiogelwch ac amddiffyniad ei bobl rhag y drwg hwn.

Cwestiynau Cyffredin

Pwy Yw'r Daniaid yn Beowulf?

Nid yw Daniaid yn enw ar a person sengl, ond mae'n cyfeirio at bobl sy'n byw yn y wlad a elwir bellach yn Denmarc. Mae'r Daniaid, a oedd yn cael eu rheoli gan y Brenin Hrothgar, yn dod yn rhan annatod o'r stori yn y gerdd epig Beowulf . Nhw oedd y bobl y bu Beowulf yn eu helpu trwy ladd yr anghenfil, Grendel. Mae'r Daniaid yn rhy wan i frwydro yn erbyn Grendel ac i wneud pethau'n waeth, mae eu harfau o dan swyn gan Grendel.

Er nad oedd Beowulf yn Dane, roedd yn teimlo rheidrwydd i'w helpu gan fod ei dad yn ddyledus i gymwynas. i'r Brenin Hrothgar. Mae Beowulf yn ysgwyddo'r ddyled etifeddol o deyrngarwch a'i nod yw dangos ei ddiolchgarwch trwy sefyll ac ymladd dros y Brenin Hrothgar a'r Daniaid. Gorchfygodd nid yn unig Grendel, ond lladdodd fam Grendel hefyd , i sicrhau na fyddai unrhyw anghenfil yn ymosod arnynt eto i ddial am farwolaeth Grendel.

Pwy Oedd Anferth a Beth Oedd Ei Arwyddocâd ynddo Beowulf?

Mae Beowulf yn un o wŷr Hrothgar sy'n uchel ei barch, yn adnabyddus, ac yn cael ei ystyried yn bwysig gan y Daniaid.Mae'n cael ei ddarlunio fel rhyfelwr deallus a hael o lwyth Spear-Danes. Fel pob un o bobl Danes, yn cael ei boenydio gan Grendel bob nos , ni allai gael y dewrder a'r nerth i ymladd a threchu Grendel.

Pan gyrhaeddodd Beowulf gyda'r bwriad o ladd Grendel , taflodd y Daniaid wledd, a dathlodd pawb o bobl Heorot ei ddyfodiad. Gallai hyn fod wedi camu ar ego Unferth, ac yn lle bod yn ddiolchgar, mae'n mynd yn genfigennus o Beowulf yn lle hynny.

Mae Unferth yn honni bod Beowulf wedi colli yn nhwrnamaint nofio Môr y Gogledd ac yn dod i'r casgliad pe bai Beowulf yn gallu Os na fydd yn ennill yn y gystadleuaeth nofio, yna mae'n annhebygol o drechu Grendel. Daw Unferth â hyn i fyny er mwyn tanseilio Beowulf ac argyhoeddi Hrothgar i amau ​​ei alluoedd. Mae Unferth yn credu nad yw cyflawniadau Beowulf mor arwyddocaol ag y mae Beowulf yn honni eu bod. Mae’n debyg mai’r rheswm dros hyn hefyd yw ei gywilydd o fethu ag amddiffyn Heorot ei hun.

Ymatebodd Beowulf drwy frolio mai ef yw nofiwr cryfaf y byd a darparu gwybodaeth am y gystadleuaeth nofio. Mae Beowulf yn honni ei fod wedi nofio mewn arfwisg lawn wrth chwifio cleddyf a lladd naw bwystfil môr cyn cael ei lusgo i ddyfnderoedd y cefnfor. Mae'n adrodd bod y cerrynt hefyd yn ei gludo i lannau'r Ffindir. Gall Unferth fod yn gywir mewn rhai manylion, ond nid yw Beowulf yn honni ei fod wedi trechuBreca.

Ymhellach, haera Beowulf na chlyws erioed am neb arall yn cael ymladdfa mor fawr ag a wnaeth ac na chlywsai erioed y fath chwedlau yn cael eu hadrodd gan Unferth, yr hwn, mewn gwirionedd, yn cael ei gofio am ladd ei frodyr a chwiorydd, am hynny y mae Beowulf yn rhagfynegi y bydd Unferth yn cael ei boenydio yn uffern er ei gyfrwystra.

Pwy Yw Cain yn y Beibl?

Cain yw Adda a mab hynaf Efa , yn ogystal â llofrudd cyntaf y Beibl a hanes dyn. Adda ac Efa oedd y bodau dynol cyntaf, yn ôl traddodiadau Cristnogol, Iddewig ac Islamaidd, ac roedd pawb yn disgyn oddi wrthynt. Ymddangosasant yn Llyfr Genesis, lle y dywedir am y modd y lladdodd Cain ei frawd iau, Abel.

Amaethwr yw Cain, tra y mae ei frawd iau yn fugail. Gofynir i'r ddau gan eu rhieni wneuthur offrymau i'r Arglwydd pryd y gallant, ond yn unig heb ddisgwyl dim yn gyfnewid. Roedd Cain yn ddig pan oedd yn well gan yr ARGLWYDD offrwm ei frawd dros ei offrwm ei hun. Gyda hyn, cynllwyniodd lofruddiaeth ei frawd Abel a dweud celwydd wrth Dduw. Alltudiwyd ef o'r wlad, ond addawodd yr Arglwydd y byddai pwy bynnag a'i lladdai yn cael ei ddial seithwaith. hynafiad a gwraidd pob drwg. Mae'r stori Feiblaidd lle mae Cain yn lladd ei frawd Abel yn ei wneud yn ddyn cyntafllofrudd mewn hanes. Gadewch i ni grynhoi'r hyn rydyn ni wedi'i ddarllen a'i ddysgu hyd yn hyn:

    >
  • Ysgrifennwyd y gerdd epig Beowulf yn y cyfnod Eingl-Sacsonaidd pan ddefnyddir persona Cain yn gyffredin i symboleiddio'r cyffredinrwydd. o ddrygioni.
  • Mae'r gerdd yn adlewyrchu credoau paganaidd a Christnogol fod lladd perthynas yn cael ei ystyried yn bechod eithaf. Mae cymeriad Beiblaidd Cain, sy'n enwog am ladd ei frawd, Abel, yn gwneud y cyfeiriad perffaith.
  • Dywedir bod yr anghenfil Grendel a'i fam yn ddisgynyddion i Cain ac yn perthyn i'r llwyth a elwir Ceniaid.
  • Mewn cyferbyniad, Beowulf yw'r ymgorfforiad o dda. Er bod ei gymhellion yn hunan-ganolog ar y dechrau, megis bod yn amlwg, yn bwerus, ac yn enwog, datblygasant yn gymhellion mwy nobl wrth iddo aeddfedu.
  • Unferth yw un o ryfelwyr Hrothgar nad oedd yn gallu ymladd yn erbyn Grendel a felly yn teimlo eiddigedd wrth Beowulf. O ganlyniad, ceisiodd ddifrïo Beowulf a chwestiynu ei allu i frwydro yn erbyn Grendel. Cododd gystadleuaeth nofio lle honnodd fod Beowulf wedi colli i Breca. Gwnaeth Beowulf ei ddiystyru’n gyflym.

I grynhoi’r paralel beiblaidd hwn, nid yw Grendel a’i fam yn ddisgynyddion union i Cain ; yn hytrach, maent yn debyg yn yr ystyr eu bod ill dau yn alltudion na chafodd unrhyw beth i fynd o'u ffordd erioed. Y prif wahaniaeth yw bod gan gymeriad Grendel chwant gwaed anniwall a'i gyrrodd i'w laddbobl yn eu cwsg am ddeuddeng mlynedd.

John Campbell

Mae John Campbell yn awdur medrus ac yn frwd dros lenyddiaeth, sy'n adnabyddus am ei werthfawrogiad dwfn a'i wybodaeth helaeth o lenyddiaeth glasurol. Gydag angerdd am y gair ysgrifenedig a diddordeb arbennig yng ngweithiau Groeg hynafol a Rhufain, mae John wedi ymroi blynyddoedd i astudio ac archwilio Trasiedi Glasurol, barddoniaeth delyneg, comedi newydd, dychan, a barddoniaeth epig.Wedi graddio gydag anrhydedd mewn Llenyddiaeth Saesneg o brifysgol fawreddog, mae cefndir academaidd John yn rhoi sylfaen gref iddo ddadansoddi a dehongli’n feirniadol y creadigaethau llenyddol oesol hyn. Mae ei allu i ymchwilio i arlliwiau Barddoniaeth Aristotle, ymadroddion telynegol Sappho, ffraethineb craff Aristophanes, myfyrdodau dychanol Juvenal, a naratifau ysgubol Homer a Virgil yn wirioneddol eithriadol.Mae blog John yn llwyfan hollbwysig iddo rannu ei fewnwelediadau, arsylwadau, a dehongliadau o'r campweithiau clasurol hyn. Trwy ei ddadansoddiad manwl o themâu, cymeriadau, symbolau, a chyd-destun hanesyddol, mae’n dod â gweithiau cewri llenyddol hynafol yn fyw, gan eu gwneud yn hygyrch i ddarllenwyr o bob cefndir a diddordeb.Mae ei arddull ysgrifennu swynol yn dal meddyliau a chalonnau ei ddarllenwyr, gan eu tynnu i fyd hudolus llenyddiaeth glasurol. Gyda phob post blog, mae John yn plethu ei ddealltwriaeth ysgolheigaidd yn fedrus yn ddwfncysylltiad personol â'r testunau hyn, gan eu gwneud yn berthnasol i'r byd cyfoes.Yn cael ei gydnabod fel awdurdod yn ei faes, mae John wedi cyfrannu erthyglau ac ysgrifau i nifer o gylchgronau a chyhoeddiadau llenyddol o fri. Mae ei arbenigedd mewn llenyddiaeth glasurol hefyd wedi ei wneud yn siaradwr poblogaidd mewn cynadleddau academaidd amrywiol a digwyddiadau llenyddol.Trwy ei ryddiaith huawdl a’i frwdfrydedd selog, mae John Campbell yn benderfynol o adfywio a dathlu harddwch bythol ac arwyddocâd dwfn llenyddiaeth glasurol. P’un a ydych yn ysgolhaig ymroddedig neu’n ddarllenydd chwilfrydig yn unig sy’n ceisio archwilio byd Oedipus, cerddi serch Sappho, dramâu ffraeth Menander, neu chwedlau arwrol Achilles, mae blog John yn argoeli i fod yn adnodd amhrisiadwy a fydd yn addysgu, yn ysbrydoli ac yn tanio. cariad gydol oes at y clasuron.