Cristnogaeth yn Beowulf: A yw'r Arwr Pagan yn Rhyfelwr Cristnogol?

John Campbell 16-08-2023
John Campbell

Cristnogaeth yn Beowulf , yw un o brif themâu'r gerdd enwog, er mai stori baganaidd oedd hi yn wreiddiol. Mae elfennau Cristnogaeth yn y gerdd wedi peri peth dryswch i ysgolheigion.

Gweld hefyd: Hermes yn The Odyssey: Cymar Odysseus

Ai baganaidd oedd y gerdd yn wreiddiol ac yna wedi ei thrawsnewid, ac ai pagan neu Gristion oedd Beowulf?

Ceir mwy o wybodaeth am Beowulf a'i grefydd yn yr erthygl hon.

Beowulf a Christnogaeth: Enghreifftiau a Gwerthoedd Cristnogaeth

Trwy'r gerdd, mae amlwg fod yr holl gymeriadau yn Gristnogion ac yn credu mewn un Duw yn lle llawer . Cydnabyddant eu ffydd trwy gydol y gerdd, enghraifft fyddai pan ddywed Beowulf yng nghyfieithiad Seamus Heaney, “ A bydded i’r Arglwydd Dwyfol Yn Ei ddoethineb roi buddugoliaeth I ba ochr bynnag y gwêl yn dda ,” yn union pan oedd ar noson y frwydr gyda'i anghenfil cyntaf, Grendel. Edrychwch ar yr enghreifftiau o Gristnogaeth a chyfeiriadau at y ffydd honno isod.

Cyfeiriadau Cristnogol yn Beowulf

Yn ogystal â chrybwylliadau am y Duw Cristnogol, mae yna hefyd grybwyllion Beiblaidd a gwersi . Mae'r rhain yn gyfeiriadau mwy anuniongyrchol at y ffydd newydd a chynyddol.

Mae'r rhain yn cynnwys:

 • “Dioddefasant ymraniad ofnadwy oddi wrth yr Arglwydd; Yr Hollalluog a barodd i'r dyfroedd godi, a'u boddi yn y dilyw i ddial": Mae hwn yn gyfeiriad at y dilyw mawr a oroesodd Noa a'i deulu trwy adeiladu'r.arch
 • “Am ladd Abel roedd yr Arglwydd Tragwyddol wedi codi pris: ni chafodd Cain unrhyw les o gyflawni’r llofruddiaeth honno”: Mae’r enghraifft hon yn cyfeirio at hanes plant Adda ac Efa. Yr oedd Cain yn genfigennus o'i frawd Abel, ac a'i lladdodd, o ganlyniad bwriwyd ef allan
 • “Barnwr Hollalluog gweithredoedd da a drwg, yr Arglwydd Dduw, Pen y Nefoedd ac Uchel Frenin y Byd, Oedd. anhysbys iddynt”: Mae'r adran hon yn cymharu'r paganiaid â'r Cristnogion a sut y byddant yn delio â diwedd oes a mynd i Uffern

Mae'r cyfeiriadau at Gristnogaeth yn y gerdd yn aml yn gysylltiedig â magu paganiaeth hefyd . Weithiau mae'r awdur yn cydnabod yr hyn a wnaeth pobl yn y gorffennol cyn nodi beth mae pobl yn ei wneud nawr. Mae'r gerdd yn portreadu'r trawsnewidiad yr oedd Ewrop yn ei wneud ar y pryd mewn gwirionedd, mewn neidiau byr yn ôl ac ymlaen rhwng yr hen a'r newydd.

Gwerthoedd Cyffredinol Beowulf: Paganaidd neu Gristnogol Ddirgel?

Y thema gyffredinol yw Beowulf yw y frwydr rhwng da a drwg, a buddugoliaeth da drosto . Er bod hon yn thema gyffredinol a all fod yn berthnasol i bob diwylliant a bron pob ffydd, mae'n bendant yn ffocws mewn Cristnogaeth. Mae Cristnogion i fod yn gadarnleoedd er daioni, a Beowulf sy'n chwarae'r rôl honno. Ond ar yr un pryd, mae Beowulf yn gweithredu fel enghraifft wych o'i gyfnod amser a'i ddiwylliant.

Mae'n arwr epig sy'n arddangos nodweddiony cod arwrol/chivalric hefyd . Mae'r cod hwn yn benodol yn canolbwyntio ar ddewrder, cryfder corfforol, sgil mewn brwydr, teyrngarwch, dial, ac anrhydedd. Mae llawer o'r nodweddion hyn hefyd yn cyd-fynd â gwerthoedd Cristnogol yn Beowulf, ond mae rhai gwrthddywediadau. Er enghraifft, mae teyrngarwch a dewrder yn bethau da yng ngolwg Cristnogaeth, ond nid yw dial a thrais yn werthoedd Cristnogol.

Mae Beowulf yn arddangos pob peth, er eu bod yn gwrth-ddweud ei gilydd, ac mae'n proffesu Cristnogaeth drwyddi draw. Peth arall sy'n rhan o'r diwylliant arwrol yw ennill anrhydedd ac enw da . Mae Beowulf bob amser yn siarad am ei gyflawniadau ac yn disgwyl cael ei wobrwyo amdanynt. Ond mae hynny'n mynd yn groes i werthoedd Cristnogol gostyngeiddrwydd a gostwng eich hun, er bod y gerdd yn nodi, “Ond Beowulf oedd yn ymwybodol o'i nerth nerthol, Y doniau rhyfeddol a ddangosodd Duw arno.”

Enghreifftiau o Gristnogaeth yn Beowulf

Mae enghreifftiau Cristnogaeth yn ormod o lawer i'w henwi yma i gyd. Ond dyma rai a grybwyllir yn y chwedl enwog: (daw'r rhain i gyd o gyfieithiad Seamus Heaney o'r gerdd)

 • “Diolchasant i Dduw Am y groesfan hawdd honno ar fôr tawel”: Beowulf a'i wŷr yn teithio ar draws y môr i'r Daniaid o'u mamwlad, Gealand
 • “Pa un bynnag a syrthiodd un farwolaeth Rhaid ei hystyried yn farn gyfiawn gan Dduw”: Mae Beowulf yn meddwl am ei frwydr yn erbyn Grendel ac os dylai.syrth
 • “Ond bendigedig yw'r hwn a all, ar ôl marwolaeth, nesáu at yr Arglwydd A chael cyfeillgarwch yng nghofleidiad y Tad”: Soniwyd am y llinell hon ar ôl llinellau yn trafod y rhai sy'n dal i ymarfer paganiaeth ac nad ydynt yn gwybod eu tynged ar ôl marwolaeth<13
 • “Fe wnes i ddioddef poenydio hir gan Grendel. Ond gall y Bugail Nefol wneud ei ryfeddodau bob amser ac ym mhobman”: Roedd hyn yn rhan o araith Brenin y Daniaid ar ôl i Beowulf ladd Grendel. Roedd yn diolch o galon iddo am ei help
 • “Gallai hynny fod wedi mynd yn wael; oni bai bod Duw wedi fy nghynorthwyo” : Dyma Beowulf yn disgrifio ei frwydr yn erbyn mam Grendel
 • “Felly yr wyf yn clodfori Duw Yn ei ogoniant nefol y bu i mi fyw i weled Y pen hwn yn diferu gwaed”: y Mae Brenin y Daniaid yn dal i ddiolch i Beowulf am yr hyn a wnaeth i gael gwared ar y fiend, er ei bod braidd yn rhyfedd ei fod yn diolch i Dduw am weithred dreisgar. Roedd Duw a ffydd yn britho'r gerdd i gyd . Mae bron yn cael ei wneud i ymddangos fel Beowulf yw arwr Duw. Cafodd ei roi yn y lle iawn ar yr amser iawn i gyflawni ei dynged wrth iddo gael gwared ar ddrygioni.

  Gwybodaeth gefndirol am y Gerdd Enwog ac Arwr Rhyfel

  Cerdd epig Beowulf oedd a ysgrifenwyd yn yr Hen Saesneg, rhwng y blynyddoedd 975 a 1025 . Ni all ysgolheigion nodi pryd y cafodd ei ysgrifennu'n wreiddiol, gan gofio bod yr awdur yn ogystal â'r dyddiad yn anhysbys. Tebygoltrosglwyddwyd y stori ar lafar o un genhedlaeth i'r llall, gan sôn am chwedl a gymerodd le yn y 6ed ganrif, Llychlyn. Beowulf yw'r arwr epig, sy'n teithio i helpu'r Daniaid i frwydro yn erbyn anghenfil.

  Mae'r anghenfil yn dal i'w lladd, a Beowulf yw'r unig un all eu hachub, gan ei ladd yn y pen draw. Mae hefyd yn ymladd yn erbyn mam yr anghenfil, yn llwyddo, a blynyddoedd lawer yn ddiweddarach yn trechu draig . Mae hyn yn arwain at farwolaeth Beowulf, ond y ffocws yw ei fod yn ddigon cryf i drechu holl elynion ei stori. Mae'n stori enwog iawn oherwydd ei bod yn ddifyr tra hefyd yn darparu pytiau perffaith o ddiwylliant a hanes yn y gerdd.

  Mae elfennau paganaidd a Christnogol yn Beowulf, felly gall fod ychydig yn ddryslyd. Efallai bod yr awdur wedi bod yn cael trafferth trwy ei drawsnewidiad crefyddol ei hun, gan fod ganddo un droed yn y gorffennol wrth iddo wneud ei ffordd ymlaen. Ond yn ystod y cyfnod hwn, roedd Ewrop yn symud yn araf bach i Gristnogaeth wrth iddi dyfu'n fwy poblogaidd . Ac eto, yn union fel y mae'r gerdd yn ei gwneud yn glir, roedd llawer o draddodiadau paganaidd yn dal i ddal gafael ynddynt ac yn dal i gredu ynddynt er gwaethaf y dylanwad Cristnogol yn Beowulf.

  Casgliad

  Cymerwch olwg ar y prif bwyntiau am Gristnogaeth yn Beowulf a gwmpesir yn yr erthygl uchod.

  • Mae holl gymeriadau'r gerdd, heblaw'r bwystfilod, yn cyfeirio at Gristnogaeth ac yn proffesu hynnyffydd
  • Y mae cymaint o grybwylliadau am Dduw, ei ddaioni, a'i allu i gynnorthwyo ac achub
  • Mae Beowulf wedi cael rhoddion gan Dduw, a dyna pam y mae mor fedrus yn yr hyn y mae yn
  • Wrth gwrs, mae thema gyffredinol ymladd da yn erbyn drygioni ac ennill yn werth Cristnogol iawn, ond un o’r gwerthoedd paganaidd sydd ganddynt o hyd yw dial, tra bod Cristnogaeth yn datgan y dylai un ‘droi’r boch arall’
  • Nid yw ymffrostio ac ymladd dros anrhydedd a gogoniant yn hytrach na daioni eraill ychwaith yn werthoedd Cristnogol iawn
  • Ychydig o gymeriad dryslyd a gwrthgyferbyniol yw Beowulf, yn gymysgedd o'r hen ddau. ffyrdd paganiaeth a ffyrdd newydd Cristnogaeth
  • Cerdd epig a ysgrifennwyd yn Hen Saesneg rhwng 975 a 1025 yw Beowulf, stori a adroddwyd ar lafar a gafodd ei hysgrifennu yn y pen draw yn ôl pob tebyg. Mae'r gerdd yn digwydd yn Sgandinafia, lle mae'r elfennau'n cyfeirio at rannau o'r cod arwrol fel enw da a dial
  • Mae ysgolheigion yn ansicr oherwydd bod elfennau paganaidd a Christnogol yn y gerdd. A dydyn nhw ddim yn gwybod pryd yr ychwanegwyd yr elfennau Cristnogol hynny yn
  • Ewrop oedd yn mynd trwy drawsnewidiad crefyddol ar y pryd. A gallasai'r gerdd hon fod wedi ei hysgrifennu yn ystod yr union amser hwnnw pan oedd pobl yn troi at ffydd newydd

  Mae Cristnogaeth yn Beowulf yn amlwg iawn, a mae digon o linellau yn cyfeirio at Dduw , diolch iddo, neu hyd yn oed ei ofynam help.

  Mae yna hefyd gyfeiriadau at storïau o'r Beibl a gwerthoedd Cristnogol eraill megis credu yn yr Arglwydd i'ch helpu chi drwy amseroedd caled. Ond yn y cefndir, mae paganiaeth yn dal i aros, a gallai fod yn gwestiwn pwysig o hyd: a yw Beowulf yn wir Gristion, neu a yw'n dal yn bagan?

  Gweld hefyd: Phemius yn Yr Odyssey: Y Proffwyd Ithacan

John Campbell

Mae John Campbell yn awdur medrus ac yn frwd dros lenyddiaeth, sy'n adnabyddus am ei werthfawrogiad dwfn a'i wybodaeth helaeth o lenyddiaeth glasurol. Gydag angerdd am y gair ysgrifenedig a diddordeb arbennig yng ngweithiau Groeg hynafol a Rhufain, mae John wedi ymroi blynyddoedd i astudio ac archwilio Trasiedi Glasurol, barddoniaeth delyneg, comedi newydd, dychan, a barddoniaeth epig.Wedi graddio gydag anrhydedd mewn Llenyddiaeth Saesneg o brifysgol fawreddog, mae cefndir academaidd John yn rhoi sylfaen gref iddo ddadansoddi a dehongli’n feirniadol y creadigaethau llenyddol oesol hyn. Mae ei allu i ymchwilio i arlliwiau Barddoniaeth Aristotle, ymadroddion telynegol Sappho, ffraethineb craff Aristophanes, myfyrdodau dychanol Juvenal, a naratifau ysgubol Homer a Virgil yn wirioneddol eithriadol.Mae blog John yn llwyfan hollbwysig iddo rannu ei fewnwelediadau, arsylwadau, a dehongliadau o'r campweithiau clasurol hyn. Trwy ei ddadansoddiad manwl o themâu, cymeriadau, symbolau, a chyd-destun hanesyddol, mae’n dod â gweithiau cewri llenyddol hynafol yn fyw, gan eu gwneud yn hygyrch i ddarllenwyr o bob cefndir a diddordeb.Mae ei arddull ysgrifennu swynol yn dal meddyliau a chalonnau ei ddarllenwyr, gan eu tynnu i fyd hudolus llenyddiaeth glasurol. Gyda phob post blog, mae John yn plethu ei ddealltwriaeth ysgolheigaidd yn fedrus yn ddwfncysylltiad personol â'r testunau hyn, gan eu gwneud yn berthnasol i'r byd cyfoes.Yn cael ei gydnabod fel awdurdod yn ei faes, mae John wedi cyfrannu erthyglau ac ysgrifau i nifer o gylchgronau a chyhoeddiadau llenyddol o fri. Mae ei arbenigedd mewn llenyddiaeth glasurol hefyd wedi ei wneud yn siaradwr poblogaidd mewn cynadleddau academaidd amrywiol a digwyddiadau llenyddol.Trwy ei ryddiaith huawdl a’i frwdfrydedd selog, mae John Campbell yn benderfynol o adfywio a dathlu harddwch bythol ac arwyddocâd dwfn llenyddiaeth glasurol. P’un a ydych yn ysgolhaig ymroddedig neu’n ddarllenydd chwilfrydig yn unig sy’n ceisio archwilio byd Oedipus, cerddi serch Sappho, dramâu ffraeth Menander, neu chwedlau arwrol Achilles, mae blog John yn argoeli i fod yn adnodd amhrisiadwy a fydd yn addysgu, yn ysbrydoli ac yn tanio. cariad gydol oes at y clasuron.