Wiglaf yn Beowulf: Pam Mae Wiglaf yn Helpu Beowulf yn y Gerdd?

John Campbell 15-08-2023
John Campbell

Wiglaf yn Beowulf yw un o’r cymeriadau pwysicaf, ond nid yw’n ymddangos tan ddiwedd y gerdd. Ef yw'r unig un o ryfelwyr Beowulf sy'n dod i'w helpu i ymladd yn erbyn y ddraig. Mae Wiglaf yn cadw at y côd arwrol yn berffaith, gan ddangos ei deyrngarwch.

Darganfyddwch bopeth am Beowulf a Wiglaf yn yr erthygl hon.

Gweld hefyd: Mytholeg Groeg Perse: Yr Eigionol Mwyaf Enwog

Pwy Yw Wiglaf yn Beowulf?

Mae Wiglaf yn un o berthnasau Beowulf yn y gerdd . Nid yw Wiglaf yn ymddangos tan yn ddiweddarach yn y gerdd ar ôl i Beowulf ddod yn frenin ei famwlad, Gealand. Mae'n un o'r milwyr niferus o dan orchymyn enwog Beowulf ac mae yno pan fydd y ddraig yn ei ymladd. Er ei ieuenctid, mae Wiglaf yn dangos ei deyrngarwch, ei gryfder, a'i ddewrder trwy ddod i gynorthwyo Beowulf ym mrwydr olaf Beowulf.

Dyma rai disgrifiadau eraill o'r rhyfelwr ifanc, fel a geir yng nghyfieithiad Seamus Heaney o Beowulf :

 • “mab Weohstan”
 • “Rhyfelwr Seilff uchel ei barch”
 • “Yn ymwneud ag Aelfhere”
 • “ y rhyfelwr ifanc”
 • “Wiglaf anwylaf”
 • “y thane ifanc”
 • “Chi yw’r olaf ohonom”
 • “yr arwr ifanc”

Yn ôl y disgrifiadau hyn, awgrymir pa mor annwyl a pharchus yw'r gwr ifanc ynghyd â nodweddion cymeriad Wiglaf yn gyffredinol. Mae'n cael ei barchu nid yn unig gan Beowulf ond hefyd gan awdur y gerdd. Mae'n rhyfelwr teilwng i gymryd drosodd Beowulf yn y pen draworsedd a theyrnas.

Pam Mae Wiglaf yn Helpu Beowulf?: Y Frwydr Derfynol Gydag Anghenfil

Mae Wiglaf yn helpu Beowulf yn ei frwydr olaf oherwydd ei fod yn rhyfelwr teyrngarol , a mae'n gwybod bod Beowulf eisoes wedi gwneud cymaint drosto. Dywed fersiwn Heaney o’r gerdd,

Pan welodd ei arglwydd

Yn cael ei boenydio gan wres ei helmed sgaldio,

Mae'n cofio'r rhoddion hael a roddodd iddo .”

Yn y frwydr hon, mae Beowulf wedi dod i fyny yn erbyn draig danllyd sydd wedi dod i ddial ar bobl Beowulf. Roedd gan y ddraig gelc o drysorau, ac un diwrnod, daeth caethwas ar y celc a chymryd rhywbeth. Hedfanodd o'i gadair i ddod i ddial arno, ac addawodd Beowulf ei ladd .

Ers ei lwyddiannau yn y gorffennol, roedd Beowulf eisiau ymladd yn erbyn yr anghenfil ar ei ben ei hun . Daeth â'i ddynion gydag ef a'u gosod i aros ar ymyl y dyffryn. Fodd bynnag, pan ddechreuodd y frwydr fynd yn beryglus, rhedodd ei wŷr i ffwrdd, a “ roedd y milwyr a ddewisodd â llaw Torrodd rhengoedd a rhedeg am eu bywydau i ddiogelwch y coed .”

Mae'n dim ond Wiglaf sy'n penderfynu mynd i helpu ei arglwydd a'i feistr . Dywed y gerdd,

Ond o fewn un galon Cynydd tristwch: mewn dyn o werth

> Ni ellir gwadu honiadau carennydd.

Wiglaf oedd ei enw.”

Oherwydd ei deyrngarwch i'w frenin, dewisodd fynd i ymladd ag ef a chymryd yddraig i lawr.

Araith a Nodweddion Cymeriad Wiglaf: Grym Rhyfelwr Teyrngar

Er bod teyrngarwch yn rhan mor bwysig o'r diwylliant arwrol ar y pryd, mae'r rhan fwyaf o'r milwyr a ddewiswyd gan Beowulf yn rhedeg i ffwrdd mewn ofn. Wiglaf yw'r un sy'n ddigon cryf a dewr i ymladd dros ei frenin , ac mae'n rhoi araith i'r dynion, gan eu hannog i ymladd.

Gweld hefyd: Defod Dionysaidd: Defod Groeg Hynafol y Cwlt Dionysaidd

15>Araith Wiglaf Mae yn bwysig oherwydd mae'n dangos ei gryfder, gan atgoffa'r darllenwyr pa mor debyg yw Wiglaf i'r Beowulf ifanc. Dywed y gerdd mai brwydr gyntaf Wiglaf yw hon, a'i thro cyntaf i gael ei brofi yn erbyn gelyn mor bwerus.

Cyn iddo fynd i frwydr, mae'n troi at y milwyr eraill ac, fel y dywed y gerdd:<4

Trist o galon, wrth annerch ei gymdeithion,

> Siaradodd Wiglaf eiriau doeth a rhugl .”

Rhaid iddo atgoffwch nhw o bwysigrwydd teyrngarwch ac anrhydedd , gan ddweud wrthynt y byddai'n well ganddo farw na chael gwybod eu bod wedi gadael eu brenin.

Ond yn y diwedd, nid ydynt yn gwrando ar ei gyffro lleferydd neu ei eiriau hardd fel,

A ddylai ef yn unig gael ei adael yn agored

I syrthio mewn brwydr?

Rhaid i ni fondio gyda'n gilydd,

Darian a helmed, crys post a chleddyf .”

Y draig yn magu ac yn dangos ei grym, fel y mae Beowulf ar ddiwedd ei oes, a Wiglaf yn rhuthro i frwydr ar ei ben ei hun .

Wiglaf a Beowulf: Mae Un Nerth yn Mynd heibio iGellid edrych ar un arall

Wiglaf a Beowulf yn gopïau o'i gilydd , a chan nad oedd gan Beowulf etifedd gwrywaidd, Wiglaf oedd yr un i etifeddu'r rôl. Er bod sgil Wiglaf fel rhyfelwr yn cael ei ddangos yn newydd ac yn ffres, mae ei galon yn ddewr, yn union fel Beowulf. Pe bai Wiglaf yn cymryd lle Beowulf ar ôl ei farwolaeth, mae'n gwneud synnwyr y byddent yn brwydro yn erbyn anghenfil olaf Beowulf gyda'i gilydd. Mae llafn Wiglaf, yn ogystal â llafn Beowulf, yn plymio i mewn i’r ddraig, gan ei lladd.

Mae fel petai’r trawsnewidiad pŵer wedi digwydd ar yr eiliad arbennig honno pan fu farw’r ddraig, a Beowulf yn gorwedd, bron wedi marw. Mae’r gerdd yn eu galw’n bâr, gan ddweud, “ Y pâr hwnnw o berthnasau, partneriaid mewn uchelwyr, oedd wedi dinistrio’r gelyn .” Mae Wiglaf yn dod i ochr Beowulf ac yn clywed geiriau olaf ei frenin . Mae'n helpu Beowulf i weld y trysor hardd oedd yn byw yng nghorff y ddraig.

Fodd bynnag, gan nad oes gan Beowulf etifedd gwrywaidd, mae'n cynnig y frenhiniaeth i Wiglaf . Rhan o araith Beowulf yw,

“Yna dyma'r brenin yn ei fawrfrydedd heb ei dorri

Coler aur am ei wddf a'i rhoi

I'r thane ifanc, gan ddweud wrtho am ddefnyddio

It a'r crys rhyfel a'r helmed aur yn dda.

Chi yw’r olaf ohonom, yr unig un sydd ar ôl.”

Yn ddiweddarach, mae Wiglaf yn ymgymryd â’r rôl a roddwyd iddo a’r rôl ei fod yn ennill .

Rhedeg Cyflym drwy StoriMae Beowulf

Beowulf yn rhyfelwr medrus iawn, sy'n estyn allan at y Daniaid gan gynnig ei help iddynt ag anghenfil . Cyhoeddir y stori yn Sgandinafia yn y 6ed ganrif rhwng dwy wlad sy'n byw ar draws y dŵr oddi wrth ei gilydd. Ers blynyddoedd bellach, mae'r Daniaid wedi brwydro yn erbyn anghenfil gwaedlyd o'r enw Grendel, sy'n dal i'w lladd. Ysgrifennwyd y gerdd epig rhwng 975 a 1025 yn Hen Saesneg, gan awdur dienw.

Fodd bynnag, oherwydd hen ddyled, daw Beowulf i helpu’r Brenin Hrothgar a chynnig ei wasanaeth i ymladd . Mae'n ymladd yn erbyn Grendel, ac mae'n ei drechu trwy dynnu ei fraich i ffwrdd, gan ennill anrhydedd a gwobrau. Mae hefyd yn gorfod ymladd yn erbyn mam Grendel sy'n dod i ddialedd am farwolaeth ei mab. Yn ddiweddarach, daw Beowulf yn frenin ei wlad ei hun, Geatland, a rhaid iddo ddod i fyny yn erbyn draig yn ei frwydr olaf.

Oherwydd ei falchder, mae'n gwrthod ymladd ag eraill, ond mae'n hŷn ac yn wannach , ddim mor nerthol ag y bu unwaith. Ni all drechu'r ddraig bwerus heb golli ei bywyd . Dim ond un o'i ryfelwyr, Wiglaf, sy'n dod i'w helpu i ladd y bwystfil. Yn y diwedd, trechir y ddraig, ond mae Beowulf yn marw, gan adael ei deyrnas i Wiglaf oherwydd nad oes ganddo etifedd gwrywaidd.

Casgliad

Cymerwch olwg ar y prif pwyntiau am Wiglaf yn Beowulf a gwmpesir yn yr erthygl uchod.

 • Un o berthnasau Beowulf yw Wiglaf, ac mae'n helpu Beowulf yny gerdd oherwydd mai Beowulf yw ei frenin
 • Nid yw'n ymddangos tan ddiwedd y gerdd, ond mae'n dal yn gymeriad pwysig iawn ac efallai'r mwyaf teyrngar
 • Mae'n ymgorfforiad perffaith o y cod arwrol oherwydd ei wir deyrngarwch. Mae'n rhyfelwr ifanc, yn llawn ysbryd, ac yn uchel ei barch
 • Mae'n un o lawer o filwyr sy'n mynd gyda Beowulf i aros ar yr ochr tra bod Beowulf yn ymladd y ddraig
 • Mae Beowulf eisiau ymladd y ddraig ar ei ben ei hun, ond mae'n dod â'i wŷr beth bynnag i wylio drosti
 • Mae Wiglaf yno ymhlith milwyr Beowulf, ac maen nhw'n gwylio fel eu brenin oedrannus yn ceisio ymladd yn erbyn yr anghenfil cryf
 • Ond mae'r buan y mae draig yn ei drechu, ac mae Wiglaf yn troi at y dynion, gan erfyn arnynt i ymuno ag ef i fynd i achub eu brenin
 • Mae'n rhoi araith gynhyrfus, yn datgan ei ffyddlondeb, yn eu hatgoffa i gael yr anrhydedd ac i feddwl beth gwnaeth eu brenin drostynt
 • Ond mae'r ddraig yn dangos ei grym eto, ac mae'r dynion yn rhedeg mewn ofn
 • Wiglaf yw'r unig un dewr sy'n rhuthro allan i helpu ei frenin i'w orchfygu
 • Ar y diwedd, mae gan Beowulf olynydd dewr a theilwng, ac mae teyrngarwch Wiglaf yn dangos mai ef yw’r dewis gorau i ddod yn frenin

Mae Wiglaf yn ymddangos tua diwedd y gerdd, ac eto mae un o'r cymeriadau pwysicaf mewn perthynas â Beowulf. Oherwydd ei deyrngarwch, ei ddewrder, a'i nerth, mae'n dangos i Beowulf a'r darllenwyr mai ef yw'rdewis perffaith i feddiannu teyrnas Getland . Efallai y bydd ei benderfyniad i ymuno â'r frwydr i achub ei frenin yn ei ddangos fel y cymeriad mwyaf teyrngar yn y gerdd gyfan, teitl bonheddig, yn wir.

John Campbell

Mae John Campbell yn awdur medrus ac yn frwd dros lenyddiaeth, sy'n adnabyddus am ei werthfawrogiad dwfn a'i wybodaeth helaeth o lenyddiaeth glasurol. Gydag angerdd am y gair ysgrifenedig a diddordeb arbennig yng ngweithiau Groeg hynafol a Rhufain, mae John wedi ymroi blynyddoedd i astudio ac archwilio Trasiedi Glasurol, barddoniaeth delyneg, comedi newydd, dychan, a barddoniaeth epig.Wedi graddio gydag anrhydedd mewn Llenyddiaeth Saesneg o brifysgol fawreddog, mae cefndir academaidd John yn rhoi sylfaen gref iddo ddadansoddi a dehongli’n feirniadol y creadigaethau llenyddol oesol hyn. Mae ei allu i ymchwilio i arlliwiau Barddoniaeth Aristotle, ymadroddion telynegol Sappho, ffraethineb craff Aristophanes, myfyrdodau dychanol Juvenal, a naratifau ysgubol Homer a Virgil yn wirioneddol eithriadol.Mae blog John yn llwyfan hollbwysig iddo rannu ei fewnwelediadau, arsylwadau, a dehongliadau o'r campweithiau clasurol hyn. Trwy ei ddadansoddiad manwl o themâu, cymeriadau, symbolau, a chyd-destun hanesyddol, mae’n dod â gweithiau cewri llenyddol hynafol yn fyw, gan eu gwneud yn hygyrch i ddarllenwyr o bob cefndir a diddordeb.Mae ei arddull ysgrifennu swynol yn dal meddyliau a chalonnau ei ddarllenwyr, gan eu tynnu i fyd hudolus llenyddiaeth glasurol. Gyda phob post blog, mae John yn plethu ei ddealltwriaeth ysgolheigaidd yn fedrus yn ddwfncysylltiad personol â'r testunau hyn, gan eu gwneud yn berthnasol i'r byd cyfoes.Yn cael ei gydnabod fel awdurdod yn ei faes, mae John wedi cyfrannu erthyglau ac ysgrifau i nifer o gylchgronau a chyhoeddiadau llenyddol o fri. Mae ei arbenigedd mewn llenyddiaeth glasurol hefyd wedi ei wneud yn siaradwr poblogaidd mewn cynadleddau academaidd amrywiol a digwyddiadau llenyddol.Trwy ei ryddiaith huawdl a’i frwdfrydedd selog, mae John Campbell yn benderfynol o adfywio a dathlu harddwch bythol ac arwyddocâd dwfn llenyddiaeth glasurol. P’un a ydych yn ysgolhaig ymroddedig neu’n ddarllenydd chwilfrydig yn unig sy’n ceisio archwilio byd Oedipus, cerddi serch Sappho, dramâu ffraeth Menander, neu chwedlau arwrol Achilles, mae blog John yn argoeli i fod yn adnodd amhrisiadwy a fydd yn addysgu, yn ysbrydoli ac yn tanio. cariad gydol oes at y clasuron.