Duw Groeg Glaw, Taranau, ac Awyr: Zeus

John Campbell 23-08-2023
John Campbell

Tabl cynnwys

Duw glaw Groeg oedd Zeus, y brenin a thad yr Olympiaid a'r dynion. Zeus yw'r duw Olympaidd enwocaf o fytholeg Roeg, ac yn haeddiannol felly. Mae holl weithiau Homer a Hesiod yn disgrifio Zeus, ei berthnasoedd, a'i fywyd mewn rhyw ffordd neu'i gilydd.

Gweld hefyd: Electra – Chwarae Euripides: Crynodeb & Dadansoddi

Yma, yn yr erthygl hon, rydyn ni'n dod â'r holl wybodaeth i chi am Zeus fel duw'r glaw a sut y daeth i rym ar ôl y Titanomachy.

Pwy Oedd Duw Glaw Groeg?<6

Zeus oedd duw glaw Groeg, ac roedd yn rheoli holl agweddau'r tywydd megis y glaw, y gwynt, a'r taranau. Ymhelaethodd pa mor hanfodol oedd y glaw i'r bobl, a gweddïasant arno er mwyn iddo roi cawodydd glawog iddynt.

Sut Daeth Zeus yn Dduw Glaw Groeg

Ar ôl Titanomachy, y rhyfel rhwng y Titan a y duwiau Olympaidd , dewisodd Zeus a'i ddau frawd Hades a Poseidon eu parthau yn y bydysawd. Ymhlith llawer o bethau eraill, cymerodd Zeus yr awyr a phopeth ynddi, cymerodd Poseidon reolaeth ar y dŵr a chyrff dŵr tra rhoddwyd yr Isfyd i Hades.

Rheolodd Zeus bopeth yn yr awyr gan gynnwys taranau, mellt, glaw, tywydd , gwynt, eira, a bron popeth yn y parth. Dyma'r rheswm bod Zeus yn cael ei ddarlunio'n enwog iawn yn dal taranfollt. Mae Zeus felly yn dduw llawer o ddoniau a rolau.

Gweld hefyd: Beth Mae Grendel yn ei Gynrychioli yn y Epic Poem Beowulf?

Zeus a'r Ddynoliaeth

Zeus oedd y brenina tad yr holl ddynolryw. Prometheus oedd y duw Titan a greodd y dynion ar gais Zeus fel bod ganddo berthynas fwy rhyfeddol â dynoliaeth. Roedd yn teimlo'n ddwfn drostyn nhw ac roedd bob amser eisiau eu helpu mewn unrhyw ffordd y gallai. Ar ôl y Titanomachy, enillodd yr Olympiaid a chrewyd dynolryw.

Roedd pobl yn arfer gweddïo ar y duwiau am y pethau lleiaf ac roedd y duwiau'n ei hoffi. Rhywle ar hyd y llinell, roedd pobl yn blino gweddïo ar y duwiau a hefyd yn brwydro yn erbyn pob trychineb a anfonwyd drostynt.

Fodd bynnag, nid oedd Zeus yn hoffi bod ei ddynion wedi peidio â gweddïo arno. felly roedd eisiau dysgu gwers iddyn nhw a dyna pam y rhoddodd y gorau i roi glaw iddyn nhw. Yn gyntaf doedd dim ots gan y bobl oherwydd roedd ganddyn nhw lawer o fwyd ond cyn gynted ag y dechreuodd y bwyd ddod i ben dyma nhw'n mynd i banig.

Dechreuodd pobl weddïo eto ar y duwiau. Roeddent eisiau'r glaw oherwydd bod eu holl gnydau yn sychu a'u bwyd ar fin gorffen. Gwelodd Zeus nhw mewn anobaith a gofynnodd Prometheus hefyd i Zeus ddangos rhywfaint o drugarogrwydd felly rhoddodd law iddyn nhw. Ond yn awr yr oedd problem arall yn sefyll yn eu ffordd.

Zeus a Prometheus

Roedd y bobl yn cael trafferth gydag amseriad y glaw. Roedden nhw'n cwyno nad oedd ganddyn nhw unrhyw syniad sut i ddweud a oedd hi'n mynd i law. Nid oedd ganddynt arwyddion cynharach ac yr oedd Zeus yn tywallt y glaw pryd bynnag y mynnai. Roedd Prometheus eisiau eu helpu.

Efcymerodd ddafad o'r wlad a mynd ag ef i Fynydd Olympus. Pryd bynnag y byddai Zeus ar fin anfon glaw, byddai Prometheus yn gwasgaru rhywfaint o wlân yn gyntaf ar ffurf cymylau er mwyn i'r bobl allu paratoi. Roedd y bobl wrth eu bodd gyda chymorth Prometheus.

Cafodd Zeus wybod am y berthynas a'r cyfrinachau rhwng Prometheus a'i bobl a'i gwnaeth yn ddig. Cosbodd Prometheus am fynd y tu ôl i'w gefn a rhoddodd iddo farwolaeth arteithiol.

Zeus a'r Anemoi

Zeus yw prif dduw glaw a thywydd ond y mae hefyd dduwiau bychain eraill tymheredd a gwynt. gelwir y pedwar duw hyn gyda'i gilydd yn Anemoi. Yr oedd yr Anemoi yn enwog iawn ymhlith y Groegiaid, ac yr oedd ganddynt lawer o wragedd, yn farwol ac yn anfarwol. Oherwydd bod ganddyn nhw ran bwysig yn y newid yn y tywydd, roedd pobl yn gweddïo arnyn nhw adeg y cynhaeaf.

Mae'r grŵp yn cynnwys Boreus, Zephyrus, Notus, ac Eurus. Roedd gan bob un o'r Anemoi hyn dasgau penodol i'w cyflawni a oedd yn ymwneud â'r gwynt a'r tywydd. Yn dilyn mae manylebau'r Anemoi:

Boreus

Daeth y gwynt oer a dyna pam ei fod yn ymgorfforiad i wynt y Gogledd. Fe'i darluniwyd fel oedolyn hŷn gyda gwallt hir.

Zephyrus

Ef oedd duw y wyntoedd o'r Gorllewin. Gwyntoedd y gorllewin gwyddys eu bod yn addfwyn iawn ac felly hefyd eu duw. Adwaenir ef fel yr un sy'n dodtymor y gwanwyn.

Notus

Notus oedd duw wynt y De. Efe oedd yn dwyn hafau i'r bobl.

Eurus

Yn olaf, Eurus oedd duw wyntoedd y Dwyrain a daeth â'r hydref.

Cwestiynau Cyffredin

Pwy yw Duw Glaw Rhufeinig?

Duw glaw ym mytholeg Rufeinig oedd Mercwri. Ef hefyd oedd yn gyfrifol am yr holl dymhorau a blodeuo'r blodau.

Pwy yw Duw'r Glaw ym Myth Llychlynnaidd?

Ym mytholeg Norseg, Odin yw duw'r glaw. Ymhlith llawer o bethau, gan gynnwys doethineb, iachâd, hud, marwolaeth, a gwybodaeth, roedd Odin hefyd yn gyfrifol am y glaw ac felly'r tywydd.

Pwy Oedd Hyades Rain Nymphs?

Y nymffau glaw, Hyades, ddaeth â'r glaw ac fe'u gelwir yn gwneuthurwyr glaw. Gwyddys mai merched y Titan ydynt. duw Atlas ac Aethra, yr Oceanid. Yr oedd y rhain yn niferus ac yn helpu Zeus i ddod â glaw i'r bobl.

Ar wahân i'r Anemoi a yn ei helpu gyda'r gwynt, bu Hyades hefyd yn helpu Zeus. Hyades oedd y nymffau glaw. Mae nymff yn dduw natur llai adnabyddus ac yn cynnal duw mwy yn ei rôl.

Casgliadau

Duw glaw a tharanau oedd Zeus, ym mytholeg Roeg. Daeth â glaw i'r bobl a gweddïodd y bobl a'i addoli drosto. Mewn mytholegau gwahanol, duwiau gwahanol yw duwiau glaw. Dyma'r pwyntiau fydd yn crynhoi'r erthygl:

  • Zeus oedd y tada brenin y bobl a'r duwiau Olympaidd. Ar ôl Titanomachy, dewisodd oruchafiaeth dros yr awyr a phopeth ynddi, rhoddwyd yr Isfyd i Hades, a rhoddwyd y cyrff dŵr i Poseidon. Roedd pob brawd yn cymryd ei rôl o ddifrif oherwydd hyn roedd pob duw yn cael ei addoli a'i weddïo'n fawr.
  • Roedd y bobl eisiau i'r glaw dyfu eu cynhaeaf; hebddo, byddent yn newynu i farwolaeth. Daethant ychydig yn gyndyn i weddïo ac addoli'r duwiau, a oedd yn annerbyniol i Zeus. Felly dyma Zeus yn rhoi'r gorau i roi glaw iddyn nhw.
  • Roedd y bobl yn iawn heb law ar y dechrau, ond pan ddechreuodd eu cronfeydd bwyd ddisbyddu roedden nhw eisiau glaw. Dyma nhw'n dechrau gweddïo eto ar y duwiau, felly dyma Zeus yn rhoi glaw iddyn nhw.
  • Prometheus oedd creawdwr dynolryw ar orchymyn Zeus. Roedd yn helpu pobl i ddisgwyl glaw trwy adael cymylau yn yr awyr heb gymorth Zeus. Am y rheswm hwn, lladdodd Zeus ef a gwneud esiampl ohono i bwy bynnag sy'n bwriadu mynd y tu ôl i'w gefn.

Dyma ni'n dod at ddiwedd yr erthygl am dduw glaw Groeg, sef Zeus , duw'r taranau a'r awyr. Gobeithio i chi gael darlleniad dymunol a dod o hyd i bopeth roeddech chi'n edrych amdano.

John Campbell

Mae John Campbell yn awdur medrus ac yn frwd dros lenyddiaeth, sy'n adnabyddus am ei werthfawrogiad dwfn a'i wybodaeth helaeth o lenyddiaeth glasurol. Gydag angerdd am y gair ysgrifenedig a diddordeb arbennig yng ngweithiau Groeg hynafol a Rhufain, mae John wedi ymroi blynyddoedd i astudio ac archwilio Trasiedi Glasurol, barddoniaeth delyneg, comedi newydd, dychan, a barddoniaeth epig.Wedi graddio gydag anrhydedd mewn Llenyddiaeth Saesneg o brifysgol fawreddog, mae cefndir academaidd John yn rhoi sylfaen gref iddo ddadansoddi a dehongli’n feirniadol y creadigaethau llenyddol oesol hyn. Mae ei allu i ymchwilio i arlliwiau Barddoniaeth Aristotle, ymadroddion telynegol Sappho, ffraethineb craff Aristophanes, myfyrdodau dychanol Juvenal, a naratifau ysgubol Homer a Virgil yn wirioneddol eithriadol.Mae blog John yn llwyfan hollbwysig iddo rannu ei fewnwelediadau, arsylwadau, a dehongliadau o'r campweithiau clasurol hyn. Trwy ei ddadansoddiad manwl o themâu, cymeriadau, symbolau, a chyd-destun hanesyddol, mae’n dod â gweithiau cewri llenyddol hynafol yn fyw, gan eu gwneud yn hygyrch i ddarllenwyr o bob cefndir a diddordeb.Mae ei arddull ysgrifennu swynol yn dal meddyliau a chalonnau ei ddarllenwyr, gan eu tynnu i fyd hudolus llenyddiaeth glasurol. Gyda phob post blog, mae John yn plethu ei ddealltwriaeth ysgolheigaidd yn fedrus yn ddwfncysylltiad personol â'r testunau hyn, gan eu gwneud yn berthnasol i'r byd cyfoes.Yn cael ei gydnabod fel awdurdod yn ei faes, mae John wedi cyfrannu erthyglau ac ysgrifau i nifer o gylchgronau a chyhoeddiadau llenyddol o fri. Mae ei arbenigedd mewn llenyddiaeth glasurol hefyd wedi ei wneud yn siaradwr poblogaidd mewn cynadleddau academaidd amrywiol a digwyddiadau llenyddol.Trwy ei ryddiaith huawdl a’i frwdfrydedd selog, mae John Campbell yn benderfynol o adfywio a dathlu harddwch bythol ac arwyddocâd dwfn llenyddiaeth glasurol. P’un a ydych yn ysgolhaig ymroddedig neu’n ddarllenydd chwilfrydig yn unig sy’n ceisio archwilio byd Oedipus, cerddi serch Sappho, dramâu ffraeth Menander, neu chwedlau arwrol Achilles, mae blog John yn argoeli i fod yn adnodd amhrisiadwy a fydd yn addysgu, yn ysbrydoli ac yn tanio. cariad gydol oes at y clasuron.