Caesura yn Beowulf: Swyddogaeth y Caesura yn y Gerdd Epig

John Campbell 12-10-2023
John Campbell

Mae'r caesura yn Beowulf yn digwydd yn y rhan fwyaf o linellau, gyda rôl bwysig. Roedd y defnydd o caesura yn gyffredin ar y pryd mewn cerddi, ac felly mae Beowulf yn cyd-fynd yn union â'i gyfoeswyr.

Mae budd caesura yn Beowulf hefyd yn dangos i ni ei bod yn debygol mai chwedl a adroddwyd ar lafar ydoedd. Darllenwch hwn i ddarganfod mwy am caesura a'i swyddogaeth yn y gerdd epig

Beth Yw Caesura yn Beowulf?

Diffinnir Caesura fel toriad neu saib mewn llinell o farddoniaeth, ac mae yr un peth yn Beowulf . Daw'r toriad lle mae un ymadrodd yn dod i ben ac un newydd yn dechrau.

Tra bod caesura yn cael ei ddefnyddio mewn barddoniaeth Hen Roeg a Rhufeinig fel hyn, defnyddiwyd caesura yn Beowulf ychydig yn wahanol . Ysgrifennwyd Beowulf yn Hen Saesneg, a dyna pam y daeth y saib neu'r toriad hwn yn y llinellau i dorri ymadrodd droning.

Mae'r defnydd o caesura hefyd yn gysylltiedig â'r defnydd o gyflythrennu yn Beowulf . Mae'n helpu i wahanu'r curiadau a'r ymadroddion i'w gwneud yn swnio'n well.

Enghreifftiau o Caesura yn Beowulf

I gael gwell dealltwriaeth o caesura a'i swyddogaeth, edrychwch ar a ychydig o enghreifftiau o'r offeryn hwn isod . Tynnir pob llinell o gyfieithiad Seamus Heaney o’r gerdd. Cynrychiolir y caesura trwy goma neu farciwr gramadegol arall, i lywio'r darllenydd lle mae'r saib.

Mae enghreifftiau yn cynnwys:

 • “Cysg o'u gwledd, an synwyrol i boen."
 • " Yr oedd efefferru gyda galar, ond ni chafodd unrhyw seibiant”
 • “Uchel-anedig a phwerus. Archodd gwch”
 • “Chi bonheddig o ddynion; ni fydd unrhyw beth rydych chi ei eisiau,”

Ym mhob enghraifft, mae'r caesura yn weladwy trwy gyfnod, coma, hanner colon, ac ati . Mae’n dangos i’r darllenydd ble i stopio neu ble mae’r ymadrodd yn gorffen fel nad yw’n mynd ymlaen am byth. Gellir gweld hefyd sut mae'r caesura yn cyd-fynd â chyflythrennu yn y gerdd. Cyflythrennu yw'r defnydd mynych o'r un synau neu lythrennau cychwynnol.

Yn Beowulf, cyflythrennu yn lle odl oedd canolbwynt y dydd, a gosodwyd y caesura yn y man cywir yn y llinell . Byddai dwy neu dair o seiniau cyflythrennol cyn yr saib hwnnw. Ac yna byddai'r un sain gyflythrennol yn dilyn yn y dechrau yn fuan ar ôl y caesura.

Enghreifftiau o Gyflythreniad Amlwg Ochr yn ochr â Caesura yn Beowulf

Mae cyflythrennu ym mhob llinell yn Beowulf, ond mae rhai mannau lle mae amlycach nag eraill. Edrychwch ar sut mae'r caesura yn gwahanu'r cyflythreniad â rhai synau cyflythrennol cyn yr egwyl , ac yna un ar ôl yr egwyl. O gofio ei fod ychydig yn anoddach a ddim mor gywir ers i'r gerdd gael ei chyfieithu o'r Hen Saesneg.

Mae enghreifftiau'n cynnwys:

Gweld hefyd: Pam y Priododd Zeus Ei Chwaer? — Pawb yn y Teulu
 • “Barus a grim, gafaelodd ar ddeg ar hugain o ddynion”: ailadroddir y sain “gr” cyn ac ar ôl y caesura
 • “Dros y tonnau, gyda’rgwynt ar ei hôl hi”: y sain “w”
 • “Ac angorodd eu llong. Bu claws o bost A dyrnu gêr. Diolchasant i Dduw Am y groesfan hawdd honno ar fôr tawel”: mae hon yn un hirach oherwydd gwelwn y sain dro ar ôl tro dros ychydig linellau. “Sh” ac “th” (toriad), “th” a “sh” (toriad), “th” a sh” (torri) “th a th”.

Swyddogaeth y Caesurae yn Beowulf

Mae pwrpas caesura yn Beowulf yn cynnwys dangos saib a gwahanu sillafau dan straen . Mewn rhai barddoniaeth, rhoi curiad ychwanegol i mewn yw hyn er mwyn peidio â thaflu oddi ar y mesurydd. Fodd bynnag, oherwydd cyfnod amser Beowulf, nid oedd y bardd yn poeni cymaint am y mesur ag y gwnaeth beirdd eraill mewn barddoniaeth ddiweddarach.

Ni cheir mesuryddion ym mhob llinell nac yn yr un lle ym mhob un. llinell. Mae'r y yn torri'r curiad ac yn helpu i greu trawsnewidiad darllen llyfnach i'r rhai sy'n adrodd y stori yn uchel. Mae mesuryddion hefyd yn dangos lle mae un ymadrodd neu bwynt yn gorffen ac un arall yn dechrau. Yn union fel mewn darllen, mae'n naturiol i chi gymryd seibiant ar ddiwedd brawddeg neu pan fyddwch chi'n gweld coma. Mae'n union yr un fath â caesura.

Crynodeb o Beowulf: Gwybodaeth Gefndir

Mae'r gerdd epig yn adrodd stori Beowulf, rhyfelwr ifanc a phwerus sy'n gorfod wynebu cyfres o angenfilod trwy gydol ei oes . Ni all ysgolheigion nodi'r union ddyddiad yr ysgrifennwyd y gerdd ynddo, ond yr oedd rhywsut rhwng y blynyddoedd 975 i 1025. Y gerdd oeddwedi ei hysgrifennu yn Hen Saesneg, stori lafar oedd hi ar y dechrau, yn union fel y ysgrifennodd rhywun hi i lawr, mae'n gweddu'n berffaith i farddoniaeth y dydd. Nid yw'n canolbwyntio ar odl, ond ar gyflythrennu, ac mae'n defnyddio caesura i dorri'r curiadau.

Mae'r stori yn digwydd yn Sgandinafia yn y 6ed ganrif . Mae Beowulf yn clywed bod y Daniaid yn brwydro yn erbyn anghenfil gwaedlyd. Mae'n mynd atyn nhw i gynnig ei wasanaeth fel rhyfelwr, ac mae'n lladd yr anghenfil. Mae hefyd yn lladd mam yr anghenfil hwnnw ac yn ennill gwobrau ac anrhydedd am ei gamp.

Yn ddiweddarach mae'n dod yn frenin ei wlad ei hun, Geatland, ac mae'n ymladd yn erbyn draig ar ddiwedd ei oes. Mae hyn yn arwain at farwolaeth Beowulf oherwydd mae ei sgil fel rhyfelwr wedi lleihau gydag oedran . Mae'r stori yn enghraifft berffaith o god arwrol sifalri yn y cyfnod amser. Mae'n un o'r gweithiau llenyddol pwysicaf ar gyfer y byd gorllewinol.

Casgliad

Cymerwch olwg ar y prif bwyntiau am caesura yn Beowulf a gwmpesir gan Mr. yr erthygl uchod.

Gweld hefyd: Llong Odysseus - Yr Enw Mwyaf
 • Caesura yn y rhan fwyaf o linellau yn Beowulf, ac mae iddi rôl bwysig
 • Defnyddiwyd yn gyffredin mewn barddoniaeth ar y pryd
 • Yn y cyfnod modern Gyda chyfieithiadau Saesneg, dynodir y caesura gan goma neu ryw farciwr gramadegol arall
 • Yn Beowulf, mae'r caesura yn dangos lle mae saib neu doriad, ac mae hefyd yn torri'r curiadau a'r synau cyflythrennol
 • Cyflythreniad oedd trefn ydiwrnod i farddoniaeth ar y pryd, nid odli
 • Felly byddai'r caesura yn helpu i dorri i fyny nifer y curiadau cyflythrennol yn y llinellau
 • Byddai hefyd yn rhoi syniad i ddarllenwyr ble i oedi pan fyddant darllen
 • Mae'n dangos diwedd ymadroddion a dechrau rhai eraill
 • Mae'n darparu profiad darllen llyfnach a mwy dramatig
 • Cerdd epig a ysgrifennwyd rhwng 975 a 1025 yw Beowulf. Mae'n un o'r gweithiau llenyddol pwysicaf yn y byd gorllewinol

Defnyddir y caesura yn Beowulf yn yr un modd mewn cerddi eraill ac mae wedi bod yn boblogaidd ers barddoniaeth Hen Roeg a Rhufeinig. Mae'n dangos i'r darllenydd ble i oedi, lle mae ymadroddion yn gorffen ac yn dechrau, ac yn Beowulf , yn torri'r curiadau cyflythrennol i fyny. Gyda caesura, gwyddom fod Beowulf i fod i gael ei ddarllen yn uchel, ond beth pe na bai erioed wedi ei ysgrifennu i lawr?

John Campbell

Mae John Campbell yn awdur medrus ac yn frwd dros lenyddiaeth, sy'n adnabyddus am ei werthfawrogiad dwfn a'i wybodaeth helaeth o lenyddiaeth glasurol. Gydag angerdd am y gair ysgrifenedig a diddordeb arbennig yng ngweithiau Groeg hynafol a Rhufain, mae John wedi ymroi blynyddoedd i astudio ac archwilio Trasiedi Glasurol, barddoniaeth delyneg, comedi newydd, dychan, a barddoniaeth epig.Wedi graddio gydag anrhydedd mewn Llenyddiaeth Saesneg o brifysgol fawreddog, mae cefndir academaidd John yn rhoi sylfaen gref iddo ddadansoddi a dehongli’n feirniadol y creadigaethau llenyddol oesol hyn. Mae ei allu i ymchwilio i arlliwiau Barddoniaeth Aristotle, ymadroddion telynegol Sappho, ffraethineb craff Aristophanes, myfyrdodau dychanol Juvenal, a naratifau ysgubol Homer a Virgil yn wirioneddol eithriadol.Mae blog John yn llwyfan hollbwysig iddo rannu ei fewnwelediadau, arsylwadau, a dehongliadau o'r campweithiau clasurol hyn. Trwy ei ddadansoddiad manwl o themâu, cymeriadau, symbolau, a chyd-destun hanesyddol, mae’n dod â gweithiau cewri llenyddol hynafol yn fyw, gan eu gwneud yn hygyrch i ddarllenwyr o bob cefndir a diddordeb.Mae ei arddull ysgrifennu swynol yn dal meddyliau a chalonnau ei ddarllenwyr, gan eu tynnu i fyd hudolus llenyddiaeth glasurol. Gyda phob post blog, mae John yn plethu ei ddealltwriaeth ysgolheigaidd yn fedrus yn ddwfncysylltiad personol â'r testunau hyn, gan eu gwneud yn berthnasol i'r byd cyfoes.Yn cael ei gydnabod fel awdurdod yn ei faes, mae John wedi cyfrannu erthyglau ac ysgrifau i nifer o gylchgronau a chyhoeddiadau llenyddol o fri. Mae ei arbenigedd mewn llenyddiaeth glasurol hefyd wedi ei wneud yn siaradwr poblogaidd mewn cynadleddau academaidd amrywiol a digwyddiadau llenyddol.Trwy ei ryddiaith huawdl a’i frwdfrydedd selog, mae John Campbell yn benderfynol o adfywio a dathlu harddwch bythol ac arwyddocâd dwfn llenyddiaeth glasurol. P’un a ydych yn ysgolhaig ymroddedig neu’n ddarllenydd chwilfrydig yn unig sy’n ceisio archwilio byd Oedipus, cerddi serch Sappho, dramâu ffraeth Menander, neu chwedlau arwrol Achilles, mae blog John yn argoeli i fod yn adnodd amhrisiadwy a fydd yn addysgu, yn ysbrydoli ac yn tanio. cariad gydol oes at y clasuron.