Hector yn yr Iliad: Bywyd a Marwolaeth Rhyfelwr Mwyaf Troy

John Campbell 30-09-2023
John Campbell

Roedd Hector yn fab i'r Brenin Priam a'r Frenhines Hecuba o Troy ac roedd yn briod ag Andromache, merch Eetion. Rhoddodd y cwpl enedigaeth i fab o'r enw Scamandrius y cyfeirir ato hefyd fel Astyanax.

Yn Iliad Homer, roedd Hector yn adnabyddus am ei ddewrder a'i gymeriad mawr, wrth iddo arddangos trwy gyfnewid rhoddion gyda'i elyn Ajax Fawr. Daliwch ati i ddarllen i ddarganfod mwy am hanes rhyfelwr mwyaf Troy yn y rhyfel.

Pwy Yw Hector yn yr Iliad?

Hector yn yr Iliad oedd pencampwr mwyaf Caerdroea yr oedd eu dewrder, a'u medrusrwydd heb eu hail yng ngwersyll y Trojans. Roedd yn deyrngar i gwrs Troy ac nid oedd ots ganddo farw drosto. Er iddo farw yn nwylo Achilles, goroesodd ei weithredoedd mawr ef.

Hector yn Arwr

Yn ôl y myth, Hector oedd rhyfelwr cryfaf y Trojans a gwasanaethodd fel eu cadlywydd. Dan ei orchymyn ef yr oedd arwyr nodedig megis Helenus, Deiophus, Paris (a oedd yn frodyr iddo), a Polydamas.

Disgrifiwyd ef fel maniac a deinameit gan ei elynion ond dangosodd foneddigeiddrwydd ar faes y gad hefyd. Lladdodd ychydig o arwyr Groegaidd a lladd nifer o filwyr Achaean.

Ymladd Hector â Protesilaus

Y pencampwr Groegaidd nodedig cyntaf i syrthio trwy gleddyf Hector yw Protesilaus, brenin Phylake yn Thessaly. Cyn dechrau'r rhyfel, roedd proffwydoliaeth yn honni mai y cyntaf ibyddai gosod troed ar bridd Caerdroea yn marw. Protesilaus oedd y cyntaf i lanio ar bridd Trojan, gan wybod y broffwydoliaeth yn rhy dda. Er iddo ymladd yn ddewr a lladd ychydig o ryfelwyr Trojan, cyflawnwyd y broffwydoliaeth pan ddaeth ar draws Hector.

Cyfarfyddiad Hector ag Ajax

Yn ddiweddarach, wynebodd Hector Ajax, mab y Brenin Telamon, a'i gwraig Periboea o Salamis. Ar y pryd, defnyddiodd Hector ei ddylanwad fel y rhyfelwr mwyaf pwerus, yn absenoldeb Achilles, i orfodi'r ddwy ochr i atal pob gelyniaeth dros dro. Yna heriodd y Groegiaid i ethol un arwr a fyddai'n gornestau gydag ef ar yr amod bod enillydd y ornest hefyd yn ennill y rhyfel. Er bod Hector eisiau osgoi rhagor o dywallt gwaed, roedd hefyd wedi cael ei sbarduno gan broffwydoliaeth na fyddai'n marw eto.

Y cyntaf i'w gynnig ei hun oedd Menelaus, brenin Sparta a gŵr Helen o Troy. Fodd bynnag, mae Agamemnon yn ei annog i beidio â gornestau gyda Hector oherwydd nad oedd yn gêm i'r pencampwr Trojan. Ar ôl llawer o betruso ac anogaeth hir gan Nestor, Brenin Pylos, manteisiodd naw o ryfelwyr i ymladd yn erbyn Hector. Felly, bwriwyd coelbren i benderfynu pwy o'r naw a fyddai'n gornestau â Hector a disgynnodd hynny ar Ajax the Gwych.

Dechreuodd Hector ac Ajax y ornest drwy daflu gwaywffyn at ei gilydd ond fe fethon nhw i gyd. Roedd y ymladdwyr yn troi at ddefnyddio gwaywffyn a'r tro hwn clwyfau AjaxTorrodd Hector ei darian â chraig a'i thyllu â gwaywffon.

Fodd bynnag, ymyrrodd duw'r broffwydoliaeth, Apollo, a chafodd y gornest ei gohirio gan fod yr hwyr yn agosáu. Gan weled fod Ajax yn wrthwynebydd teilwng, ysgydwodd Hector ei ddwylaw a chyfnewid anrhegion ag ef.

Rhoddodd Ajax ei wregys i Hector tra Hector a roddes ei gleddyf i Ajax. Rhag-ddywediadau o'r dynged oedd y rhoddion hyn. rhyfelwyr mawr oedd i ddioddef ar faes y gad. Cyflawnodd Ajax hunanladdiad â chleddyf Hector a gorymdeithiodd corff marw Hector drwy'r ddinas, wedi'i glymu wrth gerbyd gan wregys Ajax.

Hector Scolds Paris

Darganfu Hector fod Paris yn cuddio o'r rhyfel a byw yng nghysur ei gartref. Felly, aeth yno a dirmygu ei frawd iau am gefnu ar y rhyfel a ddygodd arnynt. Pe na bai Paris wedi herwgipio Helen, gwraig Menelaus, ni fyddai Troy yn wynebu tynged ar fin digwydd. Gorfododd y gwarth hwn Paris i weithredu a wynebodd yn erbyn Menelaus i benderfynu tynged y ddwy ochr.

Doedd Paris ddim yn cyfateb i Menelaus gan iddo roi curiad ei fywyd i'r tywysog ifanc. Fodd bynnag, pan oedd Menelaus ar fin ymdopi â'r ergyd olaf, chwisiodd Aphrodite Paris i ffwrdd i ddiogelwch ei gartref. Felly, roedd y canlyniadau'n amhendant ac ailddechreuodd y rhyfel pan saethodd y rhyfelwr Trojan, Pandarus, saeth at Menelaus a'i clwyfodd. Cythruddodd hyn y Groegiaid a ryddhawydymosodiad mawr ar y Trojans, gan eu gyrru yn ôl at eu pyrth.

Arwain y Gwrth-ymosodiad

Gan ofni y gallai ei ddinas gael ei goresgyn yn fuan, aeth Hector allan i arwain ei fyddin yn erbyn y Groegiaid . Ceisiodd ei wraig a'i fab ei ddarbwyllo rhag ymladd oherwydd gwyddent na fyddent yn ei weld eto. Eglurodd Hector yn dawel i'w wraig, Andromache, yr angen i amddiffyn dinas Troy . Gadawodd y teulu, gwisgo'i helmed efydd, ac arwain gwrth-ymosodiad i yrru'r Groegiaid o'r pyrth.

Gweld hefyd: Yr Oresteia – Aeschylus

Ymladdodd y Trojans yn erbyn y Groegiaid a'u curo'n ôl i'w llongau, fodd bynnag, casglodd Agamemnon y milwyr a atal y Trojans rhag cipio'r llongau Groegaidd. O'r diwedd, rhoddodd Hector y gorau i'r helfa a daeth nos ac addawodd roi'r llongau ar dân drannoeth. Yna sefydlodd y Trojans wersylla ar faes y gad a mynd heibio'r nos, gan ddisgwyl am doriad dydd.

Gweld hefyd: Zeus yn Yr Odyssey: Duw Pob Duw Yn Yr Epig Chwedlonol

Llosgi Llong Protesilaus

Fodd bynnag, pan dorrodd y dydd, cynhyrfodd Agamemnon y milwyr a ymladdasant y Troiaid fel llew archolledig, yn eu gyrru yn ôl i'w pyrth. Arhosodd Hector allan o'r rhyfel nes i Agamemnon, a gafodd anaf i'w fraich, adael maes y gad.

Unwaith iddo fynd, daeth Hector i'r amlwg ac arweiniodd ymosodiad ond cafodd ei atal gan Diomedes ac Odysseus i ganiatau i'r Groegiaid encilio. Roedd y Trojans yn dal i erlid y Groegiaid i'w gwersyll gyda Hector yn torri un o byrth Groeg ayn gorchymyn ymosodiad cerbyd.

Gyda chymorth y duw Apollo, mae Hector o'r diwedd yn cipio llong Protesilaus ac yna'n gorchymyn i dân gael ei ddwyn ato. Gan synhwyro'r hyn yr oedd Hector ar fin ei wneud, lladdodd Ajax unrhyw Trojan a geisiodd ddwyn y tân i Hector. Ymosododd Hector ar Ajax a llwyddodd i dorri ei waywffon, gan orfodi Ajax i gilio. O'r diwedd rhoddodd Hector long Protesilaus ar dân a chafodd y Groegiaid golled drom.

Hector yn Lladd Patroclus

Cafodd Gorchfygiad y Groegiaid aflonyddu mawr ar Patroclus a cheisiodd siarad ag Achilles am ddychwelyd i faes y gad, o leiaf, i gynnull y milwyr. Gwrthododd Achilles ond cytunodd i adael i Patroclus wisgo ei arfwisg ac arwain y Myrmidons, rhyfelwyr Achilles . Fodd bynnag, rhybuddiodd Patroclus i yrru'r Trojans i ffwrdd o'r llongau Groegaidd yn unig ac i beidio â'u hymlid i byrth Troy. Felly, gwisgodd Patroclus arfwisg Achilles ac arwain y fyddin Roegaidd i yrru'r Trojans o'r llongau.

Yng nghyffro'r fuddugoliaeth ymddangosiadol, erlidiodd Patroclus y Trojans i'w pyrth, naill ai gan anghofio rhybudd Achilles neu yn unig. cario i ffwrdd. Rhoddodd arfwisg Achilles anorchfygol iddo a lladdodd Patroclus bawb a ddaeth i'w ffordd gan gynnwys Sarpedon, mab marwol Zeus. Fodd bynnag, pan ddaeth ar draws Hector, gwaredodd Apollo ei wits, gan ganiatáu i waywffon Euphorbus glwyfo Patroclus. Yna deliodd Hector yr ergyd olaf i'r clwyfedigPatroclus ond cyn iddo farw, proffwydodd farwolaeth Hector.

Hector ac Achilles

Roedd marwolaeth Patroclus yn galaru Achilles a ddiystyrodd ei benderfyniad i beidio ymladd dros y Groegiaid. Crynhodd ei Myrmidons a chyfeirio'r Trojans yn ôl i'w pyrth nes iddo ddod i gysylltiad â Hector. Pan welodd Hector Achilles yn prysur agosáu, cymerodd at ei sodlau nes iddo gael ei ddal gan Achilles. Bu Hector ac Achilles mewn gornest gydag Achilles yn dod i’r brig gyda chymorth Athena.

Roedd marwolaeth Hector Iliad yn nodi diwedd y rhyfel i’r Trojans wrth iddynt golli pob hyder ac ildiodd eu morâl i anobaith. Ei ddewrder, ei gryfder, ei fedr, a'i sgiliau arwain oedd rhai o nodweddion Hector yn yr Iliad a'i hanwylodd i'r Trojans. Gadawodd hefyd rai dyfyniadau cofiadwy gan Hector Iliad sy'n ein hysbrydoli hyd yn oed heddiw.

Casgliad

Hyd yn hyn, rydym wedi bod yn astudio bywyd y rhyfelwr mwyaf i erioed. cerdded gwlad Troy. Dyma grynodeb o'r cyfan rydyn ni wedi'i ddarllen hyd yn hyn:

  • Roedd Hector yn fab i'r Brenin Priam a'r Frenhines Hecuba o Droi a'r rhyfelwr gorau oedd gan y Trojans yn eu rhengoedd.<12
  • Gwelodd ei arweinyddiaeth nifer o fuddugoliaethau yn erbyn y Groegiaid gan gynnwys cipio a llosgi llong Protesilaus.
  • Gorchfygodd hefyd nifer o ryfelwyr Groegaidd gan gynnwys Protesilaus a Patroclus a'u gyrrodd o byrth Troy i'wgwersyll.
  • Er ei fod yn cael ei adnabod fel maniac ar faes y gad, roedd Hector yn ŵr bonheddig a gydnabyddodd fedrusrwydd Ajax Fawr a chyfnewid anrhegion ag ef.
  • Cafodd ei farwolaeth pan ddaeth ar ei draws Achilles a laddodd Hector gyda chymorth Athena, duwies rhyfel.

Roedd rhinweddau clodwiw Hector yn hoff iawn ohono i'r Trojans a rhoddodd ei bresenoldeb yn y fyddin hyder i'r milwyr tra taro ofn i galonnau'r gwrthwynebwyr.

John Campbell

Mae John Campbell yn awdur medrus ac yn frwd dros lenyddiaeth, sy'n adnabyddus am ei werthfawrogiad dwfn a'i wybodaeth helaeth o lenyddiaeth glasurol. Gydag angerdd am y gair ysgrifenedig a diddordeb arbennig yng ngweithiau Groeg hynafol a Rhufain, mae John wedi ymroi blynyddoedd i astudio ac archwilio Trasiedi Glasurol, barddoniaeth delyneg, comedi newydd, dychan, a barddoniaeth epig.Wedi graddio gydag anrhydedd mewn Llenyddiaeth Saesneg o brifysgol fawreddog, mae cefndir academaidd John yn rhoi sylfaen gref iddo ddadansoddi a dehongli’n feirniadol y creadigaethau llenyddol oesol hyn. Mae ei allu i ymchwilio i arlliwiau Barddoniaeth Aristotle, ymadroddion telynegol Sappho, ffraethineb craff Aristophanes, myfyrdodau dychanol Juvenal, a naratifau ysgubol Homer a Virgil yn wirioneddol eithriadol.Mae blog John yn llwyfan hollbwysig iddo rannu ei fewnwelediadau, arsylwadau, a dehongliadau o'r campweithiau clasurol hyn. Trwy ei ddadansoddiad manwl o themâu, cymeriadau, symbolau, a chyd-destun hanesyddol, mae’n dod â gweithiau cewri llenyddol hynafol yn fyw, gan eu gwneud yn hygyrch i ddarllenwyr o bob cefndir a diddordeb.Mae ei arddull ysgrifennu swynol yn dal meddyliau a chalonnau ei ddarllenwyr, gan eu tynnu i fyd hudolus llenyddiaeth glasurol. Gyda phob post blog, mae John yn plethu ei ddealltwriaeth ysgolheigaidd yn fedrus yn ddwfncysylltiad personol â'r testunau hyn, gan eu gwneud yn berthnasol i'r byd cyfoes.Yn cael ei gydnabod fel awdurdod yn ei faes, mae John wedi cyfrannu erthyglau ac ysgrifau i nifer o gylchgronau a chyhoeddiadau llenyddol o fri. Mae ei arbenigedd mewn llenyddiaeth glasurol hefyd wedi ei wneud yn siaradwr poblogaidd mewn cynadleddau academaidd amrywiol a digwyddiadau llenyddol.Trwy ei ryddiaith huawdl a’i frwdfrydedd selog, mae John Campbell yn benderfynol o adfywio a dathlu harddwch bythol ac arwyddocâd dwfn llenyddiaeth glasurol. P’un a ydych yn ysgolhaig ymroddedig neu’n ddarllenydd chwilfrydig yn unig sy’n ceisio archwilio byd Oedipus, cerddi serch Sappho, dramâu ffraeth Menander, neu chwedlau arwrol Achilles, mae blog John yn argoeli i fod yn adnodd amhrisiadwy a fydd yn addysgu, yn ysbrydoli ac yn tanio. cariad gydol oes at y clasuron.