Hermes yn The Odyssey: Cymar Odysseus

John Campbell 12-10-2023
John Campbell

Tabl cynnwys

Hermes yn Yr Odyssey bu'n tywys ac yn cynorthwyo Odysseus yn ei ymgais i achub ei ddynion.

Ond sut yn union y digwyddodd hyn? Pwy yw Hermes yn Yr Odyssey?

Rhaid mynd dros daith Odysseus a sut y daeth i ben ar ynys y duwiesau i ddeall hyn ymhellach.

Hermes yn Yr Odyssey<3

Wrth i Odysseus a'i wŷr arall ddianc o ynys y Laestrygonians , maen nhw'n mentro i ynys lle mae'r dduwies Circe yn byw. Mae'n anfon 22 o'i ddynion, dan arweiniad ei ail orchymyn, Eurylochus, i archwilio'r tiroedd. Yn eu harchwiliad, cipiant ar foneddiges hardd yn canu ac yn dawnsio.

Eurylochus, yn ofnus o'r olygfa ryfedd sydd arno, yn gwylio wrth i'w wŷr ruthro yn eiddgar tuag at y dduwies. Er mawr arswyd iddo, trodd y dynion yn foch o flaen ei lygaid. Mae'n rhuthro i ffwrdd i Odysseus mewn ofn ac yn erfyn arno i adael y dynion ar ôl i ddianc o'r ynys ddieithr yn lle hynny.

Mae Odysseus yn gwrthod ac yn rhuthro i achub ei ddynion ond yn cael ei atal gan ddyn ar y ffordd. Mae Hermes, sydd wedi’i guddio fel tenant yr ynys , yn dweud wrtho am lyncu perlysieuyn i’w imiwneiddio ei hun rhag cyffur Circe.

Mae’n dweud wrth Odysseus am daro Circe yn galed ar ôl iddi fwrw ei hud. Mae Odysseus yn gwneud yr hyn a ddywedwyd ac yn mynnu bod ei ddynion yn cael eu troi yn ôl. Mae'n achub ei ddynion ac yn dod yn gariad i'r dduwies, gan fyw mewn moethusrwydd am flwyddyn.

Gweld hefyd: Y Georgics – Vergil – Rhufain Hynafol – Llenyddiaeth Glasurol

Odysseus Carcharu yn Ogygia

Ar ôl byw ar Circe'synys am flwyddyn, mae Odysseus yn mentro i’r isfyd i geisio cyngor Tiresias ar gyfer teithio adref yn ddiogel. Dywedir wrtho am deithio i ynys Helios y duw haul, ond fe'i rhybuddiwyd i beidio â chyffwrdd â'r gwartheg aur.

Y mae dyddiau'n mynd heibio, a buan y rhed Odysseus a'i wŷr allan o fwyd; Gan geisio datrys hyn, mae Odysseus yn archwilio'r ynys ar ei ben ei hun, yn chwilio am deml i weddïo ynddi. Tra oedd i ffwrdd, lladdodd ei wŷr un o wartheg Helios a chynddaredd y duwiau.

Mewn dicter, Zeus yn lladd pob un o ddynion Odysseus mewn storm, gan adael yr arweinydd unigol i oroesi. Yna caiff ei gaethiwo yn ynys Ogygia, lle mae'r nymff Calypso yn teyrnasu. Mae'n dal yn gaeth ar yr ynys am rai blynyddoedd hyd nes y bydd dicter y duwiau'n cilio.

Gweld hefyd: Elpenor yn The Odyssey: Ymdeimlad o Gyfrifoldeb Odysseus

Ar ôl saith mlynedd dirdynnol, mae Hermes yn argyhoeddi'r ysbryd i ollwng Odysseus, ac felly mae Odysseus, unwaith eto, yn cychwyn ar ei daith i Ithaca.

Pwy Yw Hermes yn Yr Odyssey?

Hermes o The Odyssey yn debyg i'r Hermes a bortreadir yn niwylliant a thestun Groeg. Mae duw masnach, cyfoeth, lladron, a theithio yn cael ei ystyried yn arwr duw ac yn amddiffyn rhaglawiaid dynol, teithwyr, lladron, masnachwyr, ac areithwyr.

Gwna hynny trwy guddio ei hun a rhoi doethineb i'r rhai y mae'n eu gwneud. yn dewis arbed. Gall symud yn rhwydd ac yn gyflym rhwng y meidrol a'r byd dwyfol oherwydd ei sandalau asgellog.

Yn The Odyssey, mae Hermes yn effeithio ar y ddramatrwy arwain y teithiwr Odysseus i nôl ei ddynion yn ddiogel. Mae’n helpu’r fforiwr ifanc ar ynys Circe ac ar dir mawr y nymff Calypso. Mae Hermes yn dyst i'r anffawd mae Odysseus yn mynd drwyddo am ddigio'r duwiau.

Duwiau yn Yr Odyssey

Os ydych chi wedi darllen neu weld Yr Odyssey, yna mae'n debyg eich bod wedi sylwi y duwiau niferus sy'n ymddangos yn y clasur Groegaidd, o Athena i Zeus a hyd yn oed i Hermes.

Mae chwedloniaeth Roegaidd yn dylanwadu'n drwm ar ddarn llenyddol Homer ond yn union pwy yw'r duwiau hyn yn y ddrama? Beth oedd eu rolau? A sut wnaethon nhw effeithio ar droad y digwyddiadau?

I ateb yr holl gwestiynau hyn, gadewch inni roi braslun o'r holl dduwiau a duwiesau Groegaidd sy'n ymddangos yn y ddrama:

12>
 • Athena

 • 15>

  Mae Athena, duwies rhyfel, yn chwarae rhan hollbwysig yn y ddrama. Mae hi'n arwain mab Odysseus, Telemachus, i ddod o hyd i'w dad, gan ei argyhoeddi bod ei dad yn dychwelyd adref yn fuan.

  Mae hi hefyd yn tywys Odysseus i Penelope, lle mae hi'n helpu i guddio ei ymddangosiad i Odysseus ymuno â rhyfel y milwyr. Fel gwarcheidwad lles brenhinoedd, mae Athena yn chwarae dwyfoldeb tutelary Odysseus, gan amddiffyn ei orsedd tra ei fod i ffwrdd.

  • Poseidon

  Ni chrybwyllir Poseidon, duw'r môr, ond ychydig o weithiau yn y ddrama. Mae'n dangos ei ofid dwfn tuag at Odysseus am ddallu ei fab, Polyphemus, ac yn ei wneudanodd iddo ef a’i ddynion fentro i’r môr.

  Mae Poseidon yn gweithredu fel gwrthwynebydd dwyfol yn y darn llenyddol, gan lesteirio taith y prif gymeriad adref. Er gwaethaf hyn, Poseidon yw noddwr morwrol Phaeacians sy'n eironig yn helpu Odysseus i ddychwelyd adref i Ithaca. Rôl Hermes yn The Odyssey yw arwain y teithiwr Odysseus i ddychwelyd adref i Ithaca. Mae'n helpu Odysseus ddwywaith. Y tro cyntaf i Hermes helpu Odysseus yw pan mae'n ei annog i achub ei ddynion o Circe. Dywedodd wrth Odysseus am amlyncu'r llysieuyn moly i frwydro yn erbyn cyffur Circe.

  Yr eildro mae Hermes yn helpu Odysseus yw pan mae'n darbwyllo'r nymff Calypso i ryddhau Odysseus o'i hynys, gan ganiatáu iddo deithio'n ôl adref.

  • Ermes ac Odysseus yn cael eu hystyried yn “Doppelgangers Dwyfol” oherwydd yr ymadrodd “ble Cipiodd Odysseus y sedd yr oedd Hermes newydd ei gadael,” sy’n awgrymu bod y naill yn goddiweddyd rôl y llall. Mae hwn i'w weld ar ynys Circe, lle mae Hermes yn helpu Odysseus am y tro cyntaf.

   Mae Hermes yn hysbys i fod yn negesydd duwiau ac yn aml yn mynd rhwng teyrnasoedd y duwiau a meidrolion. Mae Odysseus yn arddangos y nodwedd hon pan fydd yn mynd i mewn i'r byd isfyd, lle mai dim ond eneidiau, duwiau a demigodiaid all drigo. Mae'n mynd i mewn ac yn gadael yr isfyd yn ddianaf, heb ganlyniadau, yn union fel ei gymar,Hermes.

   • Helios

   • 15>

    Helios, duw'r haul, a wnaeth yn gyntaf. ymddangosiad pan laddodd gwŷr Odysseus un o'i wartheg. Mae'r titan ifanc yn dal ynys y golau ac mae i fod yn llwybr diogel i Odysseus a'i ddynion. Er gwaethaf rhybudd Tiresias, mae Eurylochus yn argyhoeddi ei ddynion i ladd y gwartheg aur, gan ennill cynddaredd Helios.

    • Zeus

    Mae Zeus, duw'r taranau, yn chwarae rhan fach yn Yr Odyssey. Mae'n llofruddio dynion Odysseus ac yn trapio Odysseus ar ynys Calypso am ddigio'r titan ifanc Helios.

    Casgliad

    Nawr ein bod wedi trafod Hermes, ei rôl yn y ddrama , a'i berthynas ag Odysseus, gadewch inni fynd dros brif bwyntiau'r erthygl:

    • Mae Odysseus a'i wŷr yn glanio ar ynys Circe, lle trodd y dynion a anfonwyd i'r sgowtiaid yn foch.<14
    • Mae Odysseus yn ceisio achub ei ddynion ond caiff ei atal gan Hermes mewn cuddwisg. Llwyddodd i argyhoeddi Odysseus i fwyta'r planhigyn moly i frwydro yn erbyn cyffur Circe.
    • Mae Odysseus yn mynnu bod ei ddynion yn dychwelyd ac yn dod yn gariad i'r duwiesau.
    • Arhoson nhw am flwyddyn nes i Odysseus fentro i ffwrdd. i mewn i'r isfyd i geisio llwybr diogel adref
    • Maen nhw'n cyrraedd ynys Helios, lle mae ei ddynion yn gwylltio duw'r haul ac, yn ei dro hefyd yn gwylltio Zeus
    • Odysseus yn cael ei garcharu ar ynys am saith mlynedd cyn i Hermes argyhoeddi'r nymff igadewch iddo fynd, gan adael iddo ddychwelyd adref yn ddiogel.
    • Hermes yn helpu Odysseus ddwywaith: fe'i harweiniodd i achub ei wŷr ac yna darbwyllodd y nymff Calypso i ryddhau'r Odysseus oedd yn y carchar.
    • Odysseus a Hermes yn cael eu hystyried yn gymheiriaid dwyfol oherwydd eu gallu i deithio rhwng teyrnasoedd yn ddianaf a heb ganlyniadau.
    • Poseidon yw'r gwrthwynebydd dwyfol yn y ddrama, gan achosi i Odysseus a'i ddynion frwydro yn hwylio'r môr.
    • Poseidon yn gwylltio duwiau niferus, gan achosi taith hir a chythryblus yn ôl adref i Ithaca.

  Chwaraeodd Hermes ran bwysig yn nychweliad Odysseus i Ithaca. Gwasanaethodd fel ei dywysydd ac mae wedi ei achub ddwywaith rhag ei ​​gyfarfyddiadau anffodus â'r duwiau.

  John Campbell

  Mae John Campbell yn awdur medrus ac yn frwd dros lenyddiaeth, sy'n adnabyddus am ei werthfawrogiad dwfn a'i wybodaeth helaeth o lenyddiaeth glasurol. Gydag angerdd am y gair ysgrifenedig a diddordeb arbennig yng ngweithiau Groeg hynafol a Rhufain, mae John wedi ymroi blynyddoedd i astudio ac archwilio Trasiedi Glasurol, barddoniaeth delyneg, comedi newydd, dychan, a barddoniaeth epig.Wedi graddio gydag anrhydedd mewn Llenyddiaeth Saesneg o brifysgol fawreddog, mae cefndir academaidd John yn rhoi sylfaen gref iddo ddadansoddi a dehongli’n feirniadol y creadigaethau llenyddol oesol hyn. Mae ei allu i ymchwilio i arlliwiau Barddoniaeth Aristotle, ymadroddion telynegol Sappho, ffraethineb craff Aristophanes, myfyrdodau dychanol Juvenal, a naratifau ysgubol Homer a Virgil yn wirioneddol eithriadol.Mae blog John yn llwyfan hollbwysig iddo rannu ei fewnwelediadau, arsylwadau, a dehongliadau o'r campweithiau clasurol hyn. Trwy ei ddadansoddiad manwl o themâu, cymeriadau, symbolau, a chyd-destun hanesyddol, mae’n dod â gweithiau cewri llenyddol hynafol yn fyw, gan eu gwneud yn hygyrch i ddarllenwyr o bob cefndir a diddordeb.Mae ei arddull ysgrifennu swynol yn dal meddyliau a chalonnau ei ddarllenwyr, gan eu tynnu i fyd hudolus llenyddiaeth glasurol. Gyda phob post blog, mae John yn plethu ei ddealltwriaeth ysgolheigaidd yn fedrus yn ddwfncysylltiad personol â'r testunau hyn, gan eu gwneud yn berthnasol i'r byd cyfoes.Yn cael ei gydnabod fel awdurdod yn ei faes, mae John wedi cyfrannu erthyglau ac ysgrifau i nifer o gylchgronau a chyhoeddiadau llenyddol o fri. Mae ei arbenigedd mewn llenyddiaeth glasurol hefyd wedi ei wneud yn siaradwr poblogaidd mewn cynadleddau academaidd amrywiol a digwyddiadau llenyddol.Trwy ei ryddiaith huawdl a’i frwdfrydedd selog, mae John Campbell yn benderfynol o adfywio a dathlu harddwch bythol ac arwyddocâd dwfn llenyddiaeth glasurol. P’un a ydych yn ysgolhaig ymroddedig neu’n ddarllenydd chwilfrydig yn unig sy’n ceisio archwilio byd Oedipus, cerddi serch Sappho, dramâu ffraeth Menander, neu chwedlau arwrol Achilles, mae blog John yn argoeli i fod yn adnodd amhrisiadwy a fydd yn addysgu, yn ysbrydoli ac yn tanio. cariad gydol oes at y clasuron.