Personoliaeth Artemis, Nodweddion Cymeriad, Cryfderau a Gwendidau

John Campbell 12-10-2023
John Campbell

Personoliaeth Artemis a Pharadocs  Duwies Forwyn y Mamau

Artemis

Mae Artemis yn dduwies sy'n gwybod beth mae hi eisiau ac nid yw'n ofni mynd ar ei ôl . Mae ei phersonoliaeth wyllt, angerddol yn ei gwasanaethu'n dda trwy gydol ei Iliad a mythau a chwedlau Groegaidd eraill. Mae hi'n encilgar ond hefyd yn ffyrnig o amddiffynnol o'r morynion, merched beichiog, a ifanc.

Mae hi'n hyrwyddwr natur a gwyryfdod . Yn ffyrnig, yn amddiffynnol, gyda thymer danllyd, mae Artemis yn dduwies morynion, morwynion, a mamau yn ogystal â'r helfa a'r anifeiliaid. Mae hi'n fodlon goddef ychydig iawn o amharch ac nid yw'n oedi cyn difa unrhyw un sy'n meiddio achosi niwed i'r rhai y mae'n eu hamddiffyn.

Artemis Powers

Roedd Artemis, fel duwies, yn anfarwol a roedd ganddo lawer iawn o bŵer dros feidrolion a digwyddiadau ar y ddaear . Yn ogystal â'r pwerau sy'n gyffredin i bob duw a duwies, mae ganddi nod perffaith gyda bwa, y gallu i newid ei hun ac eraill yn anifeiliaid, a rheoli afiechyd ac iachâd . Cafodd un marwol a'i digiodd ei newid yn hydd, a'i erlid i lawr a'i rwygo'n ddarnau mân gan ei becyn o gwn hela ei hun.

Pan esgeulusodd brenin Calydonia Artemis yn ei aberth blynyddol i'r duwiau, cynddeiriogodd hi. Anfonodd faedd chwedlonol i ysbeilio cefn gwlad, gan yrru'r bobl i loches o fewn muriau'r ddinas . Cymerodd grŵp o helwyr chwedlonol,gan gynnwys Laertes, tad Odysseus, i ddinistrio'r baedd a rhyddhau'r rhanbarth.

Daeth cymryd rhan yn Helfa Baedd Calydonaidd yn orchest deilwng o chwedl a myth ynddo'i hun .

Roedd nodweddion

Artemis hefyd yn cynnwys:

 • Amddiffyniad ffyrnig o forynion ac ifanc
 • Ieuenctid tragwyddol
 • Gwyryfdod
 • Amddiffynoldeb purdeb
 • Atgasedd at briodas a’r golled o ryddid sy’n cyd-fynd â hi
 • Tymher Choleric
 • Diffyg trugaredd neu gydymdeimlad, yn enwedig i ddynion

Gyda y galluoedd a'r nodweddion hyn, at beth y mae pwerau Artemis wedi'u cyfeirio fwyaf?

Ymron pob un o'i straeon, mae hi'n rhedeg yn wyllt drwy'r coed gyda'i cynorthwywyr nymff, yn hela. Pan nad yw hi'n brysur yn hela, mae hi'n amddiffyn y fam, y forwyn, a'r ifanc.

Gwendidau Artemis

Gyda chymaint o gryfderau yn rhestr nodweddion personoliaeth Artemis, gall fod yn anodd nodi ei gwendidau . Fodd bynnag, mae ganddi ychydig. Ei gwendidau sylfaenol yw ei diffyg trugaredd a'i balchder . Mae sawl fersiwn o farwolaeth ei ffrind, Orion, ond mae pob un i'w weld yn arwain yn ôl at Artemis fel ei lofrudd, naill ai'n uniongyrchol neu'n anuniongyrchol.

Yn y stori gyntaf, ymosododd Orion a cheisio treisio naill ai Artemis neu un o'i dilynwyr . Cymerodd ddial arni, gan ei ladd. Mewn stori arall, fe ddigwyddodd arni tra'n ymdrochi yn y coed ac ni wnaethtroi i ffwrdd yn ddigon cyflym i fodloni ei balchder. Unwaith eto, mae hi'n ei ladd oherwydd ei ddiffyg disgresiwn.

Yn y fersiwn olaf, roedd ei brawd Apollo yn eiddigeddus o'i chyfeillgarwch agos ag Orion. Mae'n herio Artemis, gan gwestiynu ei gallu â bwa . Mae Apollo yn herio ei chwaer i gyrraedd targed hynod o bell ymhell i'r môr. Gan fod un o nodweddion Artemis yn berffaith, mae hi'n taro'r targed gyda bwa. Nid yw hi'n darganfod tan wedi hynny bod Apollo wedi ei thwyllo. Y targed, mewn gwirionedd, oedd pen Orion.

Roedd egni yn un arall o nodweddion cymeriad Artemis . Hi oedd cyntafanedig gefeilliaid ei mam Leto, gan ragflaenu ei brawd sawl diwrnod. Pan ddaeth Apollo i'r amlwg, cynorthwyodd ei mam gyda'i enedigaeth, gan ddod yn bencampwr mamau beichiog. Arweiniodd amddiffyniad ei mam ati i gyflawni troseddau yn erbyn mam arall, gan ddatgelu ei gwendid o ddiffyg trugaredd . Mae cryfderau a gwendidau Artemis yn aml yn cydfodoli, gan greu straeon paradocsaidd am ei gweithredoedd.

Pan mae'r dduwies Niobe yn gwawdio mam dduwies titan Artemis ei hun, Leto, am fod ganddi ddau o blant yn unig tra oedd hi. yn cael ei geni 14, mae Artemis yn lladd saith o'i merched. Ar yr un pryd, mae Apollo yn llofruddio'r saith mab , gan adael Niobe i alaru ei phlant coll yn dragwyddol. Hyd yn oed ar ôl i Niobe gael ei throi’n garreg, mae’n parhau i wylo am ei hepil coll.

Artemis’ PhysicalNodweddion

Mae Artemis bob amser yn cael ei chyflwyno fel merch ifanc yn ei hanterth, ei heini a'i fflyd o droed . Mae hi'n gwisgo tiwnig hyd pen-glin, gan adael ei choesau'n rhydd i redeg trwy'r coed. Mae hi’n ffit ac yn driw, yn treulio’r rhan fwyaf o’i hamser yn hela ac yn crwydro coedwigoedd a gwylltir y byd. Dywedir ei bod yn brydferth, er mai ychydig o fanylder a roddir am yr union olwg a gymer arni.

Gweld hefyd: Catullus 87 Cyfieithiad

Mae llawer o ddarluniau. Mae rhai yn ei dangos â bronnau lluosog, yn barod i fwydo torllwyth yn hytrach nag epil sengl neu efeilliaid. Mae Artemis yn parhau i fod yn dduwies forwyn , fodd bynnag, felly ni fydd byth yn magu plant ei hun. Mae pwerau arbennig Artemis , ei hymddangosiad a'i dillad yn rhannol yn ganlyniad y chwe dymuniad a erfyniodd ar ei thad, Zeus, a hithau ond yn blentyn.

Gofynnodd, a rhoddwyd caniatâd iddi , chwe pheth Zeus:

 1. Yr ardaloedd mynyddig fel ei thiri
 2. Peidiwch byth â phriodi
 3. Bwa a saethau a grewyd gan y Cyclopes a thiwnig hela i'w gwisgo
 4. Cael mwy o enwau nag Apollo
 5. Chwe deg nymff yn gynorthwywyr i’w helgwn
 6. Dwyn golau i’r byd

Artemis a’r Cewri

Mae harddwch a gwyryfdod wedi'u cynnwys yn nodweddion Artemis, ond roedd hi hefyd yn glyfar hefyd. Dywedir bod pâr o frodyr o'r enw cewri Aloadae. Roedd y pâr wedi tyfu mor fawr a phwerus nes bod hyd yn oed y duwiau wedi dechrau eu hofni.Gwyddai Artemis mai'r unig rai a allai ladd y cewri oedd y cewri eu hunain . Nid oedd duw na dyn yn ddigon cryf i'w hudo.

Gweld hefyd: Hercules Furens - Seneca yr Iau - Rhufain Hynafol - Llenyddiaeth Glasurol

Aeth i'r coed lle'r oedd y ddau gawr yn hela gyda'i gilydd. Gan newid ei hun yn hydd, rhedodd yn uniongyrchol rhyngddynt, gan eu temtio i daflu eu gwaywffyn. Ar yr eiliad olaf bosibl, llwyddodd i osgoi'r gwaywffyn, gan ddianc. Tarodd gwaywffyn y cewri, gan ladd y ddau.

Ffeithiau a Nodweddion Artemis Ychwanegol

Un o Saith Rhyfeddod y Byd enwog yw teml i Artemis yn Effesus . Fe'i lleolir ar arfordir gorllewinol Asia Leiaf, a elwir heddiw yn Twrci. Wedi'i ffasiwn yn y 6ed ganrif CC, roedd yn fwy na hyd yn oed y Parthenon. Yn y 4edd ganrif CC, cafodd ei ddinistrio gan dân a'i ailadeiladu'n ddiweddarach. Cafodd ei ddinistrio gan oresgyniad Gothig yn 267 OC a'i ailadeiladu eto, ond digwyddodd ei ddinistrio olaf yn 401 OC. Heddiw, dim ond y sylfaen a’r golofn sengl sy’n weddill i’n hatgoffa o’i hen ogoniant .

Yn Brauron yn Attica, defnyddiwyd gwefan arall i berfformio defodau cysegredig i ferched ifanc a merched ar fin priodi . Roedd y safle'n gwasanaethu fel teml i'r dduwies lle byddai'r rhai â diddordeb yn ei chwedloniaeth yn dod i ddathlu ac astudio. Er bod Artemis yn ffafrio merched a merched, mae bechgyn ifanc yn cael eu darlunio fel rhai sy'n dod i'r safle ac yn cynnig aberthau i'r dduwies. Ychydig o arteffactau sydd ar ôl oy defodau cyn priodi a allasai gael eu cyflawni yno. Er hynny, mae rhywfaint o grochenwaith wedi'i adfer, yn dangos merched ifanc yn rhedeg ac yn dawnsio mewn dathliadau gwyllt cyn priodi.

Fel duwies ffrwythlondeb a gwyryfdod, Artemis yw amddiffynnydd a phencampwr merched a merched ifanc . Gellir dadlau mai hi oedd yr eicon ffeministaidd cyntaf, yn amddiffyn rhyddid gwyllt merched a'u gallu i ddwyn plant. Roedd hi'n casáu sefydliad priodas a cholli rhyddid i'r merched oedd yn cyd-fynd â hi. Yr oedd hi'n encilgar, yn ffafrio'r mynyddoedd a'r coedwigoedd na Dinasoedd, ac yn amgylchynu ei hun â nymffau a dryads wedi eu rhwymo gan adduned diweirdeb.

Gall ymddangos yn eironig ei bod hi'n dduwies gwyryfdod a genedigaeth, ond Mae Artemis yn hyrwyddwr ac yn amddiffynwr menywod ym mhob cyfnod o fod yn fenyw. Mae hi'n symbol o ieuenctid, egni a ffrwythlondeb . Mae Artemis yn cynrychioli cofleidio bywyd yn ei holl ffurfiau a'r amddiffyniad ffyrnig a'r angerdd am fywyd. Efallai mai hi yw’r dduwies a ysbrydolodd y syniad o “Fam Natur,” yn feithringar ac yn amddiffynnol ac yn dreisgar amddiffynnol.

Gall amddiffyniad Artemis o ferched a merched fod yn gysylltiedig â’i tharddiad ei hun. Ar ôl i Leto, ei mam dduwies titan, gael ei thrwytho gan Zeus, fe wnaeth ei wraig genfigennus, Hera ei melltithio. Yn feichiog gydag efeilliaid, nid oedd Leto yn gallu rhoi genedigaeth i'w babanod yn unrhyw le ar y ddaear. Gorfodwyd hi i ffoi i aynys arnofiol, Delos, lle rhoddodd enedigaeth i'r efeilliaid. Talodd menywod yng Ngwlad Groeg deyrnged i Artemis yn y gobaith o gael genedigaeth ddiogel, hawdd a chyflym.

Yn ei dwylo hi, yn cario'r gallu i roi bywyd, y gallu i achosi newid (trwy drawsnewid yn anifeiliaid ) ac mae rheolaeth dros afiechyd yn gwneud Artemis yn dduwies bwerus, efallai ymhlith y mwyaf pwerus. Yn y diwylliant Rhufeinig, cafodd Dianna, duwies y lleuad, tra bod ei brawd Apollo yn cael ei adnabod fel duw'r haul.

Mae Artemis yn dod â chlefydau fel y gynddaredd, y gwahanglwyf, a hyd yn oed gowt i gosbi'r rhai sy'n byw. anfodloni neu amharchu eu dilynwyr. Eto i gyd, mae hi'n cael ei pharchu fel duwies bywyd ffrwythlondeb. Cymaint yw paradocs bodolaeth Artemis a’i lle mewn llenyddiaeth Roeg.

John Campbell

Mae John Campbell yn awdur medrus ac yn frwd dros lenyddiaeth, sy'n adnabyddus am ei werthfawrogiad dwfn a'i wybodaeth helaeth o lenyddiaeth glasurol. Gydag angerdd am y gair ysgrifenedig a diddordeb arbennig yng ngweithiau Groeg hynafol a Rhufain, mae John wedi ymroi blynyddoedd i astudio ac archwilio Trasiedi Glasurol, barddoniaeth delyneg, comedi newydd, dychan, a barddoniaeth epig.Wedi graddio gydag anrhydedd mewn Llenyddiaeth Saesneg o brifysgol fawreddog, mae cefndir academaidd John yn rhoi sylfaen gref iddo ddadansoddi a dehongli’n feirniadol y creadigaethau llenyddol oesol hyn. Mae ei allu i ymchwilio i arlliwiau Barddoniaeth Aristotle, ymadroddion telynegol Sappho, ffraethineb craff Aristophanes, myfyrdodau dychanol Juvenal, a naratifau ysgubol Homer a Virgil yn wirioneddol eithriadol.Mae blog John yn llwyfan hollbwysig iddo rannu ei fewnwelediadau, arsylwadau, a dehongliadau o'r campweithiau clasurol hyn. Trwy ei ddadansoddiad manwl o themâu, cymeriadau, symbolau, a chyd-destun hanesyddol, mae’n dod â gweithiau cewri llenyddol hynafol yn fyw, gan eu gwneud yn hygyrch i ddarllenwyr o bob cefndir a diddordeb.Mae ei arddull ysgrifennu swynol yn dal meddyliau a chalonnau ei ddarllenwyr, gan eu tynnu i fyd hudolus llenyddiaeth glasurol. Gyda phob post blog, mae John yn plethu ei ddealltwriaeth ysgolheigaidd yn fedrus yn ddwfncysylltiad personol â'r testunau hyn, gan eu gwneud yn berthnasol i'r byd cyfoes.Yn cael ei gydnabod fel awdurdod yn ei faes, mae John wedi cyfrannu erthyglau ac ysgrifau i nifer o gylchgronau a chyhoeddiadau llenyddol o fri. Mae ei arbenigedd mewn llenyddiaeth glasurol hefyd wedi ei wneud yn siaradwr poblogaidd mewn cynadleddau academaidd amrywiol a digwyddiadau llenyddol.Trwy ei ryddiaith huawdl a’i frwdfrydedd selog, mae John Campbell yn benderfynol o adfywio a dathlu harddwch bythol ac arwyddocâd dwfn llenyddiaeth glasurol. P’un a ydych yn ysgolhaig ymroddedig neu’n ddarllenydd chwilfrydig yn unig sy’n ceisio archwilio byd Oedipus, cerddi serch Sappho, dramâu ffraeth Menander, neu chwedlau arwrol Achilles, mae blog John yn argoeli i fod yn adnodd amhrisiadwy a fydd yn addysgu, yn ysbrydoli ac yn tanio. cariad gydol oes at y clasuron.