Claddu Hector: Sut Trefnwyd Angladd Hector

John Campbell 12-10-2023
John Campbell

Roedd claddedigaeth Hector yn nodi cyfnod byr yn Rhyfel Caerdroea pan ddaeth y ddwy garfan ryfelgar i ben a chytuno i ganiatáu i’r ddwy ochr gladdu eu meirw. Dioddefodd Hector farwolaeth yn nwylo Achilles am ladd ei ffrind Patroclus.

I ddechrau, gwrthododd Achilles ildio'r corff i'w gladdu ond newidiodd ei feddwl ar ôl i dad Hector, Priam, ymbil arno i ryddhau'r corff ei fab . Bydd yr erthygl hon yn archwilio claddedigaeth Hector a'r digwyddiadau o'i amgylch.

Claddedigaeth Hector

Daeth Priam â'r corff i Troy a chwalodd yr holl ferched gan gynnwys Helen, Brenhines Sparta. mewn dagrau a wylofain uchel wrth weled yr Hector a laddwyd. Neilltuwyd un diwrnod ar ddeg i alaru Hector tra bu'r ddwy garfan ryfelgar yn trefnu cytundeb heddwch byr.

Gweld hefyd: Ffeministiaeth yn Antigone: Grym Merched

Defnyddiodd y Trojans naw diwrnod i sefydlu coelcerth angladd Hector ac ar y degfed dydd, gwnaethant

3> rhoi coelcertheu rhyfelwyr gorau ar dân. Arhosodd pobl Troy tan yr unfed dydd ar ddeg i gael gwared ar weddillion marwol y goelcerth drwy arllwys y gwin oedd dros ben o'r noson gynt dros y tân i'w ddiffodd.

Yna casglodd teulu a ffrindiau Hector ei. gweddillion a eu lapio mewn gwisgoedd porffor . Roedd porffor yn lliw brenhinol, felly rhoddwyd claddedigaeth frenhinol i Hector oherwydd ei gefndir a'i statws yn Troy. Rhoddwyd gweddillion Hector mewn casged o aur acladdwyd mewn bedd. Yn lle gorchuddio'r gasged â baw, tywalltwyd cerrig ar y gasged.

Dros dro oedd hyn gan fod angen amser ar y Trojans i adeiladu beddrod iawn ar gyfer eu harweinydd lladdedig. Unwaith y cwblhawyd y beddrod, rhoddwyd gweddillion Hector ynddo. Ar ôl y claddu, cynhaliodd Priam barti i anrhydeddu Hector yn ei balas. Pan oedd popeth drosodd, dychwelodd y Trojans i ryfela â'r Groegiaid a oedd hefyd wedi gorffen claddu eu harwyr syrthiedig.

Marwolaeth Hector Crynodeb

Marwolaeth Hector eisoes wedi ei broffwydo felly roedd yn gwybod na fyddai'n dychwelyd o faes y gad. Lladdodd Hector Patroclus a gythruddodd Achilles gan ei annog i ymwrthod â'i benderfyniad i beidio ag ymladd.

Pan welodd Hector Achilles ar faes y gad, ofn a'i gafaelodd a chymerodd at ei sodlau. Aeth Achilles ar ei ôl deirgwaith o amgylch dinas Troy nes i Hector o'r diwedd ennill digon o ddewrder i wynebu ei nemesis, Achilles.

Gornest Achilles yn erbyn Hector yn Rhyfel Caerdroea

Gan fod y duwiau wedi penderfynu y byddai'n marw dan law Achilles, cuddiodd y dduwies Athena ei hun fel brawd Hector (Deiphobus) a daeth i'w gynorthwyo .

Achilles oedd y cyntaf i lansio ei waywffon yn Hector a'i hosodd ond yn anhysbys iddo, Athena, yn dal i guddio fel Deiphobus, dychwelodd y saeth i Achilles . Taflodd Hector waywffon arall at Achilles a'r tro hwn fe darodd y waywffontarian a phan drodd Hector at Athena cuddiedig am ychwaneg o waywffon, ni ddaeth o hyd i neb.

Yna sylweddolodd Hector ei fod wedi ei dynghedu felly tynnodd ei gleddyf allan i wynebu Achilles. Cyhuddodd yn erbyn Achille’s a oedd wedi cymryd ei waywffon wedi’i thaflu o Athena ac anelu at asgwrn coler Hector, tarodd Hector yn yr ardal honno a syrthiodd Hector i’r llawr wedi’i glwyfo’n farwol . Gofynnodd Hector am gladdedigaeth dda ond gwrthododd Achilles honni y byddai ei gorff yn cael ei adael i gŵn a fwlturiaid ei fwyta.

Beth Mae Achilles yn ei Wneud i Gorff Hector?

Ar ôl lladd Hector, marchogodd Achilles o amgylch dinas Troy gan lusgo ei gorff difywyd gydag ef am dridiau. Yna clymodd gorff Hector wrth ei gerbyd a marchogaeth i wersyll yr Achaeans gan lusgo corff Hector gydag ef o hyd. o gwmpas bedd ei ffrind Patroclus am dridiau ond rhwystrodd y duw Apollo a'r dduwies Aphrodite y corff rhag anffurfio.

Ailadroddodd hyn am 12 diwrnod nes i Apollo ofyn i Zeus wneud i Achilles ganiatáu ar gyfer claddedigaeth weddus Hector.

Cytunodd Zeus ac anfonodd Thetis, mam Achilles, i argyhoeddi ei fab i ryddhau ei gorff o Hector ar gyfer claddedigaeth iawn.

Pam Mae'r Duwiau'n Ymyrryd ag Achilles ' Cynlluniau ar gyfer Corff Hector?

Yn ôl traddodiad yr hen Roeg, corff nad yw'n mynd trwy'rni allai'r broses gladdu arferol drosglwyddo i'r bywyd ar ôl marwolaeth . Felly, gwelodd y duwiau ei bod yn addas caniatáu i Hector, a oedd wedi byw'n gyfiawn, drosglwyddo i'r byd ar ôl marwolaeth ac felly ymyrryd â chynllun Achilles.

Sut Mae'r Iliad yn Gorffen?

Hector oedd rhyfelwr gorau Troy felly roedd ei farwolaeth yn arwydd y byddai Troy yn disgyn i'r Groegiaid yn y pen draw. Roedd Troy wedi pinio eu holl obeithion ar eu pencampwr, Hector, a oedd yn eironig yn meddwl ei fod wedi lladd Achilles gyda chymorth Euphorbus dim ond i ddarganfod mai Patroclus oedd wedi gwisgo arfwisg Achilles yn esgus ei fod ef.

Felly , diweddu'r Iliad gydag angladd Hector oedd ffordd Homer o ddweud wrth y gynulleidfa y byddai Troy yn cwympo . Rheswm arall yw ei bod yn ymddangos bod y gerdd gyfan yn dibynnu ar ddicter Achilles tuag at Agamemnon a Hector.

Gweld hefyd: Choragos yn Antigone: A Allai Llais Rheswm Fod Wedi Achub Creon?

Ymddengys bod Achilles, y rhyfelwr Groegaidd mwyaf, wedi'i danio gan yr angen i ddial am farwolaeth ei ffrind. Felly, unwaith y trefnwyd angladd Hector, tawelodd ei ddicter gydag Achilles, ac roedd yn llai cymhellol i ymladd Rhyfel Caerdroea. Mae'n debyg mai dyna pam y bu farw Achilles yn y diwedd oherwydd nid oedd ganddo lawer i fyw iddo .

Yn yr Iliad, Sut Driniodd Hector Helen Cyn Ei Farw?

Hector Gwnaeth drin Helen yn garedig tra bod pawb o'i chwmpas yn cael eu trin yn llym. Roedd Helen yn cael ei hystyried yn anghywir fel achos trafferthion Troy gyda Gwlad Groeg a dyna pam y cafodd ei drin yn llym.

Fodd bynnag, feyn gyhuddiad anghywir oherwydd cafodd ei herwgipio yn erbyn ei hewyllys . Roedd Paris, Tywysog Troy, wedi ei chipio oherwydd addewid Aphrodite, duwies cariad, y byddai'n priodi'r wraig harddaf.

Fodd bynnag, yn lle cyfeirio eu dicter a'u rhwystredigaeth at y Trojan Yn dywysog am ei hunanoldeb, roedd y Trojans braidd yn gasáu Helen a'i thrin yn wael . Hector yn unig oedd yn ddigon peniog i ddeall fod Helen yn ddieuog o'r holl helynt yr oedd Troy yn mynd drwyddo.

Felly, siaradodd yn garedig â hi a thrin ei amgylchoedd yn dda pan oedd yn fyw. Dyna pam y bu i Helen lefain a galaru am farwolaeth Hector oherwydd does neb yn deall ei phoenau fel y gwnaeth Hector .

A oedd Achilles yn Teimlo'n Wael am Lladd Hector?

Na, nid oedd yn teimlo'n ddrwg . I'r gwrthwyneb, teimlai deimlad o foddhad wedi lladd y gelyn a lofruddiodd ei ffrind gorau, Patroclus. Ategir hyn gan wrthodiad cychwynnol Achilles i roi claddedigaeth iawn i gorff Hector. Yn lle hynny, fe'i llusgodd o gwmpas am ddyddiau y tu ôl i'w geffyl nes i'r duwiau ymyrryd.

Hyd yn oed pan geisiodd Hector drafod gydag Achilles i roi claddedigaeth iawn i'r goresgynwyr, gwrthododd Achilles. Petai wedi teimlo trueni dros Hector, ni fyddai wedi halogi ei gorff fel y gwnaeth yn yr Iliad.

Sut Mae Priam yn Darbwyllo Achilles i Ryddhau Corff Hector?

Yn yr Achilles a Crynodeb Priam,Gofynnodd Priam i Achilles ystyried y berthynas a'r cariad rhyngddo ef a'i dad Peleus. Gwnaeth hyn symud Achilles i ddagrau a oedd, unwaith eto, yn galaru am farwolaeth Patroclus. Wedi hynny mae Achilles yn cytuno i ryddhau corff Hector ar sail cais ei fam a phlediadau Priam.

Gan ei bod yn rhy hwyr i ddychwelyd, hunodd Priam ym mhabell Achilles ond cafodd ei ddeffro ganol nos gan Hermes yn ei atgoffa ei bod yn beryglus i gysgu mewn pabell gelyn. Felly, deffrodd Priam gyrrwr y cerbyd, lapio corff Hector, a llithro allan o wersyll y gelyn trwy'r nos heb i neb sylwi. Felly, rhyddhawyd y corff oherwydd y berthynas wych rhwng Priam ac Achilles .

Beth yw Canlyniadau Cyfarfod Priam ag Achilles? Pam?

Arweiniodd cyfarfod Priam ag Achilles at Achilles o’r diwedd i ddiystyru ei benderfyniad i halogi corff Hector ymhellach . Caniataodd i Priam gymryd y corff oherwydd bod Priam yn ffrind i'w dad ac roeddynt yn rhannu cwlwm agos.

Pam Oedd yn Beryglus i'r Brenin Priam Brynu Corff Hector?

Yr oedd peryglus i'r Brenin Priam bridwerth ar gorff Hector oherwydd ei fod yn mentro i wersyll ei elynion llwg . Pe bai unrhyw un wedi ei adnabod tra roedd yno, byddent wedi ei ladd ar unwaith. Felly, roedd yn rhaid i'r duwiau ddod i'w gynorthwyo i'w arwain trwy'r gwersyll heb ei ganfod a neb a'i gwelaiyn fuan iawn syrthiodd i gysgu.

Casgliad

Rydym wedi gorchuddio llawer o dir ar gladdedigaeth Hector. Dyma atolwg o'r hyn rydyn ni wedi'i ddarllen hyd yn hyn:

  • Cafodd Hector ei gladdu dros 10 a defnyddiwyd y naw diwrnod cyntaf i baratoi ei goelcerth angladd ac ar y degfed. dydd, cafodd ei amlosgi.
  • Ar ôl lladd Hector, gwrthododd Achilles gladdu'r corff nes i'r duwiau ymyrryd a chaniatáu i Priam bridwerth ar gorff ei fab.
  • Gallodd Priam argyhoeddi Achilles i ryddhau corff Hector oherwydd y berthynas a rannodd (Priam) â thad Achilles.

Mae claddu Achilles a Patroclus yn amlwg iawn yn yr Iliad oherwydd y themâu amrywiol eu bod yn portreadu.

John Campbell

Mae John Campbell yn awdur medrus ac yn frwd dros lenyddiaeth, sy'n adnabyddus am ei werthfawrogiad dwfn a'i wybodaeth helaeth o lenyddiaeth glasurol. Gydag angerdd am y gair ysgrifenedig a diddordeb arbennig yng ngweithiau Groeg hynafol a Rhufain, mae John wedi ymroi blynyddoedd i astudio ac archwilio Trasiedi Glasurol, barddoniaeth delyneg, comedi newydd, dychan, a barddoniaeth epig.Wedi graddio gydag anrhydedd mewn Llenyddiaeth Saesneg o brifysgol fawreddog, mae cefndir academaidd John yn rhoi sylfaen gref iddo ddadansoddi a dehongli’n feirniadol y creadigaethau llenyddol oesol hyn. Mae ei allu i ymchwilio i arlliwiau Barddoniaeth Aristotle, ymadroddion telynegol Sappho, ffraethineb craff Aristophanes, myfyrdodau dychanol Juvenal, a naratifau ysgubol Homer a Virgil yn wirioneddol eithriadol.Mae blog John yn llwyfan hollbwysig iddo rannu ei fewnwelediadau, arsylwadau, a dehongliadau o'r campweithiau clasurol hyn. Trwy ei ddadansoddiad manwl o themâu, cymeriadau, symbolau, a chyd-destun hanesyddol, mae’n dod â gweithiau cewri llenyddol hynafol yn fyw, gan eu gwneud yn hygyrch i ddarllenwyr o bob cefndir a diddordeb.Mae ei arddull ysgrifennu swynol yn dal meddyliau a chalonnau ei ddarllenwyr, gan eu tynnu i fyd hudolus llenyddiaeth glasurol. Gyda phob post blog, mae John yn plethu ei ddealltwriaeth ysgolheigaidd yn fedrus yn ddwfncysylltiad personol â'r testunau hyn, gan eu gwneud yn berthnasol i'r byd cyfoes.Yn cael ei gydnabod fel awdurdod yn ei faes, mae John wedi cyfrannu erthyglau ac ysgrifau i nifer o gylchgronau a chyhoeddiadau llenyddol o fri. Mae ei arbenigedd mewn llenyddiaeth glasurol hefyd wedi ei wneud yn siaradwr poblogaidd mewn cynadleddau academaidd amrywiol a digwyddiadau llenyddol.Trwy ei ryddiaith huawdl a’i frwdfrydedd selog, mae John Campbell yn benderfynol o adfywio a dathlu harddwch bythol ac arwyddocâd dwfn llenyddiaeth glasurol. P’un a ydych yn ysgolhaig ymroddedig neu’n ddarllenydd chwilfrydig yn unig sy’n ceisio archwilio byd Oedipus, cerddi serch Sappho, dramâu ffraeth Menander, neu chwedlau arwrol Achilles, mae blog John yn argoeli i fod yn adnodd amhrisiadwy a fydd yn addysgu, yn ysbrydoli ac yn tanio. cariad gydol oes at y clasuron.