Pryd y Lladdodd Oedipus ei Dad – Darganfyddwch hynny

John Campbell 12-10-2023
John Campbell

Yr ateb llythrennol yw bod y digwyddiad wedi digwydd yn ail ddrama'r drioleg, Oedipus Rex . Mae dadleuon, fodd bynnag, dros yr union amserlen. Nid yw'r llofruddiaeth byth yn cael ei hadrodd mewn amser real yn y ddrama.

Dim ond cymeriadau amrywiol y cyfeirir ati wrth i Oedipus geisio darganfod y gwir am a laddodd y brenin . Daw dwy stori i’r amlwg wrth i’r ddrama ddatblygu- Stori Oedipus ei hun am ladd dyn ar hyd y ffordd i Thebes cyn iddo gwrdd â’r Sffincs, a bugail, a gyhoeddodd farwolaeth y brenin i’r Ddinas. Nid yw byth yn amlwg pa fersiwn o'r llofruddiaeth yw'r un cywiraf.

I wneud pethau'n fwy cymhleth, ysgrifennodd Sophocles y drioleg allan o drefn . Ysgrifennwyd y dramâu yn nhrefn Antigone, Oedipus y Brenin, ac Oedipus yn Colonus.

Mae'r digwyddiadau, mewn trefn gronolegol, wedi'u gwrthdroi. Mae digwyddiadau'r dramâu yn digwydd mewn trefn trwy Oedipus y Brenin, Oedipus yn Colonus ac Antigone.

Mae stori Oedipus yn cychwyn ymhell cyn i'r dramâu gael eu hysgrifennu. Daeth Laius, tad Oedipus , â thrasiedi i lawr ar ei gartref a’i deulu ei hun. Roedd ei fywyd yn cael ei nodi gan y duwiau o'r amser yr oedd yn ddyn ifanc. Er nad yw pob un o'r digwyddiadau chwedlau yn cael eu hadrodd yn y dramâu, roedd Sophocles yn sicr yn ymwybodol o'r myth wrth iddo ysgrifennu a bwrw Laius mewn rolau dihiryn a dioddefwr.

Beth oedd trosedd Laius a arweiniodd at gael ei dyngedu i gael ei lofruddio ganddomab ei hun?

Mae’r fytholeg yn datgelu bod Laius wedi torri traddodiadau lletygarwch Groegaidd trwy ymosod ar ddyn ifanc yn ei ofal. Roedd yn westai yng nghartref teulu brenhinol cyfagos a chafodd y dasg o ofalu am eu mab.

Pwy laddodd Oedipus?

Roedd Laius yn dreisio a ddaeth yn frenin a byth yn derbyn cyfrifoldeb am ei drosedd.

Pan addawodd y broffwydoliaeth y byddai'n cael ei gosbi, gwnaeth bopeth a allai i osgoi ei dynged. Aeth hyd yn oed mor bell â cheisio gorfodi ei wraig i lofruddio eu mab bach.

Pam lladdodd Oedipus ei dad?

Cafodd Laius ei dynghedu rhag y dechrau. Ar ôl torri'r cod caeth o letygarwch Groeg , roedd eisoes wedi ennill dicter y duwiau. Pan ddywedodd proffwydoliaeth wrtho y byddai’n cael ei gosbi am ei drosedd, ceisiodd ddianc rhag cosb yn hytrach nag edifarhau. Clymodd Laius draed Oedipus trwy yrru pin trwyddynt a'i roi i Jocasta a gorchymyn iddi ei ladd. Methu â llofruddio ei mab ei hun, rhoddodd Jocasta ef i fugail. Gan trugarhau wrth y baban, rhoddodd y bugail ef i frenin a brenhines ddi-blant.

Cymerodd brenin a brenhines Corinth Oedipus i mewn a'i godi fel eu hunain. Roedd Oedipus yn ddyn ifanc pan glywodd y broffwydoliaeth. Credai fod ei rieni mabwysiadol annwyl mewn perygl pe byddai'n aros yng Nghorinth. Aeth i Thebes, gan adael Corinth.

Yn eironig, fel Laius, Roedd Oedipus eisiau osgoi gwireddu'r broffwydoliaeth . Yn wahanol i Laius, roedd Oedipus yn ceisio amddiffyn rhywun arall - y bobl y credai eu bod yn rhieni iddo.

Gweld hefyd: Dychan X - Iau - Rhufain Hynafol - Llenyddiaeth Glasurol

Yn anffodus, etifeddodd Oedipus un balchder gwirioneddol fethiant ei dad.

Mae'n mynd allan i Thebes ddianc rhag ewyllys y duwiau. Gan gredu ei fod yn fab i Polybus, brenin Corinth, a Merope, ei wraig, mae Oedipus yn mynd ati i ymbellhau ac atal y broffwydoliaeth rhag dod yn wir.

Pwy yw tad Oedipus?

Y gŵr a roddodd fywyd iddo, ac a geisiodd ei dynnu ymaith, ai’r gŵr a’i cymerodd ef i mewn ac a’i cyfododd?

Llywodraethwr aruchel a thrahaus Thebes, neu frenin caredig Corinth, di-blant?

Cafodd Oedipus ei dynged gan dynged ei dad i ffoi oddi wrth yr un y credai oedd yn dad iddo a llofruddio'r un a roddodd fywyd iddo. Mae themâu cost balchder a haerllugrwydd a natur anochel ewyllys y duwiau ill dau yn glir yn nramâu Sophocles.

Ble y lladdodd Oedipus ei dad?

Ar y ffordd i Thebes, mae Oedipus yn cwrdd ag entourage bychan ac yn cael gorchymyn i sefyll o’r neilltu. Gan wrthod o ddim mwy na balchder ystyfnig, fe'i gosodir gan y gwarchodwyr. Yn anhysbys iddo'i hun, y dyn y mae'n ei herio yw ei dad biolegol ei hun, Laius. Gan ladd y dyn a'r gwarchodwyr yn teithio gydag ef, mae Oedipus yn teithio ymlaen i Thebes. Er mwyn atal y broffwydoliaeth, mae Oedipus yn lladd ei dad ,cyflawni'r rhan gyntaf yn anfwriadol.

Nid yw hyd yn oed yn gwybod mai ei dad biolegol ei hun oedd y dyn y mae wedi'i ladd. Nid yw'n dechrau amau ​​beth ddigwyddodd nes ei bod hi'n llawer rhy hwyr. Mae'n teithio ymlaen i Thebes, heb roi syniad arall i'r meirw. Nid tan i Thebes gael ei warchae gan bla sy'n lladd da byw a phlant fel ei gilydd y mae'n dechrau deall bod y broffwydoliaeth wedi dod yn wir. Mewn tro ffyrnig o ffawd, mae troseddau Oedipus - llofruddio ei dad a phriodi ei fam, wedi dod â galar i Thebes. Ni ellir codi'r pla nes dod â llofruddiaeth Laius o flaen ei well. Mae Oedipus ei hun wedi etifeddu melltith ei dad.

Gweld hefyd: Duwies Styx: Duwies Llwon yn Afon Styx

Sut lladdodd Oedipus ei dad?

Ni sonnir yn y testun am yr union ffordd y cyflawnir y llofruddiaeth. Cyfeirir at y llofruddiaeth ar wahanol adegau yn y ddrama, ond mae o leiaf ddwy fersiwn o'r cyfarfyddiad yn cael eu hadrodd, ac nid yw byth yn gwbl glir. A lofruddiwyd Laius gan “ lladron ,” fel yr oedd y farn a dderbynnir yn gyffredin, neu a a laddodd Oedipus ei dad ? Y pwynt yw, mae'n ymddangos bod un Sophocles wedi gadael yn fwriadol niwlog yn ei ysgrifennu. Nid yw byth yn gwbl glir bod proffwydoliaeth Oedipus amdano’n lladd ei dad wedi’i chyflawni’n wirioneddol. Mae euogrwydd Oedipus yn cael ei bennu gan dystiolaeth amgylchiadol - y tebygrwydd rhwng stori'r bugail a'i stori ei hun.

Mae llofruddiaeth tad Oedipus ynthema barhaus trasiedi yn nheulu brenhinol Thebes. Nid tan ei bod yn llawer rhy hwyr y gwyddai Oedipus iddo ladd ei dad. Erbyn i'r llofruddiaeth gael ei datgelu - y rhan gyntaf o'r broffwydoliaeth yr oedd wedi ceisio ei hosgoi, roedd eisoes wedi cyflawni'r ail ran a mwy arswydus. Yr oedd wedi priodi ei fam ei hun, a hithau wedi geni ei blant. Roedd Oedipus yn doomed o'r dechrau. Hyd yn oed pe na bai wedi llofruddio ei dad ei hun, gosododd wely ei fam, trosedd yn erbyn natur ei hun.

Wedi ei orchfygu gan arswyd y wybodaeth o'r hyn a wnaeth, cyflawnodd ei fam hunanladdiad. Ymatebodd Oedipus i'w marwolaeth trwy roi ei lygaid ei hun allan gyda'r pinnau o'i gwisg ac erfyn ar y duwiau diofal i gael marw hefyd.

Mae straeon Oedipus a Laius yn gorgyffwrdd ac yn cydblethu, ac yn datgelu llawer o haenau cymhleth . Mae themâu balchder a phechod teuluol yn rhedeg yn gryf drwy'r dramâu. Tynghedodd trosedd Laius yn erbyn bachgen ifanc iddo farw trwy law ei fab ei hun. Gwnaeth Oedipus, a wnaed yn ymwybodol o'r broffwydoliaeth, ei chyflawni'n anfwriadol. Trwy geisio herio ewyllys y duwiau, tynghedodd y ddau ddyn eu hunain i gyflawni eu tynged.

John Campbell

Mae John Campbell yn awdur medrus ac yn frwd dros lenyddiaeth, sy'n adnabyddus am ei werthfawrogiad dwfn a'i wybodaeth helaeth o lenyddiaeth glasurol. Gydag angerdd am y gair ysgrifenedig a diddordeb arbennig yng ngweithiau Groeg hynafol a Rhufain, mae John wedi ymroi blynyddoedd i astudio ac archwilio Trasiedi Glasurol, barddoniaeth delyneg, comedi newydd, dychan, a barddoniaeth epig.Wedi graddio gydag anrhydedd mewn Llenyddiaeth Saesneg o brifysgol fawreddog, mae cefndir academaidd John yn rhoi sylfaen gref iddo ddadansoddi a dehongli’n feirniadol y creadigaethau llenyddol oesol hyn. Mae ei allu i ymchwilio i arlliwiau Barddoniaeth Aristotle, ymadroddion telynegol Sappho, ffraethineb craff Aristophanes, myfyrdodau dychanol Juvenal, a naratifau ysgubol Homer a Virgil yn wirioneddol eithriadol.Mae blog John yn llwyfan hollbwysig iddo rannu ei fewnwelediadau, arsylwadau, a dehongliadau o'r campweithiau clasurol hyn. Trwy ei ddadansoddiad manwl o themâu, cymeriadau, symbolau, a chyd-destun hanesyddol, mae’n dod â gweithiau cewri llenyddol hynafol yn fyw, gan eu gwneud yn hygyrch i ddarllenwyr o bob cefndir a diddordeb.Mae ei arddull ysgrifennu swynol yn dal meddyliau a chalonnau ei ddarllenwyr, gan eu tynnu i fyd hudolus llenyddiaeth glasurol. Gyda phob post blog, mae John yn plethu ei ddealltwriaeth ysgolheigaidd yn fedrus yn ddwfncysylltiad personol â'r testunau hyn, gan eu gwneud yn berthnasol i'r byd cyfoes.Yn cael ei gydnabod fel awdurdod yn ei faes, mae John wedi cyfrannu erthyglau ac ysgrifau i nifer o gylchgronau a chyhoeddiadau llenyddol o fri. Mae ei arbenigedd mewn llenyddiaeth glasurol hefyd wedi ei wneud yn siaradwr poblogaidd mewn cynadleddau academaidd amrywiol a digwyddiadau llenyddol.Trwy ei ryddiaith huawdl a’i frwdfrydedd selog, mae John Campbell yn benderfynol o adfywio a dathlu harddwch bythol ac arwyddocâd dwfn llenyddiaeth glasurol. P’un a ydych yn ysgolhaig ymroddedig neu’n ddarllenydd chwilfrydig yn unig sy’n ceisio archwilio byd Oedipus, cerddi serch Sappho, dramâu ffraeth Menander, neu chwedlau arwrol Achilles, mae blog John yn argoeli i fod yn adnodd amhrisiadwy a fydd yn addysgu, yn ysbrydoli ac yn tanio. cariad gydol oes at y clasuron.