Himeros: Duw awydd rhywiol ym mytholeg Groeg

John Campbell 24-10-2023
John Campbell

Himeros oedd un o'r amryw dduwiau a gysylltwyd ag Erotes, sef casgliad o dduwiau asgellog cariad ac arferion rhywiol. Mae'n enwog iawn am fod yn dduw awydd rhywiol ym mytholeg Groeg. Heblaw ef, mae yna hefyd ei frodyr a chwiorydd sy'n gysylltiedig â chariad, priodas, a chwant.

Yma, yn yr erthygl hon, rydyn ni'n dod â'r holl wybodaeth a dirnadaeth glir i chi am y duw Groegaidd hwn a'i frodyr a chwiorydd.

Pwy Oedd Himeros?

Mae gan Himeros un o'r cymeriadau a llinellau stori mwyaf amlwg. Mae Himeros yn rhan o gasgliad o dduwiau a duwiesau sy'n ymwneud yn benodol â cyfathrach rywiol a phopeth y mae'n ei olygu. Daw’r grŵp hwn o dduwiau a duwiesau o dan Erotes, sef arweinydd y grŵp.

Tarddiad Himeros

Mae llawer o ddadlau ynghylch tarddiad a rhiant Himeros a dyma yw oherwydd mae'r ffynonellau'n rhoi dwy stori y tu ôl i enedigaeth a bywyd Himeros. Yma rydym yn edrych ar y ddau ohonynt. Ysgrifennwyd Theogony gan Hesiod yn 700 Bc, a honnodd Hesiod oedd yr olaf o'r Cyfnod Tywyll ym mytholeg Roeg. Felly ers oesoedd, Theogony fu'r ffynhonnell orau ar gyfer darganfod ac astudio achau'r holl dduwiau, duwiesau, a'u plant cyfreithlon ac anghyfreithlon gyda meidrolion a bodau anfarwol.

eglura Theogony Himeros i fod yn fab i Aphrodite. Ym mytholeg Groeg, Aphrodite yw'rduwies cariad rhywiol a harddwch. Roedd Aphrodite yn geni Himeros a brodyr a chwiorydd eraill a oedd i gyd ar y pryd yn gysylltiedig â gwahanol lefelau o gariad a harddwch rhywiol.

Yn yr un llyfr, mae Hesiod hefyd yn esbonio bod Aphrodite a Himeros wedi eu geni ar yr un pryd ond nad yw Himeros yn frawd neu chwaer iddi. o Aphrodite yn hytrach ei fod yn fab iddi. Mae hyn yn mynd yn ddryslyd yma.

Nodweddion Corfforol Himeros

Mae Himeros bob amser yn cael ei ddangos fel dyn hŷn gyda corff cyhyrog ond heb lawer o fraster. Mae bob amser yn gwisgo gwyn ac yn dangos i fod yn olygus iawn. Wrth gwrs, mab i Aphrodite ydoedd, byddai'n olygus a hardd ym mhob ffordd.

Gweld hefyd: Duw Chwerthin: Duwdod a All Fod Yn Ffrind neu'n Gelyn

Yn ogystal, dangosir ei fod hefyd yn dal a taenia y mae'r athletwyr weithiau'n ei wisgo ar eu pennau ac mae'n lliwgar iawn. Fel y duw cariad Rhufeinig, Cupid, mae Himeros hefyd yn cael ei ddangos weithiau gyda saeth a bwa, a phâr o adenydd hyd yn oed yn cael eu tynnu ar ei gorff heini.

Mae llawer o luniadau a phaentiadau gwahanol o Aphrodite yn rhoi genedigaeth yn yn bresenol. Yn y paentiadau, mae Himeros bob amser yn cael ei ddangos ochr yn ochr ag Eros, a gwelir y pâr gyda'u mam Aphrodite; fodd bynnag, nid oes unrhyw arwydd o Ares yn unrhyw le yn y paentiadau.

Gweld hefyd: Gwrthdaro yn The Odyssey: A Character’s Struggle

Nodweddion Himeros

Himeros oedd duw chwantau rhywiol. Byddai ef ochr yn ochr â'i fam a'i frodyr a chwiorydd yn rhoi chwantau dinistriol ym meddyliau a chalonnau dynion. Byddai'r awydd hwn yn gwneud iddyn nhw fynd yn wallgof a gwneud pethau oedd allan ohonyn nhwrheolaeth. Yr oedd y gallu hwn i wneud dynion yn ufudd i'w dymuniadau yn beryglus iawn.

Yn ôl Hesiod, Aphrodite a'i hefeilliaid, nid yn unig yr oedd Eros a Himeros yn cymysgu mewn perthynas bersonol â phobl ond hefyd yn ymyrryd â materion gwladol a rhyfeloedd. Pa ganlyniadau bynnag roedden nhw eisiau, fe wnaethon nhw wneud i bethau ddigwydd trwy sibrwd pethau yng nghlustiau'r dynion. Nid yn unig y newidiodd gwrs y meidrolion ond bu hefyd yn gwneud llanast o fywydau anfarwolion ar Fynydd Olympus.

Roedd y triawd hwn yn anorfod ac yn ddigolyn. Dim ond cynyddu a wnaeth eu nifer ac felly hefyd eu pwerau i reoli pawb a phopeth o'u cwmpas. Mae'r cyfan rydyn ni'n ei wybod am Himeros wedi'i gysoni ag Eros oherwydd bod y pâr yn anwahanadwy ac nid oes llawer o wybodaeth am Himeros yn unig.

Himeros, Eros, ac Aphrodite

Mewn rhai rhannau o'r myth , dywedir fod Aphrodite yn feichiog ag efeilliaid. Ganwyd iddi ddau o blant, sef Eros a Himeros gyda'i gilydd. Esgorodd Aphrodite ar yr efeilliaid cyn gynted ag y cafodd ei geni. Mae'r myth yn esbonio bod Aphrodite wedi ei eni o ewyn y môr.

Pan ymddangosodd yn y môr, roedd hi'n barod i roi genedigaeth i'r efeilliaid, Himeros ac Eros. cenhedlwyd y ddau efeill yn yr un môr. Yr oeddynt yn anwahanadwy. Roedd Aphrodite, Himeros, ac Eros yn byw gyda'i gilydd ac yn deulu i'w gilydd cyn i unrhyw un arall ddod i'w cylch bach. Doedden nhw byth yn gadael ochr ei gilydd ac roedden nhw bob amser yn cefnogi pob uneraill.

Aeth Himeros ac Eros gydag Aphrodite pan oedd hi i fynd i mewn i ffau'r duwiau a sefyll o'u blaenau. Aphrodite oedd y fam ond pwy oedd y tad? Mae'r llenyddiaeth weithiau'n pwyntio bys tuag at Ares ond ni all neb ddweud yn sicr a yw Ares mewn gwirionedd yn dad i Eros a Himeros.

Himeros a'i Brodyr a Chwiorydd

Yn ôl llenyddiaeth, roedd gan Aphrodite wyth o blant. Y plant hyn oedd: Himeros, Eros, Anteros, Phanes, Hedylogos, Hermaphroditus, Hymenaios, a Pothos. Ganed y plant hyn i dduwies cariad rhywiol a harddwch a dyna pam yr oedd pob un ohonynt yn dduw o rywbeth i'w garu, ei ryw a'i harddwch.

Himeros oedd agosaf at ei efaill, Eros. Roedd y pâr wedyn yn agos at y rhan fwyaf o'u brodyr a chwiorydd ac nid oes tystiolaeth o wrthdaro erioed ymhlith y grŵp o wyth. Gwyddom mai duw awydd rhywiol oedd Himeros ond beth oedd manylebau ei frodyr a chwiorydd? Gadewch i ni ddarllen am bob un o frodyr a chwiorydd Himeros yn fanwl:

Eros

Yr oedd Eros yn efeilliaid i Himeros a hefyd ymhlith plant cyntaf Aphrodite. Ef oedd prif dduw cariad a chyfathrach, ac oherwydd hynny roedd hefyd yn dduw ffrwythlondeb. Ymhlith yr holl Erotes, mae'n debyg mai Eros yw'r mwyaf adnabyddus oherwydd ei alluoedd a'i bwerau dros gariad, rhyw, a ffrwythlondeb.

Caiff Eros ei bortreadu gan mwyaf gyda saeth a bwa. Mewn paentiadau, y maeyng nghwmni Himeros, dolffiniaid, rhosod, a ffaglau ysgafn bob amser. Ef oedd symbol cariad ac mae ei frodyr a chwiorydd i gyd yn edrych i fyny ato.

Anteros

Roedd Anteros yn gymeriad pwysig arall yn yr Erotes ac roedd yn amddiffynnydd cariad at ei gilydd. Roedd yn cosbi unrhyw un a oedd yn bradychu gwir gariad neu'n sefyll yn ei ffordd. Adwaenid ef hefyd fel dialydd cariad di-alw, ac fel saer dwy galon.

Roedd Anteros mor brydferth â gweddill y brodyr a chwiorydd. Roedd ganddo wallt hir syth ac roedd bob amser yn cael ei weld fel dyn caredig ei galon o ran cariad a gofal. Yn lle bwa a saeth, byddai bob amser yn cynnal clwb aur.

Phanes

Phanes oedd duw y greadigaeth a'r genhedliad. Er mai Eres oedd duw y greadigaeth. ffrwythlondeb, nid oedd Phanes ac Eros yr un peth. Credid ar un adeg fod Phanes yn ffurf arall ar Eros ond nid oedd hynny'n wir.

Phanes oedd yr ychwanegiad olaf i'r pantheon ond roedd ei bwerau yn wahanol i unrhyw un arall. Mae hynny oherwydd iddo ef y cychwynnodd cenedlaethau'r anfarwolion a'r meidrolyn, a hwy a redasant cyhyd ag y gwnaethant.

Hedylogos

Hedylogos oedd duw gweniaith ymhlith yr wyth Erot. Chwaraeodd rôl asgellwr mewn llawer o gysylltiadau lle roedd y cariadon yn rhy swil i ddweud y gair cyntaf neu i wneud y symudiad cyntaf. Helpodd cariadon i gyfleu eu gwir deimladau dros ei gilydd.

Dim llawer o wybodaeth yn bresennolam olwg Hedylogos. Yr oedd Hedylogos, felly, yn dduwdod pwysig yn yr Erotes ac yn adnabyddus iawn.

Hermaphroditus

Ef yw duw Androgyni a Hermaphroditiaeth. Mae gan Hermaphroditus y stori fwyaf diddorol ymhlith yr wyth Erotes. Mae sôn iddo gael ei eni yn fab i Aphrodite a Zeus, nid Ares. Fe'i ganed fel y bachgen harddaf a welodd y byd erioed ac felly syrthiodd nymff dŵr mewn cariad ag ef.

Gofynodd y nymff dŵr i'r duwiau adael iddi fod gydag ef ac uno eu cyrff mewn un tro. wnaethant. Dyma'r rheswm pam fod gan Hermaphroditus y ddwy ran o ferched a gwrywod. Mae gan ran uchaf eu corff nodweddion gwrywaidd a bronnau benywaidd, a gwasg benywaidd ac mae gan y corff isaf ffolennau benywaidd a rhannau gwrywaidd.

Hymenaios

Hymenaios oedd dduw'r dathliadau priodas a'r seremonïau. Ef oedd yn gyfrifol am sicrhau bod popeth yn y briodas yn mynd rhagddo'n esmwyth, ac nad oedd dim yn achosi unrhyw drafferth. Ef hefyd oedd yn gyfrifol am sicrhau hapusrwydd gydol oes i'r priodfab a'r briodferch ynghyd â noson briodas ffrwythlon.

Pothos

Nid oes llawer yn hysbys am y duw Pothos. Yr unig wybodaeth a gadarnhawyd amdano yw mai ef oedd dduw y dyhead. Pan wahanwyd dau gariad yr oeddent yn dyheu am ei gilydd a dyma lle daeth Pothos i mewn.

FAQ

Oes Dau Himeros Gwahanol?

Oes, mae dauHimeros. Himeros y duw awydd yn ogystal â Himeros arall, llai adnabyddus hefyd. Roedd yr Himeros hwn yn fab i'r Brenin Lakedaimon a'r Frenhines Sparta a oedd yn ferch i'r duw afon Euotas. Yr oedd gan Himeros bedwar o frodyr a chwiorydd, sef Amykles, Eurydice, ac Asine. a Cleodice.

Pwy Oedd Duw Cariad ym Mytholeg Rufeinig?

Cupid yw duw cariad Rhufeinig mewn mytholeg. Mae bob amser yn cael ei ddarlunio fel creadur gydag adenydd a bwa a saeth yn ei law. Mae'r cymeriad hwn yn eithaf enwog yn y cyfnod modern ac wedi cael ei ddefnyddio'n aml iawn yn y cyfryngau.

A oedd Aphrodite yn Feichiog Pan Ganwyd Hi?

Oedd, roedd Aphrodite yn feichiog pan ganwyd hi yn y môr. Yr oedd hi yn feichiog ag efeilliaid, Eros a Himeros. Yn y llenyddiaeth, mae'r efeilliaid hyn yn cael eu credydu i Ares. Mae'n gwbl aneglur pam yr oedd Ares wedi trwytho Aphrodite.

Pam Mae Mytholeg Roegaidd yn Bwysig?

Ym mytholeg Roegaidd, gall rhywun ddod o hyd i bob math o emosiynau, ac mae pob un ohonynt yn berthnasol i'r union ddiwrnod hwn. Mae yna dduwiau penodol sy'n perthyn i'r fath emosiynau a phwrpas eu hunig yw lledaeniad yr emosiwn ym mhob ffordd.

Mae'r duwiau hyn yn ychwanegu cymeriad at fytholeg a hebddynt , byddai'r chwedloniaeth wedi bod yn gymedrol a di-flewyn ar dafod. Wrth i chwedloniaeth fynd yn ei flaen, cafodd mytholeg Roeg hefyd ei feirniadu'n hallt am ailadrodd priodasau llosgachol a ffenomenau rhywiol amlwg ond dyna sutYsgrifenna Homer, Hesiod, ac ychydig o feirdd Groegaidd eraill i fod.

Casgliadau

Himeros oedd duw Groeg awydd rhywiol. Roedd ymhlith wyth Erotes mytholeg Roegaidd. Roedd ef a'i frodyr a chwiorydd i gyd yn perthyn i gariad, cyfathrach, a chysylltiadau. Yn dilyn mae y pwyntiau i’w crynhoi yr erthygl ar Himeros:

  • Mae Erotes yn grŵp o wyth duwiau a duwiesau sy’n gysylltiedig â chariad a chyfathrach rywiol ym mytholeg Roegaidd. Maen nhw'n blant i Aphrodite, Ares, a Zeus ac maen nhw'n boblogaidd iawn ym mytholeg am eu hudoliaeth a'u swynion. Gweddïodd pobl iddynt am eu cymorth yn eu bywydau cariad.
  • Ganwyd Aphrodite, duwies cariad a harddwch rhywiol, o ffurf y môr ac fe'i ganed yn feichiog gydag efeilliaid. Yr efeilliaid hyn oedd Eros a Himeros. Yn naturiol, cymerodd yr efeilliaid ar ôl eu mam ac roeddent hefyd yn dduwiau cariad ac awydd rhywiol. Yn eu plith, mae Eros yn adnabyddus.
  • Roedd y triawd mam-mab yn enwog iawn am fod â'i ffordd ei hun. Gallent newid calon a meddwl unrhyw ddyn trwy reoli eu teimladau a'u chwantau rhywiol. Mae'n hysbys bod ansawdd y triawd hwn yn newid bywydau llawer o fodau marwol ac anfarwol.
  • Roedd gan Himeros ac Eros chwech o frodyr a chwiorydd eraill, pob un â'i allu ei hun. Y brodyr a chwiorydd oedd: Anteros, Phanes, Hedylogos, Hermaphroditus, Hymenaios, a Pothos.

Mae gan fytholeg Groeg lawer o gymeriadau diddorol gyda'rgalluoedd unigryw mwyaf. Mae'r grŵp o wyth duwiau a duwiesau, yr Erotes yn sicr yn grŵp diddorol ym mytholeg sydd wedi cael llawer o sylw gan y darllenwyr. Yma deuwn at ddiwedd ein herthygl ar Himeros. Gobeithiwn y daethoch o hyd i wybodaeth ddefnyddiol i'w defnyddio.

John Campbell

Mae John Campbell yn awdur medrus ac yn frwd dros lenyddiaeth, sy'n adnabyddus am ei werthfawrogiad dwfn a'i wybodaeth helaeth o lenyddiaeth glasurol. Gydag angerdd am y gair ysgrifenedig a diddordeb arbennig yng ngweithiau Groeg hynafol a Rhufain, mae John wedi ymroi blynyddoedd i astudio ac archwilio Trasiedi Glasurol, barddoniaeth delyneg, comedi newydd, dychan, a barddoniaeth epig.Wedi graddio gydag anrhydedd mewn Llenyddiaeth Saesneg o brifysgol fawreddog, mae cefndir academaidd John yn rhoi sylfaen gref iddo ddadansoddi a dehongli’n feirniadol y creadigaethau llenyddol oesol hyn. Mae ei allu i ymchwilio i arlliwiau Barddoniaeth Aristotle, ymadroddion telynegol Sappho, ffraethineb craff Aristophanes, myfyrdodau dychanol Juvenal, a naratifau ysgubol Homer a Virgil yn wirioneddol eithriadol.Mae blog John yn llwyfan hollbwysig iddo rannu ei fewnwelediadau, arsylwadau, a dehongliadau o'r campweithiau clasurol hyn. Trwy ei ddadansoddiad manwl o themâu, cymeriadau, symbolau, a chyd-destun hanesyddol, mae’n dod â gweithiau cewri llenyddol hynafol yn fyw, gan eu gwneud yn hygyrch i ddarllenwyr o bob cefndir a diddordeb.Mae ei arddull ysgrifennu swynol yn dal meddyliau a chalonnau ei ddarllenwyr, gan eu tynnu i fyd hudolus llenyddiaeth glasurol. Gyda phob post blog, mae John yn plethu ei ddealltwriaeth ysgolheigaidd yn fedrus yn ddwfncysylltiad personol â'r testunau hyn, gan eu gwneud yn berthnasol i'r byd cyfoes.Yn cael ei gydnabod fel awdurdod yn ei faes, mae John wedi cyfrannu erthyglau ac ysgrifau i nifer o gylchgronau a chyhoeddiadau llenyddol o fri. Mae ei arbenigedd mewn llenyddiaeth glasurol hefyd wedi ei wneud yn siaradwr poblogaidd mewn cynadleddau academaidd amrywiol a digwyddiadau llenyddol.Trwy ei ryddiaith huawdl a’i frwdfrydedd selog, mae John Campbell yn benderfynol o adfywio a dathlu harddwch bythol ac arwyddocâd dwfn llenyddiaeth glasurol. P’un a ydych yn ysgolhaig ymroddedig neu’n ddarllenydd chwilfrydig yn unig sy’n ceisio archwilio byd Oedipus, cerddi serch Sappho, dramâu ffraeth Menander, neu chwedlau arwrol Achilles, mae blog John yn argoeli i fod yn adnodd amhrisiadwy a fydd yn addysgu, yn ysbrydoli ac yn tanio. cariad gydol oes at y clasuron.