Y Wasps – Aristophanes

John Campbell 24-04-2024
John Campbell
Mae meistr Bdelycleon, yn cysgu ar ben wal allanol gyda golygfa i'r cwrt mewnol. Mae’r caethweision yn deffro ac yn datgelu eu bod yn wyliadwrus dros “anghenfil”, tad eu meistr, sydd â chlefyd anarferol. Yn hytrach na bod yn gaeth i gamblo, diod neu amseroedd da, mae'n gaeth i'r llys barn, a ei enw yw Philocleon(gan awgrymu y gallai fod yn gaeth i Cleon mewn gwirionedd).

Symptoms o gaethiwed yr hen ŵr yn cynnwys cwsg afreolaidd, meddwl obsesiynol, paranoia, hylendid gwael a chelcio, a’r holl gwnsela, triniaeth feddygol a theithio hyd yma wedi methu â datrys y broblem, fel bod ei fab wedi troi at droi’r tŷ yn garchar i cadw'r hen ŵr draw o'r llysoedd barn.

Er bod y caethweision yn wyliadwrus, y mae Philocleon yn peri syndod iddynt oll trwy ddod allan o'r simdde, wedi ei guddio fel mwg. Mae Bdelycleon yn llwyddo i'w wthio yn ôl i mewn, a phrin y mae ymdrechion eraill i ddianc yn cael eu rhwystro hefyd. Wrth i'r aelwyd ymgartrefu i fwy o gwsg, mae'r Corws o hen reithwyr drygionus yn cyrraedd. Pan ddysgant fod eu hen gymrawd wedi ei garcharu, llamu i'w amddiffynfa, gan heidio o amgylch Bdelycleon a'i gaethweision fel gwenyn meirch. Ar ddiwedd y ffrae hon, prin y mae Philocleon yn dal yng ngofal ei fab ac mae'r ddwy ochr yn fodlon setlo'r mater yn heddychlon trwy ddadl.

Y Tad a'r mab wedyn yn dadlau'r mater, a Philocleonyn disgrifio sut y mae’n mwynhau sylw gwenieithus y gwŷr cyfoethog a phwerus sy’n apelio ato am ddyfarniad ffafriol, yn ogystal â’r rhyddid i ddehongli’r gyfraith fel y myn (gan nad yw ei benderfyniadau byth yn destun adolygiad), ac mae tâl ei reithiwr yn rhoi annibyniaeth ac awdurdod iddo o fewn ei deulu ei hun. Ymateba Bdelycleon drwy ddadlau bod rheithwyr mewn gwirionedd yn ddarostyngedig i ofynion mân swyddogion a beth bynnag yn cael eu talu llai nag y maent yn ei haeddu oherwydd bod y rhan fwyaf o’r refeniw o’r ymerodraeth yn mynd i mewn i drysorau preifat gwleidyddion fel Cleon.

Gweld hefyd: Catullus 8 Cyfieithiad

Y ddadl hon sy'n ennill dros y Corws ac, i wneud y trawsnewid yn haws i'w dad, mae Bdelycleon yn cynnig troi'r tŷ yn ystafell llys a thalu ffi rheithiwr iddo i farnu anghydfodau domestig. Anghydfod rhwng cŵn y tŷ yw’r achos cyntaf, gydag un ci (sy’n edrych fel Cleon) yn cyhuddo’r ci arall (sy’n edrych fel Laches) o ddwyn caws a pheidio â’i rannu. Mae Bdelycleon yn dweud ychydig eiriau ar ran yr offer cartref sy’n dystion dros yr amddiffyniad, ac yn dod â chŵn bach y ci a gyhuddir i leddfu calon yr hen reithiwr. Er nad yw Philocleon yn cael ei dwyllo gan y dyfeisiau hyn, fe'i twyllir yn hawdd gan ei fab i roi ei bleidlais yn yr wrn am ryddfarn, a chymerir yr hen reithiwr brawychus i ffwrdd i baratoi ar gyfer ychydig o adloniant yn ddiweddarach y noson honno.

Y Cytgan wedyn yn canmol yr awduram sefyll i fyny at angenfilod annheilwng fel Cleon sy’n cronni refeniw imperialaidd, ac mae’n ceryddu’r gynulleidfa am fethu â gwerthfawrogi rhinweddau drama flaenorol yr awdur ( “The Clouds” ).

Yna mae tad a mab yn dychwelyd i’r llwyfan, gyda Bdelycleon yn ceisio darbwyllo ei dad i wisgo dilledyn gwlân ffansi ac esgidiau Spartan ffasiynol i’r parti swper soffistigedig sydd i’w gynnal y noson honno. Mae’r hen ddyn yn ddrwgdybus o’r dillad newydd ac mae’n well ganddo ei hen glogyn rheithgor a’i hen sgidiau, ond mae’r dillad ffansi yn cael eu gorfodi arno beth bynnag, ac fe’i cyfarwyddir yn y math o foesau a sgwrs y bydd y gwesteion eraill yn ei ddisgwyl ganddo.

Wedi i’r tad a’r mab adael y llwyfan, mae caethwas y tŷ yn cyrraedd gyda newyddion i’r gynulleidfa fod yr hen ŵr wedi ymddwyn yn warthus yn y cinio, wedi meddwi’n sarhaus ac wedi sarhau holl ffrindiau ffasiynol ei fab, ac yn yn awr yn ymosod ar unrhyw un mae'n cyfarfod ar y ffordd adref. Daw'r Philocleon meddw ar y llwyfan gyda merch bert ar ei fraich a dioddefwyr tramgwyddus ar ei sodlau. Mae Bdelycleon yn ymbil yn ddig gyda'i dad am herwgipio'r ferch o'r parti ac yn ceisio mynd â'r ferch yn ôl i'r parti trwy rym, ond mae ei dad yn ei daro i lawr.

Wrth i eraill gyrraedd gyda chwynion yn erbyn Philocleon, gan fynnu iawndal a Gan fygwth achos cyfreithiol, mae'n gwneud ymgais eironig i siarad eiymhell allan o drwbwl fel dyn soffistigedig y byd, ond nid yw ond yn gwneud i'r sefyllfa waethygu ymhellach ac o'r diwedd mae ei fab brawychus yn ei lusgo i ffwrdd. Mae’r Corws yn canu’n fyr am ba mor anodd yw hi i ddynion newid eu harferion ac mae’n cymeradwyo’r mab am ddefosiwn filial, ac wedi hynny mae’r cast cyfan yn dychwelyd i’r llwyfan am ddawnsio ysgeler gan Philocleon mewn gornest gyda meibion ​​y dramodydd Carcinnus.

7>

Dadansoddiad

> Ar ôl buddugoliaeth sylweddol yn erbyn ei wrthwynebydd, Sparta, ym Mrwydr Sphacteria yn 425 BCE, roedd Athen yn mwynhau seibiant byr o'r Rhyfel Peloponnesaidd yn y amser "The Wasps" ei gynhyrchu. Roedd y gwleidydd poblogaidd ac arweinydd y garfan o blaid y rhyfel, Cleon, wedi olynu Pericles fel y prif siaradwr yn y cynulliad Athenaidd ac roedd yn gallu dylanwadu fwyfwy ar y llysoedd at ddibenion gwleidyddol a phersonol (gan gynnwys darparu achosion i reithwyr i geisio cadw eu talu). Dychwelodd Aristophanes , a oedd wedi cael ei erlyn yn flaenorol gan Cleon am athrod y polis gyda’i ail ddrama (coll) “Y Babiloniaid” , yn “The Wasps” i’r ymosodiad di-ildio ar Cleon yr oedd wedi ei gychwyn yn Y Marchogion , gan ei gyflwyno fel ci bradwrus yn trin proses gyfreithiol lygredig er budd personol.

Gyda hyn mewn golwg,mae’n addas mai Philocleon (“cariad Cleon” yw’r enw ar ddau brif gymeriad y ddrama, wedi’i bortreadu fel hen ŵr gwyllt a drygionus, yn gaeth i ymgyfreitha a’r defnydd gormodol o system y llysoedd) a Bdelycleon (“casineb at Cleon” , yn cael ei bortreadu fel dyn ifanc rhesymol, sy'n parchu'r gyfraith ac yn wâr). Mae’n amlwg bod awgrym gwleidyddol amlwg bod angen i Athen ddileu’r hen drefn lygredig, a rhoi trefn ieuenctid newydd o wedduster a gonestrwydd yn ei lle.

Fodd bynnag, mae’r system rheithgorau gyfan hefyd yn darged o <17 Dychan ‘Aristophanes ’: ni chafodd rheithwyr yr adeg honno unrhyw gyfarwyddyd ac nid oedd barnwr fel y cyfryw i sicrhau bod y gyfraith yn cael ei dilyn (yn syml iawn, cadwodd yr ynad â gofal drefn a chadw’r achos i symud). Ni chafwyd apêl yn erbyn penderfyniadau rheithgorau o’r fath, ychydig o reolau tystiolaeth (a chyfaddefwyd pob math o ymosodiadau personol, barn ail law a mathau eraill o dystiolaeth amheus yn y llys) ac roedd rheithgorau’n gallu gweithredu fel mobs, wedi’u chwipio i mewn i wneud. pob math o benderfyniadau anghywir gan siaradwr cyhoeddus medrus (fel Cleon).

Gweld hefyd:Wiglaf yn Beowulf: Pam Mae Wiglaf yn Helpu Beowulf yn y Gerdd?

Fel gyda phob un o ddramâu Aristophanes ’ (a dramâu Hen Gomedi yn gyffredinol), “ Mae The Wasps” yn ymgorffori nifer enfawr o gyfeiriadau amserol at bersonoliaethau a lleoedd sy’n adnabyddus i’r gynulleidfa Athenaidd, ond sydd ar goll i raddau helaeth gennym ni heddiw.

“The Wasps” yn cael ei ystyried yn aml yn un o'rcomedïau mawr y byd, yn bennaf oherwydd dyfnder cymeriadu’r ffigwr canolog, Philocleon, yn ogystal â’i fab, Bdelycleon, a hyd yn oed Corws yr hen reithwyr (y “beicwn” y teitl). Mae Philocleon yn arbennig yn gymeriad cymhleth y mae i'w weithredoedd arwyddocâd comig, arwyddocâd seicolegol ac arwyddocâd alegorïaidd. Er ei fod yn gymeriad doniol, slapstic, mae hefyd yn ffraethineb cyflym, crefftus, gormodol, hunanol, ystyfnig, bywiog a llawn egni, ac mae'n gymeriad apelgar er gwaethaf ei ddyngarwch, ei anghyfrifoldeb fel rheithiwr a'i yrfa gynnar fel lleidr a llwfrgi.

Fodd bynnag, mae effeithiau gwanychol henaint ac effeithiau dad-ddyneiddiol caethiwed yn themâu prudd sy'n codi'r weithred y tu hwnt i sgôp ffars yn unig. Credir hefyd bod “The Wasps” yn enghreifftio holl gonfensiynau ac elfennau strwythurol Hen Gomedi ar eu gorau, ac yn cynrychioli uchafbwynt traddodiad yr Hen Gomedi.

Yn ôl i Ben y Dudalen

15>
  • Cyfieithiad Saesneg (Internet Classics Archive): //classics.mit.edu/Aristophanes/wasps.html
  • Fersiwn Groeg gyda chyfieithiad gair-wrth-air (Prosiect Perseus): / /www.perseus.tufts.edu/hopper/text.jsp?doc=Perseus:text:1999.01.0043

(Comedi, Groeg, 422 BCE, 1,537 llinell)

Cyflwyniad

Adnoddau

Yn ôl i Ben y Dudalen

John Campbell

Mae John Campbell yn awdur medrus ac yn frwd dros lenyddiaeth, sy'n adnabyddus am ei werthfawrogiad dwfn a'i wybodaeth helaeth o lenyddiaeth glasurol. Gydag angerdd am y gair ysgrifenedig a diddordeb arbennig yng ngweithiau Groeg hynafol a Rhufain, mae John wedi ymroi blynyddoedd i astudio ac archwilio Trasiedi Glasurol, barddoniaeth delyneg, comedi newydd, dychan, a barddoniaeth epig.Wedi graddio gydag anrhydedd mewn Llenyddiaeth Saesneg o brifysgol fawreddog, mae cefndir academaidd John yn rhoi sylfaen gref iddo ddadansoddi a dehongli’n feirniadol y creadigaethau llenyddol oesol hyn. Mae ei allu i ymchwilio i arlliwiau Barddoniaeth Aristotle, ymadroddion telynegol Sappho, ffraethineb craff Aristophanes, myfyrdodau dychanol Juvenal, a naratifau ysgubol Homer a Virgil yn wirioneddol eithriadol.Mae blog John yn llwyfan hollbwysig iddo rannu ei fewnwelediadau, arsylwadau, a dehongliadau o'r campweithiau clasurol hyn. Trwy ei ddadansoddiad manwl o themâu, cymeriadau, symbolau, a chyd-destun hanesyddol, mae’n dod â gweithiau cewri llenyddol hynafol yn fyw, gan eu gwneud yn hygyrch i ddarllenwyr o bob cefndir a diddordeb.Mae ei arddull ysgrifennu swynol yn dal meddyliau a chalonnau ei ddarllenwyr, gan eu tynnu i fyd hudolus llenyddiaeth glasurol. Gyda phob post blog, mae John yn plethu ei ddealltwriaeth ysgolheigaidd yn fedrus yn ddwfncysylltiad personol â'r testunau hyn, gan eu gwneud yn berthnasol i'r byd cyfoes.Yn cael ei gydnabod fel awdurdod yn ei faes, mae John wedi cyfrannu erthyglau ac ysgrifau i nifer o gylchgronau a chyhoeddiadau llenyddol o fri. Mae ei arbenigedd mewn llenyddiaeth glasurol hefyd wedi ei wneud yn siaradwr poblogaidd mewn cynadleddau academaidd amrywiol a digwyddiadau llenyddol.Trwy ei ryddiaith huawdl a’i frwdfrydedd selog, mae John Campbell yn benderfynol o adfywio a dathlu harddwch bythol ac arwyddocâd dwfn llenyddiaeth glasurol. P’un a ydych yn ysgolhaig ymroddedig neu’n ddarllenydd chwilfrydig yn unig sy’n ceisio archwilio byd Oedipus, cerddi serch Sappho, dramâu ffraeth Menander, neu chwedlau arwrol Achilles, mae blog John yn argoeli i fod yn adnodd amhrisiadwy a fydd yn addysgu, yn ysbrydoli ac yn tanio. cariad gydol oes at y clasuron.