Menelaus yn Yr Odyssey: Brenin Sparta yn Helpu Telemachus

John Campbell 12-10-2023
John Campbell

Mae Menelaus yn The Odyssey yn cael ei chyflwyno fel ffrind Odysseus a’r brenin a gynigiodd gymorth i fab Odysseus, Telemachus, i ddod o hyd i leoliad ein harwr. Menelaus, a groesawodd y blaid Ithacanaidd Telemachus a'i wŷr â breichiau agored.

Adrodd yr hanes am gipio Proteus, hen ŵr dwyfol y Môr, i ganfod ei ffordd yn ôl i Sparta.

Ond i ddeall yn llawn rôl Menelaus yn The Odyssey, ei bwysigrwydd, ei symbolaeth, a sut roddodd i Telemachus y dewrder a'r hyder i ddychwelyd adref, rhaid inni weld sut mae'r stori'n datblygu.

Pwy Yw Menelaus yn Yr Odyssey?

Menelaus yn yr Odyssey oedd brenin grasol Sparta a groesawodd Telemachus, mab Odysseus, a Pisistratus i wledda er anrhydedd priodas ei ferch i Neoptolemus, mab Achilles, yr oedd yn frenin Sparta ac yn frawd i Agamemnon. Roedd yn briod â Helen o Troy, yr oedd wedi dod ag ef yn ôl o gwymp Troy.

Yna adroddodd ei stori ar sut y teithiodd o Troy a'i frwydrau yn dychwelyd i Sparta : o ddod ar draws y dduwies Môr Eidothea i'w frwydr yn cipio Proteus i ddod o hyd i'w frawd Agamemnon ac Ajax, yn ogystal â thynged Odysseus wrth gwrs.

Helpodd Menelaus fab ifanc Odysseus i fagu hyder yn ei frawd. dychweliad tad yn ogystal â darparu rôl a helpodd Telemachus i wireddu ei alluoedd fel brenin. Roedd gan Telemachuscael plymio o'r diwedd i safbwynt Telemachus ar absenoldeb ei dad.

dysgodd ddiplomyddiaeth ar ei daith ond gyda Menelaus, dysgodd bwysigrwydd cyfeillgarwch a chysylltiadau. Ychydig iawn oedd y rhan a chwaraeodd Menelaus yn nychweliad Odysseus adref, ond ei rôl ef yn ffydd Telemachus oedd y grym a ganiataodd i'r tywysog ifanc ddychwelyd yn hyderus i Ithaca, a'i adfywio i gael gwared ar gyfeillion Penelope.

Pam Aeth Telemachus i Ffwrdd i Edrych Am Ei Dad?

Y prif reswm pam aeth Telemachus allan o'i ffordd i ddod o hyd i'w dad oedd oherwydd ei fod yn poeni . Roedd ei dad ar goll am fwy na deng mlynedd yn y fan hon ac roedd newyddion wedi cyrraedd Ithaca fod brenhinoedd eraill eisoes wedi cyrraedd eu cartrefi ar ôl i ryfel Caerdroea ddod i ben.

Yn naturiol, roedd Telemachus hefyd eisiau osgoi ei fam ailbriodi â rhywun trahaus. Dyna pam y penderfynodd adael Ithaca ac estyn allan at Menelaus, Brenin Sparta, a oedd yn ôl ar ôl ei daith ei hun a'r rhyfel.

Gadewch i ni fynd ymlaen a phlymio ychydig yn ddyfnach i'r stori, fodd bynnag.

Beth Ddigwyddodd yn Ithaca Tra Roedd Odysseus Wedi Mynd: Y Siwtoriaid

Tra bod Odysseus yn ymdrechu ar ei daith i ddychwelyd i Ithaca, roedd ei deulu yn wynebu brwydr eu hunain. Oherwydd ei absenoldeb hir, rhagdybir bod y brenin Ithacan wedi marw , a bu'n ofynnol i Penelope ailbriodi gŵr arall i fodloni pobl y wlad a'i thad, a oedd hefyd yn ei hannog i ddod o hyd i un arall.gwr.

Gwrthododd Penelope wneud hynny ond ni allai frwydro yn erbyn disgwyliadau'r rhai o'i chwmpas. Yn lle hynny, caniataodd i'w chyfreithwyr ei herlid dan y gochl o agor ei chalon iddynt. Mewn gwirionedd, ymestynnodd eu carwriaeth, gan aros am Odysseus yn y dirgel . Fe roddodd esgus, gan ddweud wrth ei charwyr y byddai hi'n dewis un ohonyn nhw ar ôl gorffen ei gwehyddu alaru, ond bob nos roedd hi'n datod ei gwaith i ymestyn y broses.

Doedd gan y carwyr fawr ddim parch at y tŷ o Odysseus. Yr oeddent yn ciniawa fel brenhinoedd, yn gwledda bob dydd ac yn yfed bob nos, yn eu trin eu hunain fel brenhinoedd am flynyddoedd. Yn y pen draw, roedd cartref Odysseus mewn perygl o golli ei holl adnoddau i'r herwyr.

Telemachus i'r Achub

Felly, galwodd Telemachus gyfarfod i drafod y cyflwr eu teyrnas. Yno lleisiodd ei bryderon wrth yr henuriaid Ithacan, a lluniwyd cynllun i atal problemau pellach o ymddygiad y cyfreithwyr rhag codi. Siaradodd ag arweinydd y ceiswyr a gofynnodd iddynt barchu Penelope, gwraig Odysseus, a'i thŷ , gan eu rhybuddio am eu hymddygiad. Ni wrandawodd y cynllwynwyr a chynllwynio i ladd y rhwystr dynol hwnnw na allent gael gwared ohono.

Gan ofni am fywyd y dyn ifanc, cuddiodd Athena ei hun fel mentor ac anogodd Telemachus i fentro'r moroedd i chwilio am ei dad. Dyma fyddai'r daith honnohelpu Telemachus i dyfu i'w groen, gan hogi ei sgiliau a rhoi digon o amlygiad iddo i ddylanwadu arno a'i ddysgu sut i fod yn ddyn ac yn frenin.

Sut Helpodd Athena Telemachus

Gyda'r caniatâd Zeus, Teithiodd Athena wrth i warcheidwad teulu Odysseus i Ithaca i siarad â Telemachus . Gan guddio ei hun ar ffurf Mentes, hen ffrind Odysseus, hysbysodd Athena y llanc fod Odysseus yn dal yn fyw.

Y diwrnod wedyn, cynhaliodd Telemachus wasanaeth lle gorchmynnodd i’r ceiswyr adael eu palas. Ceryddodd Antinous ac Eurymachus, y rhai mwyaf amharchus o'r cystadleuwyr, Telemachus a gofyn am hunaniaeth yr ymwelydd. Gan amau ​​bod yr ymwelydd yn dduwies mewn cuddwisg, dywedodd Telemachus wrthynt fod y dyn yn syml, yn hen ffrind i'w dad , Odysseus.

Wrth i Telemachus baratoi i fentro i Pylos a Sparta , ailymwelodd Athena ag ef ar ffurf Mentor, un arall o hen ffrindiau Odysseus. Anogodd hi ef, gan ddweud wrtho y bydd ei daith yn ffrwythlon. Wedi hynny, cychwynnodd i'r dref a chymerodd y cuddwisg o Telemachus ei hun, gan gasglu criw ffyddlon i weithredu ei long.

Pylos a Nestor yn Helpu Telemachus

Yn Pylos, gwelodd Telemachus ac Athena an seremoni grefyddol drawiadol lle aberthwyd dwsinau o deirw i dduw Môr Poseidon. Er nad oedd gan Telemachus fawr ddim profiad gyda'r cyhoeddsiarad, anogodd Athena ef i fynd at Nestor , Brenin Pylos, a gofyn am ei help.

Gan ddal dim gwybodaeth am Odysseus, adroddodd Nestor hanes cwymp Troy a'r gwahaniad. rhwng Agamemnon a Menelaus, y ddau frawd Groegaidd oedd yn arwain yr anturiaeth. Hwyliodd Menelaus am wlad Groeg yn syth bin a daeth Nestor gydag ef tra arhosodd Odysseus gydag Agamemnon , a barhaodd i wneud aberthau dros y duwiau ar lannau Troy.

Gweld hefyd: Teucer: Mytholegau Groegaidd Cymeriadau Sy'n Ysgwyddo'r Enw

Yna daeth Telemachus o hyd i'w cyfle i holi am y brawd Menelaus , Agamemnon. Yna esboniodd Nestor fod Agamemnon wedi dychwelyd o Troy i ddarganfod bod Aegisthus, llwfrgi sylfaenol a arhosodd ar ei hôl hi, wedi hudo a phriodi ei wraig, Clytemnestra. Gyda'i chymeradwyaeth hi, llofruddiodd Aegisthus Agamemnon.

A chan gydymdeimlad â Telemachus, anfonodd Nestor ei fab Peisistratus a Telemachus i Sparta , gan hysbysu Telemachus y gallai Menelaus, brenin Sparta, adnabod teulu ei dad. lle. Wrth i'r ddau gychwyn ar dir drannoeth, datgelodd Athena ei dwyfoldeb trwy daflu ffurf Mentor a newid yn eryr o flaen llys cyfan Pylos. Arhosodd ar ei hôl hi i amddiffyn llong a chyd-aelodau criw Telemachus.

Menelaus yn The Odyssey: Telemachus Cyrraedd Sparta

Yn Sparta, cyrhaeddodd Telemachus ddinas isel Lacedaemon. Oddi yno, marchogasant yn syth i gartref Menelaus o Sparta.Cafwyd Menelaus yn ei dŷ yn gwledda gyda'i lu o wŷr y llwythau er anrhydedd i Neoptolemus a Hermione; merch Menelaus oedd i briodi mab y rhyfelwr Achilles .

Wedi cyrraedd y porth, gwelodd gwas o'r enw Eteoneus Telemachus a dychwelodd ar unwaith at ochr y brenin Menelaus a dweud wrtho beth oedd wedi digwydd. Yna gofynnodd Menelaus i'r morynion dywys y parti Ithacan a Phylaidd i faddon moethus.

Cyfarchodd brenin Sparta ei hun y parti Ithacan a dywedodd yn gwrtais wrthynt am fwyta'u sarn. Wedi'u syfrdanu gan yr afradlonedd, eisteddodd y dynion ifanc i fwyta a chawsant eu croesawu hyd yn oed gan Helen Brenhines Sparta ei hun. Yn ddiweddarach, cydnabu Telemachus fel mab Odysseus oherwydd y tebygrwydd teuluol amlwg. Yna adroddodd y brenin a'r frenhines gyda melancholy yr enghreifftiau niferus o gyfrwystra Odysseus yn Troy.

Cofiodd Helen sut y gwnaeth Odysseus wisgo fel crwydryn, llwyddodd i dynnu sylw Paris a llwyddodd Menelaus i ddod â Helen yn ôl i Sparta . Adroddodd Menelaus hefyd hanes enwog y ceffyl Trojan, a drefnwyd gan Odysseus, gan ganiatáu i'r Groegiaid sleifio i mewn i Troy i ladd y Trojans. Y diwrnod canlynol, byddai Menelaus yn adrodd hanes ei ddychweliad yn ôl o Troy, a arweiniodd yn anochel at leoliad Odysseus.

Sut y Darganfu Menelaus Ble Odysseus

trafododd Menelaus ei antur ynYr Aifft , sut y cafodd ei adael ar yr ynys heb unrhyw ffordd adref. Dywedodd hefyd wrth fab Odysseus sut yr oedd yn sownd ar ynys Pharos. Gyda darpariadau yn isel a di- obaith, tosturiodd duwies y môr o'r enw Eidothea wrtho.

Dywedodd y dduwies wrtho am ei thad Proteus, a roddai iddo y wybodaeth yr oedd ei hangen arno i adael yr ynys. Ond i wneud hynny, bu'n rhaid iddi ei ddal a'i ddal yn ddigon hir i'r wybodaeth gael ei rhannu.

Gyda chymorth Eidothea, merch Proteus, cynllunion nhw ddal ei thad. . Bob dydd, byddai Proteus yn gorwedd gyda'i seliau ar y tywod, gan dorheulo ym mhelydrau'r haul. Yno, cloddiodd Menelaus bedwar twll i ddal duw'r môr. Er gwaethaf y fath anhawster, cipiodd Menelaus y duw yn ddigon hir iddo rannu'r wybodaeth a ddymunai Menelaus .

Dywedodd Proteus wrtho fod ei frawd Agamemnon ac Ajax, arwr Groegaidd arall, wedi goroesi Troy yn unig i ddistrywio. yn ôl yng Ngwlad Groeg. Yna cafodd Menelaus wybod ble roedd Odysseus: yn ôl Proteus roedd yn sownd ar ynys a gedwid gan y nymff Calypso a dyna’r cyfan a wyddai. Gyda'r adroddiad hwn, dychwelodd Telemachus a Peisistratus i Pylos a hwyliodd y tywysog ifanc am Ithaca .

Beth Wnaeth Menelaus yn yr Odyssey?

darparodd Menelaus gwybodaeth i Telemachus ar leoliad ei dad, Odysseus. Fel brenin Sparta, cynigiodd fwyd a bath i Telemachus a mabNestor, Peisistratus. Adroddodd hefyd stori rhyfel Caerdroea a sut y cafodd drafferth i ddychwelyd i'w ddinas, Sparta. Dywedodd wrthynt am gyfarfod â Proteus a sut y llwyddodd i gael gwybodaeth am dynged ei frawd Agamemnon ac Ajax, milwr Groegaidd arall a fu farw yng Ngwlad Groeg.

Gweld hefyd: Defod Dionysaidd: Defod Groeg Hynafol y Cwlt Dionysaidd

Menelaus yn Yr Odyssey: Ffigur Tad Telemachus

Rhoddodd Menelaus, yn y cyd-destun hwn, ymlaen i Telemachus rinweddau delfrydol brenin oherwydd ei fod wedi tyfu i fyny heb dad, a heb frenin - nid oedd gan y tywysog ifanc unrhyw ffigwr tadol i edrych i fyny ato. Ei esiamplau o arweinyddiaeth oedd ei fam a henuriaid Ithaca, felly pawb a ymddangosai yn brin o ysfa, angerdd, a galluoedd i arwain yr orsedd. Fel y cyfryw, tyfodd Telemachus i fyny heb unrhyw hyder yn ei sgiliau fel arweinydd, oherwydd nid oedd neb wedi dysgu iddo sut i fod yn un.

Nid yn unig enillodd Telemachus hyder a sgiliau gwleidyddol ar ei daith, ond deallodd hefyd y gwerth cyfeillgarwch a theyrngarwch. Rhoddodd Menelaus a Nestor rinweddau iddo y gallai eu hamsugno i fod yn frenin iawn a chyfiawn.

O Nestor, dysgodd ddiplomyddiaeth , ac oddi wrth Menelaus, dysgodd am gydymdeimlad, teyrngarwch, a phwysigrwydd cyfeillgarwch. Dysgodd sut i feithrin perthnasoedd ac na fyddai gofalu am ei bobl yn ddigon os nad oedd yn gwybod sut i'w helpu yn y lle cyntaf. Dysgodd hefyd y grefft o haelioni fel y portreadodd Menelausrhinweddau o'r fath iddo. Heb ffrindiau ffyddlon ei dad, ni fyddai wedi gallu dod yn ddyn ffit i orsedd Ithaca.

Casgliad

Nawr ein bod wedi siarad am Menelaus, pwy yw e. oedd yn The Odyssey, a'i bwysigrwydd yn y gerdd epig Roegaidd, gadewch i ni fynd dros bwyntiau tyngedfennol yr erthygl hon :

  • Roedd Menelaus yn frenin Sparta, brawd Agamemnon, a Gŵr Helen, a fu’n helpu i arwain y Groegiaid yn rhyfel Caerdroea.
  • Cynigiodd brenin Sparta gymorth i fab Odysseus, Telemachus, i ddod o hyd i’w dad
  • Rhoddodd Menelaus wybodaeth i Telemachus ar lleoliad ei dad, Odysseus
  • Rhoddodd Menelaus ymlaen i Telemachus rinweddau delfrydol brenin oherwydd ei fod wedi tyfu i fyny heb dad ac nid oedd gan y llanc ffigwr tadol i edrych hyd at
  • Oherwydd y caredigrwydd a ddangosodd Menelaus i Telemachus, enillodd mab Odysseus hyder yn ei alluoedd fel arweinydd ac roedd ganddo ffydd bod ei dad yn agos at ddod yn ôl adref.

I gloi, roedd Menelaus yn ffigwr pwysig yn Odysseus ' mab, Telemachus', stori dod i oed. Er na fu llawer o sôn amdano yn y gerdd, mae presenoldeb Menelaus yn yr Odyssey yn dod â wybodaeth hollbwysig ynghylch lle’r oedd Odysseus ar y pryd . Ar ôl mynd trwy ein herthygl, fe allech chi hyd yn oed ddweud bod Menelaus yn arwydd o foment allweddol yn y naratif Homerig, lle rydyn ni

John Campbell

Mae John Campbell yn awdur medrus ac yn frwd dros lenyddiaeth, sy'n adnabyddus am ei werthfawrogiad dwfn a'i wybodaeth helaeth o lenyddiaeth glasurol. Gydag angerdd am y gair ysgrifenedig a diddordeb arbennig yng ngweithiau Groeg hynafol a Rhufain, mae John wedi ymroi blynyddoedd i astudio ac archwilio Trasiedi Glasurol, barddoniaeth delyneg, comedi newydd, dychan, a barddoniaeth epig.Wedi graddio gydag anrhydedd mewn Llenyddiaeth Saesneg o brifysgol fawreddog, mae cefndir academaidd John yn rhoi sylfaen gref iddo ddadansoddi a dehongli’n feirniadol y creadigaethau llenyddol oesol hyn. Mae ei allu i ymchwilio i arlliwiau Barddoniaeth Aristotle, ymadroddion telynegol Sappho, ffraethineb craff Aristophanes, myfyrdodau dychanol Juvenal, a naratifau ysgubol Homer a Virgil yn wirioneddol eithriadol.Mae blog John yn llwyfan hollbwysig iddo rannu ei fewnwelediadau, arsylwadau, a dehongliadau o'r campweithiau clasurol hyn. Trwy ei ddadansoddiad manwl o themâu, cymeriadau, symbolau, a chyd-destun hanesyddol, mae’n dod â gweithiau cewri llenyddol hynafol yn fyw, gan eu gwneud yn hygyrch i ddarllenwyr o bob cefndir a diddordeb.Mae ei arddull ysgrifennu swynol yn dal meddyliau a chalonnau ei ddarllenwyr, gan eu tynnu i fyd hudolus llenyddiaeth glasurol. Gyda phob post blog, mae John yn plethu ei ddealltwriaeth ysgolheigaidd yn fedrus yn ddwfncysylltiad personol â'r testunau hyn, gan eu gwneud yn berthnasol i'r byd cyfoes.Yn cael ei gydnabod fel awdurdod yn ei faes, mae John wedi cyfrannu erthyglau ac ysgrifau i nifer o gylchgronau a chyhoeddiadau llenyddol o fri. Mae ei arbenigedd mewn llenyddiaeth glasurol hefyd wedi ei wneud yn siaradwr poblogaidd mewn cynadleddau academaidd amrywiol a digwyddiadau llenyddol.Trwy ei ryddiaith huawdl a’i frwdfrydedd selog, mae John Campbell yn benderfynol o adfywio a dathlu harddwch bythol ac arwyddocâd dwfn llenyddiaeth glasurol. P’un a ydych yn ysgolhaig ymroddedig neu’n ddarllenydd chwilfrydig yn unig sy’n ceisio archwilio byd Oedipus, cerddi serch Sappho, dramâu ffraeth Menander, neu chwedlau arwrol Achilles, mae blog John yn argoeli i fod yn adnodd amhrisiadwy a fydd yn addysgu, yn ysbrydoli ac yn tanio. cariad gydol oes at y clasuron.