Merch Hades: Popeth y mae'n rhaid i chi ei wybod am ei stori

John Campbell 08-04-2024
John Campbell

Merch Hades fyddai Melinoe, y ferch fwyaf adnabyddus, ond yn anhysbys i lawer, mae gan Hades dri o blant. Mae dau ohonynt yn rhannu gyda'i wraig, tra nad yw mam y llall yn cael ei chrybwyll yn y llenyddiaeth.

Er na chyfeirir ato fel arfer o gymharu â duwiau Olympaidd enwog eraill ym mytholeg Groeg, dywedwyd bod rhai duwiau a duwiesau yn blant Hades. Parhewch i ddarllen i ddarganfod pwy ydyn nhw.

Pwy Yw Hades Merch?

Merch Hades oedd Melinoe. Yr oedd Melinoe yn un a yn tywallt diodydd yn offrymau i'r duwiau yng ngwlad y meirw. Yn ogystal, roedd Macaria yn ferch iddo hefyd, ond nid oedd hi mor enwog â Melinoe, roedd hi'n ferch drugarog, nad yw ei mam yn hysbys.

Tarddiad Melinoe

Credir mai

2> plentyn i Hades a'i gymar,Brenhines yr Isfyd. Fe'i ganed yn agos at aber afon Cocytus yr Isfyd. Fodd bynnag, mae damcaniaeth i Melinoe gael ei dadogi gan Zeus gan fod gan Hades a Zeus berthnasoedd syncretaidd o bryd i'w gilydd.

Halir pan oedd Zeus yn trwytho Brenhines yr Isfyd, iddo gymryd siâp Hades. Serch hynny, roedd Melinoe bob amser yn cael ei hystyried yn ferch i Frenin a Brenhines yr Isfyd; felly, roedd ganddi gysylltiad agos â'r meirw.

Melinoe fel Duwies Gostyngiad

Gwyddys mai duwies cymwynasgarwch yw Melinoe, sef yy weithred o apelio at ysbrydion y meirw trwy roddion (tywallt diodydd i'w cynnig i'r duwiau) ac ymweld â'r fynwent, ymhlith eraill. Credai'r Groegiaid, trwy wneud hyn a pharchu eu meirw, y byddent yn cael eu hamddiffyn rhag ysbrydion drwg.

Mae'r dduwies Melinoe yn casglu'r holl offrymau hyn ac yn yn eu cyflwyno i'r isfyd. Fel Mae Melinoe hefyd yn cael ei hystyried yn dduwies cyfiawnder i'r meirw, pan nad oedd y gorthrymder wedi ei chwblhau, hi a ddaeth ag ysbrydion y meirw allan i geisio cyfiawnder. Mae ei bod yn dduwies marwolaeth a chyfiawnder i'w gweld yn y modd y darluniwyd hi.

Melinoe fel Duwies Ysbrydion

Melinoe hefyd oedd duwies y rhai na allai orffwys. Gan nad yw'r Isfyd yn caniatáu tramwyo i'r rhai na roddwyd defodau claddu priodol iddynt, daeth yr ysbrydion hyn yn rhan o grŵp Melinoe i grwydro am byth. Yn syml, hi yw duwies ysbrydion.

Gwedd Corfforol Melinoe

Dim ond un ffynhonnell sydd wedi goroesi lle disgrifir gwedd Melinoe, a dyma’r emyn Orffig. Yn ôl iddo, mae duwies ysbrydion yn gwisgo gorchudd lliw saffrwm ac mae'n ymddangos bod ganddi ddwy ffurf: un golau ac un tywyll. Mae'n cael ei ddehongli fel symbol o'i natur ddeuol fel duwies marwolaeth a chyfiawnder. Mae ei hochr dde yn welw a chalchog fel pe bai wedi colli ei gwaed i gyd, a'i hochr chwith yn ddu ac yn anystwyth felmymi. Mae ei llygaid yn wagleoedd du.

Mae eraill yn ei darlunio'n frawychus iawn oherwydd eu bod yn credu ei bod yn newid ac yn troi ei ffurf. Yn wir, y mae ei golwg hi yn unig mor ddychrynllyd nes ei fod yn ddigon i yrru person yn wallgof. Pa un ai trwy ddamwain ai bwriad fel y methodd y person â gwneud cymwynasau, yr oedd y neb a'i gwelai hi a'i chriw o ysbrydion yn cael eu gyrru'n wallgof gan eu golwg.

Y Dirgelion Orphig

Y Dirgelion Orffig, neu Orphism, crefydd gudd Roegaidd a enwir ar ôl Orpheus, bardd a cherddor sy'n adnabyddus am ei feistrolaeth ar ganu'r delyn, neu kithara. Yn stori Orpheus ac Eurydice , aeth i'r isfyd i adennill ei briodferch. Mae credinwyr Orphism yn ei ystyried yn sylfaenydd iddynt pan adawodd barth y meirw a dod yn ôl i egluro'r hyn a ddarganfyddodd am farwolaeth.

Er bod y Dirgelion Orffig yn cydnabod yr un duwiau a duwiesau â Groegiaid traddodiadol, deongliai hwynt mewn ffordd wahanol. Eu goruchaf dduw oedd Brenhines yr Isfyd, Persephone, ac ni thalodd llawer o'r Olympiaid adnabyddus fawr o sylw i'w hemynau a'u harysgrifau. Roeddent yn gweld Hades fel amlygiad arall o Zeus. Felly, roedd holl blant Hades a'i Frenhines yn dal yn gysylltiedig â Zeus.

Cynhyrchodd y Dirgelion Orffig yr Emyn i Melinoe a nifer o arysgrifau sy'n dwyn ei henw. Roeddent hyd yn oed yn ei hystyried fel ydywynwr braw a gwallgofrwydd.

Y Berthynas rhwng Melinoe a Hecate

Mae'r temlau Groegaidd traddodiadol a'r Dirgelion Orffig ill dau yn cydnabod Hecate, duwies dewiniaeth. Yn groes i lawer Groegiaid sy'n ei gweld fel cymeriad brawychus, roedd y cwlt yn ei pharchu ac yn ei pharchu'n fawr fel duwies sy'n deall cyfrinachau a phwerau'r Isfyd.

Yn ôl rhai straeon, mae Hecate yn arwain grŵp o isfyd. nymffau o'r enw Lampades. Mae'n debyg i'r modd y darluniwyd Melinoe fel arweinydd criw o ysbrydion aflonydd. Tebygrwydd arall yw eu disgrifiadau, sy'n galw'r lleuad ac yn cynnwys y gorchudd saffrwm.

Gweld hefyd: Hubris yn The Odyssey: Y Fersiwn Roegaidd o Balchder a Rhagfarn

Er nad oedd Hecate yn cael ei hystyried yn ferch Hades, credid yn achlysurol ei bod yn blentyn i Zeus. Hefyd, os oedd credoau Dirgelion Orphig i'w hystyried, dywedasant fod Hecate hefyd yn ferch i Hades. Felly, credai llawer mai yr un person oedd Melinoe a Hecate rywsut.

Merch Hades Macaria

Yr oedd merch arall llai adnabyddus, a merch Hades Macaria ydoedd. Yn wahanol i Melinoe, nid oedd unrhyw gyfeiriadau at bwy oedd ei mam. Yn ddelwedd lai o'i thad, mae Macaria yn cael ei hystyried yn fwy trugarog o'i chymharu â Thanatos.

Thanatos yw'r personiad Groegaidd o farwolaeth a gafodd y dasg o nôl y rhai y daeth eu tynged i ben a'u dwyn i'r isfyd.Mae Macaria yn gysylltiedig â rhwng yr eneidiau hyn, a chredir ei bod yn ymgorfforiad o farwolaeth fendigedig, sy'n golygu y dylid trin marwolaeth fel digwyddiad bendigedig yn lle damnedigaeth a thrallod.<4

Cwestiynau Cyffredin

Beth yw Cynrychioliad Enw Melinoe?

Gan ei bod yn hysbys bod y Groegiaid yn cysylltu arlliw melyn-wyrdd y ffrwyth ag afiechyd neu farwolaeth, ffurfiwyd enw Melinoe o'r termau Groeg melinos, “gyda lliw cwins,” a melon, “ffrwyth coed.” Fodd bynnag, credir bod enw Melinoe yn tarddu o eiriau Groeg eraill. Dyma oedd y geiriau “melas” (du), “meilia” (propitiation), a “noe” (meddwl).

O ganlyniad, dehonglir enw Melinoe fel “tywyll-feddwl” neu Defnyddid “propitiation-minded,” a'r term “Meilia” yn helaeth i gyfeirio at aberthau a roddwyd fel gweithred o ddyhuddiad i ysbrydion y meirw.

Gweld hefyd: Kymopoleia: Duwies Môr Anhysbys Mytholeg Roeg

Pwy Yw'r Erinyes?

Gelwir hwynt hefyd yn Furies, tair duwies dialedd a dialedd. Eu gorchwyl yw cosbi dynion am eu camweddau yn erbyn y drefn naturiol.

Pwy Yw Plant Hades?

Heblaw ei ddwy ferch, yr oedd Sagreus hefyd yn blentyn i Hades. Mae Zagreus yn dduw sy'n perthyn yn agos i Dionysus, duw gwin, bywyd ar ôl marwolaeth, a hela. Mae'n fab gwrthryfelgar i Hades, tra bod cyfeiriadau eraill yn dweud ei fod yn fab i Zeus. Serch hynny, mae'n cael ei ystyriedfel brawd neu chwaer i Melinoe.

Casgliad

Nid oes ond ychydig o hanesion sy'n sôn am Hades, sy'n cynnwys ei rodd o'r cap anweledig i Perseus a helpodd i ladd y neidr y Gorgon Medusa, ond ystyrir ef yn rheolwr yr Isfyd, a elwir yn aml yn deyrnas y meirw. Fodd bynnag, mae yna weithiau ysgrifenedig sy'n darlunio plant Hades a gadewch inni grynhoi'r hyn rydym wedi'i ddysgu:

  • Mae gan Hades dri o blant, sef, Melinoe, Macaria, a Zagreus. Credwyd bod Melinoe a Zagreus ill dau yn blant i wraig Hades a Hades. Fodd bynnag, i Macaria, nid oes sôn pwy oedd ei mam.
  • Cyflwynir Melinoe fel Duwies Propitiation a Chyfiawnder i'r meirw. Mae hi'n cyflwyno'r offrymau i'r ysbrydion yn yr isfyd, a phan fydd aberth yn anorffenedig, mae hi'n caniatáu i'r ysbrydion ddial ar y personau byw sydd ar fai.
  • Gwybyddir Macaria fel Duwies Marwolaeth Fendigaid. Yn wahanol i Thanatos, sy'n personoli marwolaeth, mae Macaria yn fwy trugarog.
  • Mae'r Dirgelion Orffig yn grefydd ddirgel sy'n edrych yn wahanol ar dduwiau a duwiesau Groeg. Roeddent yn parchu'r duwiau a'r duwiesau sy'n perthyn i'r meirw yn fawr ac yn rhoi fawr o sylw i'r Olympiaid adnabyddus. Yn wir, roedden nhw'n gweld Hades fel amlygiad arall o Zeus.
  • Hecate yw duwies dewiniaeth a swynion hud. Mae ganddillawer o debygrwydd â Melinoe o ran disgrifiad a llinach. Felly, mae rhai yn credu mai'r un person ydyn nhw.

Er nad yw'r Isfyd yn lle dymunol i fod ynddo, meiddiai sawl cymeriad ym mytholeg Roeg deithio i wlad y meirw, pob un â'i reswm a'i gymhelliad ei hun, rhai o honynt yw Theseus, Pirithous, a Heracles. Llwyddodd rhai a llwyddodd i ddychwelyd, tra nad oedd eraill yn ddigon ffodus i ddianc o wlad y meirw.

John Campbell

Mae John Campbell yn awdur medrus ac yn frwd dros lenyddiaeth, sy'n adnabyddus am ei werthfawrogiad dwfn a'i wybodaeth helaeth o lenyddiaeth glasurol. Gydag angerdd am y gair ysgrifenedig a diddordeb arbennig yng ngweithiau Groeg hynafol a Rhufain, mae John wedi ymroi blynyddoedd i astudio ac archwilio Trasiedi Glasurol, barddoniaeth delyneg, comedi newydd, dychan, a barddoniaeth epig.Wedi graddio gydag anrhydedd mewn Llenyddiaeth Saesneg o brifysgol fawreddog, mae cefndir academaidd John yn rhoi sylfaen gref iddo ddadansoddi a dehongli’n feirniadol y creadigaethau llenyddol oesol hyn. Mae ei allu i ymchwilio i arlliwiau Barddoniaeth Aristotle, ymadroddion telynegol Sappho, ffraethineb craff Aristophanes, myfyrdodau dychanol Juvenal, a naratifau ysgubol Homer a Virgil yn wirioneddol eithriadol.Mae blog John yn llwyfan hollbwysig iddo rannu ei fewnwelediadau, arsylwadau, a dehongliadau o'r campweithiau clasurol hyn. Trwy ei ddadansoddiad manwl o themâu, cymeriadau, symbolau, a chyd-destun hanesyddol, mae’n dod â gweithiau cewri llenyddol hynafol yn fyw, gan eu gwneud yn hygyrch i ddarllenwyr o bob cefndir a diddordeb.Mae ei arddull ysgrifennu swynol yn dal meddyliau a chalonnau ei ddarllenwyr, gan eu tynnu i fyd hudolus llenyddiaeth glasurol. Gyda phob post blog, mae John yn plethu ei ddealltwriaeth ysgolheigaidd yn fedrus yn ddwfncysylltiad personol â'r testunau hyn, gan eu gwneud yn berthnasol i'r byd cyfoes.Yn cael ei gydnabod fel awdurdod yn ei faes, mae John wedi cyfrannu erthyglau ac ysgrifau i nifer o gylchgronau a chyhoeddiadau llenyddol o fri. Mae ei arbenigedd mewn llenyddiaeth glasurol hefyd wedi ei wneud yn siaradwr poblogaidd mewn cynadleddau academaidd amrywiol a digwyddiadau llenyddol.Trwy ei ryddiaith huawdl a’i frwdfrydedd selog, mae John Campbell yn benderfynol o adfywio a dathlu harddwch bythol ac arwyddocâd dwfn llenyddiaeth glasurol. P’un a ydych yn ysgolhaig ymroddedig neu’n ddarllenydd chwilfrydig yn unig sy’n ceisio archwilio byd Oedipus, cerddi serch Sappho, dramâu ffraeth Menander, neu chwedlau arwrol Achilles, mae blog John yn argoeli i fod yn adnodd amhrisiadwy a fydd yn addysgu, yn ysbrydoli ac yn tanio. cariad gydol oes at y clasuron.