Phemius yn Yr Odyssey: Y Proffwyd Ithacan

John Campbell 12-10-2023
John Campbell

Canwr i fodau dynol a'r Dwyfol, Mae Phemius yn The Odyssey , yn chwaraewr y delyn yn arbenigo mewn caneuon tristwch.

Disgrifir ef fel anffodus, yn cael ei orfodi i berfformio o flaen gwŷr sy'n dymuno dwyn gorsedd y brenin a'i wraig.

Mae'r bardd llafar hwn yn cynrychioli'r cymysgedd rhyfedd o draddodiad a newydd-deb sy'n cael ei ddylanwadu gan y duwiau.

Pwy Yw Phemius yn The Odyssey?

Pemius yn gwneud ei ymddangosiad cyntaf yn llyfr cyntaf y ddrama. Gwelir ef yn canu o flaen gwŷr Penelope, yn eu diddanu wrth iddynt win a chiniawa yn y neuadd.

Ond pwy yw Phemius yn The Odyssey ? Sut effeithiodd y cymeriad hwn ar leoliad y darn llenyddol hwn? I fynd yn fanwl pwy yw Phemius go iawn, rhaid dychwelyd i hanner cyntaf y ddrama.

Yn llyfr cyntaf The Odyssey, cawn weld neuadd fawr y castell; yma, yr ydym yn tystio i gân yn cael ei chanu gan brophwyd Ithacan er difyrwch i rai dynion.

Gelwir y gân, yn enwedig, yn “ddychweliad o Troy,” yn darlunio yr hyn a fyddai yn ddychweliad buddugol i Mr. Odysseus. Mae Penelope, gwraig Odysseus, yn clywed hyn ac yn cael ei daro â galar. Mae'n gofyn i Phemius ganu cân arall ond caiff ei stopio gan ei mab, Telemachus.

Gweld hefyd: Nodweddion Cymeriad Clodwiw Oedipus: Yr hyn y mae angen i chi ei wybod

Odysseus' Return Home

Ar ôl taith gythryblus ar y môr, Odysseus o'r diwedd yn cyrraedd adref yn Ithaca . Wedi iddo gyrraedd, caiff ei gyfarch gan dduwies rhyfel Athena.Mae hi'n ei rybuddio am y gemau parhaus y mae cyfreithwyr ei wraig yn eu hwynebu, gan gystadlu am ei llaw mewn priodas. Mae hi'n ei argyhoeddi i newid ei olwg ac ymuno â'r gystadleuaeth am law Penelope.

Er bod Athena wedi cuddio Odysseus fel cardotyn, mae'n datgelu ei wir hunaniaeth i'w fab Telemachus. Gyda'i gilydd, maen nhw'n dyfeisio cynllun i ladd y milwyr ac adennill rheolaeth ar Ithaca.

Cyflafan Siwtoriaid Penelope

Pan fydd Odysseus yn cyrraedd y palas i ymuno â'r gystadleuaeth, mae Penelope yn cymryd diddordeb ar unwaith yn y cardotyn rhyfedd hwn. Gan ei amau ​​o'i hunaniaeth, mae Penelope yn trefnu gornest saethyddiaeth y diwrnod canlynol, gan addo priodi'r gŵr sy'n gallu rhoi bwa mawr Odysseus a thanio saeth trwy res o 12 bwyell.

Mae pob cyflwynydd yn camu i fyny at y podiwm ac yn ceisio llinyn y bwa ond yn methu. Mae Odysseus yn camu i fyny ac, heb fawr o ymdrech, yn cwblhau'r dasg drylwyr dan sylw. Yna mae’n troi’r bwa ar y siwtwyr ac yn llofruddio holl wŷr Penelope gyda chymorth Telemachus.

Gweld hefyd: Dadansoddi Cyffelybiaethau yn Yr Odyssey

Mae Odysseus yn datgelu ei hunaniaeth i’r holl balas ac yn aduno gyda’i wraig gariadus, Penelope. Wedi hynny, mae'n teithio i gyrion Ithaca i weld ei dad sy'n heneiddio, Laertes. Yno, maen nhw'n dod o dan ymosodiad gan aelodau teulu dialgar y milwyr marw.

Er hynny, mae Laertes, wedi'i adfywio gan ddychweliad ei fab, yn lladd un o dadau'r cyfreithwyr yn llwyddiannus, gan ddod i ben.yr ymosodiad. Yna mae Athena yn adfer heddwch o fewn Ithaca, ac yn union fel hynny, daw hirfyd Odysseus i ben.

Phemius yn Ymbil am Ei Fywyd

Tra’n lladd pawb o'r gwrthwynebwyr Penelope, mae Odysseus yn pwyntio ei saeth tuag at Phemius mewn cynddaredd a chynddaredd . Mae Phemius yn mynd ar ei ddwy lin gan ofn ei fywyd ac yn erfyn am drugaredd Odysseus, gan bwysleisio ei amharodrwydd i ennyn diddordeb y dynion sy’n cystadlu am law Penelope mewn priodas. Dim ond ychydig droedfeddi i ffwrdd, mae Telemachus yn dilysu'r ffaith hon, gan ganiatáu i Odysseus ostwng ei fwa ac estyn ei law.

Mae Odysseus yn sylweddoli'r anhrefn y mae wedi'i achosi, gan lofruddio'r dynion hyn i gyd, ac mae'n gofyn i Pemius am ei help i ohirio'r digwyddiad. anochel. Mae’n deall y byddai ei air yn ôl yn teithio’n gyflym ac yn y pen draw yn cyrraedd clustiau teuluoedd y ceiswyr. Mae'n gobeithio aros am hyn gyda chymorth Phemius nes iddo gael ei dad.

Phemius yn Helpu Odysseus

Odysseus yn gofyn i Phemius chwarae caneuon priodas fel yn uchel gan ei fod yn gallu chwarae'r delyn . Er bod Phemius yn arbenigo ar themâu tristwch, ef oedd yr unig un a allai wneud y fath orchest.

Mae Odysseus yn bwriadu cyfeirio at y rhith o ddathlu llawen yn y castell yn lle'r ddioddefaint erchyll. Mae'n gobeithio y byddai'r caneuon priodas hyn yn twyllo teuluoedd y cystadleuwyr i feddwl bod priodas yn digwydd yn lle cyflafan waedlyd.

Yna cychwynnodd Odysseus a Telemachus i'rgyrion Ithaca, lle trigai Laertes.

Rôl Phemius yn Yr Odyssey

Rôl Phemius yn Yr Odyssey yw rôl bardd ; mae'n effeithio ar y ddrama trwy adrodd straeon lleisiol byw i'r gynulleidfa sy'n adnewyddu gwybodaeth y gwylwyr o'r clasur Groegaidd.

Yn yr Hen Roeg, dramâu oedd un o'r unig ffynonellau adloniant, ac felly hefyd The Odyssey sy'n defnyddio caneuon i portreadu digwyddiadau sy'n digwydd ar hyn o bryd o fewn y campwaith. Mae Homer yn pwysleisio’r portread o’r caneuon hyn a sut y cânt eu defnyddio i arddangos naratif y gynulleidfa. Mae hyn yn caniatáu i'r gwylwyr gael eu hymgorffori'n gytûn yn y cynllwyn.

Mae Phemius, dan ddylanwad y duwiau, yn defnyddio ei Muse dwyfol i dynnu ysbrydoliaeth ar gyfer ei gelfyddyd. Mewn barddoniaeth Roeg, mae endid Muse fel arfer yn ymgorffori'r traddodiad barddol yn amwys. Dyna pam y disgrifir ef fel un traddodiadol a newydd.

Phemius ac Ymyriad Dwyfol

Mae Phemius, sy'n caru'r duwiau, yn tynnu ei ysbrydoliaeth o eu bywydau a hanes eu hymyrraeth ym myd marwol . Yn y modd hwn, defnyddir ymyrraeth ddwyfol fel motiff i arddangos y modd rhyfeddol y mae Phemius yn creu ei naratif yn gywrain ac amlygiad cyffredinol y duwiau ym mhob peth marwol yn clasur Homer.

Er ei fod yn swnio'n absoliwt, mae ymyrraeth ddwyfol yn gwneud hynny. nid yn llwyr ddiystyru y gydran ddynol yn emynau Phemius. Dymayn cael ei bortreadu yn y galar a ddangosodd Penelope wrth glywed un o'i ganeuon; mae'r tristwch a'r dioddefaint fel thema yn cael ei beintio fel testun dynoliaeth.

Casgliad

Nawr ein bod wedi mynd yn ddyfnach yn nhrafodaeth Phemius , pwy ydyw fel cymeriad, ei rôl yn The Odyssey, a goblygiadau ei fodolaeth, gadewch inni fynd dros bwyntiau pwysig yr erthygl hon:

  • Pemius in The Odyssey is an Proffwyd Ithacan sy'n cael ei orfodi i ganu ei ganeuon i wŷr ei frenhines Penelope.
  • Mae Odysseus yn dychwelyd adref i Ithaca ar ôl taith 10 mlynedd ac yn cael ei gyfarch gan y dduwies Athena.
  • >Athena yn darbwyllo Odysseus i newid ei olwg ac ymuno â chystadleuaeth y cystadleuwyr.
  • Mae Odysseus yn dod ar draws ei fab Telemachus ac yn datgelu ei hunaniaeth iddo; gyda'i gilydd, maen nhw'n cynllwynio llofruddiaeth ymrafaelwyr Penelope.
  • Ar ôl cyrraedd y palas, mae Penelope ar unwaith yn amheus o hunaniaeth y cardotyn ac, mewn modd chwim-wit, yn cyhoeddi i briodi enillydd y gystadleuaeth a osododd hi. diwrnod nesaf.
  • Mae Odysseus yn cwblhau'r gystadleuaeth a, gyda chymorth ei fab, yn dechrau lladd gwŷr ei wraig fesul un, ac wedi hynny mae'n pwyntio ei fwa at Phemius, sydd wedyn yn erfyn arno am ei fywyd.<14
  • Mae Phemius yn goroesi ac yn helpu Odysseus i gyrraedd cyrion Ithaca yn ddiogel trwy chwarae caneuon priodas ar ei delyn, gan dwyllo'r siwters'teuluoedd.
  • Mae Athena yn adfer heddwch o fewn Ithaca ac yn rhoi terfyn ar galedi a brwydro Odysseus.
  • Mae angen y cymeriad Phemius i bortreadu pwysigrwydd adrodd straeon ar lafar yn ogystal â phwysleisio traddodiadau'r Groegiaid.<14
  • Mae ei gymeriad hefyd yn hanfodol yn yr arddangosfa gynnil o ymyrraeth ddwyfol a sut mae duwiau yn ymwneud â phob peth meidrol.
Yn crynodeb, roedd Phemius yn gymeriad pwysig yn Yr Odyssey. Er gwaethaf chwarae cymeriad ochr funud, ei rôl oedd pwysleisio'r traddodiad Groegaidd o adrodd straeon llafar ac arddangos eu cred mewn ymyrraeth ddwyfol gan y duwiau. Gwelir hyn wrth iddo agor y ddrama trwy ganu “the return from Troy.”

John Campbell

Mae John Campbell yn awdur medrus ac yn frwd dros lenyddiaeth, sy'n adnabyddus am ei werthfawrogiad dwfn a'i wybodaeth helaeth o lenyddiaeth glasurol. Gydag angerdd am y gair ysgrifenedig a diddordeb arbennig yng ngweithiau Groeg hynafol a Rhufain, mae John wedi ymroi blynyddoedd i astudio ac archwilio Trasiedi Glasurol, barddoniaeth delyneg, comedi newydd, dychan, a barddoniaeth epig.Wedi graddio gydag anrhydedd mewn Llenyddiaeth Saesneg o brifysgol fawreddog, mae cefndir academaidd John yn rhoi sylfaen gref iddo ddadansoddi a dehongli’n feirniadol y creadigaethau llenyddol oesol hyn. Mae ei allu i ymchwilio i arlliwiau Barddoniaeth Aristotle, ymadroddion telynegol Sappho, ffraethineb craff Aristophanes, myfyrdodau dychanol Juvenal, a naratifau ysgubol Homer a Virgil yn wirioneddol eithriadol.Mae blog John yn llwyfan hollbwysig iddo rannu ei fewnwelediadau, arsylwadau, a dehongliadau o'r campweithiau clasurol hyn. Trwy ei ddadansoddiad manwl o themâu, cymeriadau, symbolau, a chyd-destun hanesyddol, mae’n dod â gweithiau cewri llenyddol hynafol yn fyw, gan eu gwneud yn hygyrch i ddarllenwyr o bob cefndir a diddordeb.Mae ei arddull ysgrifennu swynol yn dal meddyliau a chalonnau ei ddarllenwyr, gan eu tynnu i fyd hudolus llenyddiaeth glasurol. Gyda phob post blog, mae John yn plethu ei ddealltwriaeth ysgolheigaidd yn fedrus yn ddwfncysylltiad personol â'r testunau hyn, gan eu gwneud yn berthnasol i'r byd cyfoes.Yn cael ei gydnabod fel awdurdod yn ei faes, mae John wedi cyfrannu erthyglau ac ysgrifau i nifer o gylchgronau a chyhoeddiadau llenyddol o fri. Mae ei arbenigedd mewn llenyddiaeth glasurol hefyd wedi ei wneud yn siaradwr poblogaidd mewn cynadleddau academaidd amrywiol a digwyddiadau llenyddol.Trwy ei ryddiaith huawdl a’i frwdfrydedd selog, mae John Campbell yn benderfynol o adfywio a dathlu harddwch bythol ac arwyddocâd dwfn llenyddiaeth glasurol. P’un a ydych yn ysgolhaig ymroddedig neu’n ddarllenydd chwilfrydig yn unig sy’n ceisio archwilio byd Oedipus, cerddi serch Sappho, dramâu ffraeth Menander, neu chwedlau arwrol Achilles, mae blog John yn argoeli i fod yn adnodd amhrisiadwy a fydd yn addysgu, yn ysbrydoli ac yn tanio. cariad gydol oes at y clasuron.