Epistulae X.96 – Pliny the Younger – Rhufain Hynafol – Llenyddiaeth Glasurol

John Campbell 13-10-2023
John Campbell
achos y rhai a ddygwyd ger ei fron, y mae wedi gofyn iddynt dair gwaith neillduol a oeddynt yn Gristionogion ac, os parhasant yn y cyfaddefiad, y mae wedi gorchymyn eu dwyn i ddienyddiad. Beth bynnag yw gwir gymeriad eu proffesiwn, mae Pliny yn dal y dylid cosbi dyfalbarhad mor wrthun. Mae yna rai eraill, heb fod yn llai “demented”, a fyddai, gan eu bod yn ddinasyddion Rhufeinig, yn cael eu hanfon i Rufain i’w treialu.

O ganlyniad naturiol i’r achosion hyn, mae Pliny wedi derbyn datganiad dienw yn rhoddi rhestr o bersonau cyhuddedig, ac amryw achosion wedi dyfod i'w sylw. Mae rhai o'r cyhuddedig wedi gwadu eu bod erioed wedi bod yn Gristnogion, wedi cydsynio i weddïo ar y duwiau Rhufeinig ac i addoli delw yr Ymerawdwr, ac i gablu Crist, ac mae'r achosion hyn wedi'u diystyru.

Addefodd eraill eu bod unwaith wedi bod yn Gristnogion, ond yna yn bresennol yn gwadu hynny, gan ychwanegu eu bod wedi peidio â bod yn Gristnogion ers rhai blynyddoedd bellach. Roedd y rhain hefyd yn addoli delwau o'r duwiau Rhufeinig ac o'r Ymerawdwr, ac yn cablu Crist, ac yn dweud mai swm a sylwedd eu “bai” oedd eu bod wedi arfer cyfarfod ar ddiwrnod penodol cyn golau dydd i ganu emyn yn eu tro. Crist fel Duw, ac i rwymo eu hunain trwy lw difrifol i ymatal rhag lladrata neu ladrata, ac oddi wrth odineb, dyngu anudon ac anonestrwydd, wedi hynny byddent yn gwahanu ac yna cyfarfod etoam bryd o fwyd cyffredin. Fodd bynnag, yr oeddent wedi peidio â gwneud hyn cyn gynted ag yr oedd Pliny wedi cyhoeddi archddyfarniad yn erbyn “coleg”, yn unol â gorchymyn yr Ymerawdwr.

22> gwirionedd, roedd Pliny hefyd wedi poenydio dwy forwyn a ddisgrifiwyd fel diaconesau, ond heb ddarganfod dim y tu hwnt i ofergoeledd gwrthnysig ac afradlon. Felly roedd wedi gohirio'r prawf ffurfiol gyda golwg ar ymgynghori'n uniongyrchol â'r Ymerawdwr. Mae Pliny yn ystyried y cwestiwn yn deilwng o ymgynghoriad o'r fath, yn enwedig o ystyried nifer y personau o bob oed a rheng, ac o'r ddau ryw, sydd mewn perygl, gyda'r heintiad wedi lledu trwy drefi a phentrefi a'r ardaloedd agored.

Er hynny, teimla y gallai ymlediad pellach gael ei atal o hyd, ac y gellid adennill nifer fawr, pe rhoddid lle i edifeirwch yn unig. Roedd temlau Rhufeinig oedd bron yn anghyfannedd eisoes yn dechrau cael eu mynychu eto, defodau a fu ers tro yn cael eu hadnewyddu, a'r fasnach mewn porthiant i ddioddefwyr aberthol yn adfywio.

Yn ôl i Ben y Dudalen

Dadansoddiad

Y mae llythyrau Llyfr 10 wedi'u cyfeirio at neu oddi wrth yr Ymerawdwr Trajan yn eu cyfanrwydd, yn ystod yr amser y cyflogwyd Plinyyn llywodraethwr talaith Rufeinig bell Bithynia (tua 109 i 111 CE), a thybir yn gyffredinol yr ydym wedi ei dderbynnhw air am air. O’r herwydd, maent yn cynnig cipolwg unigryw ar swyddogaethau gweinyddol talaith Rufeinig y cyfnod, yn ogystal â pheiriannau’r system nawdd Rufeinig a moesau diwylliannol ehangach Rhufain ei hun. Adlewyrchant glod mawr i gydwybodolrwydd caeth a bron yn brydlon Plinyfel llywodraethwr, yn ogystal â'r diwydrwydd a'r egwyddorion uchel a animeiddiodd yr Ymerawdwr Trajan. Fodd bynnag, yn ogystal, mae'r llygredd a'r difaterwch a ddigwyddodd ar wahanol lefelau o'r gyfundrefn daleithiol i'w gweld yn glir.

Yn arddull, mae Llyfr 10 yn llawer symlach na'i ragflaenwyr, yn bennaf oherwydd, yn wahanol i naw llyfr cyntaf ei llythyrau, ni chafodd llythyrau'r casgliad “Gohebiaeth â Trajan” eu hysgrifennu i'w cyhoeddi gan Pliny . Tybir yn gyffredinol i'r llyfr hwn gael ei gyhoeddi ar ôl marwolaeth Pliny , ac awgrymwyd Suetonius, fel aelod o staff Pliny , fel un cyhoeddwr a golygydd posibl.

Mae llythyr 96 yn cynnwys yr hanes allanol cynharaf am addoliad Cristnogol, a rhesymau dros ddienyddiad Cristnogion. Nid oedd Pliny erioed wedi cymryd rhan mewn treialon ffurfiol o Gristnogion, ac felly roedd yn anghyfarwydd â chynseiliau o ran maint yr ymchwiliad a graddau'r gosb a ystyriwyd yn briodol. Mae ateb Trajan i ymholiadau a cheisiadau Pliny hefyd yn rhan o'r casgliad (Llythyr97), yn gwneud y flodeugerdd hyd yn oed yn fwy gwerthfawr, ac mae'r llythyrau felly yn caniatáu inni gael cipolwg ar bersonoliaethau Pliny a Trajan.

Mae'r llythyr yn haeddu sylw arbennig oherwydd bod ei gynnwys, yn safbwynt llawer o haneswyr, i ddod yn bolisi safonol tuag at Gristnogion am weddill y cyfnod paganaidd. Gyda'i gilydd, roedd llythyr Pliny ac ymateb Trajan yn bolisi gweddol llac tuag at Gristnogion, sef nad oeddent i'w ceisio, ond eu bod i'w gweithredu pe dygid gerbron ynad trwy ddull cyfrifol o gyhuddiad. (ni chaniatawyd unrhyw gyhuddiadau dienw), lle byddent yn cael cyfle i ail-ganiatáu. Tra bod rhai erledigaethau yn wyriad oddi wrth y polisi hwn, mae llawer o haneswyr wedi dod i'r casgliad bod y cynseiliau hyn yn enwol i'r Ymerodraeth dros amser.

Gweld hefyd: Y Ceffyl Caerdroea, Iliad Superweapon Cyfieithiad Saesneg gan William Melmoth ( VRoma)://www.vroma.org/~hwalker/Pliny/Pliny10-096-E.html
 • Fersiwn Lladin (Y Llyfrgell Ladin): //www.thelatinlibrary.com/pliny.ep10.html
 • (Llythyrau, Lladin/Rhufeinig, tua 111 CE, 38 llinell)

  Cyflwyniad

  Gweld hefyd:Polyphemus yn yr Odyssey: Cyclops Cawr Cryf Mytholeg Roegaidd

  Adnoddau

  Yn ôl i Ben y Dudalen

  John Campbell

  Mae John Campbell yn awdur medrus ac yn frwd dros lenyddiaeth, sy'n adnabyddus am ei werthfawrogiad dwfn a'i wybodaeth helaeth o lenyddiaeth glasurol. Gydag angerdd am y gair ysgrifenedig a diddordeb arbennig yng ngweithiau Groeg hynafol a Rhufain, mae John wedi ymroi blynyddoedd i astudio ac archwilio Trasiedi Glasurol, barddoniaeth delyneg, comedi newydd, dychan, a barddoniaeth epig.Wedi graddio gydag anrhydedd mewn Llenyddiaeth Saesneg o brifysgol fawreddog, mae cefndir academaidd John yn rhoi sylfaen gref iddo ddadansoddi a dehongli’n feirniadol y creadigaethau llenyddol oesol hyn. Mae ei allu i ymchwilio i arlliwiau Barddoniaeth Aristotle, ymadroddion telynegol Sappho, ffraethineb craff Aristophanes, myfyrdodau dychanol Juvenal, a naratifau ysgubol Homer a Virgil yn wirioneddol eithriadol.Mae blog John yn llwyfan hollbwysig iddo rannu ei fewnwelediadau, arsylwadau, a dehongliadau o'r campweithiau clasurol hyn. Trwy ei ddadansoddiad manwl o themâu, cymeriadau, symbolau, a chyd-destun hanesyddol, mae’n dod â gweithiau cewri llenyddol hynafol yn fyw, gan eu gwneud yn hygyrch i ddarllenwyr o bob cefndir a diddordeb.Mae ei arddull ysgrifennu swynol yn dal meddyliau a chalonnau ei ddarllenwyr, gan eu tynnu i fyd hudolus llenyddiaeth glasurol. Gyda phob post blog, mae John yn plethu ei ddealltwriaeth ysgolheigaidd yn fedrus yn ddwfncysylltiad personol â'r testunau hyn, gan eu gwneud yn berthnasol i'r byd cyfoes.Yn cael ei gydnabod fel awdurdod yn ei faes, mae John wedi cyfrannu erthyglau ac ysgrifau i nifer o gylchgronau a chyhoeddiadau llenyddol o fri. Mae ei arbenigedd mewn llenyddiaeth glasurol hefyd wedi ei wneud yn siaradwr poblogaidd mewn cynadleddau academaidd amrywiol a digwyddiadau llenyddol.Trwy ei ryddiaith huawdl a’i frwdfrydedd selog, mae John Campbell yn benderfynol o adfywio a dathlu harddwch bythol ac arwyddocâd dwfn llenyddiaeth glasurol. P’un a ydych yn ysgolhaig ymroddedig neu’n ddarllenydd chwilfrydig yn unig sy’n ceisio archwilio byd Oedipus, cerddi serch Sappho, dramâu ffraeth Menander, neu chwedlau arwrol Achilles, mae blog John yn argoeli i fod yn adnodd amhrisiadwy a fydd yn addysgu, yn ysbrydoli ac yn tanio. cariad gydol oes at y clasuron.