Mytholeg Hippocampus: Y Creaduriaid Môr Chwedlonol Chwedlonol

John Campbell 12-10-2023
John Campbell

Mytholeg Hippocampus yn rhan o fytholeg Groeg hynafol sydd â digon o ffeithiau a hanes diddorol. Yn yr erthygl hon, fe gewch chi fewnwelediad gwell i'r rheswm pam mae'r hippocampus yn cael ei alw'n forfarch, yn ogystal â phennu ei alluoedd o fod yn greadur hanner ceffyl a hanner pysgodyn ym mytholeg Groeg.

Gweld hefyd: Mytholeg Groeg Perse: Yr Eigionol Mwyaf Enwog

Darganfyddwch sut y chwaraeodd y creadur môr chwedlonol hwn ei rôl ym mytholeg hynafol.

Beth Yw Hippocampus Mythology?

Hippocampus oedd gan y ceffylau chwedl pysgod, perthynent yn benaf i'r duwiau oedd yn byw yn y môr, yn ychwanegol, yr oedd y meirch hyn bob amser yn deyrngarol i'r duwiau. Roedd gwahanol liwiau morfeirch yn amrywio, rhai yn las eu lliw, eraill yn wyrdd.

Symboleiddio Hippocampus

Mae'r hippocampus (hippocampi mewn lluosog) yn symbol o dŵr, pŵer, dewrder, a chymwynasgarwch . Fe'i diffinnir hefyd fel symbol o obaith, cryfder ac ystwythder oherwydd ei allu i helpu pobl. Roedd y creadur môr poblogaidd hwn yn gysylltiedig â dychymyg a chreadigrwydd a hefyd yn gysylltiedig â duw'r môr, Poseidon.

Crybwyllwyd bod hippocampi wedi'u creu allan o crib tonnau'r môr, ac y mae eu hymddangosiad yn debyg i olwg morfarch, sy'n dynodi dwy dduwdod pwysig mytholeg Roegaidd a Rhufeinig - Neifion a Poseidon. Roeddent yn debyg i greaduriaid a nodwyd ym mytholeg Groeg:Pardalokampos, Aigikampos, Taurokampos, a Leokampos.

Pwerau Hippocampus

Gall yr hippocampi reoli'r dŵr a'r tywydd. Anfarwol ydyn nhw, ac mae ganddyn nhw'r pŵer i reoli eu bywydau. Mae ganddyn nhw hefyd y gallu i drawsnewid eu hanner creadur môr yn goesau os ydyn nhw eisiau. Yn olaf, mae'r hipocampi yn adnabyddus am eu synhwyrau gwell, eu cryfder, eu cyflymder, a'u gallu i neidio.

Amddiffynodd yr hippocampi eu hunain â'u cynffonnau pwerus pan ymosodwyd arnynt. Cawsant hefyd frathiadau cryf a fyddai'n eu hamddiffyn; fodd bynnag, byddai'n well gan y creaduriaid hyn ffoi yn hytrach nag ymosod ac ymladd. Maen nhw'n gryf ac yn gyflym ar y dŵr, ond eto'n araf a thrwsgl ar y tir.

Arferion Hippocampus

Mae Hippocampi yn byw ym mherfeddion y môr oherwydd eu maint mawr. Gellir eu gweld mewn dŵr hallt a dŵr croyw. Anaml y bydd y creaduriaid môr hyn yn dychwelyd i wyneb y dŵr, gan nad oes angen aer arnynt i oroesi. Dim ond os caiff eu ffynonellau bwyd eu bwyta'n llwyr y byddant yn dychwelyd i'r wyneb. Dywed rhai fod hippocampi yn llysysyddion sy'n bwyta algâu, gwymon, a phlanhigion môr eraill.

Mae ffynonellau amrywiol yn nodi y byddai hippocampi yn aml yn teithio o gwmpas mewn grwpiau o ddeg. Mae'r grŵp yn cynnwys un march unigol , cesig, a hippocampi ifanc. Byddai hippocampus newydd-anedig yn cymryd blwyddyn cyn iddo aeddfedu'n gorfforol, ond byddai'n cymryd blwyddyn arall iddoaeddfed yn feddyliol. Mae mamau yn oramddiffynnol o hipocampi newydd-anedig nes iddynt gyrraedd yr amser aeddfedu.

Galluoedd Hippocampus

Mae gan yr hippocampus pwerau a galluoedd unigryw i oroesi ac amddiffyn ei hun:

 • Aquakinesis: mae hippocampi yn gallu rheoli dŵr sy’n gallu creu tonnau llanw, yn ogystal â’r gallu i anadlu a nofio’n gyflym o dan y dŵr.
 • Atmokinesis: y mae ganddynt y gallu i reoli y tywydd yn ol eu hewyllys.
 • Anfarwoldeb: gallant reoli eu bywydau; Ni all hippocampi farw.
 • Shipeshifting: mae gan y creaduriaid morol hyn y gallu i newid eu hymddangosiad.
 • Synhwyrau, cryfder, cyflymder, a neidio gwell.

Am beth roedd yr Hippocampus yn Hysbys?

Cafodd yr hippocampus ei gydnabod a'i barchu gan holl greaduriaid eraill y môr, megis coblynnod y môr, morwyr, a duwiau'r môr, sy'n eu hadnabod fel eu mowntiau teyrngarol. Heblaw am edrychiad tebyg i forfarch, disgrifiwyd y rhan fwyaf o'r hippocampus fel lliw amrywiol, gan gynnwys gwyrdd a glas.

Roedd Hippocampi yn greaduriaid môr ysbrydol o natur dda a oedd yn cyd-dynnu â chreaduriaid tanddwr eraill. Buont yn helpu creaduriaid tanddwr eraill, yn helpu i achub morwyr rhag boddi, ac yn helpu i ddatrys problemau a oedd yn digwydd yn y môr.

Roedd ganddynt gynffonau cryf a chyflym a allai wneud maent yn nofio milltiroedd o'r môr mewn ychydig yn unigeiliadau. Roedd y cynffonnau cryf, cyflym hyn o hippocampi yn gwneud y creaduriaid môr hyn yn reidiau poblogaidd ymhlith creaduriaid tanddwr eraill.

Fel arfer, roedd yr hippocampi hefyd yn greaduriaid dibynadwy yn byw yn y cefnfor tra'n rhyngweithio â Groegiaid eraill. duwiau a nymffau môr. Dywed rhai credoau mai Poseidon greodd y creadur mytholegol hwn i’w wasanaethu.

Yng ngherdd Homer (Yr Iliad), disgrifiwyd hippocampi fel “ceffylau dau garn” Poseidon yn codi o’r môr , tra bod rhai artistiaid yn eu darlunio â manes wedi'u gwneud o esgyll elastig yn hytrach na gwallt ac esgyll gweog yn lle carnau.

O safbwynt celf mosaig, cawsant eu darlunio â esgyll pysgod, clorian werdd, a atodiadau, tra bod eraill yn darlunio'r hippocampi gyda chynffon bysgod hir y gallwn ei chymharu â chynffon sarff.

Yr Hippocampus ym mytholeg Rufeinig a Groeg

Mae mytholeg Hippocampus yn tarddu o Roeg mytholeg ond fe'i rhennir yn boblogaidd gan fytholeg Etrwsgaidd, Ffenicaidd, Pictaidd a Rhufeinig.

Mytholeg Etrwsgaidd

Darluniodd mytholeg Etrwsgaidd yr hippocampus gydag adenydd tebyg i Ffynnon Trevi yn Rhufain. Roedd yn bwnc pwysig mewn amrywiaeth eang o cerfwedd a phaentiadau beddrod. Mae rhai cerfwedd hippocampus a phaentiadau wal wedi ymddangos mewn gwareiddiad Etrwsgaidd.

Mytholeg Pictaidd

Mae rhai yn credu hynny tarddodd y darluniad hippocampus ym mytholeg Pictaiddac yna dygwyd ef i Rufain. Adnabuwyd yr hippocampus fel “Bwystfil Pictaidd” neu “Kelpies” ym mytholeg Pictaidd ac mae’n bodoli mewn amrywiol gerfiadau carreg a welir yn yr Alban. Mae eu hymddangosiad yn ymddangos fel ei gilydd; fodd bynnag, roedd yn dra gwahanol i'r delweddau o geffylau môr Rhufeinig.

Hippocampus mewn Diwylliant a Hanes

 • Yr hippocampus Mae'n ymddangos bod poblogrwydd creadur Groegaidd wedi ymledu ym mhob rhan o fytholeg hynafol . Roedd hefyd yn boblogaidd iawn mewn diwylliant a hanes.
 • Defnyddiwyd y ddelwedd hippocampus fel arwystl herodrol yn holl hanes chwedloniaeth Groeg, yn ogystal ag fel addurn ar gyfer y motiff mewn llestri arian, llestri efydd, baddonau, cerfluniau, a phaentiadau.
 • Mae symbolaeth yr hippocampus yn debyg i Pegasus, sy'n adnabyddus am fod yn greadur chwedlonol tebyg i geffyl ym mythau Groegaidd hynafol.<11
 • Ar wahân i bwysigrwydd hanesyddol y creaduriaid hyn, roeddynt hefyd yn arwyddocaol ar gyfer dyluniadau; roeddent hefyd yn gysylltiedig â dychymyg a chreadigrwydd.
 • Dewisodd Air France yr hippocampus asgellog fel ei symbol yn 1933. Tra yn Nulyn, Iwerddon, gwelir y delweddau o hippocampi efydd ar wahanol byst lampau, yn benodol ar Bont Grattan a cherflun Henry Grattan.
 • Hyd yn oed mewn ffilmiau, teledu cyfresi, a gemau symudol, mae poblogrwydd yr hippocampus wedi lledaenu'n eang. Y ffilm "Percy Jackson and the Olympians: Sea of ​​Monsters"ac roedd y gêm “God of War” yn amlwg yn seiliedig ar fythau Groegaidd. Ynddyn nhw, roedd yr hippocampus yn cael sylw fel creadur môr sy'n ymddangos fel croes rhwng pysgodyn a cheffyl o dan awdurdodaeth Poseidon, ac mae'r creadur wedi derbyn adolygiadau cadarnhaol gan y gynulleidfa.
 • Hefyd, un o Enwyd lleuadau Neifion ar ôl yr hipocampws adnabyddus yn y flwyddyn 2019.

Portreadau eraill o hippocampus

Cafodd Melqart, duw nawdd Tyrus, ei bortreadu’n aml fel marchogaeth hipocampws asgellog yn ystod y bedwaredd ganrif CC. Roedd hippocampi hefyd yn cael eu portreadu ar ddarnau arian o Byblos. Mae'r darn arian yn cynnwys delwedd o hipocampws yn nofio o dan long ryfel.

Portread arall o'r hippocampus yw cerflun aur o'r 6ed ganrif CC; darganfuwyd y cerflun hwn yn ddiweddarach gan archeolegwyr. Ymddangosodd ffigurau'r hippocampus hefyd ar darianau gwledydd a oedd yn agos at ddyfroedd yn ddiweddarach.

Marchogodd y duw Groegaidd Poseidon a Neifion ym mytholeg Rufeinig gerbyd a arweinid gan hippocampi. Credwyd hefyd bod nymffau dŵr yn reidio cerbydau a yrrwyd gan hippocampi. Roedd gan dduwies y Groegiaid o'r enw Thetis reid hippocampus hefyd.

Cymeriad Groegaidd arall oedd yn marchogaeth hippocampus oedd mam Achilles. Cafodd cleddyf a tharian Achilles a grefftwyd gan y gof Hephaestus eu danfon iddo trwy hipocampws ei fam.

Hippocampus MythologyYstyr

Deilliodd yr enw “hippocampus” neu “hippokampos” o’r gair Groeg “hippos” (ceffyl) a “kampos” (anghenfil y môr). Creaduriaid chwedlonol y môr yw’r creaduriaid chwedlonol hyn. a ddarlunnir gyda chorff uchaf ceffyl a chorff isaf pysgodyn. Mae ganddyn nhw adenydd mawr i'w helpu i symud yn gyflym iawn yn y dŵr.

Mae'r hippocampus yn cael ei alw'n forfarch yn union oherwydd ystyr hippocampus mewn Groeg yw seahorse. Mae'r term gwyddonol am hippocampus yn cyfeirio i un o rannau pwysicaf ymennydd bodau dynol a fertebratau eraill.

Ar ben hynny, roedd rhai o'r farn bod yr hippocampus yn edrych yn union fel morfarch, yn benodol fersiwn oedolion y morfeirch bach sy'n mae gennym ni heddiw.

Gweld hefyd: Pam Mae Beowulf yn Bwysig: Y Prif Resymau I Ddarllen y Gerdd Epig

Casgliad

Rydym wedi dysgu llawer am yr hippocampus mewn chwedloniaeth a'i stori ddiddorol. Gadewch i ni grynhoi yr hyn rydyn ni wedi'i gwmpasu o ran popeth rydyn ni angen ei wybod am y creadur môr chwedlonol hwn. nerth, cymwynasgarwch, nerth, ac ystwythder.

 • Portreadwyd hippocampus i fod â hanner corff ceffyl a hanner corff pysgodyn.
 • Ymddangosodd hippocampi mewn sawl ffurf ar gelfyddyd megis paentiadau a cherfluniau, ac fe'u dangoswyd hyd yn oed mewn straeon hynod ddiddorol mewn ffilmiau a chyfresi teledu.
 • Mae gan y creadur môr hwn bwerau a galluoedd rhyfeddol.
 • Roedd hippocampi yn gysylltiedig âdwy dduwdod poblogaidd arall – Neifion a Poseidon. Yn wir, dywedwyd mai Poseidon a greodd yr Hippocampus.
 • Mae Hippocampi yn parhau i fod ymhlith y creaduriaid mytholegol adnabyddus ym mytholeg Roeg. Mae eu poblogrwydd yn profi eu galluoedd hynod ddiddorol a'u natur dyner, gan eu hudo i lawer.

  John Campbell

  Mae John Campbell yn awdur medrus ac yn frwd dros lenyddiaeth, sy'n adnabyddus am ei werthfawrogiad dwfn a'i wybodaeth helaeth o lenyddiaeth glasurol. Gydag angerdd am y gair ysgrifenedig a diddordeb arbennig yng ngweithiau Groeg hynafol a Rhufain, mae John wedi ymroi blynyddoedd i astudio ac archwilio Trasiedi Glasurol, barddoniaeth delyneg, comedi newydd, dychan, a barddoniaeth epig.Wedi graddio gydag anrhydedd mewn Llenyddiaeth Saesneg o brifysgol fawreddog, mae cefndir academaidd John yn rhoi sylfaen gref iddo ddadansoddi a dehongli’n feirniadol y creadigaethau llenyddol oesol hyn. Mae ei allu i ymchwilio i arlliwiau Barddoniaeth Aristotle, ymadroddion telynegol Sappho, ffraethineb craff Aristophanes, myfyrdodau dychanol Juvenal, a naratifau ysgubol Homer a Virgil yn wirioneddol eithriadol.Mae blog John yn llwyfan hollbwysig iddo rannu ei fewnwelediadau, arsylwadau, a dehongliadau o'r campweithiau clasurol hyn. Trwy ei ddadansoddiad manwl o themâu, cymeriadau, symbolau, a chyd-destun hanesyddol, mae’n dod â gweithiau cewri llenyddol hynafol yn fyw, gan eu gwneud yn hygyrch i ddarllenwyr o bob cefndir a diddordeb.Mae ei arddull ysgrifennu swynol yn dal meddyliau a chalonnau ei ddarllenwyr, gan eu tynnu i fyd hudolus llenyddiaeth glasurol. Gyda phob post blog, mae John yn plethu ei ddealltwriaeth ysgolheigaidd yn fedrus yn ddwfncysylltiad personol â'r testunau hyn, gan eu gwneud yn berthnasol i'r byd cyfoes.Yn cael ei gydnabod fel awdurdod yn ei faes, mae John wedi cyfrannu erthyglau ac ysgrifau i nifer o gylchgronau a chyhoeddiadau llenyddol o fri. Mae ei arbenigedd mewn llenyddiaeth glasurol hefyd wedi ei wneud yn siaradwr poblogaidd mewn cynadleddau academaidd amrywiol a digwyddiadau llenyddol.Trwy ei ryddiaith huawdl a’i frwdfrydedd selog, mae John Campbell yn benderfynol o adfywio a dathlu harddwch bythol ac arwyddocâd dwfn llenyddiaeth glasurol. P’un a ydych yn ysgolhaig ymroddedig neu’n ddarllenydd chwilfrydig yn unig sy’n ceisio archwilio byd Oedipus, cerddi serch Sappho, dramâu ffraeth Menander, neu chwedlau arwrol Achilles, mae blog John yn argoeli i fod yn adnodd amhrisiadwy a fydd yn addysgu, yn ysbrydoli ac yn tanio. cariad gydol oes at y clasuron.