Pam Cafodd Medusa ei Melltith? Dwy Ochr y Stori ar Golwg Medusa

John Campbell 12-10-2023
John Campbell

Pam y cafodd Medusa ei felltithio? Roedd naill ai i gosbi neu i amddiffyn. Fodd bynnag, gan mai marwol yn unig ydoedd a bod ei throseddwr yn dduw, hyd yn oed os mai hi oedd y dioddefwr, roedd hi'n dal i ddioddef canlyniadau'r felltith. Roedd y ddwy fersiwn hyn o'r stori pam y cafodd Medusa ei felltithio yn cynnwys Poseidon ac Athena.

Darllenwch i ddarganfod y rheswm dros y felltith a'i chanlyniadau!

Pam y Melltithiwyd Medusa?

Cafodd Medusa ei melltithio fel cosb am dod ag anfri i'r dduwies Athena a'i theml. Trodd Athena Medusa yn anghenfil yn fwriadol a'i newid i warchod Medusa. Y felltith oedd gwallt neidr Medusa a'i gallu i droi unrhyw ddyn byw yn garreg i'w hamddiffyn rhag niwed.

Sut y Cafodd Medusa Felltith

Yn ôl llenyddiaeth yr hen Roeg, ganwyd Medusa â ymddangosiad gwrthun, ond os yw'r fersiwn Rufeinig i'w hystyried, roedd hi unwaith yn ferch ifanc hardd. Yn wir, ei phrydferthwch oedd y rheswm pam y melltithiodd Medusa.

Mewn hanesion ysgrifenedig eraill, fe'i disgrifiwyd fel gwraig hardd iawn a oedd yn dal calonnau ym mhob man yr aeth. Roedd ei harddwch yn cael ei edmygu nid yn unig gan ddynion ond hyd yn oed gan dduw’r môr, Poseidon.

Mae stori Medusa a Poseidon yn datgelu gwraidd y newid yn ymddangosiad Medusa. Byth ers i Poseidon weld harddwch Medusa, syrthiodd mewn cariad â hi a'i hymlid. Fodd bynnag, roedd Medusa yn ymroddgaroffeiriades i Athena a parhau i wrthod duw'r môr. O gofio bod gan Poseidon ac Athena ffrae bersonol eisoes, nid oedd y ffaith bod Medusa yn gwasanaethu Athena ond yn ychwanegu at y chwerwder a deimlai Poseidon.

Wedi blino o gael ei gwrthod, penderfynodd Poseidon gymryd Medusa trwy rym. Rhedodd Medusa yn daer i'r deml i geisio amddiffyniad, ond daliodd Poseidon i fyny gyda hi yn hawdd, ac yn y fan honno, y tu mewn i'r man cysegredig lle'r oedd Athena yn cael ei haddoli. , treisiwyd ei hoffeiriaid mwyaf selog.

Cynddeiriogwyd Athena, ond gan na allai wynebu Poseidon gan ei fod yn dduw mwy pwerus na hi, beiodd Medusa am hudo Poseidon a dwyn gwarth. iddi hi a'i theml. Fel y clywodd Athena hyn, hi a felltithio Medusa a'i throdd i'r gorgon Medusa a wyddom—â phen yn llawn nadroedd fel ei gwallt, gwedd gwyrddlas, a syllu a all droi dyn yn faen.

Canlyniadau'r Felltith a Medusa

Wedi i Athena ei melltithio, newidiodd hi o'r hyn yr oedd hi yn ei droi yn greadur gwrthun.

Cyn y felltith a osododd Athena arni hi, roedd Medusa yn hynod o hardd. Roedd hi'n un o offeiriaid teyrngarol teml Athena. Roedd hi hyd yn oed yn arfer cael ei hystyried yn aelod od o'i theulu oherwydd ei golwg, a'i gosgeiddig. Yn hanu o deulu o angenfilod môr a nymffau, Medusa oedd yr unig un â harddwch trawiadol.

hiyr oedd ganddi wallt godidog y dywedir ei fod harddach nag eiddo Athena. Er ei bod yn cael ei hedmygu a'i hymlid gan lawer o edmygwyr, arhosodd yn bur a dihalog.

Tröwyd Medusa yn creadur gwrthun. Yn anffodus, pan gafodd Medusa ei melltithio gan Athena, duwies doethineb, fe'i trawsnewidiwyd o fod y harddaf yn ei theulu i fod â'r olwg waethaf ac yn edrych yn erchyll, yn enwedig o'i chymharu â'i dwy chwaer Gorgon, yn ogystal â'i hunan blaenorol a oedd yn hardd a di-flewyn ar dafod.

Gweld hefyd: Aesop – Hen Roeg – Llenyddiaeth Glasurol

Newidiwyd ei gwallt i benau nadroedd gwenwynig, a fyddai wedi lladd unrhyw un a ddaeth yn agos ati. Roedd ganddi'r cryfder i gyd-fynd â'i dygnwch. Roedd wedi'i arfogi â tentaclau yn ogystal â maw bylchog wedi'i lwytho â nifer o fangiau pigfain. Roedd gan y creaduriaid ar ei gwallt nifer o dentaclau a oedd yn caniatáu iddi nofio'n gyflym iawn.

Ar ôl iddi gael ei melltithio, roedd Medusa, ynghyd â'i chwiorydd, yn byw ar ynys anghysbell i ffwrdd oddi wrth ddynolryw, oherwydd roedd rhyfelwyr yn ei erlid yn gyson wrth iddi ddod yn darged gwerthfawr. Serch hynny, ni lwyddodd yr un o'r rhyfelwyr a geisiodd ei lladd, ac yn y diwedd trowyd pob un ohonynt yn garreg.

Roedd y tentaclau yn ddigon pwerus i ddinistrio dinasoedd yn hawdd a thynnu llongau cyfan o dan y dŵr . Fodd bynnag, mae rhai pobl yn meddwl bod y nadroedd rhychiog ar ei phen yn amddiffyniad rhag dynion.

Cwestiynau Cyffredin

PwyWedi lladd Medusa?

Roedd Perseus yn ddyn ifanc a lwyddodd i ladd Medusa. Roedd yn fab i Zeus, brenin y duwiau, a dynes farwol o'r enw Danae. Oherwydd hyn, pan gafodd y dasg o ddod â phen yr unig Gorgon marwol, bu llawer o'r duwiau yn ei helpu trwy roi iddo anrhegion ac arfau y gallai eu defnyddio i ladd Medusa.

Er mwyn dod o hyd i leoliad Medusa a cael yr offer angenrheidiol i'w lladd, cynghorwyd Perseus gan Athena i deithio i'r Graeae. Yn ogystal â'r sandalau asgellog a fenthycwyd iddo, derbyniodd Perseus y cap anweledig, y cleddyf adamantaidd, y darian efydd adlewyrchol, a bag.

Gweld hefyd: Hyd Cerdd Epig Homer: Pa mor Hir Mae'r Odyssey?

Pan gyrhaeddodd Perseus Medusa o'r diwedd, cafodd ei darganfod yn cysgu. Cododd yn dawel i Medusa i dorri ei phen i ffwrdd gan ddefnyddio'r adlewyrchiad ar ei darian efydd. Rhoddodd Perseus y pen y tu mewn i'r bag ar unwaith. Daeth yn enwog ym mytholeg Roeg fel lladdwr Medusa.

O'r gwaed ar ei gwddf, ganed plant Medusa â Poseidon— Pegasus a Chrysaor. Hyd yn oed ar ôl ei marwolaeth, roedd pen Medusa yn dal yn bwerus , a defnyddiodd ei llofrudd ef fel ei arf cyn ei roi i Athena, ei gymwynaswr. Gosododd Athena hi ar ei tharian. Roedd hyn yn gynrychiolaeth weledol o allu Athena i drechu ei gelynion trwy eu lladd a’u dinistrio.

Sut Bu farw Medusa?

Lladdwyd hi gan ddisbyddiad. Er i Medusa gael yr holl amddiffyniad iddiangen rhag y nadroedd crychlyd ar ei phen, yr hon oedd yn nodded iddi i unrhyw ddyn a allasai ddyfod yn agos ati—hyny yw, os nad yw'r dyn hwnnw eto wedi ei droi'n garreg gan ei syllu—yn dal marwol ac yn dal i feddu ar fregusrwydd.

Lladdwyd Medusa gan ddyn oedd yn berchen ar arfau arbennig ac offer gan y duwiau. Defnyddiodd nhw i ddod yn agos at Medusa cysgu a thorri ei phen i ffwrdd yn gyflym. Ni allai hyd yn oed dwy chwaer Medusa, a ddeffrowyd yn sydyn o'u cwsg, ddial ar lofrudd eu chwaer gan na allent ei weld.

A yw Medusa yn Dduw?

I'r Groegiaid, Medusa na chafodd ei grybwyll yn uniongyrchol fel duw neu dduwies. Er ei bod yn ferch i ddau dduw primordial y môr, ac er ei bod yn ddiweddarach yn meddu ar syllu pwerus a all droi unrhyw ddyn yn garreg, roedd hi'n dal yn farwol. Yn wir, roedd hi'n hysbys i byddwch yr unig farwol yn y grŵp o dair chwaer Gorgon. Ystyrir bod yn farwol yn wendid Medusa.

Yr agosaf y daeth Medusa erioed i fod yn dduw yw ei bod yn fam i blant Poseidon. Wedi iddi farw, hi a ganodd ddau greadur unigryw, ceffyl gwyn-asgellog o’r enw Pegasus a’r llall, Chrysaor, perchennog y cleddyf aur neu’r hyn a alwodd yn “Eur Enchanted.” Fodd bynnag, roedd rhai yn ei haddoli a hyd yn oed wedi cyfansoddi gweddi i Medusa, yn enwedig y rhai a oedd yn ei hystyried yn symbol o fenywaiddcynddaredd.

Casgliad

Adnabyddir Medusa fel y Gorgon blew neidr a oedd â'r gallu i droi unrhyw ddyn yn garreg. Fodd bynnag, mae fersiynau amrywiol o'i naratif sy'n esbonio pam ei bod yn edrych fel y mae. Gadewch i ni grynhoi yr hyn rydym wedi'i ddysgu o'r erthygl hon:

  • Mae fersiwn o stori Medusa sy'n nodi iddi gael ei melltithio gan Athena fel cosb am gael ei threisio gan Athena. Poseidon yn y deml. Gan na allai Athena wynebu Poseidon, daliodd Medusa yn gyfrifol am ddwyn anfri i’w theml er gwaethaf y ffaith nad ei bai hi oedd hynny.
  • Mewn dehongliad gwahanol, mae Medusa yn elwa ar felltith Athena. Roedd yn cael ei weld fel rhodd o amddiffyniad yn hytrach na dull o gosbi. Cynsail yr adrodd straeon fydd yn pennu hyn. Roedd Medusa bob amser yn anghenfil gwaradwyddus i'r Groegiaid, ond i'r Rhufeiniaid, dim ond dioddefwr oedd hi'n cael ei chosbi yn hytrach na chael cyfiawnder.
  • Gan fod Medusa yn arfer celibacy, nid oedd ganddi unrhyw fwriad i gael ei chyffwrdd. Roedd ei phen yn llawn nadroedd gwenwynig a'i syllu a allai garu unrhyw ddyn i fod i sicrhau na fyddai hi'n cael ei niweidio gan neb byth eto.
  • Fodd bynnag, parhaodd yn farwol. Cafodd ei diarddel gan Perseus, mab demi-dduw i Zeus. Defnyddiodd Perseus ei phen wedi'i sleisio fel arf cyn ei roi i Athena, a'i gosododd ar ei tharian gan ei fod yn cadw'r gallu i droi unrhyw ddyn yncarreg.

Nid oedd unrhyw gyfeiriadau i benderfynu a oedd unrhyw ferched wedi'u troi'n garreg; felly, beth bynnag yw'r rheswm dros ei thrawsnewid, mae Medusa yn ddiamau yn un o'r ffigurau ym mytholeg Roeg sy'n symboleiddio ffeministiaeth. Oherwydd hyn, mae credinwyr paganaidd yn parhau i'w haddoli heddiw.

John Campbell

Mae John Campbell yn awdur medrus ac yn frwd dros lenyddiaeth, sy'n adnabyddus am ei werthfawrogiad dwfn a'i wybodaeth helaeth o lenyddiaeth glasurol. Gydag angerdd am y gair ysgrifenedig a diddordeb arbennig yng ngweithiau Groeg hynafol a Rhufain, mae John wedi ymroi blynyddoedd i astudio ac archwilio Trasiedi Glasurol, barddoniaeth delyneg, comedi newydd, dychan, a barddoniaeth epig.Wedi graddio gydag anrhydedd mewn Llenyddiaeth Saesneg o brifysgol fawreddog, mae cefndir academaidd John yn rhoi sylfaen gref iddo ddadansoddi a dehongli’n feirniadol y creadigaethau llenyddol oesol hyn. Mae ei allu i ymchwilio i arlliwiau Barddoniaeth Aristotle, ymadroddion telynegol Sappho, ffraethineb craff Aristophanes, myfyrdodau dychanol Juvenal, a naratifau ysgubol Homer a Virgil yn wirioneddol eithriadol.Mae blog John yn llwyfan hollbwysig iddo rannu ei fewnwelediadau, arsylwadau, a dehongliadau o'r campweithiau clasurol hyn. Trwy ei ddadansoddiad manwl o themâu, cymeriadau, symbolau, a chyd-destun hanesyddol, mae’n dod â gweithiau cewri llenyddol hynafol yn fyw, gan eu gwneud yn hygyrch i ddarllenwyr o bob cefndir a diddordeb.Mae ei arddull ysgrifennu swynol yn dal meddyliau a chalonnau ei ddarllenwyr, gan eu tynnu i fyd hudolus llenyddiaeth glasurol. Gyda phob post blog, mae John yn plethu ei ddealltwriaeth ysgolheigaidd yn fedrus yn ddwfncysylltiad personol â'r testunau hyn, gan eu gwneud yn berthnasol i'r byd cyfoes.Yn cael ei gydnabod fel awdurdod yn ei faes, mae John wedi cyfrannu erthyglau ac ysgrifau i nifer o gylchgronau a chyhoeddiadau llenyddol o fri. Mae ei arbenigedd mewn llenyddiaeth glasurol hefyd wedi ei wneud yn siaradwr poblogaidd mewn cynadleddau academaidd amrywiol a digwyddiadau llenyddol.Trwy ei ryddiaith huawdl a’i frwdfrydedd selog, mae John Campbell yn benderfynol o adfywio a dathlu harddwch bythol ac arwyddocâd dwfn llenyddiaeth glasurol. P’un a ydych yn ysgolhaig ymroddedig neu’n ddarllenydd chwilfrydig yn unig sy’n ceisio archwilio byd Oedipus, cerddi serch Sappho, dramâu ffraeth Menander, neu chwedlau arwrol Achilles, mae blog John yn argoeli i fod yn adnodd amhrisiadwy a fydd yn addysgu, yn ysbrydoli ac yn tanio. cariad gydol oes at y clasuron.