Calypso yn yr Odyssey: Swynwraig Hardd a Chyfareddol

John Campbell 12-10-2023
John Campbell

Disgrifiwyd Calypso yn yr Odyssey fel nymff deniadol a oedd yn byw yn ynys chwedlonol Ogygia ym mytholeg Roeg. Wedi'i lleoli mewn lle anhysbys, daeth ynys Calypso yn gartref Odysseus am saith mlynedd. Syrthiodd Calypso mewn cariad ag Odysseus, brenin Ithaca ac un o arwyr Groegaidd Rhyfel Caerdroea. Darllenwch ymlaen i ddarganfod mwy am Calypso, ei rhan yn y gerdd enwog gan Homer, The Odyssey, a sut y llwyddodd i reoli ei chariad di-alw tuag at Odysseus.

Pwy Yw Calypso yn Yr Odyssey?

Mae Calypso yn yr Odyssey yn nymff a syrthiodd mewn cariad ag Odysseus, un o arwyr Rhyfel Caerdroea ar ôl iddo drifftio i ynys Ogygia yn Calypso. Cafodd ei halltudio i'r ynys hon fel cosb am ochri gyda'r Titaniaid yn ystod Rhyfel y Titans. Fel unig breswylydd yr ynys, cyhoeddwyd Calypso yn rheolwr Ogygia pan greodd Zeus ddynion.

Cymeriad Calypso

Mae Calypso yn cael ei nodweddu'n gyffredin fel "morwyn tragwyddol," yn ei hamharu fel rhywbeth anhreiddiadwy, ond mae nodweddion Calypso yn yr Odyssey ychydig yn wahanol. Mae Homer yn siarad amdani gydag edmygedd o bwy yw hi yn hytrach na sut olwg sydd arni.

Fodd bynnag, fel nymff melys a swynol gyda harddwch anfarwol, hudo Calypso Odysseus a cynigiodd anfarwoldeb iddo fel bod gall aros gyda hi a bod yn ŵr iddi am byth. Rhoddodd glogyn, crys croendynn, a lapiad lledro gwmpas Odysseus, gan sicrhau y byddai'n cael ei amddiffyn rhag yr elfennau tra'n dal i ufuddhau iddi bob dymuniad.

Ar y llaw arall, nid oedd Odysseus wedi'i berswadio ac mae'n dal i fwriadu dychwelyd i Penelope, ei Gwraig. O ganlyniad, mae Calypso yn carcharu Odysseus ar yr ynys am saith mlynedd ac yn ei orfodi i fod yn gariad iddi, gan wneud Odysseus yn ddiflas. Ynglŷn â pha lyfr yw Calypso yn yr Odyssey, mae hi'n ymddangos yn Llyfr V o Odyssey Homer.

Calypso fel Nymff

Roedd Calypso yn un o sawl nymff neu fân dduwiesau natur mewn mytholeg, yn ôl i'r Groegiaid. Yn wahanol i dduwiau Olympus, roedd y nymffau hyn fel arfer yn gysylltiedig â rhanbarth neu dirffurf unigol. Roedd ganddyn nhw bwrpas, boed hynny fel dwyfoldeb ynys arbennig neu fel ysbryd môr. Er eu bod yn meddu ar rai talentau, nid oeddynt mor nerthol a'r Olympiaid. Fel ysbrydion naturiol, maent yn aml yn cael eu cysylltu â harddwch rhyfeddol, llonyddwch, a gras yn y byd naturiol.

Mae nymffau fel arfer yn cael eu grwpio yn ôl cysylltiadau teuluol, mae ganddyn nhw enw grŵp sy'n cyfeirio at eu rhieni, ac yn rhannu tiriogaethau a phwerau. Roedd y nymffau fel arfer yn chwarae rhan fach ym mythau'r Olympiaid. Ymddengys eu bod yn famau neu'n feistresau heb unrhyw ddiben na phersonoliaeth canfyddadwy.

Ar y llaw arall, eithriad yw Calypso. Yn wahanol i lawer o nymffau mytholegol eraill, ychydig a wyddys am deulu Calypso ac, o ganlyniad, ei nymffMath. Gwahanwyd hi oddi wrth ei chwiorydd hefyd ac fe'i hadnabyddid am leisio'i barn yn ddi-ofn o flaen Zeus.

Calypso ym Mytholeg Roeg

Ym mytholeg Roegaidd, cynrychiolir Calypso fel nymff hyfryd gyda blethi godidog trwy gydol y gerdd. Dangosodd hefyd ei bod yn ddeallus ac yn graff. Fe'i dangoswyd pan feirniadodd safon ddwbl Zeus wrth ganiatáu i dduwiau gwrywaidd dderbyn cariadon dynol tra'n cosbi duwiesau sy'n gwneud yr un peth.

Ymron i bob un o fytholeg Calypso, mae ei tharddiad yn gwbl aneglur. Dywedir ei bod yn ferch Atlas, y duw Titan â gofal am gadw'r awyr yn ei lle, a Pleione, nymff Oceanid. Yn y cyfamser, yn ôl Hesiod, hi oedd plentyn Oceanus a Tethys. Fodd bynnag, y tu hwnt i hyn, dim ond gwybodaeth gyfyngedig a wyddys amdani ar wahân i'w rôl yn yr Odyssey.

Stori Calypso ac Odysseus

Wrth i Odysseus barhau ar ei daith i ddychwelyd adref i Ithaca, aeth yn sownd ar ynys Ogygia ar ôl colli ei long a'i fyddin i angenfilod yr Eidal a Sisili. Ogygia yw'r ynys y bu Calypso yn byw ynddi ar ôl iddi gael ei halltudio fel cosb am gefnogi ei thad mewn gwrthdaro Titan-Olympaidd.

Syrthiodd y nymff hardd Calypso mewn cariad â'r arwr Groegaidd ac roedd am ei briodi. Cynigiodd hi iddo fod yn anfarwol, ond ni dderbyniodd Odysseus y cynnig gan ei fod yn dyheu amdano.dychwelyd at ei wraig. Parhaodd Calypso i obeithio a'i hudo gyda'i offrwm. swynodd hi ef a'i ddal dan ei swyn am y rhan fwyaf o'i amser ar yr ynys. Fodd bynnag, roedd Odysseus yn dal yn ddiflas.

Wrth weld hyn, gofynnodd Athena, nawdd-dduwies yr arwyr sydd wedi bod o blaid Odysseus erioed, i Zeus ei achub rhag Calypso. Yna anfonodd Zeus Hermes, negesydd y duwiau, i berswadio Calypso i ryddhau Odysseus. Ni allai Calypso wrthod trefn Zeus gan mai ef yw brenin y duwiau. Er bod gollwng Odysseus yn groes i'w hewyllys, nid yn unig y rhyddhaodd Calypso ef ond bu hefyd yn ei helpu i adeiladu ei gwch a darparu cyflenwadau iddo, ynghyd â gwyntoedd ffafriol ar ei daith yn ôl adref.

Yn ôl Hesiod, hen wlad. Ganed y bardd Groegaidd, Calypso, ddau o blant, Nausithous a Nausinous. Yn ogystal, dywedodd Apollodorus, hanesydd Groegaidd, fod Calypso hefyd wedi rhoi genedigaeth i fab Odysseus, Latinus. Ceisiodd Calypso, a gredai ei bod wedi achub Odysseus, hunanladdiad ar ôl colli ei chariad am saith mlynedd. Fodd bynnag, oherwydd ei bod yn anfarwol, dim ond poen a diflastod dirdynnol a brofodd.

Arwyddocâd Calypso yn yr Odyssey

Byddai'r Odyssey yn anghyflawn heb y cymeriadau benywaidd y daeth ei phrif gymeriad, Odysseus, ar eu traws. ei daith. Mae Calypso yn un o y ffigurau benywaidd pwerus y gwariodd Odysseus fwy na hanner ei ffigurau gyda nhw.siwrnai.

Nymff hardd yw Calypso a ddaeth yn demtress. Gwasanaethodd fel atgof parhaus o bopeth yr oedd Odysseus yn ei fethu yn ôl adref. Er y cyfeiriwyd at yr ynys fel “paradwys ryfeddol,” a’i gydymaith, y Calypso swynol a synhwyrus, yn cynnig anfarwoldeb iddo cyn belled â’i fod yn cytuno i fod yn ŵr iddi am byth, roedd Odysseus yn dal yn druenus. 4>

Gweld hefyd: Nymff y Goedwig: Mân Dduwiau Groegaidd Coed ac Anifeiliaid Gwyllt

Amlygwyd cariad Odysseus at ei wraig, Penelope, gan y digwyddiad hwn a phresenoldeb Calypso yn y chwedl epig. Hyd yn oed pe bai ganddo'r holl bethau da yn y byd, byddai'n dal i ddewis cariad ei fywyd ac yn parhau i wynebu'r heriau'n feiddgar dim ond i ddychwelyd adref ati.

Calypso yn y Odyssey Movie

O ystyried mai'r Odyssey yw un o'r gweithiau llenyddol hynaf sy'n cael ei ddarllen yn eang hyd heddiw, mae nifer o fersiynau ffilm wedi'u cynhyrchu dros y blynyddoedd. Mae rôl Calypso yn yr Odyssey yn ymddangos ym mron pob un o’r addasiadau sinematig hyn, sydd i gyd yn seiliedig ar farddoniaeth Homer.

Dangoswyd hi bob amser fel y nymff môr hyfryd a garcharodd Odysseus neu Ulysses (fersiwn Lladin yr enw) i fod yn gariad iddi. Fodd bynnag, yn ffilm antur fywgraffyddol Ffrainc 2016 The Odyssey, ni bortreadwyd Calypso fel person ond fel enw cwch y prif gymeriad.

FAQ

Is Circe a Calypso yr Un Un?

Na, roedd Circe, yn union fel Calypso, yn un o'r merched oedd gan Odysseusperthynas â. Roedd Circe yn nymff, fel Calypso, ond roedd ganddi wybodaeth helaeth o berlysiau a meddyginiaethau ac mae'n adnabyddus am ddefnyddio hud i drawsnewid ei gelynion yn anifeiliaid. Ar ôl troi ei chystadleuydd rhamantus Scylla yn anghenfil, cafodd ei alltudio i ynys Aeaea.

Yng ngherdd Homer, mae Odyssey, Llyfrau X, a XII yn adrodd yr hanes pan fydd Odysseus a'i weddillion yn cyrraedd ynys Circe. . Cipiodd Circe y rhyfelwyr a eu troi yn foch. Fodd bynnag, gyda chymorth Hermes, mae Odysseus yn swyno Circe trwy erfyn am dosturi cyn dod yn gariad iddi.

Nid yn unig y torrodd hi'r swyn a'r swyn. troi criw Odysseus yn ôl yn ddynion, ond daeth hi hefyd yn westeiwr a chariad bendigedig i Odysseus, yn wahanol i Calypso. Roedd Circe mor wych nes bod yn rhaid i ddynion Odysseus ei ddarbwyllo i barhau â'u halldaith ar ôl blwyddyn o arhosiad. Parhaodd Circe i'w cynorthwyo gyda chyflenwadau ac arweiniad hyd eu hymadawiad.

Gweld hefyd: Creon yn Gwrthod Claddu Polyneices a'r Canlyniadau Wedi hynny

Casgliad

Yn ôl ail gerdd epig Homer, The Odyssey, mae Calypso yn nymff a drigai ar ynys Roegaidd Ogygia ar ôl iddi gael ei halltudio yno am gefnogi'r Titaniaid yn Rhyfel y Titan. Gadewch inni adolygu yr hyn yr ydym wedi'i ddarganfod amdani.

  • Nid yw tarddiad teulu Calypso yn glir. Dywed rhai beirdd Groegaidd ei bod yn ferch i Atlas a Pleione, tra dywed eraill ei bod yn blentyn Oceanus a Tethys.
  • Yn yr Odyssey, syrthiodd Calypso mewn cariadgydag Odysseus, brenin Ithaca ac un o arwyr Groegaidd rhyfel Caerdroea.
  • Fodd bynnag, roedd ei chariad yn ddi-alw-amdano gan fod Odysseus yn dyheu am fynd yn ôl adref at ei wraig, Penelope.
  • Calypso Nid oedd yn gallu hudo a swyno Odysseus, felly rhoddodd ef dan ei swyn a'i garcharu am saith mlynedd. Dim ond pan ymyrrodd Athena a Zeus y rhyddhaodd hi ef.
  • Roedd Odysseus yn ffodus i Calypso nid yn unig ei ryddhau ond hefyd ei helpu i adeiladu ei gwch, rhoi gwyntoedd ffafriol iddo, a rhoi ei gyflenwadau angenrheidiol iddo ar y daith yn ôl adref .

Mae gan Calypso naws negyddol a chadarnhaol ym mytholeg Roeg. Roedd ei gweithredoedd o hudo a charcharu Odysseus yn wrthwynebus ac yn cael ei gweld yn egocentrig ac yn tra-arglwyddiaethu. Fodd bynnag, pan orfodwyd hi i'w ryddhau, fe'i cynorthwyodd yn garedig i baratoi ar gyfer ei daith yn ôl i'w gartref. Roedd hyn ond yn dangos bod ei chariad at Odysseus wedi ei gwneud hi'n alluog i adael iddo fynd a sicrhau y bydd ganddo bopeth sydd ei angen arno ar ei daith.

John Campbell

Mae John Campbell yn awdur medrus ac yn frwd dros lenyddiaeth, sy'n adnabyddus am ei werthfawrogiad dwfn a'i wybodaeth helaeth o lenyddiaeth glasurol. Gydag angerdd am y gair ysgrifenedig a diddordeb arbennig yng ngweithiau Groeg hynafol a Rhufain, mae John wedi ymroi blynyddoedd i astudio ac archwilio Trasiedi Glasurol, barddoniaeth delyneg, comedi newydd, dychan, a barddoniaeth epig.Wedi graddio gydag anrhydedd mewn Llenyddiaeth Saesneg o brifysgol fawreddog, mae cefndir academaidd John yn rhoi sylfaen gref iddo ddadansoddi a dehongli’n feirniadol y creadigaethau llenyddol oesol hyn. Mae ei allu i ymchwilio i arlliwiau Barddoniaeth Aristotle, ymadroddion telynegol Sappho, ffraethineb craff Aristophanes, myfyrdodau dychanol Juvenal, a naratifau ysgubol Homer a Virgil yn wirioneddol eithriadol.Mae blog John yn llwyfan hollbwysig iddo rannu ei fewnwelediadau, arsylwadau, a dehongliadau o'r campweithiau clasurol hyn. Trwy ei ddadansoddiad manwl o themâu, cymeriadau, symbolau, a chyd-destun hanesyddol, mae’n dod â gweithiau cewri llenyddol hynafol yn fyw, gan eu gwneud yn hygyrch i ddarllenwyr o bob cefndir a diddordeb.Mae ei arddull ysgrifennu swynol yn dal meddyliau a chalonnau ei ddarllenwyr, gan eu tynnu i fyd hudolus llenyddiaeth glasurol. Gyda phob post blog, mae John yn plethu ei ddealltwriaeth ysgolheigaidd yn fedrus yn ddwfncysylltiad personol â'r testunau hyn, gan eu gwneud yn berthnasol i'r byd cyfoes.Yn cael ei gydnabod fel awdurdod yn ei faes, mae John wedi cyfrannu erthyglau ac ysgrifau i nifer o gylchgronau a chyhoeddiadau llenyddol o fri. Mae ei arbenigedd mewn llenyddiaeth glasurol hefyd wedi ei wneud yn siaradwr poblogaidd mewn cynadleddau academaidd amrywiol a digwyddiadau llenyddol.Trwy ei ryddiaith huawdl a’i frwdfrydedd selog, mae John Campbell yn benderfynol o adfywio a dathlu harddwch bythol ac arwyddocâd dwfn llenyddiaeth glasurol. P’un a ydych yn ysgolhaig ymroddedig neu’n ddarllenydd chwilfrydig yn unig sy’n ceisio archwilio byd Oedipus, cerddi serch Sappho, dramâu ffraeth Menander, neu chwedlau arwrol Achilles, mae blog John yn argoeli i fod yn adnodd amhrisiadwy a fydd yn addysgu, yn ysbrydoli ac yn tanio. cariad gydol oes at y clasuron.